Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

10 hàm EXCEL mà KẾ TOÁN thường dùng – Kế toán Đức Minh

Kiến thức, thủ pháp tin học văn phòng

10 hàm EXCEL mà KẾ TOÁN thường dùng

Sử dụng excel và các hàm trong excel là một trong những kỹ năng cơ bản mà các kế toán phải thành thạo. Trong excel có rất nhiều hàm có thể giúp ích cho kế toán trong công việc nhập số liệu hàng ngày nhưng sau đây là một số hàm thông dụng được kế toán sử dụng phổ biến nhất.

10 hàm EXCEL mà KẾ TOÁN thường dùng>> huấn luyện và đào tạo kế toán thực tiễn

1. HÀM SUM, AVERAGE

 

HÀM SUM, AVERAGE

HÀM SUM, AVERAGE

 • Cú pháp : = SUM ( số1, số2, …, số hoặc vùng tài liệu )

Ý nghĩa : Là hàm tính tổng những giá trị
Ví dụ : = SUM ( 4,5,1 ) => Kết quả = 10

 • Cú pháp : = AVERAGE ( giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3, … giá trị n hoặc vùng tài liệu )

Ý nghĩa : Là hàm trả về trung bình cộng những tham số đưa vào hoặc của 1 vùng tài liệu
Ví dụ : = SUM ( 7,8,9 ) => Kết quả = 8

2. HÀM TÌM KIẾM ( VLOOKUP )

 • V là viết tắt của Vertical có nghĩa là hàng dọc ( thẳng đứng ). Lookup là hàm tham chiếu, tìm kiếm

VLOOKUP nghĩa là tìm kiếm theo chiều dọc, theo cột

 • Cú pháp : = VLOOKUP ( x, vùng tham chiếu, cột thứ n, 0 )

Ý nghĩa : lấy một giá trị ( x ) đem so sánh theo cột của vùng tham chiếu để trả về giá trị ở cột tương ứng trong vùng tham chiếu ( cột thứ n ), 0 : so sánh tương tối, 1 : so sánh tuyệt tối

Chú ý:

 • Vùng tham chiếu : cột tiên phong của tham chiếu phải bao trùm vừa đủ và hàng loạt những giá trị dò tìm. Luôn luôn phải để ở giá trị tuyệt đối

 • Cột cần lấy đếm xem nó là cột thứ bao nhiêu trong bảng tham chiếu. Khi đếm phải đếm từ trái qua phải

3. HÀM IF

 • Cú pháp : = If ( Logical_test, [ value_if_true ], [ value_if_false ] ) nghĩa là If ( Điều kiện, giá trị 1, giá trị 2 )

Ý nghĩa : Là hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện kèm theo đúng, hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện kèm theo sai
Ví dụ : Cho bảng điểm của học viên, xét hiệu quả để biết học viên đó đỗ hay phải thi lại
Với bảng tài liệu sau :
Điểm Trung bình > = 5 : Đỗ
Điểm Trung bình < 5 : Thi lại Ta sử dụng công thức cho ô D6 là : = IF ( C6 > = 5, ” Đỗ “, ” Thi lại ” )

HÀM IF

HÀM IF
Các bạn đã có hiệu quả của những học viên đỗ hay thi lại

HÀM IF 1

HÀM IF

4. HÀM SUMIF

 • Cú pháp : = SUMIF ( ( range, criteria, sum_range ) nghĩa là Sumif ( Vùng chứa điều kiện kèm theo, điều kiện kèm theo, vùng cần tính tổng )

Ý nghĩa : Hàm này trả về giá trị tính tổng cảu những ô trong vùng cần tính thỏa mãn nhu cầu một điều kiện kèm theo đưa vào

Chú ý:

 • Do giám sát trong ô của Excel, nên hàm SUMIF tính tổng này trên những phiên bản Excel năm nay, Excel 2013, hay những phiên bản đời trước như Excel 2010, 2007, 2003 đều vận dụng cấu trúc hàm như nhau .

Ví dụ : Bài toán sử dụng hàm SumIF tính tổng phụ cấp cho những người có chức vụ là ” Nhân Viên ” trong bảng số liệu dưới đây :

HÀM SUMIF

HÀM SUMIF
Với công thức cho ô D15 là : = SUMIF ( C5 : C14, ” Nhân Viên “, D5 : D14 )

HÀM SUMIF

HÀM SUMIF
Ta thu được tác dụng như sau : 2500000. Khi tất cả chúng ta kiểm tra lại tác dụng thì thấy rằng trong VD hàm Sumif này có 5 người có chức vụ là ” Nhân viên “, như vậy tổng phụ cấp cho những người đó với tác dụng là 2500000 là đúng mực .

