Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Quyết định 60/QĐ-KTNN các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

_________

Số : 60 / QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________ Thành Phố Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV

___________TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCCăn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ;Căn cứ Quyết định số 1374 / QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức triển khai của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV ;Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Tổng hợpa ) Chức năngPhòng Tổng hợp có tính năng tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai triển khai những mặt công tác làm việc : theo dõi, update thông tin những khu công trình, dự án Bất Động Sản và những doanh nghiệp thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán ; lập kế hoạch công tác làm việc ; kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán ; quản trị việc thực thi kế hoạch kiểm toán và kế hoạch kiểm tra việc thực thi Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán ; trấn áp chất lượng kiểm toán, kiểm tra những trình tự, thủ tục so với những cuộc kiểm toán ; thẩm định và đánh giá kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán, báo cáo giải trình kiểm toán ; tàng trữ, quản trị và khai thác hồ sơ kiểm toán ; tổng hợp tác dụng công tác làm việc của đơn vị chức năng, hiệu quả kiểm toán và hiệu quả triển khai Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán ; sẵn sàng chuẩn bị quan điểm những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc nghành giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật ; tham gia với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thiết kế xây dựng chuẩn mực, quá trình, giải pháp trình độ nhiệm vụ kiểm toán ; công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ, hành chính, văn thư, tàng trữ, thi đua – khen thưởng ; công tác làm việc xử lý đề xuất kiến nghị, khiếu nại ; là đầu mối giúp chỉ huy đơn vị chức năng quan hệ công tác làm việc với những đơn vị chức năng thường trực Kiểm toán nhà nước .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng phân giao cho những phòng nhiệm vụ theo dõi, update thông tin về việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán Giao hàng cho công tác làm việc kiểm toán .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng hướng dẫn những phòng nhiệm vụ kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực thi Kết luận, yêu cầu kiểm toán ; chủ trì tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc triển khai Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán ; theo dõi việc triển khai kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc triển khai Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán. Căn cứ quá trình triển khai kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán của những đoàn kiểm toán, tham mưu giúp Kiểm toán trưởng yêu cầu Tổng Kiểm toán nhà nước giải pháp kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch kiểm toán cho tương thích .- Rà soát nhân sự những đoàn kiểm toán và tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng những đoàn kiểm toán, đoàn kiểm tra tình hình thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán để đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định hành động .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thực thi công tác làm việc trấn áp chất lượng kiểm toán ; thẩm định và đánh giá dự thảo kế hoạch kiểm toán, dự thảo báo cáo giải trình kiểm toán và dự thảo báo cáo giải trình kiểm tra thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán .- Chủ trì update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu Giao hàng công tác làm việc lập kế hoạch kiểm toán .- Chủ trì, phối hợp với những phòng nhiệm vụ và những đoàn kiểm toán để tham mưu cho Kiểm toán trưởng vấn đáp những đề xuất kiến nghị, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo phân cấp .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xem xét những quan điểm bảo lưu của kiểm toán viên, tổ trưởng tổ kiểm toán và trưởng phi hành đoàn kiểm toán theo lao lý .- Tổng hợp hiệu quả kiểm toán và hiệu quả triển khai Kết luận, yêu cầu kiểm toán của đơn vị chức năng được kiểm toán .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tham gia với những Vụ công dụng trong việc thiết kế xây dựng chuẩn mực, tiến trình, chiêu thức trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Tổng hợp quan điểm của những phòng về tình hình triển khai dự án Bất Động Sản, khu công trình thuộc khoanh vùng phạm vi theo dõi của những phòng, báo cáo giải trình Kiểm toán trưởng để ship hàng công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng vương quốc để Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Lập kế hoạch công tác làm việc chung và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch công tác làm việc ; tổng hợp, lập báo cáo giải trình hiệu quả công tác làm việc theo định kỳ .- Phối hợp với những phòng nhiệm vụ tham mưu giúp Kiểm toán trưởng kiến thiết xây dựng kế hoạch, chương trình tu dưỡng nhiệm vụ trình độ và tổ chức triển khai triển khai .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng làm đầu mối quan hệ công tác làm việc với những đơn vị chức năng trong và ngoài ngành .- Thực hiện công tác làm việc văn thư, tàng trữ ; quản trị, khai thác hồ sơ kiểm toán ; giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo pháp luật của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước ; quản trị cơ sở vật chất được giao .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ theo phân công, phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước ; làm trách nhiệm thường trực Hội đồng Thi đua – khen thưởng của đơn vị chức năng .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện những trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .2. Phòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 1a ) Chức năngPhòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 1 có tính năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xác nhận, Kết luận và đề xuất kiến nghị so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những dự án Bất Động Sản, khu công trình giao thông vận tải và khu công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng do Ủy ban nhân dân những cấp quản trị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức theo dõi, update thông tin về việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những dự án Bất Động Sản, khu công trình giao thông vận tải và khu công trình hạ – tầng kỹ thuật quan trọng do Ủy ban nhân dân những cấp quản trị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc triển khai Tóm lại, yêu cầu kiểm toán ; tổ chức triển khai thực thi kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc thực thi Kết luận, yêu cầu kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát, tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu Giao hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch và thực thi kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Theo dõi tình hình triển khai Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng được kiểm toán triển khai tráng lệ Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những yêu cầu, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng .- Tham gia chuẩn bị sẵn sàng quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc khoanh vùng phạm vi theo dõi của phòng để Kiểm toán trưởng báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ tính năng trong việc thiết kế xây dựng chuẩn mực, tiến trình, giải pháp trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng kế hoạch, chương trình tu dưỡng nhiệm vụ trình độ và tổ chức triển khai thực thi .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí được kiểm toán theo lao lý của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện 1 số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .3. Phòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 2a ) Chức năngPhòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 2 có tính năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xác nhận, Tóm lại và đề xuất kiến nghị so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những dự án Bất Động Sản, khu công trình giao thông vận tải ( trừ những khu công trình, dự án Bất Động Sản giao thông vận tải quan trọng do Ủy ban nhân dân những cấp quản trị ) .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức theo dõi, update thông tin về việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những khu công trình giao thông vận tải ( trừ những khu công trình, dự án Bất Động Sản giao thông vận tải quan trọng do Ủy ban nhân dân những cấp quản trị ) .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán ; tổ chức triển khai triển khai kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc triển khai Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát, tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu ship hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch và triển khai kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Theo dõi tình hình thực thi Kết luận, yêu cầu kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng được kiểm toán thực thi tráng lệ Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán .

            – Tham gia chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc phạm vi theo dõi của phòng để Kiểm toán trưởng báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội.

– Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những đề xuất kiến nghị, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ tính năng trong việc kiến thiết xây dựng chuẩn mực, quá trình, giải pháp trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với phòng Tổng hợp sẵn sàng chuẩn bị quan điểm về tình hình thực thi dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải để Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch, chương trình tu dưỡng nhiệm vụ trình độ và tổ chức triển khai triển khai .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí được kiểm toán theo lao lý của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện 1 số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .4. Phòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 3a ) Chức năngPhòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 3 có tính năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận, xác nhận, Kết luận và yêu cầu so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những dự án Bất Động Sản, khu công trình hạ tầng kỹ thuật ( trừ những khu công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng do Ủy ban nhân dân những cấp quản trị ) .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức theo dõi, update thông tin về việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những khu công trình hạ tầng kỹ thuật ( trừ những khu công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng do Ủy ban nhân dân những cấp quản trị ) .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc triển khai Tóm lại, yêu cầu kiểm toán ; tổ chức triển khai triển khai kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc triển khai Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát, tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu ship hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch và thực thi kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Theo dõi tình hình thực thi Tóm lại, yêu cầu kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng được kiểm toán thực thi trang nghiêm Kết luận, yêu cầu kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những yêu cầu, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng .- Tham gia sẵn sàng chuẩn bị quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc khoanh vùng phạm vi theo dõi của phòng để Kiểm toán trưởng báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ công dụng trong việc kiến thiết xây dựng chuẩn mực, quy trình tiến độ, giải pháp trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với phòng Tổng hợp chuẩn bị sẵn sàng quan điểm về tình hình triển khai dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc nghành hạ tầng kỹ thuật để Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng kế hoạch, chương trình tu dưỡng nhiệm vụ trình độ và tổ chức triển khai thực thi .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí được kiểm toán theo lao lý của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện 1 số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .5. Phòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 4a ) Chức năngPhòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 4 có công dụng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xác nhận, Tóm lại và đề xuất kiến nghị so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng quốc gia thuộc những nghành : giao thông vận tải – vận tải đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thông tin – truyền thông online, tài nguyên – môi trường tự nhiên .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức theo dõi, update thông tin về việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng quốc gia thuộc những nghành nghề dịch vụ : giao thông vận tải – vận tải đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, thông tin – tiếp thị quảng cáo, tài nguyên – môi trường tự nhiên .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực thi Tóm lại, yêu cầu kiểm toán ; tổ chức triển khai thức hiện kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc thực thi Tóm lại, yêu cầu kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát, tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu ship hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch và triển khai kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Theo dõi tình hình triển khai Kết luận, yêu cầu kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng được kiểm toán triển khai tráng lệ Tóm lại, yêu cầu kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những đề xuất kiến nghị, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng .- Tham gia sẵn sàng chuẩn bị quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc khoanh vùng phạm vi theo dõi của phòng để Kiểm toán trưởng báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ tính năng trong việc thiết kế xây dựng chuẩn mực, quy trình tiến độ, giải pháp trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng kế hoạch, chương trình tu dưỡng nhiệm vụ trình độ và tổ chức triển khai triển khai .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí được kiểm toán theo pháp luật của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện một số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .6. Phòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 5a ) Chức năngPhòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 5 có công dụng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xác nhận, Tóm lại và yêu cầu so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản do những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ở TW quản trị những ngành, nghành : giao thông vận tải – vận tải đường bộ, thông tin – truyền thông online, tài nguyên thiên nhiên và môi trường trực tiếp quản trị .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức theo dõi, update thông tin về việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản do những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ở TW quản trị những ngành, nghành : giao thông vận tải – vận tải đường bộ, thông tin – truyền thông online, tài nguyên – môi trường tự nhiên trực tiếp quản trị .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc triển khai Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán ; tổ chức triển khai triển khai kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc triển khai Kết luận, yêu cầu kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát, tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu Giao hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch và thực thi kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Theo dõi tình hình triển khai Tóm lại, yêu cầu kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trường những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng được kiểm toán thực thi trang nghiêm Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những yêu cầu, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng .- Tham gia chuẩn bị sẵn sàng quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc khoanh vùng phạm vi theo dõi của phòng để Kiểm toán trưởng báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ tính năng trong việc thiết kế xây dựng chuẩn mực, quá trình, chiêu thức trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch, chương trình tu dưỡng nhiệm vụ trình độ và tổ chức triển khai triển khai .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí được kiểm toán theo lao lý của pháp lý và cựa Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện 1 số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2 ; – Tổng KTNN ; – Các Phó Tổng KTNN ; – Các đơn vị chức năng thường trực KTNN ; – Lưu : VT, TCCB ( 03 ).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Hồ Đức Phớc

Tin liên quan

QUẢN TRỊ MARKETING

khoikte

Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022

khoikte

Mã Ngành Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Là Gì?

khoikte

TẢI FREE Top 5 mẫu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Hay nhất 2021

khoikte

Ngành kiểm toán: Học gì, học ở đâu và cơ hội nghề nghiệp

khoikte

Một Số Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Chi Tiết Nhất

khoikte

Leave a Comment