Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 27/2018/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TP. Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức triển khai nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ;
Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm năm ngoái ;
Theo ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
Thủ tướng nhà nước ban hành Quyết định Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta .

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này pháp luật chi tiết cụ thể Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta gồm hạng mục ( Phụ lục I đính kèm ) và nội dung ( Phụ lục II đính kèm ) được sử dụng thống nhất trong hoạt động giải trí thống kê nhà nước .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng vận dụng của Quyết định này là cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể theo pháp luật của Luật thống kê năm ngoái .

Điều 3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục và nội dung

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta
1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta gồm 5 cấp :
– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng vần âm lần lượt từ A đến U ;
– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành ; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng ;
– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành ; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng ;
– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành ; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng ;
– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành ; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng .
2. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta lý giải rõ những hoạt động giải trí kinh tế gồm những yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó :
– Bao gồm : Những hoạt động giải trí kinh tế được xác lập trong ngành kinh tế ;
– Loại trừ : Những hoạt động giải trí kinh tế không được xác lập trong ngành kinh tế nhưng thuộc những ngành kinh tế khác .

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 .
Quyết định số 10/2007 / QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng nhà nước về việc phát hành Hệ thống ngành kinh tế của Nước Ta hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành .

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2).

THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

( Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng nhà nước )

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Tên ngành

A

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

01 Nông nghiệp và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan
011 Trồng cây hàng năm
0111 01110 Trồng lúa
0112 01120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0113 01130 Trồng cây lấy củ có chất bột
0114 01140 Trồng cây mía
0115 01150 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
0116 01160 Trồng cây lấy sợi
0117 01170 Trồng cây có hạt chứa dầu
0118 Trồng rau, đậu những loại và trồng hoa
01181 Trồng rau những loại
01182 Trồng đậu những loại
01183 Trồng hoa hàng năm
0119 Trồng cây hàng năm khác
01191 Trồng cây gia vị hàng năm
01192 Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
01199 Trồng cây hàng năm khác còn lại
012 Trồng cây nhiều năm
0121 Trồng cây ăn quả
01211 Trồng nho
01212 Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới
01213 Trồng cam, quýt và những loại quả có múi khác
01214 Trồng táo, mận và những loại quả có hạt như táo
01215 Trồng nhãn, vải, chôm chôm
01219 Trồng cây ăn quả khác
0122 01220 Trồng cây lấy quả chứa dầu
0123 01230 Trồng cây điều
0124 01240 Trồng cây hồ tiêu
0125 01250 Trồng cây cao su đặc
0126 01260 Trồng cây cafe
0127 01270 Trồng cây chè
0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
01281 Trồng cây gia vị lâu năm
01282 Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm
0129 Trồng cây nhiều năm khác
01291 Trồng hoa lá cây cảnh lâu năm
01299 Trồng cây nhiều năm khác còn lại
013 Nhân và chăm nom cây giống nông nghiệp
0131 01310 Nhân và chăm nom cây giống hàng năm
0132 01320 Nhân và chăm nom cây giống lâu năm
014 Chăn nuôi
0141 Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
01411 Sản xuất giống trâu, bò
01412 Chăn nuôi trâu, bò
0142 Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
01421 Sản xuất giống ngựa, lừa
01422 Chăn nuôi ngựa, lừa, la
0144 Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
01441 Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
01442 Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai
0145 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
01451 Sản xuất giống lợn
01452 Chăn nuôi lợn
0146 Chăn nuôi gia cầm
01461 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
01462 Chăn nuôi gà
01463 Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
01469 Chăn nuôi gia cầm khác
0149 01490 Chăn nuôi khác
015 0150 01500 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
016 Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
0161 01610 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0162 01620 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0163 01630 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0164 01640 Xử lý hạt giống để nhân giống
017 0170 01700 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan
02 Lâm nghiệp và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan
021 0210 Trồng rừng, chăm nom rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
02101 Trồng rừng và chăm nom rừng cây thân gỗ
02102 Trồng rừng và chăm nom rừng họ tre
02103 Trồng rừng và chăm nom rừng khác
02104 Ươm giống cây lâm nghiệp
022 0220 02200 Khai thác gỗ
023 Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
0231 02310 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0232 02320 Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
024 0240 02400 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
03 Khai thác, nuôi trồng thủy hải sản
031 Khai thác thủy hải sản
0311 03110 Khai thác thủy hải sản biển
0312 03120 Khai thác thủy hải sản trong nước
032 Nuôi trồng thủy hải sản
0321 Nuôi trồng thủy hải sản biển
03211 Nuôi cá
03212 Nuôi tôm
03213 Nuôi thủy hải sản khác
03214 Sản xuất giống thủy hải sản biển
0322 Nuôi trồng thủy hải sản trong nước
03221 Nuôi cá
03222 Nuôi tôm
03223 Nuôi thủy hải sản khác
03224 Sản xuất giống thủy hải sản trong nước
B

KHAI KHOÁNG

05 Khai thác than cứng và than non
051 0510 05100 Khai thác và thu gom than cứng
052 0520 05200 Khai thác và thu gom than non
06 Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
061 0610 06100 Khai thác dầu thô
062 0620 06200 Khai thác khí đốt tự nhiên
07 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại
071 0710 07100 Khai thác quặng sắt
072 Khai thác quặng không chứa sắt ( trừ quặng sắt kẽm kim loại quý và hiếm )
0721 07210 Khai thác quặng uranium và quặng thorium
0722 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt
07221 Khai thác quặng bôxít
07229 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu
073 0730 07300 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại quý và hiếm
08 Khai khoáng khác
081 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
08101 Khai thác đá
08102 Khai thác cát, sỏi
08103 Khai thác đất sét
089 Khai khoáng chưa được phân vào đâu
0891 08910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
0892 08920 Khai thác và thu gom than bùn
0893 08930 Khai thác muối
0899 08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
09 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng
091 0910 09100 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
099 0990 09900 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác
C

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

10 Sản xuất, chế biến thực phẩm
101 1010 Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những loại sản phẩm từ thịt
10101 Giết mổ gia súc, gia cầm
10102 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thịt
10109 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ những mẫu sản phẩm từ thịt
102 1020 Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thuỷ sản và những mẫu sản phẩm từ thuỷ sản
10201 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản ướp lạnh
10202 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản khô
10203 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ nước mắm
10209 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ những loại sản phẩm khác từ thủy hải sản
103 1030 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả
10301 Sản xuất nước ép từ rau quả
10309 Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả khác
104 1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
10401 Sản xuất dầu, mỡ động vật hoang dã
10402 Sản xuất dầu, bơ thực vật
105 1050 10500 Chế biến sữa và những loại sản phẩm từ sữa
106 Xay xát và sản xuất bột
1061 Xay xát và sản xuất bột thô
10611 Xay xát
10612 Sản xuất bột thô
1062 10620 Sản xuất tinh bột và những loại sản phẩm từ tinh bột
107 Sản xuất thực phẩm khác
1071 10710 Sản xuất những loại bánh từ bột
1072 10720 Sản xuất đường
1073 10730 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
1074 10740 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và mẫu sản phẩm tương tự như
1075 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
10751 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt
10752 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy hải sản
10759 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác
1076 10760 Sản xuất chè
1077 10770 Sản xuất cafe
1079 10790 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
108 1080 10800 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
11 110 Sản xuất đồ uống
1101 11010 Chưng, tinh cất và pha chế những loại rượu mạnh
1102 11020 Sản xuất rượu vang
1103 11030 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
11041 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
11042 Sản xuất đồ uống không cồn
12 120 1200 Sản xuất loại sản phẩm thuốc lá
12001 Sản xuất thuốc lá
12009 Sản xuất thuốc hút khác
13 Dệt
131 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và triển khai xong loại sản phẩm dệt
1311 13110 Sản xuất sợi
1312 13120 Sản xuất vải dệt thoi
1313 13130 Hoàn thiện mẫu sản phẩm dệt
139 Sản xuất hàng dệt khác
1391 13910 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1392 13920 Sản xuất hàng dệt sẵn ( trừ phục trang )
1393 13930 Sản xuất thảm, chăn, đệm
1394 13940 Sản xuất những loại dây bện và lưới
1399 13990 Sản xuất những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
14 Sản xuất phục trang
141 1410 14100 May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú )
142 1420 14200 Sản xuất loại sản phẩm từ da lông thú
143 1430 14300 Sản xuất phục trang dệt kim, đan móc
15 Sản xuất da và những mẫu sản phẩm có tương quan
151 Thuộc, sơ chế da ; sản xuất va li, túi xách, yên đệm ; sơ chế và nhuộm da lông thú
1511 15110 Thuộc, sơ chế da ; sơ chế và nhuộm da lông thú
1512 15120 Sản xuất vali, túi xách và những loại tương tự như, sản xuất yên đệm
152 1520 15200 Sản xuất giày, dép
16 Chế biến gỗ và sản xuất loại sản phẩm từ gỗ, tre, nứa ( trừ giường, tủ, bàn, ghế ) ; sản xuất loại sản phẩm từ rơm, rạ và vật tư tết bện
161 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và dữ gìn và bảo vệ gỗ
16101 Cưa, xẻ và bào gỗ
16102 Bảo quản gỗ
162 Sản xuất mẫu sản phẩm từ gỗ, tre, nứa ( trừ giường, tủ, bàn, ghế ) ; sản xuất loại sản phẩm từ rơm, rạ và vật tư tết bện
1621 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng mảnh khác
1622 16220 Sản xuất đồ gỗ kiến thiết xây dựng
1623 16230 Sản xuất vỏ hộp bằng gỗ
1629 Sản xuất loại sản phẩm khác từ gỗ ; sản xuất mẫu sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật tư tết bện
16291 Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ gỗ
16292 Sản xuất mẫu sản phẩm từ lâm sản ( trừ gỗ ), cói và vật tư tết bện
17 170 Sản xuất giấy và mẫu sản phẩm từ giấy
1701 17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, vỏ hộp từ giấy và bìa
17021 Sản xuất vỏ hộp bằng giấy, bìa
17022 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
1709 17090 Sản xuất những loại sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
18 In, sao chép bản ghi những loại
181 In ấn và dịch vụ tương quan đến in
1811 18110 In ấn
1812 18120 Dịch Vụ Thương Mại tương quan đến in
182 1820 18200 Sao chép bản ghi những loại
19 Sản xuất than cốc, loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế
191 1910 19100 Sản xuất than cốc
192 1920 19200 Sản xuất mẫu sản phẩm dầu mỏ tinh chế
20 Sản xuất hoá chất và loại sản phẩm hoá chất
201 Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ ; sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh
2011 Sản xuất hoá chất cơ bản
20111 Sản xuất khí công nghiệp
20112 Sản xuất chất nhuộm và chất màu
20113 Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác
20114 Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác
20119 Sản xuất hóa chất cơ bản khác
2012 20120 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
2013 Sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh
20131 Sản xuất plastic nguyên sinh
20132 Sản xuất cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh
202 Sản xuất loại sản phẩm hoá chất khác
2021 20210 Sản xuất thuốc trừ sâu và loại sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
2022 Sản xuất sơn, véc ni và những chất sơn, quét tựa như ; sản xuất mực in và ma tít
20221 Sản xuất sơn, véc ni và những chất sơn, quét tựa như, ma tít
20222 Sản xuất mực in
2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
20231 Sản xuất mỹ phẩm
20232 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
2029 20290 Sản xuất mẫu sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
203 2030 20300 Sản xuất sợi tự tạo
21 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
210 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
21001 Sản xuất thuốc những loại
21002 Sản xuất hoá dược và dược liệu
22 Sản xuất loại sản phẩm từ cao su đặc và plastic
221 Sản xuất loại sản phẩm từ cao su đặc
2211 22110 Sản xuất săm, lốp cao su đặc ; đắp và tái chế lốp cao su đặc
2219 22190 Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc
222 2220 Sản xuất loại sản phẩm từ plastic
22201 Sản xuất vỏ hộp từ plastic
22209 Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ plastic
23 Sản xuất loại sản phẩm từ khoáng phi sắt kẽm kim loại khác
231 2310 Sản xuất thủy tinh và loại sản phẩm từ thủy tinh
23101 Sản xuất thủy tinh phẳng và loại sản phẩm từ thủy tinh phẳng
23102 Sản xuất thủy tinh rỗng và loại sản phẩm từ thủy tinh rỗng
23103 Sản xuất sợi thủy tinh và mẫu sản phẩm từ sợi thủy tinh
23109 Sản xuất thủy tinh khác và những loại sản phẩm từ thủy tinh
239 Sản xuất mẫu sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu
2391 23910 Sản xuất mẫu sản phẩm chịu lửa
2392 23920 Sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng từ đất sét
2393 23930 Sản xuất mẫu sản phẩm gốm sứ khác
2394 Sản xuất xi-măng, vôi và thạch cao
23941 Sản xuất xi-măng
23942 Sản xuất vôi
23943 Sản xuất thạch cao
2395 23950 Sản xuất bê tông và những loại sản phẩm từ bê tông, xi-măng và thạch cao
2396 23960 Cắt tạo dáng và triển khai xong đá
2399 23990 Sản xuất mẫu sản phẩm từ chất khoáng phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu
24 Sản xuất sắt kẽm kim loại
241 2410 24100 Sản xuất sắt, thép, gang
242 2420 Sản xuất sắt kẽm kim loại quý và sắt kẽm kim loại màu
24201 Sản xuất sắt kẽm kim loại quý
24202 Sản xuất sắt kẽm kim loại màu
243 Đúc sắt kẽm kim loại
2431 24310 Đúc sắt, thép
2432 24320 Đúc sắt kẽm kim loại màu
25 Sản xuất mẫu sản phẩm từ sắt kẽm kim loại đúc sẵn ( trừ máy móc, thiết bị )
251 Sản xuất những cấu kiện sắt kẽm kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
2511 25110 Sản xuất những cấu kiện sắt kẽm kim loại
2512 25120 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ tiềm ẩn bằng sắt kẽm kim loại
2513 25130 Sản xuất nồi hơi ( trừ nồi hơi TT )
252 2520 25200 Sản xuất vũ khí và đạn dược
259 Sản xuất loại sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại ; những dịch vụ giải quyết và xử lý, gia công sắt kẽm kim loại
2591 25910 Rèn, dập, ép và cán sắt kẽm kim loại ; luyện bột sắt kẽm kim loại
2592 25920 Gia công cơ khí ; giải quyết và xử lý và tráng phủ sắt kẽm kim loại
2593 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ sắt kẽm kim loại thông dụng
2599 Sản xuất loại sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu
25991 Sản xuất vật dụng bằng sắt kẽm kim loại cho phòng bếp, Tolet và nhà ăn
25999 Sản xuất mẫu sản phẩm khác còn lại bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu
26 Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử, máy vi tính và mẫu sản phẩm quang học
261 2610 26100 Sản xuất linh phụ kiện điện tử
262 2620 26200 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
263 2630 26300 Sản xuất thiết bị truyền thông online
264 2640 26400 Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử gia dụng
265 Sản xuất thiết bị giám sát, kiểm tra, xu thế và tinh chỉnh và điều khiển ; sản xuất đồng hồ đeo tay
2651 26510 Sản xuất thiết bị giám sát, kiểm tra, khuynh hướng và điều khiển và tinh chỉnh
2652 26520 Sản xuất đồng hồ đeo tay
266 2660 26600 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
267 2670 26700 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
268 2680 26800 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
27 Sản xuất thiết bị điện
271 2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và tinh chỉnh và điều khiển điện
27101 Sản xuất mô tơ, máy phát
27102 Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển và tinh chỉnh điện
272 2720 27200 Sản xuất pin và ắc quy
273 Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn
2731 27310 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
2732 27320 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2733 27330 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện những loại
274 2740 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
275 2750 27500 Sản xuất đồ điện gia dụng
279 2790 27900 Sản xuất thiết bị điện khác
28 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
281 Sản xuất máy thông dụng
2811 28110 Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy )
2812 28120 Sản xuất thiết bị sử dụng nguồn năng lượng chiết lưu
2813 28130 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
2814 28140 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, những bộ phận tinh chỉnh và điều khiển và truyền hoạt động
2815 28150 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
2816 28160 Sản xuất những thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
2817 28170 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính )
2818 28180 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
2819 28190 Sản xuất máy thông dụng khác
282 Sản xuất máy chuyên được dùng
2821 28210 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
2822 28220 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình sắt kẽm kim loại
2823 28230 Sản xuất máy luyện kim
2824 28240 Sản xuất máy khai thác mỏ và kiến thiết xây dựng
2825 28250 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
2826 28260 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
2829 Sản xuất máy chuyên sử dụng khác
28291 Sản xuất máy sản xuất vật tư thiết kế xây dựng
28299 Sản xuất máy chuyên sử dụng khác chưa được phân vào đâu
29 Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác
291 2910 29100 Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác
292 2920 29200 Sản xuất thân xe xe hơi và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc
293 2930 29300 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác
30 Sản xuất phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác
301 Đóng tàu và thuyền
3011 30110 Đóng tàu và cấu kiện nổi
3012 30120 Đóng thuyền, xuồng thể thao và vui chơi
302 3020 30200 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
303 3030 30300 Sản xuất máy bay, tàu ngoài hành tinh và máy móc tương quan
304 3040 30400 Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội
309 Sản xuất phương tiện đi lại và thiết bị vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu
3091 30910 Sản xuất mô tô, xe máy
3092 30920 Sản xuất xe đạp điện và xe cho người khuyết tật
3099 30990 Sản xuất phương tiện đi lại và thiết bị vận tải đường bộ khác chưa được phân vào đâu
31 310 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
31001 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
31002 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng sắt kẽm kim loại
31009 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật tư khác
32 Công nghiệp chế biến, sản xuất khác
321 Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và những chi tiết cụ thể tương quan
3211 32110 Sản xuất đồ kim hoàn và cụ thể tương quan
3212 32120 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết cụ thể tương quan
322 3220 32200 Sản xuất nhạc cụ
323 3230 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
324 3240 32400 Sản xuất đồ chơi, game show
325 3250 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục sinh công dụng
32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục sinh tính năng
329 3290 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
33 Sửa chữa, bảo trì và lắp ráp máy móc và thiết bị
331 Sửa chữa và bảo trì máy móc, thiết bị và mẫu sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn
3311 33110 Sửa chữa những loại sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn
3312 33120 Sửa chữa máy móc, thiết bị
3313 33130 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314 33140 Sửa chữa thiết bị điện
3315 33150 Sửa chữa và bảo trì phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác )
3319 33190 Sửa chữa thiết bị khác
332 3320 33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
D

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

35 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
351 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
3511 Sản xuất điện
35111 Thủy điện
35112 Nhiệt điện than
35113 Nhiệt điện khí
35114 Điện hạt nhân
35115 Điện gió
35116 Điện mặt trời
35119 Điện khác
3512 Truyền tải và phân phối điện
35121 Truyền tải điện
35122 Phân phối điện
352 3520 Sản xuất khí đốt, phân phối nguyên vật liệu khí bằng đường ống
35201 Sản xuất khí đốt
35202 Phân phối nguyên vật liệu khí bằng đường ống
353 3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
35301 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí
35302 Sản xuất nước đá
E

CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

36 360 3600 36000 Khai thác, giải quyết và xử lý và phân phối nước
37 370 3700 Thoát nước và giải quyết và xử lý nước thải
37001 Thoát nước
37002 Xử lý nước thải
38 Hoạt động thu gom, giải quyết và xử lý và tiêu hủy rác thải ; tái chế phế liệu
381 Thu gom rác thải
3811 38110 Thu gom rác thải không ô nhiễm
3812 Thu gom rác thải ô nhiễm
38121 Thu gom rác thải y tế
38129 Thu gom rác thải ô nhiễm khác
382 Xử lý và tiêu hủy rác thải
3821 38210 Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm
3822 Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm
38221 Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế
38229 Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm khác
383 3830 Tái chế phế liệu
38301 Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại
38302 Tái chế phế liệu phi kim loại
39 390 3900 39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động giải trí quản trị chất thải khác
F

XÂY DỰNG

41 410 Xây dựng nhà những loại
4101 41010 Xây dựng nhà để ở
4102 41020 Xây dựng nhà không để ở
42 Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng
421 Xây dựng khu công trình đường tàu và đường đi bộ
4211 42110 Xây dựng khu công trình đường tàu
4212 42120 Xây dựng khu công trình đường đi bộ
422 Xây dựng khu công trình công ích
4221 42210 Xây dựng khu công trình điện
4222 42220 Xây dựng khu công trình cấp, thoát nước
4223 42230 Xây dựng khu công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229 42290 Xây dựng khu công trình công ích khác
429 Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng khác
4291 42910 Xây dựng khu công trình thủy
4292 42920 Xây dựng khu công trình khai khoáng
4293 42930 Xây dựng khu công trình chế biến, sản xuất
4299 42990 Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng khác
43 Hoạt động thiết kế xây dựng chuyên sử dụng
431 Phá dỡ và chuẩn bị sẵn sàng mặt phẳng
4311 43110 Phá dỡ
4312 43120 Chuẩn bị mặt phẳng
432 Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước và lắp ráp thiết kế xây dựng khác
4321 43210 Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện
4322 Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước, mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí
43221 Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước
43222 Lắp đặt mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329 43290 Lắp đặt mạng lưới hệ thống kiến thiết xây dựng khác
433 4330 43300 Hoàn thiện khu công trình thiết kế xây dựng
439 4390 43900 Hoạt động thiết kế xây dựng chuyên sử dụng khác
G

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

45 Bán, sửa chữa thay thế xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
451 Bán xe hơi và xe có động cơ khác
4511 Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác
45111 Bán buôn xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )
45119 Bán buôn xe có động cơ khác
4512 45120 Bán lẻ xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )
4513 Đại lý xe hơi và xe có động cơ khác
45131 Đại lý xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )
45139 Đại lý xe có động cơ khác
452 4520 45200 Bảo dưỡng, thay thế sửa chữa xe hơi và xe có động cơ khác
453 4530 Bán phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác
45301 Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác
45302 Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )
45303 Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác
454 Bán, bảo trì và thay thế sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4541 Bán mô tô, xe máy
45411 Bán buôn mô tô, xe máy
45412 Bán lẻ mô tô, xe máy
45413 Đại lý mô tô, xe máy
4542 45420 Bảo dưỡng và sửa chữa thay thế mô tô, xe máy
4543 Bán phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
45431 Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
45432 Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
45433 Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
46 Bán buôn ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác )
461 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá sản phẩm & hàng hóa
46101 Đại lý bán hàng hóa
46102 Môi giới mua và bán hàng hóa
46103 Đấu giá sản phẩm & hàng hóa
462 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu ( trừ gỗ, tre, nứa ) và động vật hoang dã sống
46201 Bán buôn thóc, ngô và những loại hạt ngũ cốc khác
46202 Bán buôn hoa và cây
46203 Bán buôn động vật hoang dã sống
46204 Bán buôn thức ăn và nguyên vật liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản
46209 Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu khác ( trừ gỗ, tre, nứa )
463 Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
4631 46310 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
4632 Bán buôn thực phẩm
46321 Bán buôn thịt và những loại sản phẩm từ thịt
46322 Bán buôn thủy hải sản
46323 Bán buôn rau, quả
46324 Bán buôn cafe
46325 Bán buôn chè
46326 Bán buôn đường, sữa và những loại sản phẩm sữa, bánh kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
46329 Bán buôn thực phẩm khác
4633 Bán buôn đồ uống
46331 Bán buôn đồ uống có cồn
46332 Bán buôn đồ uống không có cồn
4634 46340 Bán buôn loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
464 Bán buôn vật dụng mái ấm gia đình
4641 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
46411 Bán buôn vải
46412 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác
46413 Bán buôn hàng may mặc
46414 Bán buôn giày dép
4649 Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình
46491 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
46492 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
46493 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
46494 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
46495 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
46496 Bán buôn giường, tủ, bàn và ghế và vật dụng nội thất bên trong tựa như
46497 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
46498 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
46499 Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu
465 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
4651 46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và ứng dụng
4652 46520 Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông
4653 46530 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, kiến thiết xây dựng
46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật tư điện ( máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện )
46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi )
46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
466 Bán buôn chuyên doanh khác
4661 Bán buôn nguyên vật liệu rắn, lỏng, khí và những loại sản phẩm tương quan
46611 Bán buôn than đá và nguyên vật liệu rắn khác
46612 Bán buôn dầu thô
46613 Bán buôn xăng dầu và những loại sản phẩm tương quan
46614 Bán buôn khí đốt và những mẫu sản phẩm tương quan
4662 Bán buôn sắt kẽm kim loại và quặng sắt kẽm kim loại
46621 Bán buôn quặng sắt kẽm kim loại
46622 Bán buôn sắt, thép
46623 Bán buôn sắt kẽm kim loại khác
46624 Bán buôn vàng, bạc và sắt kẽm kim loại quý khác
4663 Bán buôn vật tư, thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng
46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
46632 Bán buôn xi-măng
46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
46634 Bán buôn kính thiết kế xây dựng
46635 Bán buôn sơn, vécni
46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
46637 Bán buôn đồ ngũ kim
46639 Bán buôn vật tư, thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
46692 Bán buôn hóa chất khác ( trừ loại sử dụng trong nông nghiệp )
46693 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
46694 Bán buôn cao su đặc
46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
46696 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
46697 Bán buôn phế liệu, phế thải sắt kẽm kim loại, phi kim loại
46699 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
469 4690 46900 Bán buôn tổng hợp
47 Bán lẻ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác )
471 Bán lẻ trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp
4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp
47111 Bán lẻ trong siêu thị nhà hàng ( Supermarket )
47112 Bán lẻ trong shop tiện nghi ( Minimarket )
47119 Bán lẻ trong shop kinh doanh thương mại tổng hợp khác
4719 Bán lẻ khác trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp
47191 Bán lẻ trong nhà hàng ( Supermarket )
47192 Bán lẻ trong shop thuận tiện ( Minimarket )
47199 Bán lẻ trong shop kinh doanh thương mại tổng hợp khác
472 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong những shop chuyên doanh
4721 47210 Bán lẻ lương thực trong những shop chuyên doanh
4722 Bán lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh
47221 Bán lẻ thịt và những mẫu sản phẩm thịt trong những shop chuyên doanh
47222 Bán lẻ thủy hải sản trong những shop chuyên doanh
47223 Bán lẻ rau, quả trong những shop chuyên doanh
47224 Bán lẻ đường, sữa và những loại sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và những mẫu sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong những shop chuyên doanh
47229 Bán lẻ thực phẩm khác trong những shop chuyên doanh
4723 47230 Bán lẻ đồ uống trong những shop chuyên doanh
4724 47240 Bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong những shop chuyên doanh
473 4730 47300 Bán lẻ nguyên vật liệu động cơ trong những shop chuyên doanh
474 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong những shop chuyên doanh
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng và thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh
47411 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng trong những shop chuyên doanh
47412 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh
4742 47420 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong những shop chuyên doanh
475 Bán lẻ thiết bị mái ấm gia đình khác trong những shop chuyên doanh
4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh
47511 Bán lẻ vải trong những shop chuyên doanh
47519 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh
4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng trong những shop chuyên doanh
47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong những shop chuyên doanh
47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong những shop chuyên doanh
47523 Bán lẻ kính thiết kế xây dựng trong những shop chuyên doanh
47524 Bán lẻ xi-măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật tư thiết kế xây dựng khác trong những shop chuyên doanh
47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong những shop chuyên doanh
47529 Bán lẻ thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng trong những shop chuyên doanh
4753 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật tư phủ tường và sàn trong những shop chuyên doanh
4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tự như, đèn và bộ đèn điện, vật dụng mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh
47591 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong những shop chuyên doanh
47592 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và vật dụng nội thất bên trong tương tự như trong những shop chuyên doanh
47593 Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong những shop chuyên doanh
47594 Bán lẻ nhạc cụ trong những shop chuyên doanh
47599 Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh
476 Bán lẻ hàng văn hóa, vui chơi trong những shop chuyên doanh
4761 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong những shop chuyên doanh
4762 47620 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh ( kể cả băng, đĩa trắng ) trong những shop chuyên doanh
4763 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong những shop chuyên doanh
4764 47640 Bán lẻ game show, đồ chơi trong những shop chuyên doanh
477 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác trong những shop chuyên doanh
4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong những shop chuyên doanh
47711 Bán lẻ hàng may mặc trong những shop chuyên doanh
47712 Bán lẻ giày dép trong những shop chuyên doanh
47713 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong những shop chuyên doanh
4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh
47721 Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong những shop chuyên doanh
47722 Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh
47723 Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong những shop chuyên doanh
4773 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
47731 Bán lẻ hoa, hoa lá cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong những shop chuyên doanh
47732 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức đẹp trong những shop chuyên doanh
47733 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công bằng tay mỹ nghệ trong những shop chuyên doanh
47734 Bán lẻ tranh, ảnh và những tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật khác ( trừ đồ vật thời cổ xưa ) trong những shop chuyên doanh
47735 Bán lẻ dầu hoả, gas, than nguyên vật liệu dùng cho mái ấm gia đình trong những shop chuyên doanh
47736 Bán lẻ đồng hồ đeo tay, kính mắt trong những shop chuyên doanh
47737 Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật tư ảnh trong những shop chuyên doanh
47738 Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng trong những shop chuyên doanh
47739 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh
4774 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh
47741 Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh
47749 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh
478 Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
47811 Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
47812 Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
47813 Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
47814 Bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
47815 Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, ướp lạnh lưu động hoặc tại chợ
47816 Bán lẻ thủy hải sản tươi sống, ướp đông lưu động hoặc tại chợ
47817 Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ
47818 Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ
47819 Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu
4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
47821 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
47822 Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ
47823 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ
4783 47830 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ
4784 Bán lẻ thiết bị mái ấm gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
47841 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng lưu động hoặc tại chợ
47842 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật tư phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ
47843 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tựa như, đèn và bộ đèn điện, vật dụng mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ
4785 47850 Bán lẻ hàng văn hóa, vui chơi lưu động hoặc tại chợ
4789 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
47891 Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
47892 Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
47893 Bán lẻ hoa tươi, hoa lá cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
47894 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức đẹp lưu động hoặc tại chợ
47895 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công bằng tay mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ
47896 Bán lẻ đồng hồ đeo tay, kính mắt lưu động hoặc tại chợ
47897 Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ
47898 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ
47899 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ
479 Bán lẻ hình thức khác ( trừ kinh doanh bán lẻ tại shop, lưu động hoặc tại chợ )
4791 47910 Bán lẻ theo nhu yếu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
4799 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
H

