Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Quyết định 62/QĐ-KTNN các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

__________

Số : 62 / QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________ TP.HN, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI

____________TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCCăn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ;Căn cứ Quyết định số 1376 / QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước pháp luật tính năng trách nhiệm quyền hạn và tổ chức triển khai của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI ;Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Tổng hợp

a ) Chức năngPhòng Tổng hợp có công dụng tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi những mặt công tác làm việc : lập kế hoạch công tác làm việc của đơn vị chức năng ; kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc triển khai Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán ; quản trị việc triển khai kế hoạch kiểm toán và kế hoạch kiểm tra việc thực thi Tóm lại, yêu cầu kiểm toán ; thẩm định và đánh giá kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán, báo cáo giải trình kiểm toán ; chủ trì thực thi công tác làm việc trấn áp chất lượng kiểm toán ; tàng trữ, quản trị và khai thác hồ sơ kiểm toán ; tổng hợp tác dụng công tác làm việc của đơn vị chức năng, tác dụng kiểm toán và hiệu quả thực thi Tóm lại, yêu cầu kiểm toán ; công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ, hành chính, văn thư, tàng trữ, thi đua – khen thưởng của đơn vị chức năng ; là đầu mối giúp chỉ huy đơn vị chức năng quan hệ công tác làm việc với những đơn vị chức năng thường trực Kiểm toán nhà nước .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng phân giao cho những phòng nhiệm vụ theo dõi, update thông tin về việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng Giao hàng cho công tác làm việc kiểm toán .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng hướng dẫn những phòng kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị chức năng và kế hoạch kiểm tra việc thực thi Kết luận, yêu cầu kiểm toán của đơn vị chức năng ; chủ trì tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán của đơn vị chức năng ; theo dõi việc triển khai kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc triển khai Kết luận, yêu cầu kiểm toán của đơn vị chức năng ; đánh giá và thẩm định kế hoạch kiểm toán của những cuộc kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xem xét trước khi chỉ huy Kiểm toán nhà nước phê duyệt. Căn cứ quy trình tiến độ thực thi kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán của những đoàn kiểm toán, tham mưu giúp Kiểm toán trưởng đề xuất kiến nghị Tổng Kiểm toán nhà nước giải pháp kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch kiểm toán cho tương thích .- Rà soát nhân sự những đoàn kiểm toán và tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng những đoàn kiểm toán, đoàn kiểm tra tình hình thực thi Tóm lại, yêu cầu kiểm toán để đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định hành động .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng triển khai công tác làm việc trấn áp chất lượng kiểm toán những cuộc kiểm toán do đơn vị chức năng triển khai .- Giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá biên bản kiểm toán của những tổ kiểm toán, báo cáo giải trình kiểm toán của những đoàn kiểm toán thuộc đơn vị chức năng trước khi trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xét duyệt .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định cấp vụ về kế hoạch kiểm toán của đoàn kiểm toán, báo cáo giải trình kiểm toán .- Chủ trì update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán của đơn vị chức năng .- Chủ trì, phối hợp với những phòng nhiệm vụ và những đoàn kiểm toán để tham mưu giúp Kiểm toán trưởng vấn đáp những yêu cầu, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo phân cấp .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xem xét những quan điểm bảo lưu của kiểm toán viên và trưởng phi hành đoàn kiểm toán theo lao lý .- Tổng hợp hiệu quả kiểm toán và tác dụng triển khai Kết luận, yêu cầu kiểm toán của những đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tham gia với những Vụ công dụng trong việc kiến thiết xây dựng chuẩn mực, tiến trình, giải pháp trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Tổng hợp quan điểm của những phòng thuộc đơn vị chức năng về tình hình kinh tế tài chính, ngân sách của những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của những phòng, báo cáo giải trình Kiểm toán trưởng để ship hàng cho công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng quan điểm của Kiểm toán nhà nước về dự trù ngân sách nhà nước, giải pháp phân chia ngân sách TW và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm .- Lập kế hoạch công tác làm việc chung của đơn vị chức năng và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch công tác làm việc ; tổng hợp, lập báo cáo giải trình hiệu quả công tác làm việc của đơn vị chức năng theo định kỳ .- Phối hợp với những phòng nhiệm vụ tham mưu giúp Kiểm toán trưởng kiến thiết xây dựng kế hoạch, chương trình tu dưỡng nhiệm vụ trình độ của đơn vị chức năng và tổ chức triển khai thực thi .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng làm đầu mối quan hệ công tác làm việc với những đơn vị chức năng thường trực Kiểm toán nhà nước .- Thực hiện công tác làm việc văn thư, tàng trữ của đơn vị chức năng ; quản trị khai thác hồ sơ kiểm toán của đơn vị chức năng ; giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo pháp luật của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước ; quản trị cơ sở vật chất được giao của đơn vị chức năng .- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ theo phân công, phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước ; làm trách nhiệm thường trực Hội đồng Thi đua – khen thưởng của đơn vị chức năng .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .

– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

2. Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 1, 2, 3, 4

a ) Chức năngPhòng Kiểm toán doanh nghiệp có công dụng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xác nhận, Kết luận và đề xuất kiến nghị so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những doanh nghiệp thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức theo dõi, update thông tin về việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những doanh nghiệp được Kiểm toán trưởng phân công ship hàng cho công tác làm việc kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực thi Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán của đơn vị chức năng ; tổ chức triển khai triển khai kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc thực thi Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán của đơn vị chức năng theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát, tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu Giao hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch và triển khai kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Theo dõi tình hình triển khai Kết luận, yêu cầu kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng được kiểm toán thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị triển khai tráng lệ Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những đề xuất kiến nghị, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp cho quan điểm về tình hình kinh tế tài chính, ngân sách của những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của phòng, báo cáo giải trình Kiểm toán trưởng để ship hàng cho công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị quan điểm của Kiểm toán nhà nước về dự trù ngân sách nhà nước, giải pháp phân chia ngân sách TW và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ công dụng trong việc kiến thiết xây dựng chuẩn mực, tiến trình, giải pháp trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch, chương trình tu dưỡng nhiệm vụ trình độ của đơn vị chức năng và tổ chức triển khai triển khai .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo lao lý của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện 1 số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .

3. Phòng Kiểm toán đầu tư – dự án

a ) Chức năngPhòng Kiểm toán góp vốn đầu tư – dự án Bất Động Sản có công dụng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xác nhận, Kết luận và đề xuất kiến nghị so với việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những khu công trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm toán của đơn vị chức năng theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .b ) Nhiệm vụ và quyền hạn- Tổ chức theo dõi, update thông tin về việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc quản trị, sử dụng kinh tế tài chính công, gia tài công của những khu công trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được Kiểm toán trưởng phân công Giao hàng cho công tác làm việc kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc triển khai Kết luận, yêu cầu kiểm toán của đơn vị chức năng ; tổ chức triển khai thực thi kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc triển khai Tóm lại, đề xuất kiến nghị kiểm toán của đơn vị chức năng theo sự phân công của Kiểm toán trưởng .- Theo dõi, khảo sát, tích lũy thông tin, tài liệu thiết yếu ship hàng cho công tác làm việc lập kế hoạch và thực thi kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp update và thiết lập hệ cơ sở tài liệu lập kế hoạch kiểm toán .- Theo dõi tình hình thực thi Tóm lại, yêu cầu kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng những giải pháp để đôn đốc những đơn vị chức năng được kiểm toán thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị triển khai trang nghiêm Kết luận, đề xuất kiến nghị kiểm toán .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp vấn đáp những yêu cầu, khiếu nại của đơn vị chức năng được kiểm toán, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với những Vụ tính năng trong việc kiến thiết xây dựng chuẩn mực, quá trình, giải pháp trình độ, nhiệm vụ kiểm toán nhà nước .- Phối hợp với Phòng Tổng hợp kiến thiết xây dựng kế hoạch, chương trình tu dưỡng nhiệm vụ trình độ của đơn vị chức năng và tổ chức triển khai thực thi .- Giữ bí hiểm tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được kiểm toán theo lao lý của pháp lý và của Tổng Kiểm toán nhà nước .- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng .- Thực hiện 1 số ít trách nhiệm và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc chuyển nhượng ủy quyền .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2 ; – Tổng KTNN ; – Các Phó Tổng KTNN ; – Các đơn vị chức năng thường trực KTNN ; – Lưu : VT, TCCB ( 03 ).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Hồ Đức Phớc

Tin liên quan

1000+ Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh chi tiết nhất

khoikte

Kinh tế và quản lý công: Học gì và làm gì?

khoikte

Học phí UEF Đại học Kinh Tế Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh

khoikte

Ngành kinh doanh quốc tế thi khối nào? Xét tổ hợp môn gì?

khoikte

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp

khoikte

Ngành Quản trị kinh doanh khách sạn là gì ? Học những gì ? – Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

khoikte

Leave a Comment