Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Quyết định 61/QĐ-KTNN các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

_______

Số : 61 / QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành Phố Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V

___________TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCCăn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ;Căn cứ Quyết định số 1375 / QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức triển khai của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V ;Xét đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Tổng hợpa ) Chức năngPhòng Tổng hợp có công dụng tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai triển khai những mặt công tác làm việc : lập kế hoạch công tác làm việc của đơn vị chức năng ; kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra triển khai Tóm lại, yêu cầu kiểm toán ; quản trị việc triển khai kế hoạch kiểm toán và kế hoạch kiểm tra triển khai Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán ; đánh giá và thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo giải trình kiếm toán của cuộc kiểm toán ; công tác làm việc trấn áp chất lượng kiểm toán ; tàng trữ, quản trị, khai thác hồ sơ kiểm toán ; tổng hợp hiệu quả công tác làm việc của đơn vị chức năng, tác dụng kiểm toán và hiệu quả thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán ; công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ, hành chính, văn thư, tàng trữ, thi đua – khen thưởng của đơn vị chức năng ; là đầu mối giúp chỉ huy đơn vị chức năng quan hệ công tác làm việc với những đơn vị chức năng thường trực Kiểm toán nhà nước .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng phân giao cho những phòng nhiệm vụ theo dõi tình hình quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng hướng dẫn những phòng công tác làm việc kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị chức năng .- Chủ trì tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn ; theo dõi tình hình việc thực thi kế hoạch kiểm toán của đơn vị chức năng ; địa thế căn cứ tiến trình thực thi kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán của những đoàn kiểm toán, tham mưu giúp Kiểm toán trưởng đề xuất kiến nghị Tổng Kiểm toán nhà nước giải pháp kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch kiểm toán cho tương thích .- Giúp Kiểm toán trưởng đánh giá và thẩm định kế hoạch kiểm toán của những cuộc kiểm toán trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt .- Tham mưu sắp xếp nhân sự những đoàn kiểm toán, đoàn kiểm tra thực thi Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán và tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng những đoàn kiểm toán, đoàn kiểm tra thực thi Tóm lại, yêu cầu kiểm toán để trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định hành động .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thực thi công tác làm việc trấn áp chất lượng kiểm toán những cuộc kiểm toán do đơn vị chức năng thực thi .- Giúp Kiểm toán trưởng thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình kiểm toán của những đoàn kiểm toán thuộc đơn vị chức năng trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá cấp vụ để thẩm định và đánh giá kế hoạch kiểm toán, báo cáo giải trình kiểm toán của đoàn kiểm toán .- Chủ trì, phối hợp với những phòng nhiệm vụ update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán của đơn vị chức năng .- Chủ trì, phối hợp với những phòng nhiệm vụ và những đoàn kiểm toán để tham mưu cho Kiểm toán trưởng vấn đáp những yêu cầu, khiếu nại của những đơn vị chức năng được kiểm toán .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xem xét những quan điểm bảo lưu của kiểm toán viên, tổ trưởng tổ kiểm toán và trưởng phi hành đoàn kiểm toán theo pháp luật .- Tổng hợp tác dụng kiểm toán và hiệu quả triển khai Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán của đơn vị chức năng .- Tổng hợp quan điểm của những phòng về tình hình thực thi dự án Bất Động Sản, khu công trình thuộc khoanh vùng phạm vi theo dõi của những phòng, báo cáo giải trình Kiểm toán trưởng để ship hàng công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng vương quốc để Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Chủ trì, phối hợp với những phòng nhiệm vụ để tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tham gia với những Vụ tính năng trong việc kiến thiết xây dựng chuẩn mực, quá trình, chiêu thức trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước ; những văn bản quy phạm pháp luật trong và ngoài ngành .- Lập kế hoạch công tác làm việc chung của đơn vị chức năng và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch công tác làm việc ; tổng hợp, lập báo cáo giải trình hiệu quả công tác làm việc của đơn vị chức năng theo định kỳ hoặc đột xuất báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thiết kế xây dựng chương trình và phối hợp với những phòng nhiệm vụ tổ chức triển khai tu dưỡng nhiệm vụ kiểm toán và những nhiệm vụ khác có tương quan theo nhu yếu của Kiểm toán trưởng và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng làm đầu mối quan hệ công tác làm việc với những đơn vị chức năng thường trực Kiểm toán nhà nước .