VẬN TẢI KHO BÃI

49 Vận tải đường tàu, đường đi bộ và vận tải đường bộ đường ống
491 Vận tải đường tàu
4911 49110 Vận tải hành khách đường tàu
4912 49120 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường sắt
492 Vận tải hành khách bằng xe buýt
4921 49210 Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành của thành phố
4922 49220 Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành của thành phố và ngoài thành phố, liên tỉnh
4929 49290 Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
493 Vận tải đường đi bộ khác
4931 Vận tải hành khách đường đi bộ trong nội thành của thành phố, ngoài thành phố ( trừ vận tải đường bộ bằng xe buýt )
49311 Vận tải hành khách bằng mạng lưới hệ thống đường tàu ngầm hoặc đường tàu trên cao
49312 Vận tải hành khách bằng taxi
49313 Vận tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
49319 Vận tải hành khách đường đi bộ loại khác trong nội thành của thành phố, ngoài thành phố ( trừ xe buýt )
4932 Vận tải hành khách đường đi bộ khác
49321 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
49329 Vận tải hành khách đường đi bộ khác chưa được phân vào đâu
4933 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường đi bộ
49331 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi chuyên sử dụng
49332 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi loại khác ( trừ xe hơi chuyên được dùng )
49333 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
49334 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe thô sơ
49339 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng phương tiện đi lại đường đi bộ khác
494 4940 49400 Vận tải đường ống
50 Vận tải đường thủy
501 Vận tải ven biển và viễn dương
5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
50111 Vận tải hành khách ven biển
50112 Vận tải hành khách viễn dương
5012 Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển và viễn dương
50121 Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển
50122 Vận tải sản phẩm & hàng hóa viễn dương
502 Vận tải đường thủy trong nước
5021 Vận tải hành khách đường thủy trong nước
50211 Vận tải hành khách đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại cơ giới
50212 Vận tải hành khách đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại thô sơ
5022 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước
50221 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại cơ giới
50222 Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại thô sơ
51 Vận tải hàng không
511 5110 Vận tải hành khách hàng không
51101 Vận tải hành khách hàng không theo tuyến và lịch trình cố định và thắt chặt
51109 Vận tải hành khách hàng không loại khác
512 5120 Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không
51201 Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình cố định và thắt chặt
51209 Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không loại khác
52 Kho bãi và những hoạt động giải trí tương hỗ cho vận tải đường bộ
521 5210 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa
52101 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho ngoại quan
52102 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho ướp đông ( trừ kho ngoại quan )
52109 Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho loại khác
522 Hoạt động dịch vụ tương hỗ cho vận tải đường bộ
5221 52210 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu
5222 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường thủy
52221 Hoạt động quản lý cảng biển
52222 Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ ven biển và viễn dương
52223 Hoạt động quản lý cảng đường thủy trong nước
52224 Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ đường thủy trong nước
5223 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ hàng không
52231 Thương Mại Dịch Vụ điều hành quản lý bay
52232 Thương Mại Dịch Vụ quản lý hoạt động giải trí cảng hàng không quốc tế
52239 Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ hàng không
5224 Bốc xếp hàng hóa
52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường tàu
52242 Bốc xếp hàng hóa đường đi bộ
52243 Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển
52244 Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng sông
52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
52249 Bốc xếp hàng hóa loại khác
5225 Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường đi bộ
52251 Hoạt động quản lý và điều hành bến xe
52252 Hoạt động quản trị, điều hành quản lý đường cao tốc, cầu, hầm đường đi bộ
52253 Hoạt động quản trị bãi đỗ, trông giữ phương tiện đi lại đường đi bộ
52259 Hoạt động dịch vụ khác tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ đường đi bộ
5229 Hoạt động dịch vụ tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ
52291 Thương Mại Dịch Vụ đại lý, giao nhận luân chuyển
52292 Logistics
52299 Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu
53 Bưu chính và chuyển phát
531 5310 53100 Bưu chính
532 5320 53200 Chuyển phát
I

DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

55 Thương Mại Dịch Vụ lưu trú
551 5510 Thương Mại Dịch Vụ lưu trú ngắn ngày
55101 Khách sạn
55102 Biệt thự hoặc nhà ở kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày
55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày
55104 Nhà trọ, phòng trọ và những cơ sở lưu trú ngắn ngày tựa như
559 5590 Cơ sở lưu trú khác
55901 Ký túc xá học viên, sinh viên
55902 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm
55909 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu
56 Thương Mại Dịch Vụ ẩm thực ăn uống
561 5610 Nhà hàng và những dịch vụ nhà hàng Giao hàng lưu động
56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng nhà hàng ( trừ shop siêu thị nhà hàng thuộc chuỗi shop ăn nhanh )
56102 Cửa hàng siêu thị nhà hàng thuộc chuỗi shop ăn nhanh
56109 Dịch Vụ Thương Mại nhà hàng siêu thị Giao hàng lưu động khác
562 Cung cấp dịch vụ siêu thị nhà hàng theo hợp đồng không tiếp tục và dịch vụ nhà hàng siêu thị khác
5621 56210 Cung cấp dịch vụ ẩm thực ăn uống theo hợp đồng không tiếp tục với người mua
5629 56290 Dịch Vụ Thương Mại nhà hàng siêu thị khác
563 5630 Thương Mại Dịch Vụ ship hàng đồ uống
56301 Quán rượu, bia, quầy bar
56302 Quán cafe, giải khát
56309 Thương Mại Dịch Vụ ship hàng đồ uống khác
J

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

58 Hoạt động xuất bản
581 Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và những hoạt động giải trí xuất bản khác
5811 Xuất bản sách
58111 Xuất bản sách trực tuyến
58112 Xuất bản sách khác
5812 Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ
58121 Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ trực tuyến
58122 Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ khác
5813 Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ
58131 Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ trực tuyến
58132 Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ khác
5819 Hoạt động xuất bản khác
58191 Hoạt động xuất bản trực tuyến khác
58192 Hoạt động xuất bản khác
582 5820 58200 Xuất bản ứng dụng
59 Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
591 Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
59111 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
59112 Hoạt động sản xuất phim video
59113 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
5912 59120 Hoạt động hậu kỳ
5913 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
5914 Hoạt động chiếu phim
59141 Hoạt động chiếu phim cố định và thắt chặt
59142 Hoạt động chiếu phim lưu động
592 5920 59200 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
60 Hoạt động phát thanh, truyền hình
601 6010 60100 Hoạt động phát thanh
602 Hoạt động truyền hình và phân phối chương trình thuê bao
6021 60210 Hoạt động truyền hình
6022 60220 Chương trình cáp, vệ tinh và những chương trình thuê bao khác
61 Viễn thông
611 6110 Hoạt động viễn thông có dây
61101 Hoạt động cung ứng trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây
61102 Hoạt động phân phối dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác
612 6120 Hoạt động viễn thông không dây
61201 Hoạt động phân phối trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây
61202 Hoạt động phân phối dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác
613 6130 61300 Hoạt động viễn thông vệ tinh
619 6190 Hoạt động viễn thông khác
61901 Hoạt động của những điểm truy vấn internet
61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
62 620 Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và những hoạt động giải trí khác tương quan đến máy vi tính
6201 62010 Lập trình máy vi tính
6202 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị mạng lưới hệ thống máy vi tính
6209 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác tương quan đến máy vi tính
63 Hoạt động dịch vụ thông tin
631 Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan ; cổng thông tin
6311 63110 Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan
6312 63120 Cổng thông tin
639 Dịch Vụ Thương Mại thông tin khác
6391 63910 Hoạt động thông tấn
6399 63990 Thương Mại Dịch Vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
K

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

64 Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội )
641 Hoạt động trung gian tiền tệ
6411 64110 Hoạt động ngân hàng nhà nước TW
6419 64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
642 6420 64200 Hoạt động công ty nắm giữ gia tài
643 6430 64300 Hoạt động quỹ tín thác, những quỹ và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác
649 Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội )
6491 64910 Hoạt động cho thuê kinh tế tài chính
6492 64920 Hoạt động cấp tín dụng thanh toán khác
6499 64990 Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác chưa được phân vào đâu ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội )
65 Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ( trừ bảo vệ xã hội bắt buộc )
651 Bảo hiểm
6511 65110 Bảo hiểm nhân thọ
6512 65120 Bảo hiểm phi nhân thọ
6513 Bảo hiểm sức khỏe thể chất
65131 Bảo hiểm y tế
65139 Bảo hiểm sức khỏe thể chất khác
652 6520 65200 Tái bảo hiểm
653 6530 65300 Bảo hiểm xã hội
66 Hoạt động kinh tế tài chính khác
661 Hoạt động tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội )
6611 66110 Quản lý thị trường kinh tế tài chính
6612 66120 Môi giới hợp đồng sản phẩm & hàng hóa và sàn chứng khoán
6619 66190 Hoạt động tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính chưa được phân vào đâu
662 Hoạt động tương hỗ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
6621 66210 Đánh giá rủi ro đáng tiếc và thiệt hại
6622 66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
6629 66290 Hoạt động tương hỗ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
663 6630 66300 Hoạt động quản trị quỹ
L

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

68 Hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản
681 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
68101 Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
68102 Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
68103 Cho thuê, điều hành quản lý, quản trị nhà và đất ở
68104 Cho thuê, quản lý, quản trị nhà và đất không để ở
68109 Kinh doanh bất động sản khác
682 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
68201 Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
68202 Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất
M

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

69 Hoạt động pháp lý, kế toán và truy thuế kiểm toán
691 6910 Hoạt động pháp lý
69101 Hoạt động đại diện thay mặt, tư vấn pháp lý
69102 Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị sẵn sàng những tài liệu pháp lý
69109 Hoạt động pháp lý khác
692 6920 69200 Hoạt động tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán và tư vấn về thuế
70 Hoạt động của trụ sở văn phòng ; hoạt động giải trí tư vấn quản trị
701 7010 70100 Hoạt động của trụ sở văn phòng
702 7020 70200 Hoạt động tư vấn quản trị
71 Hoạt động kiến trúc ; kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật
711 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan
71101 Hoạt động kiến trúc
71102 Hoạt động đo đạc và map
71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có tương quan khác
712 7120 71200 Kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật
72 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến
721 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7211 72110 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học tự nhiên
7212 72120 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến
7213 72130 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học y, dược
7214 72140 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học nông nghiệp
722 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học xã hội và nhân văn
7221 72210 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học xã hội
7222 72220 Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học nhân văn
73 Quảng cáo và nghiên cứu và điều tra thị trường
731 7310 73100 Quảng cáo
732 7320 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
74 Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác
741 7410 74100 Hoạt động phong cách thiết kế chuyên sử dụng
742 7420 74200 Hoạt động nhiếp ảnh
749 7490 Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu
74901 Hoạt động khí tượng thủy văn
74909 Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác còn lại chưa được phân vào đâu
75 750 7500 75000 Hoạt động thú y
N

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

77 Cho thuê máy móc, thiết bị ( không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ) ; cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ; cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính
771 7710 Cho thuê xe có động cơ
77101 Cho thuê ôtô
77109 Cho thuê xe có động cơ khác
772 Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình
7721 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, đi dạo vui chơi
7722 77220 Cho thuê băng, đĩa video
7729 77290 Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác
773 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người tinh chỉnh và điều khiển
77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người tinh chỉnh và điều khiển
77302 Cho thuê máy móc, thiết bị kiến thiết xây dựng không kèm người tinh chỉnh và điều khiển
77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng ( kể cả máy vi tính ) không kèm người tinh chỉnh và điều khiển
77304 Cho thuê máy bay, phương tiện đi lại bay không kèm người điều khiển và tinh chỉnh
77305 Cho thuê tàu, thuyền và cấu trúc nổi không kèm người tinh chỉnh và điều khiển
77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác, không kèm người tinh chỉnh và điều khiển chưa được phân vào đâu
774 7740 77400 Cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính
78 Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
781 7810 78100 Hoạt động của những TT, đại lý tư vấn, ra mắt và môi giới lao động, việc làm
782 7820 78200 Cung ứng lao động trong thời điểm tạm thời
783 7830 Cung ứng và quản trị nguồn lao động
78301 Cung ứng và quản trị nguồn lao động trong nước
78302 Cung ứng và quản trị nguồn lao động đi thao tác ở quốc tế
79 Hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh thương mại tua du lịch và những dịch vụ tương hỗ, tương quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du lịch
791 Hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh thương mại tua du lịch
7911 79110 Đại lý du lịch
7912 79120 Điều hành tua du lịch
799 7990 79900 Thương Mại Dịch Vụ đặt chỗ và những dịch vụ tương hỗ tương quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du lịch
80 Hoạt động tìm hiểu bảo vệ bảo đảm an toàn
801 8010 80100 Hoạt động bảo vệ tư nhân
802 8020 80200 Dịch Vụ Thương Mại mạng lưới hệ thống bảo vệ bảo đảm an toàn
803 8030 80300 Dịch Vụ Thương Mại tìm hiểu
81 Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, khu công trình và cảnh sắc
811 8110 81100 Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ tổng hợp
812 Thương Mại Dịch Vụ vệ sinh
8121 81210 Vệ sinh chung nhà cửa
8129 81290 Vệ sinh công nghiệp và những khu công trình chuyên biệt
813 8130 81300 Dịch Vụ Thương Mại chăm nom và duy trì cảnh sắc
82 Hoạt động hành chính, tương hỗ văn phòng và những hoạt động giải trí tương hỗ kinh doanh thương mại khác
821 Hoạt động hành chính và tương hỗ văn phòng
8211 82110 Dịch Vụ Thương Mại hành chính văn phòng tổng hợp
8219 Photo, sẵn sàng chuẩn bị tài liệu và những hoạt động giải trí tương hỗ văn phòng đặc biệt quan trọng khác
82191 Photo, sẵn sàng chuẩn bị tài liệu
82199 Hoạt động tương hỗ văn phòng đặc biệt quan trọng khác
822 8220 82200 Hoạt động dịch vụ tương quan đến những cuộc gọi
823 8230 82300 Tổ chức trình làng và triển khai thương mại
829 Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác chưa được phân vào đâu
8291 82910 Hoạt động dịch vụ tương hỗ thanh toán giao dịch, tín dụng thanh toán
8292 82920 Dịch Vụ Thương Mại đóng gói
8299 82990 Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác còn lại chưa được phân vào đâu
O

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC

84 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quản trị nhà nước, bảo mật an ninh quốc phòng, đối ngoại và bảo vệ xã hội bắt buộc
841 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quản trị nhà nước và quản trị chủ trương kinh tế, xã hội
8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, hoạt động giải trí quản trị nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
84111 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức triển khai chính trị – xã hội
84112 Hoạt động quản trị nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
8412 84120 Hoạt động quản trị nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa truyền thống và những dịch vụ xã hội khác ( trừ bảo vệ xã hội bắt buộc )
8413 84130 Hoạt động quản trị nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ kinh tế chuyên ngành
842 Hoạt động Giao hàng chung cho toàn quốc gia
8421 84210 Hoạt động đối ngoại
8422 84220 Hoạt động quốc phòng
8423 84230 Hoạt động bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội
843 8430 84300 Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc
P.

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

85 Giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo
851 Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi
8511 85110 Giáo dục đào tạo nhà trẻ
8512 85120 Giáo dục đào tạo mẫu giáo
852 Giáo dục phổ thông
8521 85210 Giáo dục đào tạo tiểu học
8522 85220 Giáo dục đào tạo trung học cơ sở
8523 85230 Giáo dục đào tạo trung học phổ thông
853 Giáo dục đào tạo nghề nghiệp
8531 85310 Đào tạo sơ cấp
8532 85320 Đào tạo tầm trung
8533 85330 Đào tạo cao đẳng
854 Giáo dục đào tạo ĐH
8541 85410 Đào tạo ĐH
8542 85420 Đào tạo thạc sỹ
8543 85430 Đào tạo tiến sỹ
855 Giáo dục đào tạo khác
8551 85510 Giáo dục đào tạo thể thao và vui chơi
8552 85520 Giáo dục đào tạo văn hóa truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ
8559 85590 Giáo dục đào tạo khác chưa được phân vào đâu
856 8560 85600 Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ giáo dục
Q.

Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

86 Hoạt động y tế
861 8610 Hoạt động của những bệnh viện, trạm y tế
86101 Hoạt động của những bệnh viện
86102 Hoạt động của những trạm y tế và trạm y tế bộ / ngành
862 8620 Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
86201 Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa
86202 Hoạt động của những phòng khám nha khoa
869 Hoạt động y tế khác
8691 86910 Hoạt động y tế dự trữ
8692 86920 Hoạt động của mạng lưới hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục sinh công dụng
8699 86990 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
87 Hoạt động chăm nom, điều dưỡng tập trung chuyên sâu
871 8710 Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
87101 Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh
87109 Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng những đối tượng người dùng khác
872 8720 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người bị thiểu năng, tinh thần và người nghiện
87201 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người bị thiểu năng, tinh thần
87202 Hoạt động chăm nom sức khoẻ, cai nghiện phục sinh người nghiện
873 8730 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có năng lực tự chăm nom
87301 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người có công ( trừ thương bệnh binh )
87302 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người già
87303 Hoạt động chăm nom sức khoẻ người khuyết tật
879 8790 Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác
87901 Hoạt động chữa bệnh, phục sinh nhân phẩm cho đối tượng người tiêu dùng mại dâm
87909 Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác chưa được phân vào đâu
88 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu
881 8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật
88101 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người có công ( trừ thương bệnh binh )
88102 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với thương bệnh binh
88103 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu so với người già và người khuyết tật
889 8890 88900 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu khác
R

NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ

90 900 9000 90000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và thẩm mỹ và vui chơi
91 Hoạt động của thư viện, tàng trữ, kho lưu trữ bảo tàng và những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống khác
910 Hoạt động của thư viện, tàng trữ, kho lưu trữ bảo tàng và những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống khác
9101 91010 Hoạt động thư viện và tàng trữ
9102 91020 Hoạt động bảo tồn, kho lưu trữ bảo tàng
9103 91030 Hoạt động của những vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên
92 920 9200 Hoạt động xổ số kiến thiết, cá cược và đánh bạc
92001 Hoạt động xổ số kiến thiết
92002 Hoạt động cá cược và đánh bạc
93 Hoạt động thể thao, đi dạo và vui chơi
931 Hoạt động thể thao
9311 93110 Hoạt động của những cơ sở thể thao
9312 93120 Hoạt động của những câu lạc bộ thể thao
9319 93190 Hoạt động thể thao khác
932 Hoạt động đi dạo vui chơi khác
9321 93210 Hoạt động của những khu vui chơi giải trí công viên đi dạo và khu vui chơi giải trí công viên theo chủ đề
9329 93290 Hoạt động đi dạo vui chơi khác chưa được phân vào đâu
S

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

94 Hoạt động của những hiệp hội, tổ chức triển khai khác
941 Hoạt động của những hiệp hội kinh doanh thương mại, nghiệp chủ và nghề nghiệp
9411 94110 Hoạt động của những hiệp hội kinh doanh thương mại và nghiệp chủ
9412 94120 Hoạt động của những hội nghề nghiệp
942 9420 94200 Hoạt động của công đoàn
949 Hoạt động của những tổ chức triển khai khác
9491 94910 Hoạt động của những tổ chức triển khai tôn giáo
9499 94990 Hoạt động của những tổ chức triển khai khác chưa được phân vào đâu
95 Sửa chữa máy vi tính, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình
951 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
9511 95110 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
9512 95120 Sửa chữa thiết bị liên lạc
952 Sửa chữa vật dụng cá thể và mái ấm gia đình
9521 95210 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
9522 95220 Sửa chữa thiết bị, vật dụng mái ấm gia đình
9523 95230 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da
9524 95240 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tư
9529 95290 Sửa chữa xe đạp điện, đồng hồ đeo tay, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu
96 Hoạt động dịch vụ ship hàng cá thể khác
961 9610 96100 Dịch Vụ Thương Mại tắm hơi, massage và những dịch vụ tăng cường sức khoẻ tựa như ( trừ hoạt động giải trí thể thao )
962 9620 96200 Giặt là, làm sạch những mẫu sản phẩm dệt và lông thú
963 Hoạt động dịch vụ Giao hàng cá thể khác chưa được phân vào đâu
9631 96310 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
9632 96320 Hoạt động dịch vụ ship hàng tang lễ
9633 96330 Hoạt động dịch vụ ship hàng hôn lễ
9639 96390 Hoạt động dịch vụ Giao hàng cá thể khác còn lại chưa được phân vào đâu
T

HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

97 970 9700 97000 Hoạt động làm thuê việc làm mái ấm gia đình trong những hộ mái ấm gia đình
98 Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình
981 9810 98100 Hoạt động sản xuất những sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình
982 9820 98200 Hoạt động sản xuất những loại sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ mái ấm gia đình
U

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ

99 990 9900 99000 Hoạt động của những tổ chức triển khai và cơ quan quốc tế

21

88

242

486

734

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM ĐỊNH NGHĨA VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ NGÀNH KINH TẾ

1. Hoạt động kinh tế: là quá trình sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, lao động, công nghệ, mạng thông tin… nhằm tạo ra các hàng hóa hoặc dịch vụ mới, như vậy mỗi hoạt động kinh tế có đặc trưng được thể hiện bằng qui trình sản xuất, nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.

2. Ngành kinh tế: về lý thuyết sẽ là tốt nhất nếu mỗi hoạt động tạo nên một ngành, do vậy danh mục ngành là danh mục các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên trong thực tế, danh mục ngành theo chuẩn mực tối ưu này không xác lập được do sự phong phú, tính phức tạp và hay thay đổi của các hoạt động kinh tế. Do đó ngành kinh tế trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam là tập hợp các hoạt động kinh tế giống nhau dựa trên 3 tiêu chí xếp theo thứ tự ưu tiên dưới đây:

– Qui trình và công nghệ tiên tiến sản xuất của hoạt động giải trí kinh tế ;
– Nguyên liệu nguồn vào mà hoạt động giải trí kinh tế sử dụng để tạo ra loại sản phẩm ;
– Đặc điểm của mẫu sản phẩm sản xuất ra của hoạt động giải trí kinh tế .
Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta phân loại những hoạt động giải trí kinh tế dựa trên đặc thù của hoạt động giải trí kinh tế, do đó cần quan tâm một số ít nội dung sau :
– Không địa thế căn cứ vào mô hình chiếm hữu, mô hình tổ chức triển khai, phương pháp hay qui mô của hoạt động giải trí sản xuất. Chẳng hạn so với hoạt động giải trí sản xuất giày dép thì bất kể hoạt động giải trí này thuộc chiếm hữu tư nhân hay nhà nước, mô hình tổ chức triển khai là doanh nghiệp độc lập hay nhờ vào hay cơ sở kinh doanh thương mại thành viên, được triển khai theo phương pháp bằng tay thủ công hay máy móc, với quy mô sản xuất lớn hay nhỏ đều được xếp vào ngành : “ Sản xuất giày dép ”, mã số 15200 .
– Khái niệm “ ngành kinh tế ” khác với khái niệm “ ngành quản trị ” : Ngành kinh tế trong Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta được hình thành từ những hoạt động giải trí kinh tế diễn ra trong chủ quyền lãnh thổ kinh tế của Nước Ta, bất kể những hoạt động giải trí kinh tế này do ai quản trị ; ngược lại ngành quản trị gồm có những hoạt động giải trí kinh tế thuộc quyền quản trị của một đơn vị chức năng nhất định ( Bộ, ngành quản trị nhà nước … ), bất kể hoạt động giải trí đó thuộc ngành kinh tế nào. Như vậy ngành quản trị hoàn toàn có thể gồm có một hay nhiều ngành kinh tế .
– Khái niệm ngành kinh tế cũng cần phân biệt với khái niệm nghề nghiệp. Ngành kinh tế gắn với đơn vị chức năng kinh tế, tại đó người lao động thao tác với những nghề nghiệp khác nhau. Lao động theo ngành kinh tế phản ánh hoạt động giải trí kinh tế của mỗi cá thể trong tổng thể và toàn diện những hoạt động giải trí của đơn vị chức năng ; nghề nghiệp của người lao động phản ánh kiến thức và kỹ năng và việc làm đơn cử của họ tại đơn vị chức năng. Ví dụ, một người lao động làm kế toán trong đơn vị chức năng có hoạt động giải trí chính “ Sản xuất thuốc lá ”, khi đó lao động được xếp vào ngành sản xuất thuốc lá nhưng nghề của lao động này là kế toán .

II. NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

A: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

01 : NÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN

011: Trồng cây hàng năm

Ngành này gồm những hoạt động giải trí gieo trồng những loại cây có chu kỳ luân hồi sinh trưởng của cây không lê dài hơn một năm .

0111 – 01110: Trồng lúa

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí gieo trồng ( cấy, sạ ) những loại cây lúa : lúa nước, lúa cạn .

0112 – 01120: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí gieo trồng ngô và những loại cây lương thực có hạt khác như : lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê .
Loại trừ : Trồng ngô cây làm thức ăn cho gia súc được phân vào nhóm 0119 ( Trồng cây hàng năm khác ) .

