Khối ngành Kinh tế

375 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán mới nhất

Tiếng Anh chuyên ngành kế toán là một phần kiến thức mà những ai làm kế toán, kiểm toán, tài chính cũng cần phải trang bị cho mình. Hiện nay, rất nhiều các tập đoàn đa quốc gia đến Việt Nam đầu tư và các tập đoàn Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, và họ đều cần những nhân viên kế toán, nhà phân tích tài chính không chỉ giỏi chuyên môn và còn giỏi tiếng Anh nữa. Tuy nhiên, hiện nay các trường đại học thường không tập trung nhiều vào tiếng Anh chuyên ngành kế toán, thật khó để tìm kiếm một tài liệu hay và phù hợp. Trong bài này mình chia sẻ với bạn 180 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phổ biến nhất và bộ sách văn phạm tiếng Anh chuyên ngành kế toán.

375 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phổ biến

Đây là danh sách 375 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phổ biến nhất mà mình thường gặp trong công việc, danh sách này mình sẽ cập nhật thường xuyên thêm những từ mới mà mình thấy thông dụng nên bạn theo dõi bài này nhé:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại dantaichinh.com

 1. Abolish (v): bãi bỏ, huỷ bỏ
 2. Absolute security (n): an toàn tuyệt đối
 3. Accompany (v): đi kèm
 4. Account holder (n): chủ tài khoản
 5. Achieve (v): đạt được
 6. Adaptor (n): thiết bị tiếp trợ
 7. Administrative cost (n): chi phí quản lý
 8. Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận
 9. ATM (Automatic Teller Machine) (n): máy rút tiền tự động
 10. Attention to (v): chú ý tới
 11. Authorize (v): cấp phép
 12. Authorized capital: Vốn điều lệ
 13. BACS (The Bankers Automated Clearing Service) (n): dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng
 14. Bank card (n): thẻ ngân hàng
 15. Banker (n): người của ngân hàng
 16. Bankrupt/bust (adj): vỡ nợ, phá sản
 17. Bearer (n): người cầm (séc)
 18. Bearer cheque (n): séc vô danh
 19. Beneficiary (n): người thụ hưởng
 20. BGC (Bank GIRO Credit) (n): ghi có qua hệ thống GIRO
 21. Billing cost (n): chi phí hoá đơn
 22. Boundary (n): biên giới
 23. Break (v): phạm, vi phạm
 24. Break-even point: Điểm hòa vốn
 25. Budget account application (n): giấy trả tiền làm nhiều kỳ
 26. Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 27. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp
 28. Called-up capital: Vốn đã gọi
 29. Calls in arrear: Vốn gọi trả sau
 30. Capital expenditure (n): các khoản chi tiêu lớn
 31. Capital expenditure: Chi phí đầu tư
 32. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
 33. Capital: Vốn
 34. Cardholder (n): chủ thẻ
 35. Carriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua
 36. Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
 37. Carriage: Chi phí vận chuyển
 38. Carry out (v): tiến hành
 39. Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
 40. Cash book: Sổ tiền mặt
 41. Cash card (n): thẻ rút tiền mặt
 42. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
 43. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
 44. Cash flow (n): lưu lượng tiền
 45. Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
 46. Cashier (n): nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)
 47. Cashpoint (n): điểm rút tiền mặt
 48. Category method: Phương pháp chủng loại
 49. Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao
 50. Central switch (n): máy tính trung tâm 100. In order: đúng quy định
 51. CHAPS (Clearing House Automated Payment System) (n): hệ thống thanh toán bù trừ tự động
 52. Charge card (n): thẻ thanh toán
 53. Check-out till (n): quầy tính tiền
 54. Cheque card (n): thẻ séc
 55. Cheque clearing (n): sự thanh toán séc
 56. Cheques: Sec (chi phiếú)
 57. Circulation (n): sự lưu thông
 58. Clear (v): thanh toán bù trừ
 59. Clearing bank (n): ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ
 60. Clearing house (n): trung tâm thanh toán bù trừ
 61. Clock cards: Thẻ bấm giờ
 62. Closing an account: Khóa một tài khoản
 63. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ
 64. Codeword (n): ký hiệu (mật)
 65. Collect (v): thu hồi (nợ)
 66. Commission (n): tiền hoa hồng
 67. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
 68. Company accounts: Kế toán công ty
 69. Company Act 1985: Luật công ty năm 1985
 70. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu
 71. Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán
 72. Conservatism: Nguyên tắc thận trọng