5. HÀM AND VÀ OR

 • Cú pháp : = AND ( ( Logical1 ; [ Logical2 ] ; [ Logical3 ] ; … ) nghĩa là And ( đối 1, đối 2, .. )

Ý nghĩa : Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tổng thể những đối số có giá trị đúng. Các đối số là những hằng, những biểu thức logic

Chú ý:

 • Hàm AND có tối đa 256 đối số phải là những giá trị logic hay những mảng hoặc tham chiếu chứa những giá trị logic. Tất cả những giá trị sẽ bị bỏ lỡ nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc ô rỗng .

 • Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic .

 • Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null ( rỗng ) thì những giá trị đó bị bỏ lỡ .

 • Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi # VALUE !

Ví dụ 1 : Sử dụng hàm AND để biết những công thức sau đúng hay sai .
Duyệt tên và giới tính của học viên xem đúng hay sai
Với công thức ở C6 : = AND ( A6 = ” Nguyễn Văn Đạt “, B6 = ” Nam ” )

HÀM AND

HÀM AND
Nếu đúng thì tác dụng sẽ trả về là TRUE

HÀM AND 1

HÀM AND
trái lại nếu sai thì bạn sẽ thu được hiệu quả là FALSE

 • Cú pháp : = OR ( ( Logical1 ; [ Logical2 ] ; [ Logical3 ] ; … ) nghĩa là Or ( đối 1, đối 2, .. )

Ý nghĩa : Hàm này là Phép HOẶC, chỉ sai khi toàn bộ những đối số có giá trị sai
Ví dụ : = OR ( F7 > 03/02/76, F7 > 01/01/2016 )

6. HÀM COUNTIF

HÀM COUNTIF

HÀM COUNTIF

 • Cú pháp : = COUNTIF ( range, criteria )

Trong đó :
Range : là dãy tài liệu mà bạn muốn đếm có điều kiện kèm theo .
Criteria : là điều kiện kèm theo để một ô được đếm .
Ý nghĩa : Hàm COUNTIF TRONG excel dùng để đếm số ô thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo ( Criteria ) trong khoanh vùng phạm vi ( Range )
Ví dụ : = COUNTIF ( B4 : B1, ” > 500 ″ )
Có nghĩa là đếm tổng thể những ô trong dãy B4 : B12 có chứa số lớn hơn 500

7. HÀM MIN, MAX

 HÀM MIN, MAX

HÀM MIN, MAX

 • Cú pháp : = MAX ( number 1, number 2, … )

Ý nghĩa : Trả về giá trị lớn nhất của number1, number 2, .. hoặc giá trị lớn nhất của cả 1 vùng tài liệu số
Ví dụ : MAX ( 10,20,30 ) = 30

 • Cú pháp : = MIN ( number 1, number 2, … )

Ý nghĩa : Trả về giá trị nhỏ nhất của number1, number 2, .. hoặc giá trị nhỏ nhất của cả 1 vùng tài liệu số
Ví dụ : Min ( 10,20,30 ) = 10

8. HÀM LEFT, RIGHT

 • Cú pháp : = LEFT ( chuỗi, ký tự muốn lấy )

Ý nghĩa : Tách lấy những ký tự bên trái chuỗi ký tự
Ví dụ : = LEFT ( “ THANH HUE ”, 4 ) => Kết quả : = THANH

 • Cú pháp : = RIGHT ( chuỗi, ký tự muốn lấy )

Ý nghĩa : Tách lấy những ký tự bên phải chuỗi ký tự
Ví dụ : = LEFT ( “ THANH HUE ”, 3 ) => Kết quả : = HUE

9. HÀM SUBTOTAL

HÀM SUBTOTAL 1

HÀM SUBTOTAL

 • Cú pháp : = SUBTOTAL ( ( function_num, ref1, [ ref2 ], … )

Trong đó :

 • Function_num : Bắt buộc. Số 1-11 hay 101 – 111 chỉ định hàm sử dụng cho tổng phụ. 1-11 gồm có những hàng ẩn bằng cách thủ công bằng tay, còn 101 – 111 loại trừ chúng ra ; những ô được lọc ra sẽ luôn được loại trừ .

 • Ref1 Bắt buộc. Phạm vi hoặc tham chiếu được đặt tên tiên phong mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó .

 • Ref2, … Tùy chọn. Phạm vi hoặc chuỗi được đặt tên từ 2 đến 254 mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó .

Chú ý:

 • Nếu có hàm SUBTOTAL khác lồng đặt tại những đối số ref1, ref2, .. thì những hàm lồng này sẽ bị bỏ lỡ không được tính nhằm mục đích tránh trường hợp đo lường và thống kê 2 lần

 • Đối số Function_num nếu từ 1 đến 11 thì hàm SUBTOTAL đo lường và thống kê gồm có cả những giá trị trong tập số liệu ( hàng ẩn ). Đối số Function_num nếu từ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ đo lường và thống kê cho những giá trị không ẩn trong tập số liệu ( bỏ lỡ những giá trị ẩn0

 • Hàm SUBTOTAL sẽ bỏ lỡ không giám sát tổng thể những hàng bị ẩn bởi lệnh Filter ( Auto Filter ) không nhờ vào vào đối số Function_num được dùng

 • Hàm SUBTOTAL được phong cách thiết kế để giám sát cho những cột số liệu theo chiều dọc, nó không được phong cách thiết kế để tính theo chiều ngang

 • Hàm này chỉ giám sát cho tài liệu 2 – D do vậy nếu tài liệu tham chiếu dạng 3 – D thì hàm SUBTOTAL báo lỗi # VALUE

10. HÀM NOW

HÀM NOW

HÀM NOW

 • Cú pháp : = NOW ( )

Cú pháp hàm NOW không có đối số nào
Ý nghĩa : Hàm = NOW ( ) để hiển thị ngày giờ của mạng lưới hệ thống trong tính. Ví dụ như sau :
Bạn chỉ cần nhập hàm = now ( ) và nhấn Enter là ngay lập tức sẽ hiển thị ngày và giờ ở thời gian hiện tại như hình bên dưới .

Chú ý:

 • Có thể sẽ phát sinh lỗi # # # # nhưng bạn chỉ cần kéo ô tính rộng hơn một chút ít là sẽ OK thôi

– Ngọc Anh –

>>> Các lỗi thường gặp trong sử dụng các hàm Excel

>>> Các thủ thuật khi làm việc với hàm trong Excel

>>> Danh sách các hàm Excel thường dùng trong Kế Toán

>>> Khoá tin học văn phòng dành cho kế toán

tin tức thêm về những khóa học tại Kế toán Đức Minh mời những bạn tìm hiểu thêm :
>> > Đào tạo kế toán tổng hợp
>> > Khóa học kế toán thời gian ngắn tại hà nội
>> > Học kế toán misa
Với tiềm năng “ Sự thành công xuất sắc của học viên là niềm tự hào của Đức Minh ”, Công ty đào tạo và giảng dạy kế toán và tin học Đức Minh là nơi giảng dạy kế toán thực tiễn và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất TP.HN lúc bấy giờ. Đức Minh luôn sẵn sàng chuẩn bị tương hỗ hết mình vì học viên, luôn sát cánh cùng học viên trên bước đường đi tới thành công xuất sắc .
Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tổng thể những học viên :

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học
TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH
Mọi chi tiết cụ thể sung sướng liên hệ :

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 – Tòa nhà B6A Nam Trung Yên – đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN – 0339.156.806
Cơ Sở 2: Phòng 610 – Chung cư CT4A2 Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Xiển – Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội. – 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 – Đường Nguyễn Khuyến – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội – 0339.421.606

Tin liên quan

Ngành kế toán xét tuyển những tổ hợp môn nào? Lấy bao nhiêu điểm?

khoikte

Du lịch sẽ là một trong ba ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam

khoikte

Học Quản trị Kinh doanh tại Trung Quốc

khoikte

Đại học Ngành Quản trị kinh doanh hệ từ xa – Trung tâm Đào Tạo Từ Xa eUni

khoikte

Ngành Quản trị Kinh doanh thi khối nào? Điểm chuẩn bao nhiêu? | Ngành Quản trị Kinh doanh

khoikte

Vì sao bạn nên học ngành quản trị kinh doanh? – Trường đại học Tài chính – Ngân hàng

khoikte

Leave a Comment