- Thực hiện công tác làm việc văn thư, tàng trữ của đơn vị chức năng ; quản trị, khai thác hồ sơ kiểm toán của đơn vị chức năng ; giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo pháp luật của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước ; quản trị cơ sở vật chất được giao của đơn vị chức năng .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ theo phân công, phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước ; công tác làm việc tuyên truyền, điều tra và nghiên cứu khoa học của đơn vị chức năng theo lao lý của Nhà nước và của Kiểm toán nhà nước ; làm trách nhiệm thường trực Hội đồng Thi đua – khen thưởng của đơn vị chức năng .- Quản lý công chức và người lao động của phòng ;- Thực hiện những trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .2. Phòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 1a ) Chức năngPhòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 1 có tính năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận, xác nhận, Tóm lại và yêu cầu so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản, những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản, những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng quốc gia thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức nắm tình hình quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản, những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản, những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng vương quốc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Giao hàng cho công tác làm việc kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn và dài hạn ; triển khai kế hoạch kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát, tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu Giao hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch và thực thi kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Theo dõi tình hình triển khai Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị triển khai tráng lệ Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán .- Tổ chức kiểm tra việc thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng và tổng hợp tác dụng triển khai .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những yêu cầu, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng ;- Tham gia sẵn sàng chuẩn bị quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc nghành công nghiệp, gia dụng, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn để Kiểm toán trưởng báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ công dụng trong việc kiến thiết xây dựng chuẩn mực, quy trình tiến độ, chiêu thức trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng chương trình và tổ chức triển khai tu dưỡng nhiệm vụ kiểm toán và những nhiệm vụ khác có tương quan theo nhu yếu của Kiểm toán trưởng và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo pháp luật của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện một số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .3. Phòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 2a ) Chức năngPhòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 2 có tính năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận, xác nhận, Kết luận và đề xuất kiến nghị so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản, những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản, những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng quốc gia thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức nắm tình hình quản trị, sử dụng kinh tế tài chính, gia tài công tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản, những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản, những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng vương quốc tại Bộ Công thương ship hàng cho công tác làm việc kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn và dài hạn ; triển khai kế hoạch kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát, tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu ship hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch và thực thi kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Tổ chức kiểm tra việc triển khai Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng và tổng hợp hiệu quả triển khai .- Theo dõi tình hình triển khai Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị thực thi tráng lệ Kết luận, yêu cầu kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những đề xuất kiến nghị, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng ;- Tham gia sẵn sàng chuẩn bị quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc nghành nghề dịch vụ công nghiệp, gia dụng, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn để Kiểm toán trưởng báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ công dụng trong việc kiến thiết xây dựng chuẩn mực, tiến trình, giải pháp trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng chương trình và tổ chức triển khai tu dưỡng nhiệm vụ kiểm toán và những nhiệm vụ khác có tương quan theo nhu yếu của Kiểm toán trưởng và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo pháp luật của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .

– Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

– Thực hiện một số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .4. Phòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 3a ) Chức năngPhòng Kiếm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 3 có công dụng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xác nhận, Kết luận và yêu cầu so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản, những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản, những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng quốc gia thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức nắm tình hình quản trị, sử dụng kinh tế tài chính, gia tài công tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản, những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản, những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng vương quốc tại Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Giao hàng cho công tác làm việc kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn và dài hạn ; triển khai kế hoạch kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát, tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu ship hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch và thực thi kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Tổ chức kiểm tra việc thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng và tổng hợp tác dụng thực thi .- Theo dõi tình hình triển khai Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị thực thi trang nghiêm Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những yêu cầu, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Tham gia chuẩn bị sẵn sàng quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc nghành nghề dịch vụ công nghiệp, gia dụng, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn để Kiểm toán trưởng báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ công dụng trong việc thiết kế xây dựng chuẩn mực, tiến trình, giải pháp trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng chương trình và tổ chức triển khai tu dưỡng nhiệm vụ kiểm toán và những nhiệm vụ khác có tương quan theo nhu yếu của Kiểm toán trưởng và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo pháp luật của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện 1 số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .5. Phòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 4a ) Chức năngPhòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 4 có tính năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xác nhận, Tóm lại và đề xuất kiến nghị so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản, những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản, những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng quốc gia thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức nắm tình hình quản trị, sử dụng kinh tế tài chính, gia tài công tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản, những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản, những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng vương quốc tại Bộ Xây dựng ship hàng cho công tác làm việc kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn và dài hạn ; thực thi kế hoạch kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát và tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu Giao hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch kiểm toán và thực thi kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Tổ chức kiểm tra việc thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng và tổng hợp hiệu quả thực thi .- Theo dõi tình hình thực thi Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị thực thi tráng lệ Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những yêu cầu, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Tham gia sẵn sàng chuẩn bị quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc nghành nghề dịch vụ công nghiệp, gia dụng, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn để Kiểm toán trưởng báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ tính năng trong việc thiết kế xây dựng chuẩn mực, tiến trình, chiêu thức trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng chương trình và tổ chức triển khai tu dưỡng nhiệm vụ kiểm toán và những nhiệm vụ khác có tương quan theo nhu yếu của Kiểm toán trưởng và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo lao lý của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động của phòng ;- Thực hiện một số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .6. Phòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 5a ) Chức năngPhòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản 5 có công dụng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xác nhận, Tóm lại và đề xuất kiến nghị so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản, những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản, những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng quốc gia thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức nắm tình hình quản trị, sử dụng kinh tế tài chính, gia tài công tại những khu công trình, dự án Bất Động Sản, những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản, những chương trình tiềm năng, chương trình tiềm năng vương quốc tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học – Công nghệ Giao hàng cho công tác làm việc kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn và dài hạn ; triển khai kế hoạch kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát và tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu ship hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch kiểm toán và thực thi kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Tổ chức kiểm tra việc triển khai Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng và tổng hợp hiệu quả thực thi .- Theo dõi tình hình triển khai Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị thực thi trang nghiêm Tóm lại, yêu cầu kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những đề xuất kiến nghị, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Tham gia chuẩn bị sẵn sàng quan điểm của Kiểm toán nhà nước về những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc nghành nghề dịch vụ công nghiệp, gia dụng, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn để Kiểm toán trưởng báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ tính năng trong việc kiến thiết xây dựng chuẩn mực, tiến trình, chiêu thức trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp thiết kế xây dựng chương trình và tổ chức triển khai tu dưỡng nhiệm vụ kiểm toán và những nhiệm vụ khác có tương quan theo nhu yếu của Kiểm toán trưởng và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo pháp luật của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện một số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .7. Phòng Kiểm toán hoạt động giải tría ) Chức năngPhòng Kiểm toán hoạt động giải trí có công dụng tham mưu, giúp Kiểm toán trưởng kiến thiết xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm toán hoạt động giải trí so với những nghành nghề dịch vụ kiểm toán thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng ; tổ chức triển khai triển khai kiểm toán hoạt động giải trí theo sự phân công của Kiểm toán trưởng ; trấn áp chất lượng kiểm toán so với những cuộc kiểm toán hoạt động giải trí do đơn vị chức năng thực thi và hướng dẫn trình độ nhiệm vụ kiểm toán hoạt động giải trí trong đơn vị chức năng .b ) Nhiệm vụ- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn và dài hạn của đơn vị chức năng ; tổ chức triển khai triển khai kế hoạch về kiểm toán hoạt động giải trí theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Khảo sát, tích lũy thông tin tài liệu thiết yếu Giao hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động giải trí ; phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán hoạt động giải trí .- Tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi những Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán hoạt động giải trí so với những cuộc kiểm toán do đơn vị chức năng triển khai theo sự phân công của Kiểm toán trưởng ; yêu cầu những giải pháp bảo vệ cho những Tóm lại, yêu cầu kiểm toán hoạt động giải trí được thực thi có hiệu suất cao .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những yêu cầu, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng nghiên cứu và điều tra, thiết kế xây dựng, góp ý những chuẩn mực, quá trình, sổ tay kiểm toán, mẫu biểu, hồ sơ về kiểm toán hoạt động giải trí .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai tu dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm tay nghề về trình độ nhiệm vụ kiểm toán hoạt động giải trí trong đơn vị chức năng .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo pháp luật của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện 1 số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2 ; – Tổng KTNN ; – Các Phó Tổng KTNN ; – Các đơn vị chức năng thường trực KTNN ; – Lưu : VT, TCCB ( 03 ).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Hồ Đức Phớc

Tin liên quan

Mã ngành Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021

khoikte

Học tài chính ngân hàng ra trường làm gì?

khoikte

Hiểu thêm về ngành Quản trị kinh doanh qua ‘người thật – việc thật’

khoikte

Tuyển Giảng Viên Ngành Quản Trị Kinh Doanh [Thỉnh Giảng] làm việc tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh

khoikte

Học KINH TẾ ra trường làm gì? TOP 5 ngành kinh tế HOT nhất 2021

khoikte

Quyết định 62/QĐ-KTNN các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI

khoikte

Leave a Comment