 73. Consistency: Nguyên tắc nhất quán
 74. Constantly (adv): không dứt, liên tục
 75. Consumer (n): người tiêu thụ
 76. Control accounts : Tài khoản kiểm tra
 77. Conventions: Quy ước
 78. Conversion costs: Chi phí chế biến
 79. Correspondent (n): ngân hàng có quan hệ đại lý
 80. Cost (n): phí
 81. Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí
 82. Cost application: Sự phân bổ chi phí
 83. Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử
 84. Cost object: Đối tượng tính giá thành
 85. Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán
 86. Counter (n): quầy (chi tiền)
 87. Counterfoil (n): cuống (séc)
 88. Credit balance: Số dư có
 89. Credit limit (n): hạn mức tín dụng
 90. Credit note: Giấy báo có
 91. Credit transfer: Lệnh chi
 92. Creditor (n): người ghi có (bán hàng)
 93. Creditor: Chủ nợ
 94. Crossed cheque (n): séc thanh toán bằng chuyển khoảng
 95. Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
 96. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
 97. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn
 98. Current account (n): tài khoản vãng lai
 99. Current accounts: Tài khoản vãng lai
 100. Current assets: Tài sản lưu động
 101. Current ratio: Hệ số lưu hoạt
 102. Day-to-day (adj): thường ngày
 103. Debate (n): cuộc tranh luận
 104. Debenture interest: Lãi trái phiếu
 105. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ
 106. Debit (v): ghi nợ
 107. Debit balance (n): số dư nợ
 108. Debit note: Giấy báo Nợ
 109. Debt (n): khoản nợ
 110. Debtor: Con nợ
 111. Decode (v): giải mã
 112. Deduct (v): trừ đi, khấu đi
 113. Dependant (n): người sống dựa người khác
 114. Depletion: Sự hao cạn
 115. Deposit money (n): tiền gửi
 116. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín
 117. Depreciation: Khấu hao
 118. Direct costs: Chi phí trực tiếp
 119. Direct debit (n): ghi nợ trực tiếp
 120. Directors: Hội đồng quản trị
 121. Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị
 122. Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng
 123. Discounts received: Chiết khấu mua hàng
 124. Discounts: Chiết khấu
 125. Dishonored cheques: Sec bị từ chối
 126. Dispense (v): phân phát, ban
 127. Dispenser (n): máy rút tiền tự động
 128. Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định
 129. Dividends: Cổ tức
 130. Domestic (adj): trong nước, nội trợ
 131. Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép
 132. Doubt (n): sự nghi ngờ
 133. Draft (n): hối phiếu
 134. Draw (v): rút
 135. Drawee (n): ngân hàng của người ký phát
 136. Drawer = Payer (n): người ký phát (séc)
 137. Drawing: Rút vốn
 138. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép
 139. Due (adj): đến kỳ hạn
 140. Earnings before interest & tax (EBIT): Lợi nhuận trước lãi vay và thuế
 141. Earnings before interest, tax, depreciation & amortization (EBITDA): Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao
 142. Earnings before tax (EBT): Lợi nhuận trước thuế
 143. Efficiency (n): hiệu quả
 144. EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) (n): máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng
 145. Encode (v): mã hoá
 146. Entry (n): bút toán
 147. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương
 148. Equivalent units: Đơn vị tương đương
 149. Errors: Sai sót
 150. Exceed (v): vượt trội
 151. Excess amount (n): tiền thừa
 152. Expenses prepaid: Chi phí trả trước
 153. Expiry date (n): ngày hết hạn
 154. Facility (n): phương tiện
 155. Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng
 156. Fair (adj): hợp lý
 157. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước
 158. Final accounts: Báo cáo quyết toán
 159. Finished goods: Thành phẩm
 160. First call: Lần gọi thứ nhất
 161. First class (n): phát chuyển nhanh
 162. Fixed assets: Tài sản cố định
 163. Fixed capital: Vốn cố định
 164. Fixed expenses: Định phí / Chi phí cố định
 165. Free banking (n): không tính phí dịch vụ ngân hàng
 166. Gateway (n): cổng máy tính
 167. General ledger: Sổ cái
 168. General reserve: Quỹ dự trữ chung
 169. Generous (adj): hào phóng
 170. Generous term (n): điều kiện hào phóng
 171. Get into (v): mắc vào, lâm vào
 172. GIRO: hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng
 173. Give credit (v): cấp tín dụng
 174. Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài
 175. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp
 176. Goodwill: Uy tín
 177. Grab (v): tóm, vô
 178. Grant (v): chất thuận
 179. Gross loss: Lỗ gộp
 180. Gross loss: Lỗ gộp
 181. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp
 182. Gross profit: Lãi gộp
 183. Gross profit: Lãi gộp
 184. Grovelling (adj): luồn cúi, biết điều
 185. Headline (n): đề mục (báo, quảng cáo)
 186. Historical cost: Giá phí lịch sử
 187. Home banking (n): dịch vụ ngân hàng tại nhà 185. Remote banking (n): dịch vụ ngân hàng từ xa
 188. Honour (v): chấp nhận thanh toán
 189. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng chữ T
 190. IBOS: hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng
 191. Illegible (adj): không đọc được
 192. Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh toán
 193. Imprest systems: Chế độ tạm ứng
 194. In effect: thực tế
 195. In figures: (tiền) bằng số
 196. In word: (tiền) bằng chữ
 197. Income tax: Thuế thu nhập
 198. Increase in provision: Tăng dự phòng
 199. Indirect costs: Chi phí gián tiếp
 200. Inefficient (adj): không hiệu quả
 201. Inform (v): báo tin
 202. Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử
 203. Instant cash transfer (n): chuyển tiền ngay tức thời
 204. Insurance (n): bảo hiểm
 205. Intangible assets: Tài sản vô hình
 206. Interest rate (n): lãi suất
 207. Interest-free (adj): không phải trả lãi
 208. Interface (n): giao diện
 209. Intermediary (n): người làm trung gian
 210. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán
 211. Invested capital: Vốn đầu tư
 212. Investments: Đầu tư
 213. Invoice: Hóa đơn
 214. Isolate (v): cách ly, cô lập
 215. Issue of shares: Phát hành cổ phần
 216. Issued capital: Vốn phát hành
 217. Issued share capital:Vốn cổ phần phát hành
 218. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm
 219. Journal entries: Bút toán nhật ký
 220. Journal: Nhật ký chung
 221. Leaflet (n): tờ bướm (quảng cáo)
 222. Letter of authority (n): thư uỷ nhiệm
 223. Liabilities: Công nợ
 224. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước
 225. Limit (n): hạn mức
 226. Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn
 227. Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán
 228. Liquidity: Khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)
 229. Local currency (n): nội tệ
 230. Long term (n): lãi
 231. Long-term liabilities: Nợ dài hạn
 232. Loss: Lỗ
 233. Machine hour method: Phương pháp giờ máy
 234. Magnetic stripe (n): dải băng từ
 235. Mail transfer (n): chuyển tiền bằng thư
 236. Maintain (v): duy trì, bảo quản
 237. Make available (v): chuẩn bị sẵn
 238. Make out (v): ký phát, viết (séc)
 239. Make payment (v): ra lệnh chi trả
 240. Mandate (n): tờ uỷ nhiệm
 241. Manipulate (v): thao tác
 242. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất
 243. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán
 244. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn
 245. Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập
 246. Materiality: Tính trọng yếu
 247. Materials: Nguyên vật liệu
 248. Meet (v): thanh toán
 249. Mini-statement (n): tờ sao kê rút gọn
 250. Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền
 251. Mortgage (n): nợ thuế chấp
 252. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao
 253. Net assets: Tài sản thuần
 254. Net book value: Giá trị thuần
 255. Net loss: Lỗ ròng
 256. Net profit: Lãi ròng
 257. Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được
 258. Nominal accounts: Tài khoản định danh
 259. Nominal ledger: Sổ tổng hợp
 260. Non-card instrument (n): phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 261. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy
 262. Non-profit (n): phi lợi nhuận
 263. Notes to accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán
 264. Objectivity: Tính khách quan
 265. Obtain cash (v): rút tiền mặt
 266. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu
 267. On behalf: nhân danh
 268. Open cheque (n): séc mở
 269. Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp
 270. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ
 271. Operating cost (n): chi phí hoạt động 179. Documentary credit (n): tín dụng thư
 272. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động
 273. Ordinary shares: Cổ phần thường
 274. Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký
 275. Originate (v): khởi đầu
 276. Originator (n): người khởi đầu
 277. Out going (n): khoản chi tiêu 121. Remission (n): sự miễn giảm
 278. Outcome (n): kết quả
 279. Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương
 280. Outward payment (n): chuyển tiền đi 174. Inward payment (n): chuyển tiền đến
 281. Overdraft (n): sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi
 282. Overdraft: Nợ thấu chi
 283. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
 284. Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
 285. Overspend (v): xài quá khả năng
 286. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức
 287. Paid-up capital: Vốn đã góp
 288. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá
 289. Pass (v): chấp nhận, chuyển qua
 290. Pay into (v): nộp vào
 291. Payee (n): người được thanh toán
 292. Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ
 293. Periodically (adv): thường kỳ
 294. Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục
 295. Personal accounts: Tài khoản thanh toán
 296. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí
 297. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí
 298. Physical deteration: Sự hao mòn vật chất
 299. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)
 300. PIN (Personal Identification Number) (n): Mã PIN, mã số định danh cá nhân
 301. Place of cash (n): nơi dùng tiền mặt
 302. Plastic card (n): thẻ nhựa
 303. Plastic money (n): tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
 304. Posting: Vào sổ tài khoản
 305. Power failure (n): cúp điện
 306. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước
 307. Preference shares: Cổ phần ưu đãi
 308. Preliminary expenses: Chi phí khởi lập
 309. Premise (n): cửa hàng
 310. Prepaid expenses: Chi phí trả trước
 311. Present (v): xuất trình, nộp
 312. Prime cost: Giá thành cơ bản
 313. Principle, error of: Lỗi định khoản
 314. Private company: Công ty tư nhân
 315. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ
 316. Processor (n): bộ xử lí máy tính
 317. Product cost: Giá thành sản phẩm
 318. Production cost: Chi phí sản xuất
 319. Profit and loss account: Tài khoản kết quả
 320. Profitability: Khả năng sinh lời
 321. Profits: lợi nhuận, lãi
 322. Proof of identity (n): bằng chứng nhận diện
 323. Pros-and-cons (n): những ý kiến tán thành và phản đối
 324. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao
 325. Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu
 326. Quote (n): trích dẫn
 327. Reader (n): máy đọc
 328. Recapitulate (v): tóm lại, tóm tắt lại
 329. Reconcile (v): bù trừ, điều hoà
 330. Records (n): sổ sách
 331. Recovery (n): sự đòi lại được (nợ)
 332. Reducing balance method: Phương pháp giảm dần
 333. Refer to drawer (viết tắc là R.D) (n): tra soát người ký phát
 334. Reference (n): tham chiếu
 335. Refund (v): trả lại (tiền vay)
 336. Regular payment (n): thanh toán thường kỳ
 337. Reliably (a): chắc chắn, đáng tin cậy
 338. Remittance (n): sự chuyển tiền
 339. Remitter (n): người chuyển tiền
 340. Retailer (n): người bán lẻ
 341. Return on equity (ROE): Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu
 342. Return On Sales (ROS): Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu
 343. Reveal (v): tiết lộ
 344. Reverse (n): ngược lại
 345. Security courier services (n): dịch vụ vận chuyển bảo đảm
 346. Settle (v): thanh toán
 347. Shareholder (n): cổ đông
 348. Significantly (adv): một cách đáng kể
 349. Smart card (n): thẻ thông minh
 350. Sort code (n): mã chi nhánh Ngân hàng
 351. Sort of card (n): loại thẻ
 352. Spot (v): tìm ra, nhận ra
 353. Standing order = SO (n): uỷ nhiệm chi
 354. Statement (n): sao kê (tài khoản)
 355. Straightforward (adj): đơn giản, không rắc rối
 356. Straight-line method: Phương pháp đường thẳng
 357. Subsidy (n): phụ cấp, phụ phí
 358. Subtract (n): trừ
 359. SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) (n): Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu
 360. Swipe (v): chấp nhận
 361. Telegraphic transfer (n): chuyển tiền bằng điện tín
 362. Teller = cashier (n): người máy chi trả tiền mặt
 363. Terminal (n): máy tính trạm
 364. Top rate (n): lãi suất cao nhất
 365. Trace (v): truy tìm
 366. Transaction (n): giao dịch
 367. Transfer (v): chuyển
 368. Transmit (v): chuyển, truyền
 369. Uncalled capital: Vốn chưa gọi
 370. Upward limit (n): mức cho phép cao nhất
 371. VAT Reg. No (n): mã số thuế VAT
 372. Voucher (n): biên lai, chứng từ
 373. Withdraw (v): rút tiền mặt
 374. Withdrawal (n): khoản tiền rút ra
 375. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)

Chia sẻ bộ sách tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Đã có nhiều bạn hỏi mình tài liệu nên sẵn mình đăng lên đây luôn, tài liệu tiếng Anh kế toán cực hay mang tên “English for Accounting” – Tiếng Anh cho kế toán, do Oxford Business English ấn hành.
tieng anh chuyen nganh ke toan
Cuốn sách “English for Accounting” tuy khá ngắn gọn nhưng chắt lọc những kiến thức tiếng Anh cần thiết nhất cho một nhân viên kế toán. Bạn sẽ được tiếp cận với những kiến thức tiếng Anh kế toán đa dạng như tài chính, tỷ lệ, kiểm toán, thuế, vốn đầu tư… Với các dạng bài tập phong phú, bạn sẽ nắm được lượng từ vựng cần thiết cho ngành kế toán, cách viết báo cáo, email, luyện tập nghe thật nhiều để làm quen với các cuộc hội thoại trong ngành.

Bộ sách gồm 2 phần : sách pdf và đĩa CD ( mp3 ) : English for Accounting

3000 từ vựng phổ biến trong giao tiếp và công việc

Để nâng cao hơn, bạn cũng cần trang bị bộ 3000 từ vựng phổ cập trong tiếp xúc và việc làm nữa.

Download tại đây : https://drive.google.com/file/d/1pjw8CH-nvpCdkbwdPcVj2irWNeu58Nw1/view

Hãy tạo cho mình thói quen học tập, luyện nghe hàng ngày để nhanh văn minh. Cuốn sách này trọn vẹn bằng tiếng Anh nhưng đừng nản lòng nhé. Đây cũng là một cách giúp bạn nhanh văn minh hơn khi tìm hiểu và khám phá một cuốn sách trọn vẹn bằng tiếng Anh đó .

Sở hữu một năng lực tiếng Anh tốt khi thao tác tại một công ty đa vương quốc là đã giúp bạn 50 % trong việc làm và thăng quan tiến chức rồi, và mức lương khủng tính theo nghìn đô với nghề kế toán không còn là việc xa vời với bạn nữa .

4.8 / 5 – ( 11 bầu chọn )

Xem thêm : Học Ngành Tài chính ngân hàng ra trường làm gì?

Nguồn : dantaichinh.

Tin liên quan

Ngành luật kinh tế: Học gì, học ở đâu và cơ hội nghề nghiệp

khoikte

Học kinh tế xây dựng ra làm gì? Cơ hội việc làm của ngành ra sao?

khoikte

Có nên học ngành Kế toán trong năm 2022 không?

khoikte

Cơ hội và thách thức của ngành quản trị kinh doanh thời đại mới

khoikte

Phân Biệt Các Mảng Chính Trong Ngành Marketing

khoikte

Quy chế tuyển sinh 2022 – Trường Đại học FPT

khoikte

Leave a Comment