0113 – 01130: Trồng cây lấy củ có chất bột

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí gieo trồng những loại cây lấy củ có hàm lượng tinh bột cao như : khoai lang, khoai tây, sắn, khoai nước, khoai sọ, củ từ, dong riềng, …

0114 – 01140: Trồng cây mía

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trồng cây mía để chế biến đường, mật và để ăn không qua chế biến .

0115 – 01150: Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trồng cây thuốc lá, thuốc lào để cuốn thuốc lá điếu ( xì gà ) và để chế biến thuốc lá, thuốc lào .
Loại trừ : Hoạt động chế biến thuốc lá được phân vào nhóm 1200 ( Sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá ) .

0116- 01160: Trồng cây lấy sợi

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trồng cây bông, đay, cói, gai, lanh, và cây lấy sợi khác .

0117 – 01170: Trồng cây có hạt chứa dầu

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí gieo trồng những loại cây có hạt chứa dầu như cây đậu tương, cây lạc, cây vừng, cây thầu dầu, cây cải dầu, cây hoa hướng dương, cây rum, cây mù tạc và những cây có hạt chứa dầu khác .

0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

01181 : Trồng rau những loại
Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí gieo trồng rau những loại :
– Trồng những loại rau lấy lá như : Rau cải, bắp cải, rau muống, súp lơ, cây bông cải xanh, rau diếp, măng tây, rau cúc, rau cần ta, rau cần tây và những loại rau lấy lá khác ;
– Trồng những loại rau lấy quả như : Dưa hấu, dưa chuột, bí xanh, bí ngô, cà chua, cây cà, cây ớt, những loại dưa và rau có quả khác ;
– Trồng những loại rau lấy củ, cả rễ, hoặc lấy thân như : Su hào, cà rốt, cây củ cải, cây hành, cây tỏi ta, cây tỏi tây, cây mùi, cây hẹ và cây lấy rễ, củ hoặc thân khác ;
– Trồng cây củ cải đường ;
– Trồng những loại nấm .
Loại trừ :
– Trồng cây làm gia vị được phân vào nhóm 01281 ( Trồng cây gia vị lâu năm ) và nhóm 01282 ( Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm ) ;
– Thu nhặt hoa quả hoang dại như : Trám, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên … được phân vào nhóm 02320 ( Thu nhặt lâm sản trừ gỗ ) .
– Sản xuất giống nấm được phân vào nhóm 01310 ( Nhân và chăm nom giống cây hàng năm ) .
01182 : Trồng đậu những loại
Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí gieo trồng những loại đậu để lấy hạt như : đậu đen, đậu xanh, đậu vàng, đậu trứng quốc, đậu hà lan …
Loại trừ : Trồng cây đậu tương được phân vào nhóm 01170 ( Trồng cây có hạt chứa dầu ) .
01183 : Trồng hoa hàng năm
Nhóm này gồm : Trồng những loại cây hàng năm lấy hoa hoặc cả cành, thân, lá, rễ để Giao hàng nhu yếu hoạt động và sinh hoạt, làm đẹp cảnh sắc, môi trường tự nhiên, hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống …

0119: Trồng cây hàng năm khác

01191 : Trồng cây gia vị hàng năm
Nhóm này gồm : Trồng những loại cây đa phần làm gia vị như cây ớt cay, cây gừng, cây nghệ, …
Loại trừ : Trồng cây gia vị lâu năm được phân vào nhóm 01281 ( Trồng cây gia vị lâu năm )
01192 : Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Nhóm này gồm : Trồng cây để làm thuốc và sản xuất hương liệu cung ứng cho công nghiệp dược phẩm hoặc làm thuốc chữa bệnh không qua chế biến ( thuốc nam, thuốc bắc ) như : Cây atiso, ngải, cây bạc hà, cà gai leo, cây xạ đen, ý dĩ, … và sản xuất hương liệu .
01199 : Trồng cây hàng năm khác còn lại
Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trồng cây nông nghiệp hàng năm chưa được phân vào những nhóm từ 0111 đến 0119. Gồm : Các hoạt động giải trí trồng cây thức ăn gia súc như : trồng ngô cây, trồng cỏ, chăm nom đồng cỏ tự nhiên ; thả bèo nuôi lợn ; trồng cây làm phân xanh ( muồng muồng ) ; trồng cây sen, v.v…

012: Trồng cây lâu năm

Nhóm này gồm có những hoạt động giải trí trồng những loại cây có chu kỳ luân hồi sinh trưởng nhiều hơn một năm hoặc có thời hạn sinh trưởng trong một năm nhưng cho thu hoạch mẫu sản phẩm trong nhiều năm .

0121: Trồng cây ăn quả

01211 : Trồng nho
Nhóm này gồm : Trồng nho làm nguyên vật liệu sản xuất rượu nho và trồng nho ăn quả .
Loại trừ : Sản xuất rượu nho được phân vào nhóm 11020 ( Sản xuất rượu vang ) .
01212 : Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới
Nhóm này gồm : Trồng cây xoài, cây chuối, cây đu đủ, cây vả, cây chà là, cây thanh long, những loại cây ăn quả vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới .
01213 : Trồng cam, quýt và những loại quả có múi khác
Nhóm này gồm : Trồng cây cam, cây chanh, cây quít, cây bưởi, những loại cam, quít khác .
01214 : Trồng táo, mận và những loại quả có hạt như táo
Nhóm này gồm : Trồng cây táo, cây mận, cây mơ, cây anh đào, cây lê và những loại quả có hạt như táo khác .
01215 : Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Nhóm này gồm : Trồng cây nhãn, cây vải, cây chôm chôm .
01219 : Trồng cây ăn quả khác
Nhóm này gồm : Trồng những loại cây ăn quả chưa được phân vào những nhóm từ 01211 đến 01215. Gồm : Trồng cây ăn quả dạng bụi và cây có quả hạnh nhân như cây có quả mọng, cây mâm xôi, cây dâu tây, cây hạt dẻ, cây óc chó, …
Loại trừ : Trồng cây điều được phân vào nhóm 01230 ( Trồng cây điều ) .

0122 – 01220: Trồng cây lấy quả chứa dầu

Nhóm này gồm : Trồng cây dừa, cây ôliu, cây dầu cọ và cây lấy quả chứa dầu khác .

0123 – 01230: Trồng cây điều

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trồng cây điều .

0124 – 01240: Trồng cây hồ tiêu

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trồng cây hồ tiêu .

0125 – 01250: Trồng cây cao su

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trồng cây cao su đặc, lấy mủ và sơ chế mủ cao su đặc khô .

0126 – 01260: Trồng cây cà phê

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trồng cây cafe .

0127- 01270: Trồng cây chè

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trồng cây chè .

0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

01281 : Trồng cây gia vị lâu năm
Nhóm này gồm : Trồng những loại cây đa phần làm gia vị như cây đinh hương, cây vani, …
Loại trừ : Trồng cây hồ tiêu được phân vào nhóm 01240 ( Trồng cây hồ tiêu ) .
01282 : Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm
Nhóm này gồm : Trồng cây nhiều năm để làm thuốc và sản xuất hương liệu : cung ứng nguyên vật liệu cho công nghiệp dược phẩm hoặc làm thuốc chữa bệnh không qua chế biến ( thuốc nam, thuốc bắc ) như : hoa nhài, hồi, ý dĩ, tam thất, sâm, sa nhân, …
Loại trừ :
Các hoạt động giải trí trồng quế, thảo quả, … được phân vào nhóm 02103 ( Trồng rừng và khai thác rừng khác ) .

0129: Trồng cây lâu năm khác

01291 : Trồng hoa lá cây cảnh lâu năm
Nhóm này gồm : Trồng những cây cảnh ship hàng nhu yếu hoạt động và sinh hoạt, làm đẹp cảnh sắc, môi trường tự nhiên, hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống .
01299 : Trồng cây nhiều năm khác còn lại
Nhóm này gồm : Trồng những cây nhiều năm khác chưa được phân vào những nhóm từ 0121 đến 0128. Gồm những cây nhiều năm như : Cây dâu tằm, cây trôm, cây cau, cây trầu không, …

013: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

0131- 01310: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

Nhóm này gồm :
Hoạt động sản xuất hạt giống, gieo ươm những loại giống cây hàng năm như : sản xuất lúa giống ; giống cây su hào, bắp cải, xúp lơ, cà chua, giống nấm …

0132- 01320: Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm

Nhóm này gồm :
– Hoạt động sản xuất giống cây nhiều năm như giâm cành, tạo chồi, cấy ghép chồi, tạo cây con để nhân giống cây trực tiếp hoặc tạo từ những gốc ghép cành thành những chồi non để cho ra loại sản phẩm sau cuối là cây giống .
– Gieo ươm, cấy ghép, cắt cành và giâm cành những loại hoa lá cây cảnh .
Loại trừ : Ươm giống cây lâm nghiệp được phân vào nhóm 02104 ( Ươm giống cây lâm nghiệp ) .

014: Chăn nuôi

Nhóm này gồm có tổng thể hoạt động giải trí chăn nuôi những động vật hoang dã ( trừ thủy hải sản ) .
Loại trừ :
– Hỗ trợ giống, kiểm dịch, chăm nom thú y được phân vào nhóm 01620 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ) ;
– Giết thịt, chế biến thịt, ngoài cơ sở chăn nuôi được phân vào nhóm 1010 ( Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những loại sản phẩm từ thịt ) ;
– Sản xuất da, kéo sợi lông được phân vào nhóm 14200 ( Sản xuất loại sản phẩm từ da lông thú ) .

0141: Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò

01411 : Sản xuất giống trâu, bò
Nhóm này gồm :
– Chăn nuôi trâu, bò để sản xuất giống ;
– Sản xuất tinh dịch trâu, bò .
01412 : Chăn nuôi trâu, bò
Nhóm này gồm :
– Chăn nuôi trâu, bò thịt ; cày kéo ;
– Sản xuất sữa nguyên chất từ bò và trâu sữa ;
Loại trừ :
– Chế biến sữa ngoài cơ sở chăn nuôi được phân vào nhóm 10500 ( Chế biến sữa và những loại sản phẩm từ sữa ) .

0142: Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa

01421 : Sản xuất giống ngựa, lừa
Nhóm này gồm :
– Chăn nuôi ngựa, lừa để sản xuất giống ( gồm có cả sản xuất giống ngựa đua ) ;
– Sản xuất tinh dịch ngựa, lừa
01422 : Chăn nuôi ngựa, lừa, la
– Chăn nuôi ngựa, lừa, la để lấy thịt, cày kéo, sữa .
Loại trừ :
– Hoạt động đua ngựa được phân vào nhóm 93190 ( Hoạt động thể thao khác ) .

0144: Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

01441 : Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Nhóm này gồm :
– Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai để sản xuất giống ;
– Sản xuất tinh dịch dê, cừu, hươu, nai .
01442 : Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai
Nhóm này gồm :
– Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai để lấy thịt ;
– Sản xuất sữa nguyên chất từ dê và cừu sữa ;
– Chăn nuôi cừu để lấy lông .
Loại trừ :
– Công việc cắt xén lông cừu trên cơ sở phí và hợp đồng được phân vào nhóm 01620 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ) ;
– Sản xuất da lông kéo thành sợi được phân vào nhóm 1010 ( Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những loại sản phẩm từ thịt ) ;
– Chế biến sữa được phân vào nhóm 10500 ( Chế biến sữa và những loại sản phẩm từ sữa ) .

0145: Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn

01451 : Sản xuất giống lợn
Nhóm này gồm :
– Chăn nuôi lợn để sản xuất giống ;
– Sản xuất tinh dịch lợn .
01452 : Chăn nuôi lợn
Nhóm này gồm :
– Chăn nuôi lợn thịt, lợn sữa .
Loại trừ :
– Hoạt động kiểm dịch lợn, chăm nom và cho bú được phân vào nhóm 06120 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi .
– Giết thịt, chế biến thịt lợn ngoài trang trại chăn nuôi được phân vào nhóm 1010 ( Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những loại sản phẩm từ thịt ) .

0146: Chăn nuôi gia cầm

01461 : Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
Nhóm này gồm :
– Hoạt động của những cơ sở ấp trứng gia cầm để lấy con giống và trứng lộn .
01462 : Chăn nuôi gà
Nhóm này gồm : Hoạt động chăn nuôi gà lấy thịt và lấy trứng .
01463 : Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
Nhóm này gồm : Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng lấy thịt và lấy trứng .
01469 : Chăn nuôi gia cầm khác
Nhóm này gồm : Nuôi đà điểu, nuôi những loài chim cút, chim bồ câu .

0149 – 01490: Chăn nuôi khác

Nhóm này gồm :
– Nuôi và tạo giống những con vật nuôi trong nhà, những con vật nuôi khác kể cả những con vật cảnh ( trừ cá cảnh ) : chó, mèo, thỏ, bò sát, côn trùng nhỏ ;
– Nuôi ong, nhân giống ong và sản xuất mật ong ;
– Nuôi tằm, sản xuất kén tằm ;
– Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động giải trí chăn nuôi .
Loại trừ :
– Nuôi và thuần dưỡng thú từ những trại được phân vào nhóm 01620 ;
– Sản xuất da, lông của những con vật do săn bắt và đánh bẫy được phân vào nhóm 01700 ( Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan ) ;
– Trang trại nuôi ếch, nuôi cá sấu, nuôi ba ba được phân vào nhóm 03222 ( Nuôi trồng thủy hải sản nước ngọt ) ;
– Huấn luyện những con vật cảnh được phân vào nhóm 91030 ( Hoạt động của những vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên ) .

015 – 0150 – 01500: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Nhóm này gồm : Gieo trồng tích hợp với chăn nuôi gia súc như hoạt động giải trí chăn nuôi gia súc, gia cầm trong những đơn vị chức năng trồng trọt mà không có hoạt động giải trí nào chiếm hơn 66 % giá trị sản xuất của đơn vị chức năng .
Loại trừ : Các đơn vị chức năng gieo trồng hỗn hợp hoặc chăn nuôi hỗn hợp được phân loại theo hoạt động giải trí chính của chúng ( Hoạt động chính là hoạt động giải trí có giá trị sản xuất từ 66 % trở lên ) .

016: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

0161 – 01610: Hoạt động dịch vụ trồng trọt

Nhóm này gồm :
Các hoạt động giải trí được trình độ hóa ship hàng cho bên ngoài trên cơ sở phí hoặc hợp đồng những việc làm sau :
– Xử lý cây cối ;
– Phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây cối, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây xanh ;
– Cắt, xén, tỉa cây nhiều năm ;
– Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch ;
– Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây cối ;
– Kiểm tra hạt giống, cây giống ;
– Cho thuê máy nông nghiệp có người tinh chỉnh và điều khiển ;
– Hoạt động tưới, tiêu nước ship hàng trồng trọt .
Loại trừ :
– Các hoạt động giải trí cho cây cối sau thu hoạch được phân vào nhóm 01630 ( Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch ) ;
– Hoạt động của những nhà nông học và nhà kinh tế nông nghiệp được phân vào nhóm 7490 ( Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Tổ chức trình diễn hội chợ mẫu sản phẩm nông nghiệp được phân vào nhóm 82300 ( Tổ chức ra mắt và thực thi thương mại ) ;
– Kiến trúc cảnh sắc được phân vào nhóm 71101 ( Hoạt động kiến trúc ) .

0162 – 01620: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

Nhóm này gồm :
Các hoạt động giải trí được trình độ hóa ship hàng cho bên ngoài trên cơ sở phí và hợp đồng những việc làm sau :
– Hoạt động để thôi thúc việc nhân giống ; tăng trưởng và sản xuất loại sản phẩm động vật hoang dã ;
– Kiểm tra vật nuôi, chăn dắt cho ăn, thiến hoạn gia súc, gia cầm, rửa chuồng trại, lấy phân … ;
– Các hoạt động giải trí tương quan đến thụ tinh nhân tạo ;
– Cắt, xén lông cừu ;
– Các dịch vụ chăn thả, cho thuê đồng cỏ ;
– Nuôi dưỡng và thuần dưỡng thú ;
– Phân loại và lau sạch trứng gia cầm, lột da súc vật và những hoạt động giải trí có tương quan ;
– Đóng móng ngựa, trông nom ngựa .
Loại trừ :
– Hoạt động chăm nom động vật hoang dã, vật nuôi, trấn áp giết mổ động vật hoang dã, khám chữa bệnh động vật hoang dã, vật nuôi được phân vào nhóm 75000 ( Hoạt động thú y ) ;
– Cho thuê vật nuôi được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người tinh chỉnh và điều khiển chưa được phân vào đâu ) ;
– Các dịch vụ săn bắt và đánh bẫy vì mục tiêu thương mại được phân vào nhóm 01700 ( Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan ) ;
– Chăm sóc, nuôi những loại chim, vật nuôi làm cảnh được phân vào nhóm 91030 ( Hoạt động của những vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên ) ;
– Hoạt động của những trường nuôi ngựa đua được phân vào nhóm 93190 ( Hoạt động thể thao khác ) .

0163 – 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

Nhóm này gồm :
– Các khâu chuẩn bị sẵn sàng trước khi bán mẫu sản phẩm, như làm sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy ;
– Tỉa hạt bông ;
– Sơ chế thô lá thuốc lá, thuốc lào ;
– Sơ chế thô hạt cô ca … ;
Loại trừ :
– Khâu sẵn sàng chuẩn bị sản xuất của đơn vị sản xuất nông nghiệp, hoạt động giải trí này được phân vào nhóm 011 ( Trồng cây hàng năm ) hoặc nhóm 012 ( Trồng cây nhiều năm ) ;
– Cuốn và sấy thuốc lá được phân vào nhóm 1200 ( Sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá ) ;
– Các hoạt động giải trí thị trường của những thương nhân và những hợp tác xã được phân vào nhóm 461 ( Đại lý, môi giới, đấu giá ) ;
– Hoạt động bán sỉ loại sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến được phân vào nhóm 462 ( Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu ( trừ gỗ, tre, nứa ) và động vật hoang dã sống ) .

0164 – 01640: Xử lý hạt giống để nhân giống

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí lựa chọn những hạt giống đủ chất lượng trải qua việc vô hiệu những hạt không đủ chất lượng bằng cách sàng lọc, chọn một cách kỹ lưỡng để vô hiệu những hạt bị sâu, những hạt giống còn non, chưa khô để dữ gìn và bảo vệ trong kho. Những hoạt động giải trí này gồm có phơi khô, làm sạch, phân loại và dữ gìn và bảo vệ cho đến khi chúng được bán trên thị trường .
Loại trừ :
– Sản xuất hạt giống những loại được phân vào nhóm 011 ( Trồng cây hàng năm ) và nhóm 012 ( Trồng cây nhiều năm ) ;
– Hoạt động nghiên cứu và điều tra về di truyền học làm đổi khác hạt giống tăng trưởng hoặc lai ghép giống mới được phân vào nhóm 721 ( Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học tự nhiên và kỹ thuật ) ;
– Chế biến hạt giống để làm dầu thực vật được phân vào nhóm 10402 ( Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật ) .

017 – 0170 – 01700: Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan

Nhóm này gồm :
– Săn bắt và bẫy thú để bán ;
– Bắt động vật hoang dã để làm thực phẩm, lấy lông, lấy da hoặc để ship hàng cho mục tiêu nghiên cứu và điều tra, nuôi trong sở thú hay trong mái ấm gia đình ;
– Sản xuất da, lông thú, da bò sát và lông chim từ những hoạt động giải trí săn bắt ;
– Bắt động vật hoang dã có vú ở biển như hà mã và hải cẩu ;
– Hoạt động khai thác yến ở hang, xây nhà gọi yến ;
– Thuần hoá thú săn được ở những vườn thú ;
– Các hoạt động giải trí dịch vụ nhằm mục đích kích thích sự săn bắt và đánh bẫy để bán ;
Loại trừ :
– Sản xuất lông, da thú, da bò sát, lông chim từ hoạt động giải trí chăn nuôi được phân vào nhóm 14200 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ da lông thú ) ;
– Đánh bắt cá voi, cá mập được phân vào nhóm 03110 ( Khai thác thủy hải sản biển ) ;
– Sản xuất da sống và những loại da của những lò mổ được phân vào 14200 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ da lông thú ) ;
– Các hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan đến săn bắt, thể thao hoặc vui chơi được phân vào nhóm 93190 ( Hoạt động thể thao khác ) .
02 : LÂM NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN
Ngành này gồm loại sản phẩm của hoạt động giải trí khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ Giao hàng cho những ngành công nghiệp chế biến cũng như những hoạt động giải trí thu nhặt những loại sản phẩm lâm nghiệp từ rừng tự nhiên. Ngoài những hoạt động giải trí trên, hiệu quả sản xuất ngành lâm nghiệp gồm có những hoạt động giải trí sơ chế như loại sản phẩm gỗ tròn, gỗ cành, củi, đốt than củi hoặc bóc vỏ gỗ. Những hoạt động giải trí này được thực thi ở trong rừng tự nhiên hoặc rừng trồng .

021 – 0210: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

Nhóm này gồm những hoạt động giải trí nhằm mục đích tăng trưởng, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học những loại rừng ; gồm hoạt động giải trí trồng rừng tập trung chuyên sâu, khoanh nuôi tái sinh tích hợp trồng rừng, chăm nom rừng mới trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng. Các hoạt động giải trí trên được triển khai ở rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Nhóm này còn gồm có những hoạt động giải trí chuyên ươm giống cây lâm nghiệp ; trồng cây lâm nghiệp phân tán có mục tiêu thương mại tại những diện tích quy hoạnh có quy mô chưa đạt tiêu chuẩn rừng .
Loại trừ : Hoạt động trồng, chăm nom cây tại những khu vui chơi giải trí công viên, khu vui chơi được phân vào nhóm 80300 ( Thương Mại Dịch Vụ chăm nom và duy trì cảnh sắc ) .
02101 : Trồng rừng và chăm nom rừng cây thân gỗ
Nhóm này gồm :
– Trồng rừng và chăm nom rừng nhằm mục đích mục tiêu lấy gỗ ship hàng cho thiết kế xây dựng ( làm nhà, cốt pha, … ), đóng đồ mộc gia dụng, gỗ trụ mỏ, tà vẹt đường ray, làm nguyên vật liệu giấy, làm ván ép, …
– Khoanh nuôi tái sinh rừng .
02102 : Trồng rừng và chăm nom rừng họ tre
Nhóm này gồm : Trồng rừng và chăm nom rừng tre, nứa, luồng, vầu nhằm mục đích mục tiêu ship hàng cho kiến thiết xây dựng, làm nguyên vật liệu đan lát đồ vật và hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ, làm nguyên vật liệu giấy, làm tấm tre, nứa, luồng, vầu ép, trồng luồng để lấy măng .
02103 : Trồng rừng và chăm nom rừng khác
Nhóm này gồm :
Trồng rừng và chăm nom rừng khác chưa kể ở trên .
Cụ thể :
– Trồng cây bóng mát, cây lấy củi, cây đặc sản nổi tiếng ( hạt dẻ, thông lấy nhựa, … ) ;
– Trồng rừng phòng hộ : Phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, chắn gió, chắn cát, chắn sóng ven biển, …
– Trồng rừng đặc dụng : Sử dụng vào mục tiêu điều tra và nghiên cứu, thí nghiệm khoa học, bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học, vườn rừng vương quốc, bảo vệ di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, …
02104 : Ươm giống cây lâm nghiệp
Nhóm này gồm : Ươm những loại cây giống cây lâm nghiệp để trồng rừng tập trung chuyên sâu và trồng cây lâm nghiệp phân tán nhằm mục đích mục tiêu ship hàng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng, …

022-0220-02200: Khai thác gỗ

Nhóm này gồm :
– Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho ngành chế biến lâm sản ;
– Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho làm đồ mộc như cột nhà, cọc đã được đẽo sơ, tà vẹt đường ray, …
– Đốt than hoa tại rừng bằng phương pháp bằng tay thủ công .

023: Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

0231- 02310: Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

Nhóm này gồm :
– Khai thác luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản nổi tiếng, tuy nhiên, mây, …
– Khai thác mẫu sản phẩm khác như cánh kiến, nhựa cây từ cây lâm nghiệp, cây lâm nghiệp đặc sản nổi tiếng …
– Khai thác gỗ cành, củi .

0232- 02320: Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

Nhóm này gồm :
– Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, quả hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên ;
– Thu nhặt những mẫu sản phẩm khác từ rừng tự nhiên …
Loại trừ : Trồng nấm, thu nhặt nấm hương, nấm trứng được phân vào nhóm 01181 ( Trồng rau những loại ) .

024 – 0240 – 02400: Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Nhóm này gồm :
Các hoạt động giải trí được chuyên môn hoá trên cơ sở cho thuê hoặc hợp đồng những việc làm Giao hàng lâm nghiệp .
Cụ thể :
– Hoạt động tưới, tiêu nước ship hàng lâm nghiệp ;
– Hoạt động thầu khoán những việc làm lâm nghiệp ( đào hố, gieo trồng, chăm nom, thu hoạch, … ) ;
– Hoạt động bảo vệ rừng, phòng chống sâu bệnh cho cây lâm nghiệp ;
– Đánh giá, ước đạt số lượng cây cối, sản lượng cây xanh ;
– Hoạt động quản trị lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng ;
– Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác ( cho thuê máy lâm nghiệp có cả người điều khiển và tinh chỉnh, … ) ;
– Vận chuyển gỗ và lâm sản khai thác đến cửa rừng .
– Hoạt động sơ chế gỗ trong rừng .
– Thương Mại Dịch Vụ chăn nuôi, cứu hộ cứu nạn, chăm nom động thực vật rừng .
Loại trừ : Hoạt động ươm cây giống để trồng rừng đã phân vào nhóm 02104 ( Ươm giống cây lâm nghiệp ) .
03 : KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Ngành này gồm những hoạt động giải trí khai thác và nuôi trồng thủy hải sản từ những môi trường tự nhiên nước mặn, lợ, ngọt .
Bao gồm cả những hoạt động giải trí được tích hợp trong một tiến trình ( ví dụ như nuôi trai trong sản xuất ngọc trai ) .
Loại trừ những hoạt động giải trí : đóng và sửa chữa thay thế tàu thuyền ( 3011, 3315 ) ; hoạt động giải trí câu cá thể thao hoặc vui chơi ( 9319 ) ; chế biến cá, động vật hoang dã giáp xác và động vật hoang dã thân mềm ( nhuyễn thể ) ở xí nghiệp sản xuất chế biến trong đất liền hoặc tàu chế biến ( 1020 ) .

031: Khai thác thủy sản

0311 – 03110: Khai thác thủy sản biển

Nhóm này gồm :
– Đánh bắt cá ;
– Đánh bắt động vật hoang dã loại giáp xác và động vật hoang dã thân mềm dưới biển ;
– Đánh bắt cá voi ;
– Đánh bắt những động vật hoang dã khác sống dưới biển như : rùa, nhím biển …
– Thu nhặt những loại sinh vật biển dùng làm nguyên vật liệu như : Ngọc trai tự nhiên, hải miên, sinh vật biển và tảo ;
– Khai thác giống thủy hải sản biển tự nhiên ;
– Hoạt động dữ gìn và bảo vệ, sơ chế thủy hải sản ngay trên tàu đánh cá .
Loại trừ :
– Đánh bắt thú biển ( trừ cá voi ) như hà mã, hải cẩu được phân ở nhóm 01700 ( Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan ) ;
– Hoạt động khai thác yến ở hang đá, xây nhà gọi yến được phân vào nhóm 01700 ( Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan ) ;
– Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản trên những tàu hoặc nhà máy sản xuất chế biến được phân vào nhóm 1020 ( Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản và những mẫu sản phẩm từ thủy hải sản ) ;
– Cho thuê tàu chở hàng trên biển kèm theo người lái ( như tàu chở cá, tôm … ) được phân vào nhóm 50121 ( Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển ) ;
– Hoạt động thanh tra, kiểm tra và bảo vệ đội tàu đánh bắt cá trên biển được phân vào nhóm 84230 ( Hoạt động bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội ) ;
– Các hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan đến môn thể thao câu cá hoặc câu cá vui chơi được phân vào nhóm 93190 ( Hoạt động thể thao khác ) ;
– Đan, sửa lưới được phân vào nhóm 13940 ( Sản xuất những loại dây bện và lưới ) ;
– Sửa chữa tàu, thuyền đánh cá được phân vào nhóm 33150 ( Sửa chữa và bảo trì phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) ) .

0312-03120: Khai thác thủy sản nội địa

Nhóm này gồm có
– Đánh bắt cá, tôm, thủy hải sản khác ở đầm, phá, ao, hồ, đập, sông, suối, ruộng trong đất liền ;
– Thu nhặt những loại sinh vật sống trong môi trường tự nhiên nước ngọt, lợ trong đất liền dùng làm nguyên vật liệu .
Loại trừ :
– Các hoạt động giải trí có tương quan đến môn thể thao câu cá để vui chơi được phân vào nhóm 93190 ( Hoạt động thể thao khác ) ;
– Các hoạt động giải trí bảo vệ và tuần tra việc đánh bắt cá thủy hải sản được phân vào nhóm 84230 ( Hoạt động bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội ) .

032: Nuôi trồng thủy sản

Bao gồm những hoạt động giải trí của quy trình nuôi dưỡng, chăm nom, bảo vệ ( gồm có cả thu hoạch ) những loài thủy hải sản ( cá, nhuyễn thể, động vật hoang dã giáp xác, thực vật, cá sấu và lưỡng cư ) ; Nhóm này gồm những hoạt động giải trí nuôi trồng thủy hải sản ở môi trường tự nhiên nước mặn, nước lợ, nước ngọt. Nhóm này cũng gồm có hoạt động giải trí ươm nuôi giống thủy hải sản .

0321: Nuôi trồng thủy sản biển

Nhóm này gồm :
Nuôi trồng những loại thủy hải sản ở thiên nhiên và môi trường nước mặn ( bãi triều, ven biển, biển khơi .
Nhóm này gồm có :
03211 : Nuôi cá
Nhóm này gồm có nuôi những loại cá ( cá mú, cá hồi … ), gồm có cả cá cảnh .
03212 : Nuôi tôm
Nhóm này gồm có nuôi những loại tôm ( tôm hùm, tôm hùm, tôm thẻ chân trắng … )
03213 : Nuôi thủy hải sản khác
Nhóm này gồm nuôi động vật hoang dã giáp xác ( cua, ghẹ … ), nhuyễn thể hai mảnh và những động vật hoang dã thân mềm khác ( hàu, vẹm, ốc hương … ) và những loại thủy hải sản khác ( rong biển, rau câu, .. ) .
03214 : Sản xuất giống thủy hải sản biển
Nhóm này gồm những hoạt động giải trí tạo giống, ươm giống và thuần dưỡng giống những loại thủy hải sản ( cá, tôm, thủy hải sản khác ) nhằm mục đích mục tiêu bán để nuôi thương phẩm, nuôi làm cảnh, nuôi vui chơi trong những môi trường tự nhiên nước mặn .
Nhóm này cũng gồm có :
– Nuôi trồng thủy hải sản trong bể, bồn nước mặn, lợ ;
– Nuôi giun biển .
Loại trừ :
– Nuôi ba ba, ếch, cá sấu phân vào nhóm 03222 ( Nuôi trồng thủy hải sản nước ngọt ) .

0322: Nuôi trồng thủy sản nội địa

Nhóm này gồm nuôi trồng những loại thủy hải sản ở khu nước ngọt như ao, hồ, đập, sông, suối, ruộng … trong đất liền ) ; nuôi trồng những loại thủy hải sản khác ở thiên nhiên và môi trường nước lợ ( đầm, phá, cửa sông ) là nơi môi trường tự nhiên nước giao động giữa nước mặn và nước ngọt do những đổi khác của thủy triều .

Nhóm này gồm:

03221 : Nuôi cá
03222 : Nuôi tôm
03223 : Nuôi thủy hải sản khác : gồm nuôi những loại thủy hải sản giáp xác ( cua … ) ; nhuyễn thể hai mảnh và những động vật hoang dã thân mềm khác ( ốc … ) và những loại thủy hải sản khác .
03224 : Sản xuất giống thủy hải sản trong nước
Nhóm này gồm những hoạt động giải trí tạo giống, ươm giống và thuần dưỡng giống những loại thủy hải sản ( cá, tôm, thủy hải sản khác ) nhằm mục đích mục tiêu bán để nuôi thương phẩm, nuôi làm cảnh, nuôi vui chơi trong những môi trường tự nhiên nước ngọt, lợ .
Nhóm này cũng gồm :
– Nuôi cá cảnh ;
– Nuôi ba ba, ếch, cá sấu .

B: KHAI KHOÁNG

Ngành này gồm : Khai thác khoáng tự nhiên ở dạng cứng ( than và quặng ), chất lỏng ( dầu thô ) hoặc khí ( khí tự nhiên ). Khai thác hoàn toàn có thể được triển khai theo nhiều chiêu thức khác nhau như dưới lòng đất hoặc trên mặt phẳng, khai thác dưới đáy biển … ;
Ngành này cũng gồm :
– Các hoạt động giải trí phụ trợ như chuẩn bị sẵn sàng những nguyên vật liệu thô cho kinh doanh thương mại ví dụ nghiền, cắt, rửa sạch, phân loại, nung quặng, hoá lỏng khí và những nguyên vật liệu rắn. Các hoạt động giải trí này thường được thực thi bởi những đơn vị chức năng khai thác mỏ và / hoặc những đơn vị chức năng khác gần đó ;
– Các hoạt động giải trí khai thác mỏ được phân vào những nhóm cấp 2, cấp 3, cấp 4 trên cơ sở những khoáng chất đa phần được sản xuất. Ngành 05, 06 tương quan đến khai thác những nguyên vật liệu hoá thạch ( than đá, than bùn, dầu mỏ, khí ) ; ngành 07, 08 đề cập đến quặng sắt kẽm kim loại, sản xuất những mẫu sản phẩm quặng và khoáng khác ;
Một số hoạt động giải trí kỹ thuật của ngành này, đơn cử là tương quan đến khai thác hydrocacbon, cũng hoàn toàn có thể được thực thi cho bên thứ 3 bởi những đơn vị chức năng trình độ như thể một đơn vị chức năng dịch vụ công nghiệp được phân vào ngành 09 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác mỏ và quặng ) .
Loại trừ :
– Chế biến những loại nguyên vật liệu đã khai thác được phân vào ngành C ( Công nghiệp chế biến, sản xuất ) ;
– Sử dụng những quặng được khai thác mà không có sự quy đổi nào thêm cho mục tiêu thiết kế xây dựng được phân vào ngành F ( Xây dựng ) ;
– Đóng chai những loại nước khoáng vạn vật thiên nhiên tại những suối và giếng được phân vào nhóm 1104 ( Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng ) ;
– Nghiền, ép hoặc những giải quyết và xử lý khác so với đất, đá và chất khác không tương quan đến khai thác mỏ, quặng được phân vào nhóm 23990 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ chất khoáng phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Thu thập, làm sạch và phân phối nước được phân vào nhóm 36000 ( Khai thác, giải quyết và xử lý và phân phối nước ) ;
– Chuẩn bị mặt phẳng cho khai thác mỏ được phân vào nhóm 43120 ( Chuẩn bị mặt phẳng ) ;
– Điều tra địa vật lý, địa chấn được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .
05 : KHAI THÁC THAN CỨNG VÀ THAN NON
Ngành này gồm : Các hoạt động giải trí khai thác dưới hầm lò hoặc khai thác lộ thiên những tài nguyên tự nhiên ở dạng cứng và những hoạt động giải trí gồm có ( làm sạch, tuyển chọn, nén và những bước khác thiết yếu cho quy trình luân chuyển, .. ) tạo ra những mẫu sản phẩm hoàn toàn có thể đem bán .
Loại trừ : Việc luyện than cốc được phân vào nhóm 19100 ( Sản xuất than cốc ), những hoạt động giải trí dịch vụ kèm theo để Giao hàng khai thác than đá hoặc khai thác than non được phân vào nhóm 09100 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên ) và nhóm 09900 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác ) .

051 – 0510 – 05100: Khai thác và thu gom than cứng

Nhóm này gồm :
– Khai thác than cứng : Các hoạt động giải trí khai thác dưới hầm lò hoặc khai thác trên mặt phẳng, gồm có cả việc khai thác bằng giải pháp hoá lỏng ;
– Các hoạt động giải trí làm sạch, sắp xếp, tuyển chọn, phân loại, nghiền, sàng … và những hoạt động giải trí khác làm tăng thêm phẩm chất của than non và nâng cấp cải tiến chất lượng hoặc thiết bị vận tải đường bộ than ;
– Khôi phục than đá từ bãi ngầm .
Loại trừ :
– Khai thác than non được phân vào nhóm 05200 ( Khai thác và thu gom than non ) ;
– Khai thác than bùn và thu gom than bùn được phân vào nhóm 08920 ( Khai thác và thu gom than bùn ) ;
– Khoan thử thăm dò Giao hàng khai thác than đá được phân vào nhóm 09900 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác ) ;
– Hoạt động dịch vụ phụ Giao hàng khai thác than đá được phân vào nhóm 09900 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác ) ;
– Sản xuất than bánh hoặc nguyên vật liệu rắn có chứa than cứng được phân vào nhóm 19100 ( Sản xuất than cốc ) ;
– Sản xuất than bánh hoặc nguyên vật liệu rắn có chứa than non, than bùn được phân vào nhóm 19200 ( Sản xuất mẫu sản phẩm dầu mỏ tinh chế ) ;
– Các hoạt động giải trí triển khai kiến thiết xây dựng hoặc sẵn sàng chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc khai thác than đá được phân vào nhóm 43120 ( Chuẩn bị mặt phẳng ) .

052 – 0520 – 05200: Khai thác và thu gom than non

Nhóm này gồm :
– Khai thác than non ( than nâu ) : Các hoạt động giải trí khai thác dưới hầm lò hoặc khai thác trên mặt phẳng, gồm có cả việc khai thác nhờ giải pháp hoá lỏng ;
– Hoạt động rửa, khử nước, nghiền và những hoạt động giải trí thu gom than non tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc dữ gìn và bảo vệ, vận tải đường bộ than .
Loại trừ :
– Khai thác than cứng được phân vào nhóm 05100 ( Khai thác và thu gom than cứng ) ;
– Khai thác than bùn và thu gom than bùn được phân vào nhóm 08920 ( Khai thác và thu gom than bùn ) ;
– Khoan thử thăm dò ship hàng khai thác than đá được phân vào nhóm 09900 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác ) ;
– Hoạt động ship hàng khai thác than non được phân vào nhóm 09900 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác ) ;
– Sản xuất than đá có chứa than non, than bùn được phân vào nhóm 19200 ( Sản xuất loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế ) ;
– Các hoạt động giải trí thực thi kiến thiết xây dựng hoặc sẵn sàng chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc khai thác than đá được phân vào nhóm 43120 ( Chuẩn bị mặt phẳng ) .
06 : KHAI THÁC DẦU THÔ VÀ KHÍ ĐỐT TỰ NHIÊN
Ngành này gồm :
– Các hoạt động giải trí sản xuất dầu thô, khai thác mỏ và khai thác dầu từ đá phiến dầu và cát dầu, những hoạt động giải trí sản xuất khí đốt tự nhiên và khai thác chất lỏng hyđrô các-bon ;
– Các hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và tăng trưởng những bãi khai thác dầu và khí đốt .
Ngành này cũng gồm :
– Các dịch vụ đào lớp ngoài, triển khai xong, bơm giếng, tinh chỉnh và điều khiển máy khoan, bịt giếng, hủy giếng, tháo dỡ trang thiết bị, sẵn sàng chuẩn bị đường dây dẫn Giao hàng khai thác dầu thô, và toàn bộ những hoạt động giải trí khác sẵn sàng chuẩn bị cho chất khí và dầu từ nơi sản xuất đến nơi luân chuyển ;
Loại trừ :
– Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ khai thác dầu và khí trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào nhóm 09100 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên ) ;
– Dịch Vụ Thương Mại thăm dò giếng dầu và khí được phân vào nhóm 09100 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên ) ;
– Thương Mại Dịch Vụ khoan thử được phân vào nhóm 09100 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên ) ;
– Tinh chế những loại sản phẩm dầu mỏ được phân vào nhóm 19200 ( Sản xuất loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế ) ;
– Khảo sát địa vật lý, địa chất … ở khu vực khai thác dầu được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

061 – 0610 – 06100: Khai thác dầu thô

Nhóm này gồm : Hoạt động khai thác dầu mỏ thô .
Nhóm này cũng gồm :
– Khai thác đá phiến bitum hoặc đá phiến dầu hoặc cát hắc ín ;
– Sản xuất dầu thô từ mỏ dầu đá phiến hoặc cát hắc ín ;
– Các hoạt động giải trí giải quyết và xử lý để có được dầu thô như : gạn, chắt, khử muối, khử nước, làm không thay đổi, khử tạp chất …
Loại trừ :
– Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ khai thác dầu và khí trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào nhóm 09100 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên ) ;
– Dịch Vụ Thương Mại thăm dò giếng dầu và khí được phân vào nhóm 09100 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên ) ;
– Chế biến loại sản phẩm dầu thô được phân vào nhóm 19200 ( Sản xuất mẫu sản phẩm dầu mỏ tinh chế ) ;
– Khôi phục khí hoá lỏng đã có trong khai thác dầu khí được phân vào nhóm 19200 ( Sản xuất loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế ) ;
– Hoạt động luân chuyển dầu, khí tự nhiên bằng đường ống được phân vào nhóm 49400 ( Vận tải đường ống ) .

062 – 0620 – 06200: Khai thác khí đốt tự nhiên

Nhóm này gồm :
– Hoạt động sản xuất khí đốt tự nhiên ;
– Khai thác khí đốt tự nhiên cô đặc ;
– Tách riêng chất lỏng hyđrô các-bon khỏi khí ;
– Khử lưu huỳnh ở khí ;
Nhóm này cũng gồm : Khai thác khí lỏng trải qua hoá lỏng và nhiệt phân .
Loại trừ :
– Các hoạt động giải trí dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô, khai thác khí tự nhiên được phân vào nhóm 09100 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên ) ;
– Các hoạt động giải trí dịch vụ thăm dò dầu khí được phân vào nhóm 09100 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên ) ;
– Khôi phục khí hoá lỏng đã có trong khai thác dầu khí được phân vào nhóm 19200 ( Sản xuất mẫu sản phẩm dầu mỏ tinh chế ) ;
– Sản xuất những loại khí công nghiệp được phân vào nhóm 20111 ( Sản xuất khí công nghiệp ) ;
– Hoạt động luân chuyển dầu, khí tự nhiên bằng đường ống được phân vào nhóm 49300 ( Vận tải bằng đường ống ) .
07 : KHAI THÁC QUẶNG KIM LOẠI
Ngành này gồm : Hoạt động khai thác khoáng sắt kẽm kim loại ( như quặng sắt ), được thực thi dưới hầm lò, lộ thiên hay dưới đáy biển … những hoạt động giải trí làm giàu và tán nhỏ quặng như : Việc nghiền, đập, rửa, sàng lọc, tách quặng bằng từ trường hoặc bằng chiêu thức ly tâm .
Loại trừ :
– Hoạt động nung pyrit sắt được phân vào nhóm 20119 ( Sản xuất hoá chất cơ bản khác ) ;
– Sản xuất ô xít aluni được phân vào nhóm 24202 ( Sản xuất sắt kẽm kim loại màu ) ;
– Luyện sắt kẽm kim loại màu được phân vào nhóm 24100 ( Sản xuất sắt, thép, gang ), 24202 ( Sản xuất sắt kẽm kim loại màu ) .

071 – 0710 – 07100: Khai thác quặng sắt

Nhóm này gồm :
– Các hoạt động giải trí khai thác mỏ quặng chiếm giá trị lớn về hàm lượng sắt .
– Các hoạt động giải trí làm giàu và thu gom quặng có chứa sắt .
Loại trừ : Khai thác mỏ và chế pyrit và pyrrhotite ( trừ nung ) được phân vào nhóm 08910 ( Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón ) .

072: Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí khai thác những quặng sắt kẽm kim loại màu .

0721 – 07210: Khai thác quặng uranium và quặng thorium

Nhóm này gồm :
– Khai thác quặng có giá trị lớn hàm lượng uranium và thorium : khoáng chất uranit ;
– Cô những loại quặng loại đó .
Loại trừ :
– Làm giàu quặng uranium và thorium được phân vào nhóm 20113 ( Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản khác ) ;
– Sản xuất sắt kẽm kim loại uranium từ khoáng chất hoặc những loại quặng khác được phân vào nhóm 24202 ( Sản xuất sắt kẽm kim loại màu ) ;
– Nấu chảy và tinh chế sắt kẽm kim loại từ uranium được phân vào nhóm 24202 ( Sản xuất sắt kẽm kim loại màu ) .

0722: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

07221 : Khai thác quặng bôxít
Nhóm này gồm : Khai thác và sẵn sàng chuẩn bị khai thác quặng bôxít .
07229 : Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm : Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi .
Loại trừ :
– Công việc sẵn sàng chuẩn bị cho khai thác quặng uranium và quặng thorium được phân vào nhóm 07210 ( Khai thác quặng uranium và thorium ) ;
– Sản xuất oxit nhôm, mạ niken và đồng được phân vào nhóm 24202 ( Sản xuất sắt kẽm kim loại màu ) .

073 – 0730 – 07300: Khai thác quặng kim loại quý hiếm

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí khai thác và chuẩn bị sẵn sàng khai thác quặng sắt kẽm kim loại quý như : Vàng, bạc, bạch kim .
08 : KHAI KHOÁNG KHÁC
Ngành này gồm : Các hoạt động giải trí khai thác từ quặng, nạo vét lớp bùn dưới lòng sông, khe đá và cả bãi cát ngầm. Các loại sản phẩm này được sử dụng hầu hết trong ngành thiết kế xây dựng ( như cát, đá ) trong ngành chế biến vật tư ( như thạch cao, đất sét, can xi … ) và chế biến hoá chất …
Loại trừ : Hoạt động chế biến quặng sắt kẽm kim loại ( trừ hoạt động giải trí nghiền, sàng, lọc, phân loại, làm sạch và trộn ) .

081 – 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

08101 : Khai thác đá
Nhóm này gồm :
– Hoạt động khai thác mỏ để sản xuất ra những loại đá phục vụ việc thiết kế xây dựng, cho điêu khắc ở dạng thô đã được đẽo gọt sơ bộ hoặc cưa cắt tại nơi khai thác đá như : Đá phiến cẩm thạch, đá granit, sa thạch …
– Hoạt động chẻ, đập vỡ đá để làm nguyên vật liệu thô cho sản xuất vật tư thiết kế xây dựng, làm đường ;
– Hoạt động khai thác đá phấn làm vật tư chịu lửa ;
– Hoạt động đập vỡ, nghiền đá .
08102 : Khai thác cát, sỏi
Nhóm này gồm :
– Hoạt động khai thác cát, khai thác sỏi để ship hàng cho thiết kế xây dựng và sản xuất vật tư ;
08103 : Khai thác đất sét
Nhóm này gồm :
– Hoạt động khai thác đất sét, cao lanh ;
– Hoạt động khai thác đất sét làm vật tư chịu lửa, làm đồ gốm .
Loại trừ :
– Các hoạt động giải trí khai thác cát bitum được phân vào nhóm 06100 ( Khai thác dầu thô ) ;
– Khai thác khoáng phân bón và khoáng hoá chất được phân vào nhóm 08910 ( Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón ) ;
– Sản xuất những khoáng chất nung chảy được phân vào nhóm 2394 ( Sản xuất xi-măng, vôi, thạch cao ) ;
– Các hoạt động giải trí cắt, xén đá và triển khai xong đá được phân vào nhóm 23960 ( Cắt tạo dáng và hoàn thành xong đá ) .

089: Khai khoáng chưa được phân vào đâu

0891 – 08910: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

Nhóm này gồm :
– Hoạt động khai thác muối nitơ, kali hoặc phốt pho tự nhiên ;
– Hoạt động khai thác lưu huỳnh tự nhiên ;
– Hoạt động khai thác pirít và chất hầu hết chứa lưu huỳnh không kể hoạt động giải trí nung chảy ;
– Hoạt động khai thác quặng bari cacbonat, bari sunphat ( barít ), borat tự nhiên, sunfatmanhe tự nhiên ;
– Hoạt động khai thác khoáng chất khác đa phần chứa hoá chất ví dụ như đất màu và fluorit .
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động khai thác phân động vật hoang dã .
Loại trừ :
– Khai thác muối được phân vào nhóm 08930 ( Khai thác muối ) ;
– Hoạt động nung chảy pirit sắt được phân vào nhóm 20119 ( Sản xuất hoá chất cơ bản khác ) ;
– Sản xuất phân bón tổng hợp và hợp chất nitơ được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ ) .

0892 – 08920: Khai thác và thu gom than bùn

Nhóm này gồm :
– Khai thác than bùn ;
– Thu gom than bùn .
Loại trừ :
– Hoạt động dịch vụ phụ khai thác than bùn được phân vào nhóm 09900 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác ) ;
– Hoạt động dịch vụ phụ khai thác than bùn được phân vào nhóm 23990 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ chất khoáng phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu ) .

0893 – 08930: Khai thác muối

Nhóm này gồm :
– Các hoạt động giải trí khai thác muối mỏ, đập vụn muối và sàng muối ;
– Sản xuất muối từ nước biển, nước mặn ở hồ hoặc nước mặn tự nhiên khác ;
– Nghiền, tẩy rửa, và tinh chế muối ship hàng cho sản xuất .
Loại trừ :
– Chế biến những mẫu sản phẩm muối, ví dụ muối iốt được phân vào nhóm 10790 ( Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất nước dùng trong hoạt động và sinh hoạt từ nước biển hoặc từ nước suối mặn được phân vào nhóm 36000 ( Khai thác, giải quyết và xử lý và phân phối nước ) .

0899 – 08990: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên vật liệu khác chưa được phân vào đâu như :
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, những khoáng chất, graphite tự nhiên, và những chất phụ gia khác …
+ Đá quý, bột thạch anh, mica …
09 : HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHAI KHOÁNG
Ngành này gồm : Hoạt động phân phối dịch vụ tương hỗ chuyên về khai khoáng được phân phối trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Nó gồm có hoạt động giải trí dịch vụ thăm dò trải qua giải pháp truyền thống lịch sử như những hoạt động giải trí : lấy mẫu, thực thi những quan sát địa chất về khu vực khai thác, hoạt động giải trí khoan, khoan thử, khoan lại những giếng dầu, những mỏ khoáng sắt kẽm kim loại và phi kim loại. Các mô hình dịch vụ khác như thiết kế xây dựng hạ tầng tại nơi đào giếng, gắn xi măng những giếng dầu, làm sạch và giải quyết và xử lý hoá học axít giếng, dịch vụ chuyển rời rác tại những mỏ .

091 – 0910 – 09100: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

Nhóm này gồm :
Hoạt động cung ứng dịch vụ khai thác dầu khí trên cơ sở phí và hợp đồng như :
+ Các hoạt động giải trí phân phối dịch vụ thăm dò trong khai thác dầu khí như : những chiêu thức lấy mẫu quặng tìm kiếm truyền thông online, thực thi quan sát địa chất ở những khu vực có tiềm năng ,
+ Khoan khuynh hướng, đào lớp ngoài, kiến thiết xây dựng giàn khoan, sửa chữa thay thế và tháo dỡ trang thiết bị, trát bờ giếng, bơm giếng, bịt giếng, hủy giếng v.v…
+ Sự hoá lỏng và tái khí hóa khí tự nhiên Giao hàng cho mục tiêu luân chuyển, được thực thi tại nơi khai thác mỏ ,
+ Hoạt động phân phối dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng ,
+ Khoan thử trong khai thác dầu khí .
Nhóm này cũng gồm : Dịch Vụ Thương Mại chữa cháy do khí và dầu .
Loại trừ :
– Những việc làm ship hàng cho khai thác dầu, khí do chính đơn vị tự tiếp đón được phân vào nhóm 06100 ( Khai thác dầu thô ) và nhóm 06200 ( Khai thác khí đốt tự nhiên ) ;
– Hoạt động dịch vụ thay thế sửa chữa chuyên sử dụng thiết bị, máy móc ship hàng khai thác mỏ được phân vào nhóm 33120 ( Sửa chữa máy móc, thiết bị ) ;
– Sự hoá lỏng và tái khí hóa khí tự nhiên ship hàng cho mục tiêu luân chuyển, không được tại nơi khai thác mỏ được phân vào nhóm 5225 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường đi bộ ) ;
– Các hoạt động giải trí khảo sát địa vật lý, địa chất ở khu vực khai thác dầu và khí, được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

099 – 0990 – 09900: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

Nhóm này gồm :
– Hoạt động phân phối dịch vụ tương hỗ trên cơ sở phí hoặc hợp đồng cho hoạt động giải trí khai thác thuộc ngành 05, 07 và 08 ;
– Hoạt động cung ứng dịch vụ thăm dò theo chiêu thức truyền thống lịch sử và lấy mẫu quặng, thực thi những quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng ;
– Hoạt động phân phối dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng ;
– Hoạt động phân phối dịch vụ khoan thử và đào thử .
Loại trừ :
– Hoạt động dịch vụ quản lý và vận hành tại mỏ trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào ngành 05 ( Khai thác than cứng và than non ), ngành 07 ( Khai thác quặng sắt kẽm kim loại ), ngành 08 ( Khai khoáng khác ) ;
– Hoạt động sửa chữa thay thế thiết bị, máy móc ship hàng khai thác mỏ được phân vào nhóm 33120 ( Sửa chữa máy móc, thiết bị ) ;
– Hoạt động cung ứng dịch vụ khảo sát địa vật lý trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

C: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Chế biến, sản xuất gồm những hoạt động giải trí làm biến hóa về mặt vật lý, hoá học của vật tư, vật liệu hoặc làm đổi khác những thành phần cấu thành của nó, để tạo ra loại sản phẩm mới, mặc dầu không phải là tiêu chuẩn duy nhất để định nghĩa chế biến ( xem chế biến rác thải dưới đây ). Vật liệu, vật liệu, hoặc những thành phần biến hóa là nguyên vật liệu thô từ những loại sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản, khai thác mỏ hoặc quặng cũng như những loại sản phẩm khác của hoạt động giải trí chế biến. Những đổi khác, thay đổi hoặc Phục hồi lại sản phẩm & hàng hóa cũng được xem là hoạt động giải trí chế biến. Các đơn vị chức năng trong ngành chế biến này gồm có nhà xưởng, xí nghiệp sản xuất hoặc xưởng sản xuất sử dụng máy và thiết bị bằng tay thủ công. Các đơn vị chức năng chế biến loại sản phẩm bằng thủ công bằng tay tại nhà bán ra thị trường những mẫu sản phẩm làm ra như may mặc, làm bánh cũng gồm có trong nhóm ngành này. Các đơn vị chức năng chế biến ở đây còn gồm có những hoạt động giải trí giải quyết và xử lý vật tư hoặc ký kết với những đơn vị chức năng chế biến khác về vật tư của họ. Cả hai mô hình của những đơn vị chức năng này đều là hoạt động giải trí chế biến .
Đầu ra của quy trình sản xuất hoàn toàn có thể được coi là hoàn thành xong dưới dạng là mẫu sản phẩm cho tiêu dùng ở đầu cuối hoặc là bán thành phẩm và trở thành nguồn vào của hoạt động giải trí chế biến tiếp theo. Ví dụ : Đầu ra của quy trình tinh luyện alumina là nguồn vào của sơ chế ra aluminum, loại sản phẩm aluminum sơ chế là nguồn vào của những nhà máy sản xuất kéo sợi aluminum, mẫu sản phẩm sợi aluminum là nguồn vào của quy trình tiến độ sản xuất sợi tổng hợp …
Hoạt động lắp ráp được coi là chế biến chỉ là những hoạt động giải trí lắp ráp gắn liền với quy trình tạo ra loại sản phẩm của ngành chế biến. Ngành này gồm có lắp ráp những loại sản phẩm, bán thành phẩm của nhà máy sản xuất hoặc những bộ phận cấu thành .
Sản xuất những bộ phận cấu thành và những cụ thể, phụ tùng chuyên sử dụng kèm theo máy móc thiết bị, theo quy tắc được phân loại vào cùng một nhóm máy móc thiết bị có chi tiết phụ tùng kèm theo nó. Sản xuất những bộ phận cấu thành và những chi tiết cụ thể, phụ tùng không chuyên được dùng của máy móc thiết bị ví dụ như : Động cơ, pitông, môtô điện, lắp ráp điện, van xe đạp điện, những bộ phận lắp ráp kèm theo được phân vào những nhóm sản xuất thích hợp mà không cần xem máy móc, thiết bị mà những linh phụ kiện này lắp ráp thành. Tuy nhiên, việc sản xuất bộ phận cấu thành riêng và bộ phận kèm theo bằng cách đúc hoặc đổ vật tư nhựa được phân vào nhóm 2220 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ plastic ). Hoạt động lắp ráp những bộ phận cấu thành nên loại sản phẩm sản xuất được xem là một hoạt động giải trí sản xuất. Nó gồm có lắp ráp những mẫu sản phẩm sản xuất từ những bộ phận đi mua hoặc tự sản xuất .
Tái chế rác, tức là chế biến rác thành nguyên vật liệu thô thứ sinh phân vào nhóm 3830 ( Tái chế phế liệu ). Mặc dù hoạt động giải trí này hoàn toàn có thể tương quan đến đổi khác mặt lý tính và hoá tính nhưng nó không được coi là một phần của hoạt động giải trí sản xuất. Mục đích tiên phong của những hoạt động giải trí này là giải quyết và xử lý hoặc chế biến rác thải và chúng được phân vào ngành E ( Cung cấp nước ; hoạt động giải trí quản trị và giải quyết và xử lý rác thải, nước thải ). Tuy nhiên, sản xuất những loại sản phẩm mới ở đầu cuối ( ngược với nguyên vật liệu thô thứ sinh ) được phân vào sản xuất kể cả khi những quy trình này sử dụng rác thải làm đầu vào. Ví dụ : Sản xuất bạc từ phim ảnh đã qua sử dụng được coi là quy trình sản xuất .
Sửa chữa và bảo trì trình độ máy móc, thiết bị của ngành công nghiệp, thương mại và những ngành tương tự như phân vào ngành 33 ( Sửa chữa, bảo trì và lắp ráp máy móc, thiết bị ). Tuy nhiên, thay thế sửa chữa máy tính và vật dụng cá thể và mái ấm gia đình được phân vào ngành 95 ( Sửa chữa máy vi tính, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ), còn sửa chữa thay thế mô tô, xe máy, những xe có động cơ khác tại garage được phân vào ngành 45 ( Bán, thay thế sửa chữa xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) .
Lắp đặt máy móc, thiết bị khi được thực thi như một hoạt động giải trí trình độ được phân vào nhóm 33200 ( Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp ) .
Lưu ý : Ranh giới giữa chế biến và những khu vực khác trong mạng lưới hệ thống phân loại là không rõ ràng như nguyên tắc chung, những hoạt động giải trí trong phần chế biến này gồm có cả chuyển nguyên, vật tư để tạo ra loại sản phẩm mới. Đầu ra là một loại sản phẩm mới. Tuy nhiên, định nghĩa cái gì tạo thành nên một mẫu sản phẩm mới hoàn toàn có thể là hơi chủ quan .
Khi sàng lọc, những hoạt động giải trí sau được coi là công nghiệp chế biến, sản xuất của bảng phân ngành :
– Đóng chai, làm tiệt trùng sữa được phân vào nhóm 10500 ( Chế biến sữa và những mẫu sản phẩm từ sữa ) ;
– Chế biến cá tươi ( róc xương, lựa thịt những loài cá ) hoạt động giải trí này không triển khai trên tàu đánh cá được phân vào nhóm 1020 ( Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản và những loại sản phẩm từ thủy hải sản ) ;
– In ấn và hoạt động giải trí tương quan được phân vào nhóm 181 ( In ấn và dịch vụ tương quan đến in ) ;
– Sản xuất bê tông và trộn bê tông được phân vào nhóm 23950 ( Sản xuất bê tông và những mẫu sản phẩm từ bê tông, xi-măng và thạch cao ) ;
– Thuộc da được phân vào nhóm 15110 ( Thuộc, sơ chế da ; sơ chế và nhuộm da lông thú ) ;
– Bảo quản gỗ được phân vào nhóm 1610 ( Cưa, xẻ, bào gỗ và dữ gìn và bảo vệ gỗ ) ;
– Bộ mã điện, hộp số, bộ phận làm nóng sắt kẽm kim loại và đánh bóng được phân vào nhóm 25920 ( Gia công cơ khí ; giải quyết và xử lý và tráng phủ sắt kẽm kim loại ) ;
– Xây dựng lại hoặc tái tạo máy móc, thiết bị ( như động cơ xe hơi ) được phân vào nhóm 29100 ( Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Đáp lại lốp xe được phân vào nhóm 22110 ( Sản xuất săm, lốp cao su đặc, đắp và tái chế lốp cao su đặc ) .
trái lại, có một vài hoạt động giải trí mặc dầu nhiều lúc tham gia vào những quy trình quy đổi lại được phân vào nhóm khác của bảng phân ngành, nói cách khác chúng không được phân vào ngành C ( Công nghiệp chế biến, sản xuất ), gồm :
– Hoạt động đốn gỗ được phân loại vào ngành A ( Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy hải sản ) ;
– Làm sạch những mẫu sản phẩm nông nghiệp được phân loại vào ngành A ( Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy hải sản ) ;
– Làm giàu quặng và những khoáng khác được phân loại vào ngành B ( Khai khoáng ) ;
– Hoạt động kiến thiết xây dựng khu công trình và hoạt động giải trí sản xuất tại mặt phẳng kiến thiết xây dựng được phân loại vào ngành F ( Xây dựng ) ;
– Hoạt động dỡ hàng và phân loại thành nhiều lô hàng nhỏ gồm có có đóng gói sản phẩm & hàng hóa, hàng gói hoặc hàng đóng chai như thể chất lỏng hoặc hoá học, ra mắt với người mua trên máy tính, phân loại thành từng cụ thể một … đã được phân loại vào ngành G ( Bán buôn và kinh doanh bán lẻ ; sửa chữa thay thế xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) .
10 : SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngành này gồm : Các hoạt động giải trí giải quyết và xử lý những mẫu sản phẩm của ngành nông nghiệp, ngành chăn nuôi gia súc và thủy hải sản thành thực phẩm và đồ uống Giao hàng cho con người và động vật hoang dã. Nó còn gồm có sản xuất ra những mẫu sản phẩm thực phẩm trung gian khác nhau mà không phải là thực phẩm trực tiếp, những hoạt động giải trí tạo ra những phụ phẩm có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn ( ví dụ như da sống có từ giết mổ gia súc, bánh dầu từ sản xuất dầu ) .
Ngành này cũng gồm : Các hoạt động giải trí tương quan đến những loại loại sản phẩm khác nhau như : thịt, cá, hoa quả và rau, mỡ và dầu, loại sản phẩm sữa, mẫu sản phẩm bột gạo xay, cho động vật hoang dã ăn, mẫu sản phẩm thực phẩm khác và đồ uống. Sản xuất hoàn toàn có thể được thực thi cho chính mình cũng như là cho bên thứ ba như trong giết mổ truyền thống cuội nguồn .
Một vài hoạt động giải trí được xem như thể sản xuất ( ví dụ như chúng được triển khai trong những hiệu bánh mỳ, shop bánh ngọt và những shop chế biến thịt, … nơi mà bán loại sản phẩm của họ ) mặc dầu có sự kinh doanh nhỏ loại sản phẩm tại những shop của người sản xuất. Tuy nhiên, khi quy trình chế biến là rất nhỏ và không dẫn tới quy trình biến hóa thực sự được phân loại vào ngành G ( Bán buôn và kinh doanh bán lẻ ; sửa chữa thay thế xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) .
Sản phẩm thức ăn gia súc từ mẫu sản phẩm thải ra của giết mổ và những mẫu sản phẩm phụ được phân vào nhóm 10800 ( Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản ). Chế biến thức ăn và đồ uống bỏ đi thành nguyên vật liệu thô thứ hai được phân vào nhóm 3830 ( Tái chế phế liệu ) và giải quyết và xử lý thức ăn và đồ uống bỏ đi của mã 38210 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm ) .

101 – 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt .
Loại trừ :
– Chế biến món ăn sẵn ướp đông từ thịt động vật hoang dã và thịt gia cầm được phân vào nhóm 10751 ( Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt ) ;
– Chế biến súp có chứa thịt được phân vào nhóm 10790 ( Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Bán buôn thịt được phân vào nhóm 463 ( Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào ) ;
– Đóng gói thịt được phân vào nhóm 82920 ( Dịch Vụ Thương Mại đóng gói ) .
10101 : Giết mổ gia súc, gia cầm
– Hoạt động giết mổ gồm có giết, mổ, đóng gói, dữ gìn và bảo vệ thịt : trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa, thỏ, những loại gia cầm, lạc đà …
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động giết mổ cá voi trên đất liền hoặc trên tàu thuyền chuyên dùng ;
10102 : Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thịt
– Sản xuất thịt tươi, ướp lạnh hoặc ướp lạnh, thịt tươi dạng nguyên con ;
– Sản xuất thịt tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông, thịt tươi dạng pha miếng ;
– Sản xuất thịt tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông, thịt tươi dạng từng phần riêng .
– Hoạt động chế biến cá voi trên đất liền hoặc trên tàu thuyền chuyên dùng ;
– Sản xuất da sống và lông thú bắt nguồn từ hoạt động giải trí giết mổ kể cả từ những người kinh doanh da lông thú ;
– Chế biến mỡ động vật hoang dã ;
– Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật hoang dã ;
– Sản xuất lông vũ .
10109 : Chế biến và dữ gìn và bảo vệ những loại sản phẩm từ thịt
Nhóm này gồm :
– Sản xuất thịt sấy khô, hun khói, ướp muối ;
– Sản xuất loại sản phẩm thịt gồm : Xúc xích, pate, thịt dăm bông .

102 – 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

Nhóm này gồm :
– Chế biến và dữ gìn và bảo vệ cá, tôm, của và loài thân mềm ; làm lạnh, sấy khô, hun khói, ướp muối, ngâm trong nước muối, đóng gói …
– Sản xuất những loại sản phẩm cá, tôm cua và những loài động vật hoang dã thân mềm ; cá nấu chín, cá khúc, cá rán, trứng cá muối, phụ phẩm trứng cá muối …
– Sản xuất những thức ăn cho người hoặc súc vật từ cá ;
– Sản xuất những thức ăn từ cá và những động vật hoang dã sống dưới nước khác không dùng cho người .
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động của những tàu tham gia việc chế biến, dữ gìn và bảo vệ cá ;
– Chế biến rong biển .
Loại trừ :
– Chế biến cá voi trên đất liền hoặc trên tàu chuyên dùng được phân vào nhóm 1010 ( Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những loại sản phẩm từ thịt ) ;
– Sản xuất dầu mỡ từ nguyên vật liệu thủy hải sản được phân vào nhóm 10401 ( Sản xuất dầu, mỡ động vật hoang dã ) ;
– Sản xuất những món ăn chế biến sẵn từ thủy hải sản được phân vào nhóm 10752 ( Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy hải sản ) ;
– Sản xuất súp cá được phân vào nhóm 10790 ( Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ) .
10201 : Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản ướp lạnh :
Nhóm này gồm :
– Chế biến thực phẩm đa phần là thủy hải sản ướp đông ;
– Bảo quản thủy hải sản đa phần bằng chiêu thức ướp lạnh .
10202 : Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản khô :
Nhóm này gồm :
– Chế biến thực phẩm đa phần là thủy hải sản khô ;
– Bảo quản thủy hải sản hầu hết bằng chiêu thức sấy, hun khói, ướp muối và đóng hộp .
10203 : Chế biến và dữ gìn và bảo vệ nước mắm :
Nhóm này gồm : Chế biến và dữ gìn và bảo vệ mắm từ cá và những động vật hoang dã sống dưới nước khác .
10209 : Chế biến và dữ gìn và bảo vệ những loại sản phẩm khác từ thủy hải sản
Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí chế biến và dữ gìn và bảo vệ những mẫu sản phẩm khác từ thủy hải sản chưa được phân vào đâu .

103 – 1030: Chế biến và bảo quản rau quả

10301 : Sản xuất nước ép từ rau quả
Nhóm này gồm :
Sản xuất nước ép không cô đặc từ những loại rau và quả, không lên men và không chứa cồn .
– Sản xuất nước ép hỗn hợp từ rau và quả .
10309 : Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả khác
Nhóm này gồm :
– Chế biến thực phẩm đa phần là rau quả, trừ những thức ăn đã chế biến sẵn để lạnh ;
– Bảo quản rau, quả, hạt bằng chiêu thức ướp lạnh, sấy khô, ngâm dầu, …
– Chế biến thức ăn từ rau quả ;
– Chế biến mứt rau quả ;
– Chế biến mứt sệt, mứt đóng khuôn và mứt dạng nước ( thạch hoa quả ) ;
– Chế biến và dữ gìn và bảo vệ khoai tây như : chế biến khoai tây làm lạnh ; chế biến khoai tây nghiền làm khô ; chế biến khoai tây rán ; chế biến khoai tây giòn và chế biến bột khoai tây ;
– Rang những loại hạt ;
– Chế biến thức ăn từ hạt và thức ăn sệt .
Nhóm này cũng gồm :
– Bóc vỏ khoai tây ;
– Bóc vỏ hạt điều, bóc vỏ đậu phộng ;
– Sản xuất giá sống ;
– Chế biến những thực phẩm cô đặc từ rau quả tươi ;
– Sản xuất thực phẩm từ rau quả dễ hỏng làm sẵn như : sa lát, rau đã cắt hoặc gọt, đậu để đông .
Loại trừ :
– Chế biến bột hoặc thức ăn từ hạt khô được phân vào nhóm 1061 ( Xay xát và sản xuất bột thô ) ;
– Bảo quản quả và hạt trong đường được phân vào nhóm 10730 ( Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo ) ;
– Sản xuất những phần ăn sẵn từ rau được phân vào nhóm 10759 ( Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác ) ;
– Sản xuất những thực phẩm cô đặc tự tạo được phân vào nhóm 10790 ( Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ) .

104 – 1040: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

Nhóm này gồm :
– Các hoạt động giải trí chế biến, dữ gìn và bảo vệ dầu mỡ động, thực vật thô và tinh luyện .
Loại trừ :
– Nấu và lọc mỡ lợn và những mỡ động vật hoang dã ăn được khác được phân vào nhóm 1010 ( Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt ) ;
– Xay bột ngô ẩm được phân vào nhóm 10620 ( Sản xuất tinh bột và những loại sản phẩm từ tinh bột ) ;
– Sản xuất dầu thiết yếu được phân vào nhóm 20290 ( Sản xuất mẫu sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Xử lý dầu và mỡ bằng giải pháp hoá học được phân vào nhóm 20290 ( Sản xuất mẫu sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu ) .
10401 : Sản xuất dầu, mỡ động vật hoang dã
Nhóm này gồm :
– Sản xuất mỡ động vật hoang dã, trừ nấu và lọc mỡ lợn và những loại động vật hoang dã ăn được khác ( gia cầm ) ;
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất dầu và dầu động vật hoang dã không ăn được ;
– Chiết xuất dầu cá và cá heo .
– Sản xuất mỡ ăn tổng hợp .
10402 : Sản xuất dầu, bơ thực vật :
– Thực vật thô, dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu cọ, dầu hướng dương, dầu hạt bông, dầu nho, dầu cải hoặc dầu mù tạc, dầu hạt lanh …
– Sản xuất bột hoặc thức ăn từ những hạt có dầu chưa lấy dầu ;
– Sản xuất dầu thực vật tinh luyện : Dầu ôliu, dầu đậu nành …
– Chế biến dầu thực vật : Luộc, khử nước, hiđrô hoá …
– Sản xuất bơ thực vật ;
– Sản xuất chất phết bánh từ dầu thực vật ;
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất khô dầu, xơ bông và những mẫu sản phẩm phụ khác từ sản xuất dầu .

105 – 1050 -10500: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Nhóm này gồm :
– Chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa đã tiệt trùng, sữa diệt khuẩn, đồng hoá và / hoặc đã giải quyết và xử lý đun nóng ;
– Chế biến những đồ uống giải khát từ sữa ;
– Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng hoá ;
– Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không đường ;
– Sản xuất sữa hoặc kem dạng rắn ;
– Sản xuất bơ ;
– Sản xuất sữa chua ;
– Sản xuất pho mát hoặc sữa đông ;
– Sản xuất sữa chua lỏng ( chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại ) ;
– Sản xuất casein hoặc lactose ;
– Sản xuất kem và những mẫu sản phẩm đá ăn được khác như kem trái cây .
Loại trừ :
– Sản xuất sữa thô ( động vật hoang dã lấy sữa ) được phân vào nhóm 01412 ( Chăn nuôi trâu, bò ) ;
– Sản xuất sữa thô ( cừu, ngựa, dê, lừa … ) được phân vào nhóm 01442 ( Chăn nuôi dê, cừu ) ;
– Sản xuất sữa tách bơ và những loại sản phẩm bơ được phân vào nhóm 10790 ( Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động cửa hiệu sản xuất kem được phân vào nhóm 5610 ( Nhà hàng và những dịch vụ siêu thị nhà hàng Giao hàng lưu động khác ) .

106: Xay xát và sản xuất bột

Nhóm này gồm :
– Xay xát bột thô hoặc thức ăn từ rau củ, xay bột, làm sạch, đánh bóng gạo cũng như sản xuất bột hỗn hợp hoặc bột nhão từ những loại sản phẩm này .
Nhóm này cũng gồm : Sản xuất bột ngô ướt và rau quả sản xuất tinh bột và những mẫu sản phẩm từ tinh bột .

1061: Xay xát và sản xuất bột thô

10611 : Xay xát
Nhóm này gồm : Hoạt động xay xát gạo : sản xuất gạo bằng cách tách vỏ trấu, xay xát, đánh bóng, luộc qua .
10612 : Sản xuất bột thô
Nhóm này gồm :
– Sản xuất bột thô : Sản xuất bột mỳ, yến mạch, thức ăn hoặc viên thức ăn từ lúa mỳ, lúa mạch đen, yến mạch, ngô và những hạt ngũ cốc khác ;
– Sản xuất bột gạo ;
– Xay rau : Sản xuất bột hoặc thức ăn từ những loại đậu, những rễ thân cây hoặc những hạt ăn được khác ;
– Chế biến đồ ăn sáng từ ngũ cốc ;
– Sản xuất bột hỗn hợp hoặc bột đã trộn sẵn làm bánh mỳ, bánh quy và bánh ngọt .
Loại trừ :
– Sản xuất bột và thức ăn từ khoai tây được phân vào nhóm 1030 ( Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả ) ;
– Sản xuất bột ngô ẩm được phân vào nhóm 10620 ( Sản xuất tinh bột và những mẫu sản phẩm từ tinh bột ) .

1062 – 10620: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

Nhóm này gồm :
– Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô …
– Sản xuất bột ngô ướt ;
– Sản xuất đường glucô, mật ong tự tạo, inulin …
– Sản xuất glutein ;
– Sản xuất bột sắn và những loại sản phẩm phụ của sắn ;
– Sản xuất dầu ngô .
Loại trừ :
– Sản xuất đường lactose ( đường sữa ) được phân vào nhóm 10500 ( Chế biến sữa và những loại sản phẩm từ sữa ) ;
– Sản xuất đường mía hoặc đường củ cải được phân vào nhóm 10720 ( Sản xuất đường ) .

107: Sản xuất thực phẩm khác

Nhóm này gồm : Sản xuất những loại thực phẩm khác nhau không thuộc những nhóm trên của ngành này .
Cụ thể :
Sản xuất những loại bánh, sản xuất đường và kẹo, sản xuất mỳ và những mẫu sản phẩm tương tự như, những phần ăn sẵn, cafe, chè và rau gia vị cũng như những thực phẩm đặc biệt quan trọng và dễ hỏng .

1071 – 10710: Sản xuất các loại bánh từ bột

Nhóm này gồm :
Sản xuất những loại bánh từ bột như :
– Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh, bánh tươi ;
– Sản xuất bánh mỳ dạng ổ bánh mỳ ;
– Sản xuất bánh nướng, bánh ngọt, bánh pate, bánh nhân hoa quả …
– Sản xuất bánh quy và những loại bánh ngọt khô khác ;
– Sản xuất mẫu sản phẩm ăn nhẹ ( bánh bao, bánh ròn, bánh quy cây … ) mặn hoặc ngọt ;
– Sản xuất bánh bắp ;
– Sản xuất bánh phồng tôm ;
– Sản xuất bánh ngọt làm lạnh : bánh mềm, bánh cuộn, bánh quế …
Loại trừ :
– Sản xuất những loại sản phẩm từ bột ( mì ống ) được phân vào nhóm 10740 ( Sản xuất mỳ ống, mỳ sợi và những loại sản phẩm tương tự như ) ;
– Sản xuất khoai tây chiên được phân vào nhóm 1030 ( Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả ) ;
– Nướng bánh dùng ngay được phân vào ngành 56 ( Thương Mại Dịch Vụ siêu thị nhà hàng ) .

1072 – 10720: Sản xuất đường

Nhóm này gồm :
– Sản xuất đường ( sucrose ), mật mía, đường củ cải và đường khác từ những cây khác có đường. Tinh lọc đường thô thành đường tinh luyện ( RE ). Sản xuất xi rô, mật nước tinh lọc được làm từ đường mía hoặc đường từ những cây khác có đường như đường củ cải, đường từ cây thích, đường từ cây thốt nốt ;
– Sản xuất đường dạng lỏng ;
– Sản xuất mật đường ;
Loại trừ : Sản xuất gluco, mật gluco, manto được phân vào nhóm 10620 ( Sản xuất tinh bột và những loại sản phẩm từ tinh bột ) .

1073 – 10730: Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo

Nhóm này gồm :
– Sản xuất ca cao, dầu ca cao, bơ ca cao, mỡ ca cao ;
– Sản xuất sôcôla và kẹo sôcôla ;
– Sản xuất kẹo : kẹo cứng, sôcôla trắng, kẹo cao su đặc, kẹo nu ga, kẹo mềm ;
– Sản xuất kẹo gôm ;
– Ngâm tẩm đường cho quả, hạt cây và những bộ phận của cây ;
– Sản xuất kẹo có mùi thơm, kẹo dạng viên .
Loại trừ : Sản xuất đường sacaro được phân vào nhóm 10720 ( Sản xuất đường ) .

1074 – 10740: Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự

Nhóm này gồm :
– Sản xuất mì như mỳ ống, mỳ sợi kể cả đã được nấu, nhồi hoặc chưa ;
– Sản xuất bột mỳ ( nấu với thịt ) ;
– Sản xuất mỳ ướp đông hoặc mỳ đóng gói ;
Loại trừ : Sản xuất súp mỳ được phân vào nhóm 10790 ( Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu ) .

1075: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

Nhóm này gồm : Sản xuất những thức ăn và món ăn chế biến sẵn ( đã chế biến và nấu chín ) và được dữ gìn và bảo vệ ( ví dụ điển hình dữ gìn và bảo vệ ở dạng ướp đông hoặc đóng hộp ). Các món ăn này thường được đóng gói và dán nhãn để bán lại, nhóm này không gồm có món ăn tiêu dùng ngay như trong nhà hàng quán ăn .
Loại trừ :
– Bán buôn thức ăn và món ăn đã chế biến được phân vào nhóm 463 ( Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào ) ;
– Bán lẻ món ăn đã chế biến trong những shop được phân vào nhóm 4711 ( Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp ), nhóm 47210 ( Bán lẻ lương thực trong những shop chuyên doanh ) ;
– Các nhà thầu Giao hàng bữa ăn trên máy bay được phân vào nhóm 56290 ( Thương Mại Dịch Vụ siêu thị nhà hàng khác ) .
10751 : Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt
Nhóm này gồm :
– Sản xuất món ăn sẵn từ thịt ( gồm có thịt đóng hộp và thức ăn sẵn sàng chuẩn bị sẵn trong những đồ đựng chân không ) ;
10752 : Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy hải sản
Nhóm này gồm :
– Sản xuất những món ăn sẵn từ thủy hải sản ( gồm có thủy hải sản đóng hộp và thức ăn sẵn sàng chuẩn bị sẵn trong những đồ đựng chân không ) ;
10759 : Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác
– Sản xuất những thức ăn sẵn khác ( Giao hàng bữa trưa, bữa tối ) ;
– Sản xuất món ăn từ rau ;
– Sản xuất bánh pizza dạng ướp lạnh .

1076- 10760: Sản xuất chè:

Nhóm này gồm :
– Trộn chè và chất phụ gia ;
– Sản xuất chiết xuất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm ;

1077- 10770: Sản xuất cà phê:

– Rang và lọc chất caphêin cafe ;
– Sản xuất những loại sản phẩm cafe như : Cà phê hoà tan, cafe pha phin, chiết xuất cafe và cafe cô đặc ;
– Sản xuất những chất sửa chữa thay thế cafe ;

1079 – 10790: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
– Sản xuất súp và nước xuýt ;
– Sản xuất thực phẩm đặc biệt quan trọng như : Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và những thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn ;
– Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạt và mù tạt ;
– Sản xuất dấm ;
– Sản xuất mật ong tự tạo và kẹo ;
– Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như : Bánh sandwich, bánh pizza tươi .
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất những loại trà dược thảo ( bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã ) ;
– Sản xuất men bia ;
– Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật hoang dã thân mềm ;
– Sản xuất sữa tách bơ và bơ ;
– Sản xuất những loại sản phẩm trứng, albumin trứng ;
– Sản xuất muối thanh từ muối mua, gồm có muối trộn i ốt ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm cô đặc tự tạo ;
– Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến ;
– Sản xuất thực phẩm công dụng .
Loại trừ :
– Trồng cây gia vị được phân vào nhóm 0128 ( Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm ) ;
– Sản xuất inulin được phân vào nhóm 10620 ( Sản xuất tinh bột và những mẫu sản phẩm từ tinh bột ) ;
– Sản xuất pizza ướp đông được phân vào nhóm 10750 ( Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn ) .
– Sản xuất rượu mạnh, bia, rượu vang và đồ uống nhẹ được phân vào ngành 11 ( Sản xuất đồ uống ) ;
– Sản xuất mẫu sản phẩm thực vật cho mục tiêu làm thuốc được phân vào nhóm 2100 ( Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu ) .

108 – 1080 -10800: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

Nhóm này gồm :
– Sản xuất đồ ăn sẵn cho vật nuôi kiểng, gồm có chó, mèo, chim, cá, v.v…
– Sản xuất đồ ăn sẵn cho động vật hoang dã trang trại, gồm có thức ăn cô đặc và thức ăn bổ trợ ;
– Chuẩn bị thức ăn nguyên chất cho gia súc nông trại .
Nhóm này cũng gồm : Xử lý phế phẩm của giết mổ gia súc để chế biến thức ăn gia súc .
Loại trừ :
– Sản phẩm thịt cá cho thức ăn gia súc được phân vào nhóm 1020 ( Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản và những mẫu sản phẩm từ thủy hải sản ) ;
– Sản xuất bánh có dầu được phân vào nhóm 10402 ( Sản xuất dầu, bơ thực vật ) ;
– Các hoạt động giải trí dẫn đến những loại sản phẩm phụ hoàn toàn có thể dùng làm thức ăn gia súc mà không cần giải quyết và xử lý đặc biệt quan trọng, ví dụ hạt có dầu được phân vào nhóm 10402 ( Sản xuất dầu, bơ thực vật ), bã của hạt xay nghiền được phân vào nhóm 1061 ( Xay xát và sản xuất bột thô ) .
11 : SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG
Ngành này gồm : Sản xuất đồ uống như đồ uống không cồn và nước khoáng, sản xuất đồ uống có cồn đa phần trải qua lên men, bia và rượu, sản xuất đồ uống có cồn qua chưng cất .
Loại trừ :
– Sản xuất nước rau, quả được phân vào nhóm 1030 ( Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả ) ;
– Sản xuất đồ uống có sữa được phân vào nhóm 10500 ( Chế biến sữa và những loại sản phẩm từ sữa ) ;
– Sản xuất cafe được phân vào nhóm 10770 ( Sản xuất cafe ) ;
– Sản xuất chè được phân vào nhóm 10760 ( Sản xuất chè ) .

110: Sản xuất đồ uống

1101 – 11010: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

Nhóm này gồm :
– Sản xuất đồ uống có cồn được chưng cất hoặc pha chế những loại rượu mạnh : rượu whisky, rượu gin, rượu mùi, đồ uống hỗn hợp …
– Pha chế những loại rượu mạnh đã chưng cất ;
– Sản xuất rượu mạnh trung tính .
Loại trừ :
– Sản xuất rượu êtilíc làm biến tính được phân vào nhóm 20114 ( Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác ) ;
– Sản xuất đồ uống có cồn chưa qua chưng cất được phân vào nhóm 11020 ( Sản xuất rượu vang ) và nhóm 11030 ( Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia ) ;
– Đóng chai, dán nhãn rượu được phân vào nhóm 463 ( Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào ), nếu việc làm này là một phần của việc bán sỉ và nhóm 82920 ( Thương Mại Dịch Vụ đóng gói ) nếu được thực thi trên cơ sở thuê hoặc hợp đồng .

1102 -11020: Sản xuất rượu vang

Nhóm này gồm :
– Sản xuất rượu vang ;
– Sản xuất rượu sủi tăm ;
– Sản xuất rượu từ chiết xuất của nho ;
– Sản xuất đồ uống có cồn lên men nhưng không qua chưng cất như rượu sake, rượu táo, rượu lê, rượu mật ong, rượu hoa quả khác và đồ uống hỗn hợp chứa cồn ;
– Sản xuất rượu vec mut và đồ uống tựa như .
Nhóm này cũng gồm :
– Pha chế những loại rượu vang ;
– Sản xuất rượu không cồn và có độ cồn thấp .
Loại trừ :
– Sản xuất dấm được phân vào nhóm 10790 ( Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Đóng chai và dán nhãn được phân vào nhóm 463 ( Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào ) nếu việc làm này là một phần của việc bán sỉ, và nhóm 82920 ( Thương Mại Dịch Vụ đóng gói ) nếu được triển khai trên cơ sở thuê hoặc hợp đồng .

1103 – 11030: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

Nhóm này gồm :
– Sản xuất rượu từ mạch nha như bia, bia đen ;
– Sản xuất mạch nha ủ men bia ;
– Sản xuất bia không cồn hoặc có độ cồn thấp .

1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

11041 : Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
Nhóm này gồm : Sản xuất nước khoáng vạn vật thiên nhiên và nước đóng chai khác .
11042 : Sản xuất đồ uống không cồn
Nhóm này gồm :
– Sản xuất đồ uống không cồn trừ bia và rượu không cồn ;
– Sản xuất nước có mùi vị hoặc nước ngọt không cồn, có ga hoặc không có ga : nước chanh, nước cam, côla, nước hoa quả, nước bổ dưỡng …
Loại trừ :
– Sản xuất nước chiết từ rau quả được phân vào nhóm 1030 ( Chế biến và dữ gìn và bảo vệ rau quả ) ;
– Sản xuất đồ uống từ sữa được phân vào nhóm 10500 ( Chế biến sữa và những loại sản phẩm từ sữa ) ;
– Sản xuất cafe được phân vào nhóm 10770 ( Sản xuất cafe ) ;
– Sản xuất chè được phân vào nhóm 10760 ( Sản xuất chè ) .
– Sản xuất rượu không cồn được phân vào nhóm 11020 ( Sản xuất rượu vang ) ;
– Sản xuất bia không cồn được phân vào nhóm 11030 ( Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia ) ;
– Đóng chai và dán nhãn được phân vào nhóm 463 ( Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào ), nếu việc làm này là một phần của việc bán sỉ, và nhóm 82920 ( Thương Mại Dịch Vụ đóng gói ), nếu được thực thi trên cơ sở thuê hoặc hợp đồng .
12 : SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ
Ngành này gồm : Chế biến nông sản lá thuốc lá thành những loại loại sản phẩm thuốc lá, thuốc hút khác .

120 – 1200: Sản xuất sản phẩm thuốc lá

12001 : Sản xuất thuốc lá
Nhóm này gồm :
– Chế biến lá thuốc lá thành sợi thuốc lá ;
– Sản xuất thuốc lá và những mẫu sản phẩm từ thuốc lá như : thuốc lá điếu ;
– Sản xuất thuốc lá đã được đồng hoá hoặc đã được chế biến .
Loại trừ :
– Trồng thuốc lá được phân vào nhóm 01150 ( Trồng cây thuốc lá, thuốc lào ) .
– Sơ chế thô lá thuốc lá được phân vào nhóm 01630 ( Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch ) .
12009 : Sản xuất thuốc hút khác
Nhóm này gồm :
– Sản xuất xì gà, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá rê .
13 : DỆT
Ngành này gồm : Sản xuất sợi, dệt vải, triển khai xong mẫu sản phẩm dệt, sản xuất những mẫu sản phẩm từ vải dệt, trừ quần áo ( ví dụ đồ bằng vải dùng trong mái ấm gia đình, khăn trải, thảm trải sàn, dây thừng … ). Trồng sợi vạn vật thiên nhiên được phân vào ngành 01 ( Nông nghiệp và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan ), sản xuất sợi tổng hợp là quy trình hoá học được phân vào nhóm 20300 ( Sản xuất sợi tự tạo ). Sản xuất loại sản phẩm may mặc được phân vào ngành 14 ( Sản xuất phục trang ) .

131: Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

Nhóm này gồm : Sản xuất những loại sản phẩm dệt, gồm có những hoạt động giải trí như chuẩn bị sẵn sàng, sản xuất sợi và dệt vải. Nó hoàn toàn có thể được làm từ những nguyên vật liệu thô khác nhau như lụa, len, sợi tự tạo hay từ động thực vật khác, từ giấy hay từ thủy tinh …
Nhóm này cũng gồm : Hoàn thiện mẫu sản phẩm dệt và may phục trang như tẩy trắng, nhuộm, may và những hoạt động giải trí tương tự như .

1311 – 13110: Sản xuất sợi

Nhóm này gồm :
– Chuẩn bị sợi dệt : quay và dệt sợi ; tẩy nhờn và các-bon hoá len, nhuộm len lông cừu ; trải len lông những loài động vật hoang dã, thực vật và sợi tái tạo hoặc tổng hợp ;
– Xe sợi và sản xuất sợi cho dệt hoặc may để kinh doanh hoặc chế biến thêm ;
– Sản xuất sợi, kết, cuộn, ngâm sợi tổng hợp hoặc sợi tái tạo ;
– Sản xuất vải cotton rộng bản, vải len, vải lụa, vải lanh gồm có cả sợi tái tạo hoặc tổng hợp ;
– Sản xuất sợi giấy .
Loại trừ :
– Công việc sẵn sàng chuẩn bị được thực thi gắn với nông nghiệp hoặc trang trại được phân vào ngành 01 ( Nông nghiệp và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan ) ;
– Ươm những cây lấy sợi ( đay, gai, lanh … ) được phân vào nhóm 01160 ( Trồng cây lấy sợi ) ;
– Tỉa hột bông được phân vào nhóm 01630 ( Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch ) ;
– Sản xuất sợi tổng hợp hoặc tự tạo, sản xuất sợi đơn ( gồm có sợi dai và sợi dùng dệt thảm ) từ sợi tổng hợp hoặc sợi tự tạo được phân vào nhóm 20300 ( Sản xuất sợi tự tạo ) ;
– Sản xuất sợi thủy tinh được phân vào nhóm 23103 ( Sản xuất sợi thủy tinh và mẫu sản phẩm từ sợi thủy tinh ) .

1312 – 13120: Sản xuất vải dệt thoi

Nhóm này gồm :
– Sản xuất vải cotton khổ rộng bằng cách đan, tấm vải đan, thêu, gồm có từ sợi tự tạo hoặc tổng hợp ;
– Sản xuất những tấm vải khổ rộng khác sử dụng sợi lanh, gai, đay và những sợi đặc biệt quan trọng ;
– Sản xuất vải len tuyết, viền, vải bông, gạc ;
– Sản xuất tấm vải từ sợi thủy tinh ;
– Sản xuất những tấm vải từ sợi các-bon và aramid ;
– Sản xuất những tấm lông tự tạo bằng cách dệt .
Loại trừ :
– Sản xuất vải phủ sàn bằng nguyên vật liệu dệt được phân vào nhóm 13930 ( Sản xuất thảm, chăn đệm ) ;
– Sản xuất nỉ và vải không dệt được phân vào nhóm 13990 ( Sản xuất những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất những loại sản phẩm dệt khổ hẹp được phân vào nhóm 13990 ( Sản xuất những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất loại sản phẩm dệt bằng cách đan, móc được phân vào nhóm 13910 ( Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác ) .

1313 – 13130: Hoàn thiện sản phẩm dệt

Nhóm này gồm :
– Tẩy hoặc nhuộm vải dệt, sợi, loại sản phẩm dệt gồm có cả quần áo ;
– Hồ vải, nhuộm, hấp, làm co, chống co, ngâm kiềm vải, loại sản phẩm dệt gồm có cả quần áo ;
– Tẩy quần áo bò ;
– Xếp nếp và những việc làm tựa như trên mẫu sản phẩm dệt ;
– Làm chống thấm nước, tạo lớp phủ, cao su hoá hoặc ngâm vải ;
– In lụa trên phục trang và loại sản phẩm dệt .
Loại trừ : Sản xuất vải dệt được ngâm tẩm, phủ lớp cao su đặc, cao su đặc là thành phần chính được phân vào nhóm 22190 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc ) .

139: Sản xuất hàng dệt khác

Nhóm này gồm : Sản xuất những mẫu sản phẩm được tạo ra từ vải dệt, ngoại trừ quần áo mặc, ví dụ điển hình như hàng dệt may sẵn, thảm và chăn mền, dây thừng, dây chão, vải dệt gối, và 1 số ít đồ trang sức đẹp …

1391 – 13910: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

Nhóm này gồm :
– Sản xuất và gia công những mẫu sản phẩm vải len như :
+ Vải nhung và vải bông ,
+ Lưới và đồ trang trí hành lang cửa số, vải đan trên máy Raschel và những máy tương tự như ,
+ Các loại vải bằng đan móc khác ;
– Sản xuất loại sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan .
– Thêu gia công trên vải, thêu những mẫu sản phẩm may mặc khác ( trừ thêu phục trang ) .
Loại trừ :
– Sản xuất lưới và đồ trang trí hành lang cửa số, vải màn dạng ren được đan từ máy Raschel hoặc từ những máy móc tựa như được phân vào nhóm 13990 ( Sản xuất những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất quần áo, đồ trang sức đẹp trang điểm, đan, thêu được phân vào nhóm 14300 ( Sản xuất phục trang dệt kim, đan móc ) .

1392 – 13920: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

Nhóm này gồm :
– Sản xuất loại sản phẩm dệt sẵn từ bất kể nguyên vật liệu dệt nào, kể cả vải len như :
+ Chăn, túi ngủ ,
+ Khăn trải giường, bàn hoặc nhà bếp ,
+ Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ .
– Sản xuất những mẫu sản phẩm dệt may sẵn như :
+ Màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn và ghế ,
+ Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che xe hơi, che máy móc và bàn và ghế ,
+ Cờ, biểu ngữ, cờ hiệu …
+ Vải lau bụi, khăn lau bát, chén, đĩa và những đồ tựa như, áo cứu đắm, dù .
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất chăn điện ;
– Sản xuất thảm thêu tay ;
– Sản xuất vải phủ lốp xe hơi .
Loại trừ : Sản xuất hàng dệt dùng trong kỹ thuật được phân vào nhóm 13990 ( Sản xuất những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu ) .

1393 – 13930: Sản xuất thảm, chăn, đệm

Nhóm này gồm :
– Sản xuất tấm lát phủ sàn như : thảm tấm, chăn đệm, thảm lau chân ;
– Sản xuất tấm phủ sàn dệt dạng nỉ có lỗ .
Loại trừ :
– Sản xuất thảm chùi chân từ nguyên vật liệu tết bện được phân vào nhóm 1629 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ gỗ ; sản xuất loại sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật tư tết bện ) ;
– Sản xuất tấm phủ sàn từ nguyên vật liệu nhựa, cao su đặc, tết bện được phân vào nhóm 1629 ( Sản xuất những loại sản phẩm khác từ gỗ ; sản xuất mẫu sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật tư tết bện ) ;
– Sản xuất vải sơn lót sàn nhà, tấm phủ sàn xuất hiện cứng được phân vào nhóm 2220 ( Sản xuất loại sản phẩm từ plastic ) .

1394 – 13940: Sản xuất các loại dây bện và lưới

Nhóm này gồm :
– Sản xuất dây thừng, dây chão, dây bện và dây cáp từ sợi dệt hoặc sợi tương tự như, bất kể chúng được tẩm phủ tráng, bọc bằng cao su đặc, plastic hay không ;
– Sản xuất lưới đan từ dây chão, dây thừng, bện ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm lưới hoặc dây chão ; lưới đánh cá, lưới chắn thuyền, dây cáp, dây chão có lõi bằng sắt kẽm kim loại, dây mang, lót đệm …
Loại trừ :
– Sản xuất lưới tóc được phân vào nhóm 14100 ( May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) ) ;
– Sản xuất dây sắt kẽm kim loại được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất loại sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) .

1399 -13990: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
Hoạt động tương quan đến dệt hoặc mẫu sản phẩm dệt chưa được phân vào đâu trong ngành 12, 13 .
Cụ thể :
– Sản xuất những loại sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, gồm có những tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau trải qua chất kết dính ,
– Sản xuất thương hiệu, băng rôn …
– Sản xuất đồ tỉa trang trí : vải viền, quả tua ,
– Sản xuất nỉ ,
– Sản xuất màn tuyn và những màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí ,
– Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa ,
– Sản xuất sợi sắt kẽm kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su đặc có lớp nguyên vật liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc bọc bằng cao su đặc hoặc nhựa ,
– Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi tự tạo có độ bền cao ,
– Sản xuất những loại vải được tráng hoặc giải quyết và xử lý khác nhau như : quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô và những loại vải hồ cứng … ,
– Sản xuất những loại sản phẩm dệt khác : mạng đèn măng sông ,
– Sản xuất ống phun nước, băng chuyền, băng tải ( bất kể chúng được tăng cường bằng sắt kẽm kim loại hoặc vật chất khác hay không ) ,
– Sản xuất vải lót máy móc ,
– Sản xuất vải quần áo dễ co và giãn ,
– Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật ,
– Sản xuất dây giày ,
– Sản xuất bông đánh phấn và găng tay ,
– May bao đựng gạo, vắt sổ quần áo .
Loại trừ :
– Sản xuất tấm phủ sàn được phân vào nhóm 13920 ( Sản xuất hàng dệt sẵn ( trừ phục trang ) ) ;
– Sản xuất loại sản phẩm dệt làm đồ chèn lót, hoặc loại sản phẩm chèn lót : như khăn tắm, băng vệ sinh được phân vào nhóm 17090 ( Sản xuất những loại sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất băng chuyền, băng tải bằng sợi dệt, dây thừng, dây chão được phủ, tráng cao su đặc, trong đó cao su đặc là thành phần chính được phân vào nhóm 22190 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc ) ;
– Sản xuất tấm, tờ hoặc mảnh cao su đặc có link với sợi vải dệt với mục tiêu tăng cường được phân vào nhóm 22190 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc ), nhóm 2220 ( Sản xuất loại sản phẩm từ plastic ) ;
– Sản xuất quần áo từ sợi sắt kẽm kim loại được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất loại sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đầu ) .
14 : SẢN XUẤT TRANG PHỤC
Ngành này gồm : Hoạt động may ( may gia công hoặc may sẵn ) bằng tổng thể những nguyên vật liệu ( ví dụ da, dệt, vải đan hoặc móc ), toàn bộ những loại quần, áo ( quần áo mặc ngoài hoặc quần áo lót của nam, nữ, trẻ nhỏ ; quần áo đi làm, quần áo ở nhà hoặc quần áo của người thành thị … ) và những đồ phụ kiện. Sản xuất phục trang ở ngành này không có sự phân biệt giữa quần áo cho người lớn và quần áo cho trẻ nhỏ hay quần áo truyền thống lịch sử hoặc văn minh .

141 – 1410 -14100: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Nhóm này gồm :
– Sản xuất phục trang, nguyên vật liệu sử dụng hoàn toàn có thể là bất kể loại nào hoàn toàn có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá ;
– Sản xuất phục trang bằng da hoặc da tổng hợp gồm có những phụ kiện bằng da dùng trong những ngành công nghiệp như tạp dề da ;
– Sản xuất quần áo bảo lãnh lao động ;
– Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc không phải đan móc … cho phụ nữ, phái mạnh, trẻ nhỏ như : áo khoác ngoài, áo jac ket, bộ phục trang, quần, váy … ,
– Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải đan móc, cho phái mạnh, phụ nữ hoặc trẻ nhỏ như : Áo sơ mi, áo chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo blu, áo lót, coóc xê … ,
– Sản xuất quần áo cho trẻ nhỏ, quần áo bơi, quần áo trượt tuyết ;
– Sản xuất mũ mềm hoặc cứng ;
– Sản xuất những đồ phụ kiện phục trang khác : Tất tay, thắt lưng, caravat, lưới tóc, khăn quàng ;
– Sản xuất đồ lễ hội ;
– Sản xuất mũ lưỡi trai bằng da lông thú ;
– Sản xuất giày, dép từ nguyên vật liệu dệt không có đế ;
– Sản xuất cụ thể của những mẫu sản phẩm trên .
Loại trừ :
– Sản xuất phục trang bằng da lông thú ( trừ mũ lưỡi trai ) được phân vào nhóm 14200 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ da lông thú ) ;
– Sản xuất giày dép được phân vào nhóm 15200 ( Sản xuất giày, dép ) ;
– Sản xuất phục trang bằng cao su đặc hoặc nhựa không bằng cách khâu mà chỉ gắn với nhau được phân vào nhóm 22190 ( Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ cao su đặc ) và nhóm 22209 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ plastic ) ;
– Sản xuất găng tay da thể thao và mũ thể thao được phân vào nhóm 32300 ( Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao ) ;
– Sản xuất mũ bảo hiểm ( trừ mũ dùng cho thể thao ) được phân vào nhóm 32900 ( Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất quần áo bảo vệ và quần áo chống lửa được phân vào nhóm 32900 ( Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sửa chữa phục trang được phân vào nhóm 95290 ( Sửa chữa xe đạp điện, đồng hồ đeo tay, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) .

142 – 1420 -14200: Sản xuất sản phẩm từ da lông thú

Nhóm này gồm :
Sản xuất mẫu sản phẩm làm từ da lông thú như :
+ Trang phục lông thú và phụ trang ,
+ Các phụ kiện làm từ lông da như tấm, miếng lót, mảnh dải …
+ Các mẫu sản phẩm phụ khác từ da lông thú như thảm, đệm, mảnh đánh bóng công nghiệp .
Loại trừ :
– Sản xuất da lông sống được phân vào nhóm 014 ( chăn nuôi ) và nhóm 01700 ( Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan ) ;
– Chế biến da thô và da sống được phân vào nhóm 1010 ( Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt ) ;
– Sản xuất lông thú giả ( quần áo có lông dài trải qua đan, dệt ) được phân vào nhóm 13110 ( Sản xuất sợi ) và nhóm 13120 ( Sản xuất vải dệt thoi ) ;
– Sản xuất mũ lông thú được phân vào nhóm 14100 ( May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) ) ;
– Sản xuất phục trang có trang trí lông thú được phân vào nhóm 14100 ( May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) ) ;
– Thuộc, nhuộm da được phân vào nhóm 15110 ( Thuộc, sơ chế da ; sơ chế và nhuộm da lông thú ) ;
– Sản xuất bốt, giày có phần lông thú được phân vào nhóm 15200 ( Sản xuất giày, dép ) .

143 – 1430 – 14300: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

Nhóm này gồm :
– Sản xuất phục trang đan móc và những mẫu sản phẩm may sẵn khác, đan móc trực tiếp thành loại sản phẩm như : Áo chui đầu, áo len, áo gile và những đồ tựa như ;
– Sản xuất hàng dệt kim như áo nịt, tất, soóc .
Loại trừ : Sản xuất vải đan móc, được phân vào nhóm 13910 ( Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác ) .
15 : SẢN XUẤT DA VÀ CÁC SẢN PHẨM CÓ LIÊN QUAN
Ngành này gồm : Thuộc, nhuộm da và chế biến da sống thành da bằng cách thuộc, chế biến da thành những loại sản phẩm cho sử dụng sau cuối. Nó cũng gồm có sản xuất những loại sản phẩm tương tự như từ những nguyên vật liệu khác ( giả da hoặc thay thế sửa chữa da ), như giày dép cao su đặc, túi xách từ loại sản phẩm dệt. Sản phẩm được làm từ nguyên vật liệu sửa chữa thay thế da cũng thuộc nhóm này, vì chúng được sản xuất bằng những giải pháp tương tự với những loại sản phẩm da được sản xuất ( ví dụ túi xách ) và thường được sản xuất trong cùng một đơn vị chức năng .

151: Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú

Nhóm này gồm : Sản xuất da lông thú và những mẫu sản phẩm da lông thú .

1511 -15110: Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

Nhóm này gồm :
– Thuộc, nhuộm da ;
– Sản xuất da sơn dương, da cừu, da dê, giấy da, da tinh xảo hoặc da hấp ( cao su đặc ) ;
– Sản xuất da tổng hợp ;
– Cạo lông, chải lông, thuộc, tẩy trắng, xén lông, nhổ lông và nhuộm da lông thú .
Loại trừ :
– Sản xuất da sống và da như một phần việc của trại nuôi gia súc được phân vào nhóm 014 ( Chăn nuôi ) ;
– Sản xuất da sống và da là phần việc của hoạt động giải trí giết mổ được phân vào nhóm 1010 ( Chế biến, dữ gìn và bảo vệ thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt ) ;
– Sản xuất phục trang bằng da được phân vào nhóm 14100 ( May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) ) ;
– Sản xuất da giả không phải từ da tự nhiên được phân vào nhóm 22190 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc ), 2220 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ plastic ) .

1512 – 15120: Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự; sản xuất yên đệm

Nhóm này gồm :
– Sản xuất va li, túi xách và những loại tựa như, bằng da, da tổng hợp hoặc bất kỳ nguyên vật liệu nào khác như nhựa, vải dệt, sợi hoặc bìa những tông được lưu hoá, với điều kiện kèm theo những nguyên vật liệu này sử dụng cùng công nghệ tiên tiến dùng để giải quyết và xử lý da ;
– Sản xuất yên đệm ;
– Sản xuất dây mang đồng hồ đeo tay phi kim ( từ vải, da, nhựa ) ;
– Sản xuất những đồ khác từ da hoặc da tổng hợp : Dây bảo đảm an toàn, túi …
– Sản xuất dây giày bằng da ;
– Sản xuất roi da, roi nài ngựa .
Loại trừ :
– Sản xuất phục trang bằng da được phân vào nhóm 14100 ( May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) ) ;
– Sản xuất găng tay và mũ da được phân vào nhóm 14100 ( May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) ) ;
– Sản xuất giày, dép được phân vào nhóm 15200 ( Sản xuất giày dép ) ;
– Sản xuất yên xe đạp điện được phân vào nhóm 30920 ( Sản xuất xe đạp điện và xe cho người khuyết tật ) ;
– Sản xuất dây mang đồng hồ đeo tay sắt kẽm kim loại quý được phân vào nhóm 32110 ( Sản xuất đồ kim hoàn và cụ thể tương quan ) ;
– Sản xuất dây mang đồng hồ đeo tay sắt kẽm kim loại thường được phân vào nhóm 32120 ( Sản xuất đồ giả kim hoàn và cụ thể tương quan ) ;
– Sản xuất dây mang bảo đảm an toàn cho thợ điện và những dây mang cho nghề nghiệp khác được phân vào nhóm 32900 ( Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ) .

152 – 1520 -15200: Sản xuất giày, dép

Nhóm này gồm :
– Sản xuất giày, dép cho mọi mục tiêu sử dụng, bằng mọi nguyên vật liệu, bằng mọi phương pháp sản xuất gồm có cả đổ khuôn ;
– Sản xuất bộ phận bằng da của giày dép : sản xuất mũi giày và bộ phận của mũi giày, đế trong và phần ngoài đế ;
– Sản xuất bao chân, xà cạp và những vật tựa như ;
– Thêu, in gia công trên giày ;
– Sản xuất guốc gỗ thành phẩm ;
– Gia công đế giày bằng nguyên phụ liệu khác ( xốp eva, giả da … )
Loại trừ :
– Sản xuất giày dép từ nguyên vật liệu dệt không có đế được phân vào nhóm 14100 ( May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) ) ;
– Sản xuất bộ phận bằng nhựa của giày dép được phân vào nhóm 2220 ( Sản xuất loại sản phẩm từ plastic ) ;
– Sản xuất ủng, giày cao su đặc và đế, những bộ phận khác của giày dép bằng cao su đặc được phân vào nhóm 22190 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc ) ;
– Sản xuất bộ phận của giày bằng gỗ ( ví dụ cốt giày hoặc gót giày ) được phân vào nhóm 1629 ( Sản xuất những loại sản phẩm khác từ gỗ ; sản xuất loại sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật tư tết bện ) .
16 : chế biến gỗ và sản xuất loại sản phẩm từ gỗ, tre, nứa ( trừ giường, tủ, bàn, ghế ) ; sản xuất loại sản phẩm từ rơm, rạ và vật tư tết bện
Ngành này gồm : Sản xuất những loại sản phẩm từ gỗ như : gỗ xẻ, gỗ dán, lớp gỗ mặt ( của gỗ dán ), thùng đựng hàng bằng gỗ, gỗ làm sàn, gỗ làm dàn giáo và gỗ dựng nhà làm sẵn. Quá trình sản xuất gồm có xẻ, bào, tạo khuôn, xẻ mỏng dính, lắp ráp loại sản phẩm gỗ khởi đầu từ gỗ tròn được cắt thành từng khúc hoặc tấm, sau đó được cắt nhỏ tiếp hoặc được định khuôn bằng tiện hoặc những dụng cụ tạo hình khác. Gỗ khúc hoặc gỗ đã định hình khác hoàn toàn có thể được bào hoặc làm nhẵn và lắp ráp thành loại sản phẩm ở đầu cuối như thùng đựng hàng bằng gỗ .
Loại trừ : Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế được phân vào nhóm 3100 ( Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ) hoặc lắp ráp những thiết bị gỗ và đồ tương tự như được phân vào nhóm 43300 ( Hoàn thiện khu công trình kiến thiết xây dựng ) .

161 – 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Nhóm này gồm : Cưa, xẻ, bào gỗ và dữ gìn và bảo vệ gỗ .
Loại trừ :
– Xẻ gỗ và sản xuất gỗ thô được phân vào nhóm 02210 ( Khai thác gỗ ) .
– Sản xuất lớp gỗ mỏng dính dùng trong gỗ dán, gỗ ván và tấm panen được phân vào nhóm 16210 ( Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng dính khác ) .
– Sản xuất ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc được phân vào nhóm 16220 ( Sản xuất đồ gỗ kiến thiết xây dựng ) .
16101 : Cưa, xẻ và bào gỗ
Nhóm này gồm :
– Cưa, xẻ, bào và gia công cắt gọt gỗ ;
– Xẻ mỏng mảnh, bóc vỏ, đẽo bào gỗ ;
– Sản xuất tà vẹt bằng gỗ ;
– Sản xuất sàn gỗ chưa lắp ráp ;
– Sản xuất sợi gỗ, bột gỗ, vỏ bào, hạt gỗ .
16102 : Bảo quản gỗ
Nhóm này gồm :
– Làm khô gỗ .
– Tẩm hoặc giải quyết và xử lý hoá chất gỗ với chất dữ gìn và bảo vệ hoặc nguyên vật liệu khác .

162: Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

Nhóm này gồm : Sản xuất những mẫu sản phẩm từ gỗ, tre nứa, rơm rạ và vật tư tết bện gồm có dạng cơ bản cũng như những mẫu sản phẩm lắp ráp .

1621 -16210: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Nhóm này gồm :
– Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng dính để sử dụng dán hoặc làm gỗ dán hoặc sử dụng cho những mục tiêu khác như :
+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường ( có giấy hoặc vải lót sau ) ,
+ Làm dưới dạng rời ,
– Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng dính và những loại ván, tấm mỏng mảnh bằng gỗ tựa như ;
– Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ ;
– Sản xuất gỗ ván ghép và vật tư dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh ;
– Sản xuất gỗ dán mỏng mảnh, gỗ trang trí ván mỏng dính .

1622 – 16220: Sản xuất đồ gỗ xây dựng

Nhóm này gồm :
– Sản xuất đồ gỗ hầu hết dùng trong ngành thiết kế xây dựng, đơn cử :
+ Rui, mè, xà, dầm, những thanh giằng ,
+ Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng sắt kẽm kim loại nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng dính ,
+ Cửa ra vào, hành lang cửa số, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có hay không những phụ kiện bằng sắt kẽm kim loại như bản lề, khoá …
+ Cầu thang, hàng rào chắn ,
+ Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc ,
+ Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm .
– Sản xuất những khung nhà lắp sẵn hoặc những bộ phận của nhà, hầu hết bằng gỗ ;
– Sản xuất nhà gỗ di động ;
– Sản xuất những bộ phận bằng gỗ ( trừ những đồ không có chân ) .
Loại trừ :
– Sản xuất gỗ lắp sàn chưa lắp ráp được phân vào nhóm 1610 ( Cưa, xẻ, bào gỗ và dữ gìn và bảo vệ gỗ ) ;
– Sản xuất tủ căn phòng nhà bếp, tủ sách, tủ quần áo, … được phân vào nhóm 3100 ( Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ) ;
– Sản xuất bức vách ngăn không có chân được phân vào nhóm 3100 ( Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ) .

1623 -16230: Sản xuất bao bì bằng gỗ

Nhóm này gồm :
– Sản xuất thùng gỗ, hòm, thùng thưa ( sọt ), thùng hình ống và những đồ đựng bằng gỗ tựa như ;
– Sản xuất tấm nâng hàng, thùng nâng hàng và tấm nâng hàng khác bằng gỗ ;
– Sản xuất thùng tròn, bình, chum và những loại sản phẩm thùng bằng gỗ khác ;
– Sản xuất thùng có dây cáp cuốn bằng gỗ .
– Sản xuất quan tài bằng gỗ .
Loại trừ :
– Sản xuất dụng cụ đựng tư trang bằng gỗ được phân vào nhóm 15120 ( Sản xuất vali, túi xách và những loại tựa như ; sản xuất yên đệm ) ;
– Sản xuất thùng bằng vật tư tết bện được phân vào nhóm 1629 ( Sản xuất những mẫu sản phẩm khác từ gỗ ; sản xuất loại sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật tư tết bện ) .

1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Nhóm này gồm : Sản xuất những mẫu sản phẩm gỗ khác nhau, sản xuất loại sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật tư tết bện .
Loại trừ :
– Sản xuất chiếu, thảm từ nguyên vật liệu dệt được phân vào nhóm 13920 ( Sản xuất hàng dệt sẵn ( trừ phục trang ) ;
– Sản xuất hòm đựng tư trang được phân vào nhóm 15120 ( Sản xuất vali, túi xách và những loại tựa như ; sản xuất yên đệm ) ;
– Sản xuất giày, dép bằng gỗ được phân vào nhóm 15200 ( Sản xuất giày dép ) ;
– Sản xuất diêm được phân vào nhóm 20290 ( Sản xuất loại sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất hộp đựng đồng hồ đeo tay được phân vào nhóm 26520 ( Sản xuất đồng hồ đeo tay ) ;
– Sản xuất ống chỉ, ống suốt của máy dệt được phân vào nhóm 28260 ( Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da ) ;
– Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế được phân vào nhóm 3100 ( Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ) ;
– Sản xuất đồ chơi bằng gỗ được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) ;
– Sản xuất bàn chải và chổi được phân vào nhóm 32900 ( Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất tráp nhỏ được phân vào nhóm 32900 ( Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ) .
16291 : Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ gỗ
Nhóm này gồm :
– Sản xuất những mẫu sản phẩm gỗ khác nhau, đơn cử :
+ Cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải ,
+ Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo ,
+ Đồ dùng mái ấm gia đình và vật dụng nấu bếp bằng gỗ ,
+ Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng gỗ ,
+ Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức đẹp quý và những vật phẩm tương tự như bằng gỗ ,
+ Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và những vật phẩm tựa như của guồng quay tơ bằng gỗ ,
+ Các vật phẩm khác bằng gỗ .
– Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên vật liệu thay thế sửa chữa như bã cafe hay đậu nành ;
– Sản xuất khung gương, khung tranh vẽ bằng gỗ ;
– Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ ;
– Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ ( như gót giày và cốt giày ) ;
– Sản xuất cán ô, ba toong và đồ tựa như ;
– Sản xuất bộ phận dùng trong sản xuất tẩu thuốc lá ;
– Tranh khắc bằng gỗ .
16292 : Sản xuất mẫu sản phẩm từ lâm sản ( trừ gỗ ), cói và vật tư tết bện
Nhóm này gồm :
– Chế biến bấc tự nhiên và những mẫu sản phẩm từ bấc ép ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm từ bấc tự nhiên hoặc bấc ép, gồm có tấm phủ sàn ;
– Sản xuất dây bện, mẫu sản phẩm tết bện như thảm chùi chân, chiếu, thùng, hộp và tấm chắn ;
– Sản xuất đồ giỏ bằng liễu gai và những đồ bằng bấc .
– Sản xuất đồ lưu niệm như tranh, gạt tàn thuốc, hoa … làm bằng tre .
17 : SẢN XUẤT GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY
Ngành này gồm :
Sản xuất bột giấy, giấy hoặc những mẫu sản phẩm từ giấy. Hoạt động sản xuất những loại sản phẩm này được tạo thành một dãy những hoạt động giải trí sản xuất link với nhau theo chiều dọc. Một đơn vị chức năng độc lập thường thực thi nhiều hơn một hoạt động giải trí. Thông thường có 3 loại hoạt động giải trí : Sản xuất bột giấy tương quan đến tách sợi xenlulo từ hợp chất gỗ hoặc giấy đã sử dụng. Sản xuất giấy gồm có ép những sợi thành tấm, bản. Các loại sản phẩm được làm từ giấy và những nguyên vật liệu khác bằng những kỹ thuật tạo hình hoặc cắt khác nhau, gồm có cả hoạt động giải trí sơn phủ và cán mỏng dính. Các mẫu sản phẩm giấy hoàn toàn có thể được in ( báo tường, giấy gói quà ) …
Sản xuất bột giấy, giấy và giấy bìa được phân vào nhóm 1701 ( Sản xuất bột giấy, giấy và bìa ) .

170: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1701-17010: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Nhóm này gồm :
– Sản xuất bột giấy được tẩy trắng, tẩy trắng một phần hoặc chưa được tẩy trắng bằng cơ học, hoá học ( hoà tan hoặc không hoà tan ) hoặc giải quyết và xử lý hóa chất một phần ;
– Sản xuất bột giấy từ xơ bông ;
– Loại bỏ mực và sản xuất bột giấy từ giấy bỏ ;
– Sản xuất giấy và giấy bìa với tiến trình công nghệ cao ;
– Chế biến giấy và giấy bìa như :
+ Sơn phủ, tẩm thấm giấy và giấy bìa ,
+ Sản xuất giấy kếp ,
+ Sản xuất giấy cán mỏng dính thành tấm từ giấy và bìa giấy ,
– Sản xuất giấy thủ công bằng tay ;
– Sản xuất giấy báo và giấy để in ấn khác hoặc giấy viết ;
– Sản xuất giấy sợi để chèn lót và giấy sợi xenlulo cuộn ;
– Sản xuất giấy than hoặc giấy nền cuộn hoặc bản rộng .
Loại trừ :
– Sản xuất giấy nhăn và giấy bìa được phân vào nhóm 1702 ( Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, vỏ hộp từ giấy và bìa ) ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm chế biến kỹ hơn từ giấy, giấy bìa, bột giấy được phân vào nhóm 17090 ( Sản xuất những loại sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất giấy được tráng, phủ hoặc tẩm thấm, trong đó tẩm thấm và tráng phủ là thành phần chính, được phân vào nhóm sản xuất những mẫu sản phẩm tẩm thấm, tráng phủ ;
– Sản xuất giấy ráp được phân vào nhóm 23990 ( Sản xuất những loại sản phẩm từ chất khoáng phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất áo cứu đắm được phân vào nhóm 32900 ( Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ) .

1702: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

17021 : Sản xuất vỏ hộp bằng giấy, bìa
Nhóm này gồm :
– Sản xuất vỏ hộp bằng giấy và bìa giấy lót làn sóng ( có nếp gấp để dữ gìn và bảo vệ đồ dễ vỡ như thủy tinh … ) ;
– Sản xuất vỏ hộp bằng bìa cứng ;
– Sản xuất những vỏ hộp khác bằng giấy và bìa ;
– Sản xuất bao tải bằng giấy ;
– Sản xuất hộp đựng tài liệu trong văn phòng và đồ tương tự như .
Loại trừ : Sản xuất phong bì được phân vào nhóm 17090 ( Sản xuất những mẫu sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu ) .
17022 : Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
Nhóm này gồm :
– Sản xuất giấy nhăn và giấy bìa .
– Sản xuất vỏ hộp bằng giấy nhăn hoặc bìa nhăn .
Loại trừ : Sản xuất mẫu sản phẩm từ bột giấy ép hoặc đúc được phân vào nhóm 17090 ( Sản xuất những loại sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu ) .

1709 – 17090: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
– Sản xuất giấy vệ sinh cá thể và giấy dùng trong mái ấm gia đình và loại sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như :
+ Giấy ăn, giấy vệ sinh ,
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh ,
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy .
– Sản xuất những đồ dệt chèn lót và mẫu sản phẩm chèn lót như : Giấy vệ sinh, băng vệ sinh ;
– Sản xuất giấy viết, giấy in ;
– Sản xuất giấy in cho máy vi tính ;
– Sản xuất giấy tự copy khác ;
– Sản xuất giấy nến và giấy than ;
– Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính ;
– Sản xuất phong bì, bưu thiếp ;
– Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và những vật dụng văn phòng phẩm tương tự như dùng trong giáo dục và thương mại ;
– Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt gồm có sự phân loại vật dụng văn phòng phẩm bằng giấy ;
– Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tựa như gồm có giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt ;
– Sản xuất thương hiệu ;
– Sản xuất giấy lọc và bìa giấy ;
– Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy ;
– Sản xuất khay đựng trứng và những mẫu sản phẩm đóng gói khác được đúc sẵn ;
– Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải ;
– Sản xuất vàng mã những loại .
Loại trừ :
– Sản xuất giấy hoặc bìa giấy với khổ lớn được phân vào nhóm 17010 ( Sản xuất bột giấy, giấy và bìa ) ;
– In trên mẫu sản phẩm giấy được phân vào nhóm 18110 ( In ấn ) ;
– Sản xuất con cờ được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) ;
– Sản xuất game show và đồ chơi bằng giấy hoặc bìa giấy được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) .
18 : IN, SAO CHÉP BẢN GHI CÁC LOẠI
Ngành này gồm :
In những mẫu sản phẩm như sách, báo, ấn phẩm định kỳ, thiếp chúc mừng, những mẫu văn bản thương mại và những tài liệu khác và triển khai hoạt động giải trí tương hỗ như đóng sách, dịch vụ làm đĩa và tạo hình. Hoạt động tương hỗ kể ở đây là phần không hề thiếu của ngành in ấn và mẫu sản phẩm ( đĩa in, bìa sách hoặc đĩa máy tính hoặc file ) .
Các quy trình được sử dụng trong hoạt động giải trí in ấn gồm có một loạt những chiêu thức chuyển một hình ảnh từ đĩa, màn hình hiển thị hoặc file máy tính sang những phương tiện đi lại khác như giấy, nhựa, sắt kẽm kim loại, mẫu sản phẩm dệt hoặc gỗ. Điểm điển hình nổi bật nhất của những chiêu thức này là việc chuyển hình ảnh từ đĩa hoặc màn hình hiển thị sang những phương tiện đi lại như in thạch bản, in bản kẽm, in nổi ). Thông thường một file máy tính được sử dụng trực tiếp máy in để tạo hình ảnh hoặc tĩnh điện học và những loại thiết bị khác ( in kỹ thuật số hoặc in phi ảnh hưởng tác động ) .
In ấn và xuất bản hoàn toàn có thể được triển khai bởi cùng một đơn vị chức năng ( ví dụ như báo ) .
Ngành này cũng gồm : Tái xuất bản những bản ghi âm thanh, như đĩa compact, đĩa video, ứng dụng trên đĩa hoặc băng, bản ghi .
Loại trừ : Hoạt động xuất bản được phân vào ngành 58 ( Hoạt động xuất bản ) .

181: In ấn và dịch vụ liên quan đến in

Nhóm này gồm : In những loại sản phẩm như sách, báo, ấn phẩm định kỳ, những mẫu văn bản thương mại, thiệp chúc mừng và những tài liệu khác, cùng những hoạt động giải trí tương hỗ như đóng gáy sách, dịch vụ làm đĩa và hình ảnh. In hoàn toàn có thể được triển khai bằng cách kỹ thuật khác nhau và trên những vật tư khác nhau .

1811 – 18110: In ấn

Nhóm này gồm :
– In ấn báo chí truyền thông, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ khác, sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, map, tập map, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và những ấn phẩm quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và những sàn chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, những mẫu văn bản thương mại và những ấn phẩm in ấn thương mại khác, vật dụng văn phòng phẩm cá thể và những ấn phẩm khác bằng chữ, in ốp-sét, in nổi, in bản thạch và những thuật in khác, bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi ;
– In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, sắt kẽm kim loại, gỗ và gốm ;
– Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền .
Nhóm này cũng gồm : In thương hiệu hoặc thẻ ( in thạch bản, in bản kẽm, in nổi, và in khác ) .
Loại trừ :
– In trên lụa ( gồm có in nhiệt ) trên những phục trang được phân vào nhóm 13130 ( Hoàn thiện loại sản phẩm dệt ) ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm bằng giấy như gáy sách được phân vào nhóm 17090 ( Sản xuất những loại sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu ) ;
– Xuất bản những ấn phẩm in được phân vào ngành 581 ( Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và những hoạt động giải trí xuất bản khác ) ;
– Bản sao những văn bản được phân vào nhóm 8219 ( Photo, chuẩn bị sẵn sàng tài liệu và những hoạt động giải trí tương hỗ văn phòng đặc biệt quan trọng khác ) .

1812 -18120: Dịch vụ liên quan đến in

Nhóm này gồm :
– Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo, … bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự ( trang sách ), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách ;
– Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập tài liệu trước khi in gồm có quét và phân biệt vần âm quang học, tô màu điện tử ;
– Dịch Vụ Thương Mại làm đĩa gồm có sắp hình ảnh và sắp đĩa ( để in ốp-sét và in sắp chữ ) ;
– Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm ;
– Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa ( cũng gồm có đĩa nhựa ) ;
– Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm mục đích làm giảm việc làm in ấn và dán tem ;
– In thử ;
– Các loại sản phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật gồm có in thạch bản và mộc bản ( phiến gỗ để làm những bản khắc ) ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm sao chụp ;
– Thiết kế những mẫu sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp ;
– Các hoạt động giải trí đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra thứ tự và sắp xếp .

182 – 1820 -18200: Sao chép bản ghi các loại

Nhóm này gồm :
– Sao chép băng, đĩa hát, đĩa compact và băng máy từ những bản gốc ;
– Sao chép băng, đĩa từ, băng video phim và những ấn phẩm video từ những bản gốc ;
– Sao chép những ứng dụng và tài liệu sang đĩa, băng từ những bản gốc .
Loại trừ :
– Sao chép những ấn phẩm in được phân vào nhóm 18110 ( In ấn ) ;
– Xuất bản ứng dụng được phân vào nhóm 58200 ( Xuất bản ứng dụng ) ;
– Sản xuất và phân phối phim điện ảnh, đĩa video và phim trên đĩa DVD hoặc những phương tiện đi lại tương tự như được phân vào nhóm 5911 ( Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình ), 59120 ( Hoạt động hậu kỳ ), 59130 ( Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình ) ;
– Sản xuất những bản gốc ghi âm hoặc những nguyên vật liệu âm thanh khác được phân vào nhóm 59130 ( Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình ) ;
– Sao chép phim điện ảnh để phân phối cho những rạp được phân vào nhóm 59200 ( Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc ) .
19 : SẢN XUẤT THAN CỐC ; SẢN PHẨM DẦU MỎ TINH CHẾ
Ngành này gồm : Việc chuyển dầu thô và than đá thành những mẫu sản phẩm hoàn toàn có thể sử dụng được. Quá trình sản xuất điển hình nổi bật là tinh luyện dầu, gồm có tách dầu thô thành những loại sản phẩm cấu thành trải qua những kỹ thuật như cracking và chưng cất .
Ngành này cũng gồm : Sản xuất những mẫu sản phẩm có đặc thù tương tự như ( ví dụ than đá, butan, propan, dầu, xăng … ) cũng như những dịch vụ sản xuất ( ví dụ tinh luyện truyền thống cuội nguồn ). Sản xuất khí như etan, propan, butan là những mẫu sản phẩm dầu tinh luyện .
Loại trừ :
Sản xuất những khí này ở những đơn vị chức năng khác, sản xuất hóa chất cơ bản được phân vào nhóm 2011 ( Sản xuất hóa chất cơ bản ) ; sản xuất khí công nghiệp, 2011 ( Sản xuất hóa chất cơ bản ) ; chiết xuất từ khí tự nhiên ( metan, etan, butan hoặc propan ), 06200 ( Khai thác khí đốt tự nhiên ) và sản xuất khí nguyên vật liệu, không phải loại khí dầu mỏ ( ví dụ khí than, khí nước, khí sản xuất ), 35201 ( Sản xuất khí đốt ). Các đơn vị chức năng sản xuất hoá dầu từ dầu tinh luyện được phân vào ngành 20 ( Sản xuất hóa chất và loại sản phẩm hóa chất ) .

191 – 1910 -19100: Sản xuất than cốc

Nhóm này gồm :
– Điều hành những lò than cốc ;
– Sản xuất than cốc và một phần than cốc ;
– Sản xuất dầu hắc ín và than dầu hắc ín ;
– Sản xuất ga từ than cốc ;
– Sản xuất than thô và nhựa đường ;
– Chưng cất than cốc .

192 – 1920 -19200: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

Nhóm này gồm :
Sản xuất nguyên vật liệu lỏng hoặc nguyên vật liệu khí hoặc những loại sản phẩm khác từ dầu thô, khoáng bitum hoặc những mẫu sản phẩm phân đoạn của chúng. Tinh luyện dầu gồm một hoặc nhiều những hoạt động giải trí sau : phân đoạn, chưng cất thẳng từ dầu thô, cracking .
Cụ thể :
– Sản xuất nguyên vật liệu xe hơi : xăng, dầu lửa, …
– Sản xuất nguyên vật liệu : Dầu nhiên liệu nặng, nhẹ, trung bình, khí tinh chế như etan, propan, butan, …
– Sản xuất dầu mỡ bôi trơn từ dầu, kể cả từ dầu thải ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm cho ngành hoá dầu và cho ngành sản xuất chất phủ đường ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm khác : cồn trắng, varơlin, sáp paraphin, nhớt …
– Sản xuất than bánh từ than non, than cốc ;
– Sản xuất bánh dầu ;
– Trộn nguyên vật liệu sinh học, tức là trộn cồn với dầu hoả .
20 : SẢN XUẤT HÓA CHẤT VÀ SẢN PHẨM HÓA CHẤT
Ngành này gồm :
Việc chuyển những nguyên vật liệu thô hữu cơ và vô cơ bằng quy trình hoá học để hình thành loại sản phẩm. Ở đây có phân biệt hoạt động giải trí sản xuất những hoá chất cơ bản tạo thành nhóm ngành tiên phong từ sản xuất những loại sản phẩm trung gian và sau cuối được sản xuất bằng tiến trình chế biến sâu hơn tạo thành những nhóm ngành còn lại .

201: Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Nhóm này gồm : Sản xuất những mẫu sản phẩm hoá chất cơ bản, phân bón và những hợp chất ni tơ cũng như nhựa, cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh .

2011: Sản xuất hoá chất cơ bản

Nhóm này gồm : Sản xuất hóa chất sử dụng những quá trình cơ bản, như : phản ứng chưng cất và nhiệt cracking. Sản lượng của những tiến trình này thường được tạo ra bởi những nguyên tố hóa học khác nhau hoặc bởi những hợp chất hóa học được xác lập rõ đặc thù hóa học riêng không liên quan gì đến nhau .
20111 : Sản xuất khí công nghiệp
Nhóm này gồm :
– Sản xuất khí y học và công nghiệp vô cơ dạng lỏng hoặc nén :
+ Khí cơ bản ,
+ Không khí nén hoặc lỏng ,
+ Khí làm lạnh ,
+ Khí công nghiệp hỗn hợp ,
+ Khí trơ như những bon đi ôxít ,
+ Khí phân lập .
20112 : Sản xuất chất nhuộm và chất màu
Nhóm này gồm có :
– Sản xuất thuốc nhuộm, chất nhuộm từ bất kể nguồn nào dưới dạng cơ bản hoặc cô đặc .
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất những loại sản phẩm cùng loại sử dụng như chất làm sáng huỳnh quang
20113 : Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác
Nhóm này gồm có :
+ Sản xuất những nguyên tố hoá học ;
+ Sản xuất axít vô cơ trừ axít nitơríc ;
+ Sản xuất chất kiềm, dung dịch kiềm và những chất bazơ vô cơ khác trừ amoniac ;
+ Sản xuất nước chưng cất ;
+ Sản xuất những hợp chất vô cơ khác .
Nhóm này cũng gồm :
– Làm giàu quặng Uranium và Thorium ;
20114 : Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác
Nhóm này gồm có :
+ Axylic hidrocacbon, bão hoà hoặc chưa bão hoà ,
+ Xylic hidrocacbon, bão hoà hoặc chưa bão hoà ,
+ Rượu axylic và xylic ,
+ Axit cacbonxylic đơn hoặc đa phân tử, gồm có axit axetic ,
+ Các hợp chất chứa oxy khác gồm có andehyt, xeton, quặng quino và hợp chất ôxi đa chức hoặc lưỡng chức ,
+ Glyxerin tổng hợp ,
+ Hợp chất hữu cơ chứa ni tơ, gồm có amin ,
+ Sự lên men đường, ngũ cốc hoặc những thứ tựa như để sản xuất ra rượu cồn và este ,
+ Các hợp chất hữu cơ khác .
20119 : Sản xuất hóa chất cơ bản khác
Nhóm này gồm có :
– Nung quặng sun-pít-sắt ;
– Lưu huỳnh những loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo ;
– Sản xuất than củi từ những loại cây, gỗ ( trừ hoạt động giải trí đốt than bằng tay thủ công trong rừng ) ,
– Dầu và những loại sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao và những mẫu sản phẩm tựa như .
Loại trừ :
– Chiết xuất etan, metan, butan, propan được phân vào nhóm 06200 ( Khai thác khí đốt tự nhiên ) ;
– Sản xuất ga nguyên vật liệu như etan, butan hoặc propan trong nhà máy sản xuất lọc dầu mỏ được phân vào nhóm 19200 ( Sản xuất loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế ) ;
– Sản xuất phân đạm và hợp chất ni tơ được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ) ;
– Sản xuất amoni được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ) ;
– Sản xuất amoni clorua được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ) ;
– Sản xuất ni tơ và kali nitơrát được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ) ;
– Sản xuất amoni cacbonat được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ) ;
– Sản xuất nhựa nguyên sinh được phân vào nhóm 2013 ( Sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh ) ;
– Sản xuất cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh được phân vào nhóm 2013 ( Sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh ) ;
– Sản xuất thuốc nhuộm được phân vào nhóm 2022 ( Sản xuất sơn, vecni và những chất sơn, quét tương tự như ; sản xuất mực in và matít ) ;
– Sản xuất glyxerin thô được phân vào nhóm 2023 ( Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh ) ;
– Sản xuất tinh dầu tự nhiên được phân vào nhóm 20290 ( Sản xuất loại sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất nước chưng cất được phân vào nhóm 20290 ( Sản xuất loại sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất salixilic và ô-axít axetyl salicilic được phân vào nhóm 2100 ( Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu ) .

2012 – 20120: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

Nhóm này gồm :
– Sản xuất phân bón như :
+ Phân đạm ni tơ nguyên chất hoặc hỗn hợp, phân lân hoặc phân kali ,
+ Phân urê, phân lân thô tự nhiên và muối kali thô tự nhiên .
– Sản xuất loại sản phẩm có chứa ni tơ như :
+ Axit nitơric và sunphua nitơric, amoni, amoni clorua, amoni cacbonat, kali nitơrat .
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất đất có than bùn làm thành phần chính ;
– Sản xuất đất là hỗn hợp của đất tự nhiên, cát, cao lanh và khoáng ;
– Sản xuất than tổ ong ;
– Sản xuất than trấu, than thiêu kết .
Loại trừ :
– Khai thác phân chim được phân vào nhóm 08910 ( Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón ) ;
– Sản xuất mẫu sản phẩm hoá học nông nghiệp, như thuốc trừ sâu được phân vào nhóm 20210 ( Sản xuất thuốc trừ sâu và loại sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp ) ;
– Sản xuất phân trộn được phân vào nhóm 38210 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm ) .

2013: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Nhóm này gồm : Sản xuất nhựa thông, nguyên vật liệu nhựa và chất đàn hồi nhựa dẻo không lưu hóa nhiệt, chất hỗn hợp và nhựa thông trộn lẫn theo chiêu thức thường thì cũng như sản xuất nhựa thông tổng hợp không theo định dạng .
Loại trừ :
– Sản xuất tơ và sợi tự tạo và tổng hợp được phân vào nhóm 20300 ( Sản xuất sợi tự tạo ) ;
– Nghiền những mẫu sản phẩm plastic được phân vào nhóm 3830 ( Tái chế phế liệu ) .
20131 : Sản xuất plastic nguyên sinh
Nhóm này gồm :
– Sản xuất plastic dạng nguyên sinh :
+ Polyme, gồm có polyme tổng hợp từ etylen, propylen, xtiren, vinyl clorua, vinyl axetat và axit acrilic ,
+ Polyamit ,
+ Nhựa thông epoxit, phenolic và pôliurêtan ,
+ Alkil, nhựa thông pôliexte và pôliexte ,
+ Silicon ,
+ Chất biến hóa ion trên polyme .
20132 : Sản xuất cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh
Nhóm này gồm :
– Sản xuất cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh :
+ Cao su tổng hợp ,
+ Cao su tự tạo ,
– Sản xuất hỗn hợp cao su đặc tổng hợp và cao su đặc vạn vật thiên nhiên hoặc keo dính giống cao su đặc ( ví dụ nhựa lấy ở cây dùng làm chất cách điện ) .
Nhóm này cũng gồm : Sản xuất xenlulo và những dẫn xuất hoá học của chúng .

202: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác

Nhóm này gồm : Sản xuất những loại sản phẩm hoá chất như : Sơn, mực, xà phòng, chất tẩy rửa, nước hoa và chế phẩm vệ sinh, những mẫu sản phẩm hoá học dùng cho ngành ảnh ( gồm có giấy ảnh và phim ), những chế phẩm chẩn đoán tổng hợp .

2021 – 20210: Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

Nhóm này gồm :
– Sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt côn trùng nhỏ gặm nhấm, thuốc diệt cỏ ;
– Sản xuất những loại sản phẩm chống mọc mầm, máy kiểm soát và điều chỉnh vận tốc tăng trưởng của cây ;
– Sản xuất chất tẩy uế ( cho nông nghiệp và cho những mục tiêu sử dụng khác ) ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm hoá nông khác chưa phân vào đâu .
Loại trừ : Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ được phân vào nhóm 20120 ( Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ ) .

2022: Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

20221 : Sản xuất sơn, vec ni và những chất sơn, quét tựa như, ma tít
Nhóm này gồm :
– Sản xuất sơn và vec ni, men, sơn mài ;
– Sản xuất chất nhuộm và chất nhuộm chế sẵn, thuốc màu ;
– Sản xuất men tráng trên mẫu sản phẩm thủy tinh và men sành, men đánh bóng và những chất tương tự như ;
– Sản xuất sơn ma tít ;
– Sản xuất hợp chất dùng để bít, trét, hàn và những chất tương tự như dùng để hàn những vật không chịu nhiệt hoặc những chất pha chế trang trí mặt ngoài ;
– Sản xuất hợp chất dung môi hữu cơ dùng để pha chế sơn, vec ni ;
– Sản xuất dung môi tẩy rửa sơn, vec ni .
20222 : Sản xuất mực in
Nhóm này gồm : Sản xuất mực in .
Loại trừ :
– Sản xuất chất màu, thuốc nhuộm được phân vào nhóm 20112 ( Sản xuất thuốc nhuộm và chất màu ) ;
– Sản xuất mực viết và mực vẽ được phân vào nhóm 20290 ( Sản xuất loại sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu ) .

2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

20231 : Sản xuất mỹ phẩm
Nhóm này gồm :
– Nước hoa và nước vệ sinh ,
– Chất mỹ phẩm và hoá trang ,
– Chất chống nắng và chống rám nắng ,
– Thuốc chăm nom móng tay, móng chân ,
– Dầu gội đầu, keo xịt tóc, thuốc làm sóng tóc và ép tóc ,
– Kem đánh răng và chất vệ sinh răng miệng gồm có thuốc hãm màu răng giả ,
– Thuốc cạo râu, gồm có thuốc dùng trước và sau khi cạo râu ,
– Chất khử mùi và muối tắm ,
– Thuốc làm rụng lông .
20232 : Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Nhóm này gồm :
– Sản xuất xà phòng dạng bánh ;
– Sản xuất giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ … được bọc hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy rửa ;
– Sản xuất glixerin thô ;
– Sản xuất chất hoạt động giải trí mặt phẳng như :
+ Bột giặt dạng lỏng hoặc cứng và chất tẩy rửa ,
+ Nước rửa bát ,
+ Nước xả quần áo và chất làm mềm vải .
– Sản xuất mẫu sản phẩm tẩy rửa và đánh bóng :
+ Chất làm nước hoa hoặc chất xịt phòng ,
+ Chất tẩy tự tạo, tẩy lông ,
+ Chất đánh bóng và xi cho mẫu sản phẩm da ,
+ Chất đánh bóng dùng cho gỗ ,
+ Chất đánh bóng cho thủy tinh, sắt kẽm kim loại .
+ Bột nhão hoặc bột khô để vệ sinh những mẫu sản phẩm gồm có : Giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ, dạ, phớt, bông .
Loại trừ :
– Sản xuất hợp chất hoá học phân tách được phân vào nhóm 20113 ( Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản khác ) ;
– Sản xuất glyxerin, những mẫu sản phẩm tổng hợp từ dầu mỏ được phân vào nhóm 20114 ( Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác ) ;
– Chiết xuất và tinh luyện từ dầu vạn vật thiên nhiên được phân vào nhóm 20290 ( Sản xuất loại sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu ) .

2029 – 20290: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
– Sản xuất những loại bột thuốc nổ ;
– Sản xuất những loại sản phẩm pháo hoa, chất nổ, gồm có ngòi nổ, pháo sáng …
– Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và những chất đã được pha chế, gồm có keo cao su đặc ;
– Sản xuất chiết xuất của những mẫu sản phẩm hương liệu tự nhiên ;
– Sản xuất chất giống nhựa ;
– Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất ;
– Sản xuất loại sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm ;
– Sản xuất phim, giấy ảnh, những vật tư nhạy với ánh sáng khác ;
– Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm hoá chất khác như :
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, những chất protein khác và dẫn xuất của chúng ,
+ Dầu mỡ ,
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quy trình hoá học ,
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thành xong loại sản phẩm dệt và da ,
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn ,
+ Sản xuất chất để tẩy sắt kẽm kim loại ,
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi-măng ,
+ Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho cao su đặc tổng hợp, chất xúc tác và mẫu sản phẩm hoá chất khác sử dụng trong công nghiệp ,
+ Sản xuất chất chống cháy, chống ngừng hoạt động ,
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí nghiệm và để chẩn đoán khác ;
– Sản xuất mực viết và mực vẽ ;
– Sản xuất diêm ;
– Sản xuất hương những loại …
– Sản xuất meo nấm .
Loại trừ :
– Sản xuất mẫu sản phẩm hoá chất với khối lượng lớn được phân vào nhóm 2011 ( Sản xuất hoá chất cơ bản ) ;
– Sản xuất nước chưng cất được phân vào nhóm 20113 ( Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản khác ) ;
– Sản xuất những loại sản phẩm hương liệu tổng hợp được phân vào nhóm 2011 ( Sản xuất hoá chất cơ bản ) ;
– Sản xuất mực in được phân vào nhóm 2022 ( Sản xuất sơn, véc vi và những chất sơn, quét tương tự như ; sản xuất mực in và ma tít ) ;
– Sản xuất nước hoa và nước vệ sinh được phân vào nhóm 2023 ( Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh ) ;
– Sản xuất chất kết dính từ nhựa đường được phân vào nhóm 23990 ( Sản xuất loại sản phẩm từ chất khoáng phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu ) .

203 – 2030 – 20300: Sản xuất sợi nhân tạo

Nhóm này gồm :
– Sản xuất tơ, lanh tự tạo hoặc tổng hợp ;
– Sản xuất sợi tự tạo hoặc tổng hợp chưa được chải hoặc chế biến khác cho quy trình quay sợi ;
– Sản xuất chỉ, tơ tự tạo hoặc tổng hợp, gồm có chỉ có độ dai cao ;
– Sản xuất đa sợi tổng hợp hoặc tự tạo .
Loại trừ :
– Quay sợi tổng hợp hoặc tự tạo được phân vào nhóm 13110 ( Sản xuất sợi ) ;
– Sản xuất chỉ từ sợi tự tạo được phân vào nhóm 13110 ( Sản xuất sợi ) .
21 : SẢN XUẤT THUỐC, HÓA DƯỢC VÀ DƯỢC LIỆU

210 – 2100: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

Nhóm này gồm : Sản xuất những mẫu sản phẩm dược liệu cơ bản và những chế phẩm dược, sản xuất mẫu sản phẩm thuốc và hoá dược .
Loại trừ :
– Sản xuất cỏ làm thuốc ( bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã ) được phân vào nhóm 10790 ( Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Bán buôn dược phẩm được phân vào nhóm 4649 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình ) ;
– Bán lẻ dược phẩm được phân vào nhóm 4772 ( Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh ) ;
– Đóng gói những loại sản phẩm dược được phân vào nhóm 82920 ( Dịch Vụ Thương Mại đóng gói ) ;
– Sản xuất chất hàn răng, sản xuất xi-măng hàn răng được phân vào nhóm 32501 ( Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa ) ;
– Nghiên cứu và tăng trưởng ngành dược và công nghệ sinh học được phân vào nhóm 721 ( Nghiên cứu và tăng trưởng khoa học trong nghành nghề dịch vụ khoa học tự nhiên và kỹ thuật ) .
21001 : Sản xuất thuốc những loại
Nhóm này gồm :
– Sản xuất thuốc như :
+ Huyết thanh và những thành phần của máu ,
+ Vắc xin ,
+ Các loại thuốc khác, gồm có chất vi lượng .
– Sản xuất thuốc tránh thai uống và đặt ;
– Sản xuất thuốc chẩn đoán, gồm có thử thai ;
– Sản xuất thuốc chẩn đoán hoạt phóng xạ ;
21002 : Sản xuất hoá dược và dược liệu
Nhóm này gồm :
– Sản xuất chất hoạt động giải trí thuốc được sử dụng cho dược liệu trong sản xuất dược phẩm : Thuốc kháng sinh, vitamin cơ bản, salixilic và axit O – axetinsalixilic …
– Sản xuất hoá dược .
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất đường hoá học tinh luyện ;
– Sản xuất băng gạc, đồ chèn lót, chỉ sinh học, đồ băng bó …
– Sản xuất những loại sản phẩm sinh học sử dụng làm thuốc ( nghiền, tán … ) .
22 : SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ CAO SU VÀ PLASTIC
Ngành này gồm : Sản xuất loại sản phẩm từ cao su đặc và nhựa. Ngành này có đặc trưng là dùng nguyên vật liệu thô trong sản xuất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là toàn bộ những mẫu sản phẩm làm từ những nguyên vật liệu này được xếp vào hoạt động giải trí này .

221: Sản xuất sản phẩm từ cao su

2211 – 22110: Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

Nhóm này gồm : Sản xuất lốp cao su đặc cho xe thô sơ, thiết bị, máy di động, máy bay, đồ chơi, đồ vật và những mục tiêu sử dụng khác như :
+ Lốp bơm hơi ,
+ Lốp đặc hoặc có lót đệm .
– Sản xuất săm ;
– Sản xuất ta lông lốp xe hoàn toàn có thể thay được, vành lốp xe, sản xuất những tấm cao su đặc dùng để đắp lại lốp cũ ;
– Đắp lại lốp cũ, thay những tấm cao su đặc trên những lốp xe hơi .
Loại trừ :
– Sản xuất nguyên vật liệu sửa chữa thay thế săm được phân vào nhóm 22190 ( Sản xuất mẫu sản phẩm khác từ cao su đặc ) ;
– Sửa chữa săm và lốp, vá hoặc thay được phân vào nhóm 45200 ( Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế xe hơi và xe có động cơ khác ) .

2219 – 22190: Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

Nhóm này gồm :
– Sản xuất những mẫu sản phẩm khác từ cao su đặc vạn vật thiên nhiên và cao su đặc tổng hợp, cao su đặc chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã làm cứng như :
+ Đĩa cao su đặc, tấm, mảnh, thanh cao su ,
+ Ống, vòi cao su đặc ,
+ Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su đặc ,
+ Đồ dùng vệ sinh bằng cao su đặc : Dụng cụ tránh thai cao su đặc, chai chườm nước nóng ,
+ Quần áo bằng cao su đặc ( nếu quần áo được sản xuất bằng cách gắn dán, chứ không phải khâu ) ,
+ Tấm phủ sàn bằng cao su đặc ,
+ Cáp và sợi cao su đặc ,
+ Sợi cao su hoá ,
+ Vòng, thiết bị phụ và chất gắn bằng cao su đặc ,
+ Trục cán bằng cao su đặc ,
+ Đệm hơi cao su đặc ,
+ Sản xuất bóng bay .
– Sản xuất chổi cao su đặc ;
– Sản xuất ống cao su đặc cứng ;
– Sản xuất lược cao su đặc, lô cuốn tóc cao su đặc và đồ tương tự như .
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất nguyên vật liệu thay thế sửa chữa cao su đặc ;
– Sản xuất loại sản phẩm dệt được tráng, phủ cao su đặc với cao su đặc là thành phần chính ;
– Đệm nước cao su đặc ;
– Túi tắm bằng cao su đặc ;
– Quần áo lặn bằng cao su đặc ;
– Các vật dùng trong hoạt động và sinh hoạt tình dục bằng cao su đặc .
– Sản xuất thảm từ cao su đặc lỗ .
Loại trừ :
– Sản xuất mẫu sản phẩm sợi dệt cho lốp xe được phân vào nhóm 13990 ( Sản xuất những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất quần áo bằng loại sản phẩm dệt co dãn được phân vào nhóm 14100 ( May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) ) ;
– Sản xuất giày dép cao su đặc được phân vào nhóm 15200 ( Sản xuất giày, dép ) ;
– Sản xuất keo dán từ cao su đặc được phân vào nhóm 20290 ( Sản xuất mẫu sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất tấm trải sống lưng cho lạc đà được phân vào nhóm 22110 ( Sản xuất săm, lốp cao su đặc ; đắp và tái chế lốp cao su đặc ) ;
– Sản xuất thuyền và mảng bơm hơi được phân vào nhóm 30110 ( Đóng tàu và cấu kiện nổi ) và nhóm 30120 ( Đóng thuyền, xuồng thể thao và vui chơi ) ;
– Sản xuất vật dụng trong thể thao bằng cao su đặc, trừ quần áo được phân vào nhóm 32300 ( Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao ) ;
– Sản xuất những chương trình game show và đồ chơi bằng cao su đặc ( gồm có thuyền cao su đặc bơm hơi cho trẻ nhỏ, con thú bơm hơi bằng cao su đặc, bóng và những đồ tựa như ) được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) ;
– Tái chế cao su đặc được phân vào nhóm 3830 ( Tái chế phế liệu ) .

222 – 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic

22201 : Sản xuất vỏ hộp từ plastic
Nhóm này gồm :
– Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như :
+ Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa .
22209 : Sản xuất loại sản phẩm khác từ plastic
Nhóm này gồm :
Chế biến chất dẻo mới hoặc nhựa đã dùng thành những mẫu sản phẩm trung gian hoặc loại sản phẩm ở đầu cuối sử dụng những hoạt động giải trí như khuôn nén ; đẩy nén, thổi nén, phun nén và cắt. Đối với tổng thể những quy trình trên, quy trình sản xuất là quy trình tạo ra nhiều loại mẫu sản phẩm .
Cụ thể :
– Sản xuất những mẫu sản phẩm plastic bán chế biến như : Đĩa, tấm, khối, mảnh nhựa ( bất kể tự dính hay không ) ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm nhựa hoàn thành xong như : Ống, vòi nhựa, thiết bị lắp ráp bằng nhựa ;
– Sản xuất đồ nhựa cho thiết kế xây dựng như : Cửa nhựa, hành lang cửa số, khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa tự tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như hồ bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt .
– Sản xuất bàn, đồ nhà bếp và đồ Tolet bằng nhựa ;
– Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính ;
– Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum ;
– Sản xuất đá tự tạo ;
– Sản xuất băng keo ;
– Sản xuất loại sản phẩm nhựa chuyển hoá như : Mũ lưỡi trai, thiết bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa ( nếu chúng được gắn với nhau, không phải là khâu ), thiết bị đồ gia dụng, tượng, băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, lược, lô cuốn tóc, và những đồ khác .
Loại trừ :
– Sản xuất túi nhựa được phân vào nhóm 15120 ( Sản xuất vali, túi xách và những loại tương tự như ; sản xuất yên đệm ) ;
– Sản xuất giày dép nhựa được phân vào nhóm 15200 ( Sản xuất giày dép ) ;
– Sản xuất nhựa dạng nguyên sinh được phân vào nhóm 2013 ( Sản xuất plastic và cao su đặc tổng hợp dạng nguyên sinh ) ;
– Sản xuất vật dụng bằng cao su đặc tổng hợp hoặc vạn vật thiên nhiên được phân vao nhóm 22190 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc ) ;
– Sản xuất nội thất bên trong nhựa được phân vào nhóm 31009 ( Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật tư khác ) ;
– Sản xuất đệm nhựa dạng tổ ong không phủ được phân vào nhóm 31009 ( Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật tư khác ) ;
– Sản xuất đồ dụng cụ thể thao nhựa được phân vào nhóm 32300 ( Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao ) ;
– Sản xuất đồ chơi, chương trình game show nhựa được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) ;
– Sản xuất thiết bị nha khoa và y khoa bằng nhựa được phân vào nhóm 32501 ( Sản xuất thiết bị và dụng cụ y tế, nha khoa ) ;
– Sản xuất những thiết bị quang học bằng nhựa được phân vào nhóm 32501 ( Sản xuất thiết bị và dụng cụ y tế, nha khoa ) ;
– Sản xuất mũ nhựa cứng và những thiết bị bảo vệ bảo đảm an toàn cá thể khác bằng nhựa được phân vào nhóm 32900 ( Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ) .
23 : SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ KHOÁNG PHI KIM LOẠI KHÁC
Ngành này gồm : Các hoạt động giải trí sản xuất khác nhau tương quan đến đơn chất của khoáng. Hoạt động sản xuất thủy tinh và mẫu sản phẩm thủy tinh ( ví dụ tấm thủy tinh, thủy tinh rỗng, sợi thủy tinh … ) và mẫu sản phẩm gốm, loại sản phẩm đất sét nung, xi-măng và thạch cao từ những nguyên vật liệu thô thành mẫu sản phẩm triển khai xong. Tạo dáng và triển khai xong đá và những loại sản phẩm khoáng khác cũng được phân vào ngành này .

231 – 2310: Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

Nhóm này gồm :
Hoạt động sản xuất thủy tinh ở mọi mô hình, mọi phương pháp và toàn bộ những loại sản phẩm như :
23101 : Sản xuất thủy tinh phẳng và mẫu sản phẩm từ thủy tinh phẳng
Nhóm này gồm :
– Sản xuất thủy tinh tấm gồm có thủy tinh màu, dây thủy tinh hoặc thủy tinh tấm ;
– Sản xuất thủy tinh tấm cán mỏng dính hoặc làm cứng ;
– Sản xuất gạch lát sàn thủy tinh ;
– Sản xuất gương thủy tinh ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm ngăn cách bằng thủy tinh nhiều lớp .
23102 : Sản xuất thủy tinh rỗng và loại sản phẩm từ thủy tinh rỗng
Nhóm này gồm :
– Sản xuất chai và những vật đựng khác bằng thủy tinh ;
– Sản xuất ly uống và những đồ thủy tinh khác hoặc những đồ pha lê ;
– Sản xuất thủy tinh dạng ống và dạng que .
23103 : Sản xuất sợi thủy tinh và mẫu sản phẩm từ sợi thủy tinh
– Sản xuất sợi thủy tinh, gồm có len thủy tinh và những loại sản phẩm phi sợi từ thủy tinh ;
23109 : Sản xuất thủy tinh khác và những loại sản phẩm từ thủy tinh
– Sản xuất đồ thủy tinh trong dược, phòng thí nghiệm, và đồ vệ sinh ;
– Sản xuất đồ thủy tinh để làm đồng hồ đeo tay đeo tay và để bàn, đồ thủy tinh để làm thiết bị quang học ;
– Sản xuất đồ thủy tinh trong đồ trang sức đẹp ;
– Sản xuất những chất cách ly bằng thủy tinh ;
– Sản xuất vỏ bọc thủy tinh cho bóng đèn ;
– Sản xuất tượng bằng thủy tinh .
Loại trừ :
– Sản xuất vải được dệt từ sợi thủy tinh được phân vào nhóm 13120 ( Sản xuất vải dệt thoi ) ;
– Sản xuất những loại sản phẩm quang học được phân vào nhóm 26700 ( Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học ) ;
– Sản xuất sợi quang học và sợi cáp quang để truyền hình ảnh động được phân vào nhóm 27310 ( Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học ) ;
– Sản xuất đồ chơi thủy tinh được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) ;
– Sản xuất ống tiêm và những thiết bị phòng thí nghiệm y tế khác được phân vào nhóm 32501 ( Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa ) .

239: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí sản xuất những loại sản phẩm ở đầu cuối hoặc trung gian từ những khoáng phi kim được khai thác như cát, sỏi, cao lanh .

2391 – 23910: Sản xuất sản phẩm chịu lửa

Nhóm này gồm :
– Sản xuất vữa, bê tông, xi-măng chịu lửa .
– Sản xuất loại sản phẩm gốm sứ chịu lửa như :
+ Đồ gốm sứ cách nhiệt từ nguyên vật liệu hoá thạch silic .
+ Gạch, ngói chịu lửa .
+ Sản xuất bình, nồi, vòi, ống .
Nhóm này cũng gồm : Sản xuất đồ chịu lửa có chứa manhe, cromit, đolomit .

2392 – 23920: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Nhóm này gồm :
– Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm ;
– Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa ;
– Sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như : Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm …
– Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung ;
– Sản xuất những vật phẩm vệ sinh cố định và thắt chặt làm bằng gốm .
Loại trừ :
– Sản xuất đá tự tạo ( ví dụ đá hoa cẩm thạch ) được phân vào nhóm 2220 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ plastic ) ;
– Sản xuất mẫu sản phẩm gốm sứ chịu lửa được phân vào nhóm 23910 ( Sản xuất mẫu sản phẩm chịu lửa ) .

2393 – 23930: Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

Nhóm này gồm :
– Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và những đồ vật khác trong nhà và Tolet ;
– Sản xuất những tượng nhỏ và những đồ trang trí bằng gốm khác ;
– Sản xuất những loại sản phẩm cách điện và những đồ vật cố định và thắt chặt trong nhà cách điện bằng gốm ;
– Sản xuất những loại sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và những loại sản phẩm công nghiệp ;
– Sản xuất chai, lọ, bình và những đồ vật tựa như cùng một loại được sử dụng cho việc luân chuyển và đóng gói sản phẩm & hàng hóa ;
– Sản xuất đồ nội thất bên trong bằng gốm ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm bằng gốm chưa được phân vào đâu .
Loại trừ :
– Sản xuất đá tự tạo ( ví dụ đá hoa cẩm thạch ) được phân vào nhóm 2220 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ plastic ) ;
– Sản xuất sản phẩm & hàng hóa bằng gốm chịu lửa được phân vào nhóm 23910 ( Sản xuất mẫu sản phẩm chịu lửa ) ;
– Sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng bằng gốm được phân vào nhóm 23920 ( Sản xuất vật tư thiết kế xây dựng từ đất sét ) ;
– Sản xuất những vật phẩm vệ sinh bằng gốm được phân vào nhóm 23920 ( Sản xuất vật tư thiết kế xây dựng từ đất sét ) ;
– Sản xuất đồ nữ trang giả được phân vào nhóm 32120 ( Sản xuất đồ giả kim hoàn và những chi tiết cụ thể tương quan ) ;
– Sản xuất đồ chơi bằng gốm được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) ;
– Sản xuất răng giả được phân vào nhóm 32501 ( Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa ) .

2394: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

Nhóm này gồm :
– Sản xuất clanh ke và xi-măng cứng trong nước, gồm có xi-măng pooc lăng, xi-măng alumin, xi-măng xỉ và xi-măng supe phốt phát ;
– Sản xuất vôi nhanh, vôi tôi, vôi ngâm trong nước ;
– Sản xuất dolomit can xi ;
– Sản xuất vữa từ thạch cao hoặc sun phát can xi .
Loại trừ :
– Sản xuất hồ, bê tông chịu lửa được phân vào nhóm 23910 ( Sản xuất loại sản phẩm chịu lửa ) ;
– Sản xuất những loại sản phẩm từ xi-măng được phân vào nhóm 23950 ( Sản xuất bê tông và những loại sản phẩm từ bê tông, xi-măng và thạch cao ) ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm từ thạch cao được phân vào nhóm 23950 ( Sản xuất bê tông và những loại sản phẩm từ bê tông, xi-măng và thạch cao ) ;
– Sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông hỗn hợp khô và vữa được phân vào nhóm 23950 ( Sản xuất bê tông và những loại sản phẩm từ bê tông, xi-măng và thạch cao ) ;
– Sản xuất xi-măng dùng cho nghề chữa răng được phân vào nhóm 32501 ( Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa ) .
23941 : Sản xuất xi-măng
Nhóm này gồm : Sản xuất clanh ke và xi-măng cứng trong nước, gồm có xi-măng pooc lăng, xi-măng alumin, xi-măng xỉ và xi-măng supe phôt phát .
23942 : Sản xuất vôi
Nhóm này gồm : Sản xuất vôi nhanh, vôi tôi, vôi ngâm trong nước .
23943 : Sản xuất thạch cao
Nhóm này gồm :
– Sản xuất dolomit can xi ;
– Sản xuất vữa từ thạch cao hoặc sun phát can xi .

2395 – 23950: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao

Nhóm này gồm :
– Sản xuất bê tông đúc sẵn, xi-măng hoặc những loại sản phẩm đá tự tạo sử dụng trong thiết kế xây dựng như : Ngói, đá lát tường, gạch, tấm, thanh, ống …
– Sản xuất những hợp chất thiết kế xây dựng đúc sẵn dùng trong thiết kế xây dựng hoặc thiết kế xây dựng gia dụng từ đá, xi-măng hoặc đá tự tạo ;
– Sản xuất những loại sản phẩm vữa dùng trong kiến thiết xây dựng như : Dạng tấm, bảng, thanh ;
– Sản xuất nguyên vật liệu thiết kế xây dựng từ thực vật ( gỗ, sợi thực vật, rơm, rạ, bấc ) được trộn với xi-măng, vôi, vữa và những khoáng khác ;
– Sản xuất những loại sản phẩm từ xi-măng amiăng hoặc xi-măng sợi xenlulo hoặc vật tư tựa như như : Các tấm gấp nhiều lần, thanh, ngói, ống, vòi, vò, bồn rửa, khung cửa sổ ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm khác như : chậu hoa, bức phù hiệu, tượng từ bê tông, vôi, vữa, xi-măng hoặc đá tự tạo ;
– Sản xuất vữa bột ;
– Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô .
Loại trừ :
– Sản xuất xi-măng và vữa chịu lửa được phân vào nhóm 23910 ( Sản xuất mẫu sản phẩm chịu lửa ) .

2396 – 23960: cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

Nhóm này gồm :
– Cắt, tạo dáng, hoàn thành xong mẫu sản phẩm đá sử dụng trong thiết kế xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái ;
– Sản xuất đồ gia dụng bằng đá ;
– Làm mộ bia .
Loại trừ :
– Các hoạt động giải trí do những nhà quản lý và điều hành mỏ đá triển khai, ví dụ sản xuất cắt đá thô được phân vào nhóm 0810 ( Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét ) ;
– Sản xuất đá răm, bột đá và những mẫu sản phẩm tương tự như được phân vào nhóm 23990 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ chất khoáng phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Các hoạt động giải trí của những nhà điêu khắc được phân vào nhóm 90000 ( