Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Ngành Kiểm toán là gì? Học ngành Kiểm toán ra trường làm gì?

Khối kiến thức và kỹ năng Giáo dục đào tạo đại cương

1

Giáo dục đào tạo quốc phòng và An ninh 1 ( * )

18

Tin học cơ bản ( * )

2

Giáo dục đào tạo quốc phòng và An ninh 2 ( * )

19

TT. Tin học cơ bản ( * )

3

Giáo dục đào tạo quốc phòng và An ninh 3 ( * )

20

Những nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin 1

4

Giáo dục đào tạo quốc phòng và An ninh 4 ( * )

21

Những nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin 2

5

Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 1 + 2 + 3 ( * )

22

Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

Anh văn cơ bản 1 ( * )

23

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

7

Anh văn cơ bản 2 ( * )

24

Pháp luật đại cương

8

Anh văn cơ bản 3 ( * )

25

Xác suất thống kê

9

Anh văn tăng cường 1 ( * )

26

Toán kinh tế 1

10

Anh văn tăng cường 2 ( * )

27

Kỹ năng tiếp xúc

11

Anh văn tăng cường 3 ( * )

28

Logic học đại cương

12

Pháp văn cơ bản 1 ( * )

29

Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta

13

Pháp văn cơ bản 2 ( * )

30

Tiếng Việt thực hành thực tế

14

Pháp văn cơ bản 3 ( * )

31

Văn bản và tàng trữ học đại cương

15

Pháp văn tăng cường 1 ( * )

32

Xã hội học đại cương

16

Pháp văn tăng cường 2 ( * )

33

Kỹ năng mềm

17

Pháp văn tăng cường 3 ( * )

Khối kỹ năng và kiến thức cơ sở ngành

34

Kinh tế vi mô 1

44

Hệ thống thông tin kế toán 1

35

Kinh tế vĩ mô 1

45

Chuẩn mực kế toán

36

Nguyên lý thống kê kinh tế tài chính

46

Thuế

37

Phương pháp điều tra và nghiên cứu trong Tài chính – Kế toán

47

Tài chính – Tiền tệ

38

Nguyên lý kế toán

48

Marketing cơ bản

39

Phương pháp tư duy và kiến thức và kỹ năng xử lý yếu tố

49

Kinh tế quốc tế

40

Luật Kinh tế

50

Kinh tế lượng

41

Kiểm toán 1

51

Quản trị học

42

Kế toán quản trị 1

52

Ứng dụng toán trong kinh doanh thương mại

43

Kế toán kinh tế tài chính 1

Khối kiến thức và kỹ năng chuyên ngành

53

Hệ thống trấn áp nội bộ

72

Phân tích hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

54

Kiểm toán 2

73

Kinh tế học ngân hàng nhà nước

55

Kiểm toán hoạt động giải trí

74

Quản trị rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính

56

Kiểm toán Nhà nước

75

Thị Trường sàn chứng khoán

57

Tổ chức triển khai công tác làm việc kiểm toán

76

Quản trị văn phòng

58

Kế toán kinh tế tài chính 2

77

Quản trị kinh tế tài chính những công ty đa vương quốc

59

Anh văn chuyên ngành Tài chính – Kế toán

78

Đạo đức kinh doanh thương mại và văn hóa truyền thống doanh nghiệp

60

Kế toán ngân hàng nhà nước

79

Đầu tư kinh tế tài chính

61

Phân tích báo cáo giải trình kinh tế tài chính

80

Nghiên cứu marketing

62

Quản trị kinh tế tài chính

81

Định giá gia tài

63

Chuyên đề ngành kiểm toán

82

Quản trị nguồn nhân lực

64

Kiểm toán môi trường tự nhiên

83

Quan hệ công chúng

65

Ứng dụng ứng dụng trong kế toán

84

Khởi sự doanh nghiệp

66

Kế toán hành chính sự nghiệp

85

Luận văn tốt nghiệp – Kiểm toán

67

Hệ thống thông tin kế toán 2

86

Tiểu luận tốt nghiệp – Kiểm toán

68

Kế toán và khai báo thuế

87

Dự báo kinh tế tài chính

69

Kế toán kinh tế tài chính 3

88

Chuẩn mực kiểm toán

70

Kế toán quản trị 2

89

Pháp luật kiểm toán

71

Tổ chức thực thi công tác làm việc kế toán

90

Seminar kiểm toán

Tin liên quan

Ngành Tài chính – Ngân hàng học những gì? Ra trường làm gì?

khoikte

Các trường có đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh ở Đà Nẵng | Ngành Quản trị Kinh doanh

khoikte

Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Là Gì? Các Nội Dung Quan Trọng

khoikte

Thực trạng ngành kế toán hiện nay thế nào? Giải pháp để thăng tiến sự nghiệp

khoikte

Luật số 67/2011/QH12 của Quốc hội: LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

khoikte

Học ngành kinh tế ra trường làm gì Update năm 2022 Intalents

khoikte

Leave a Comment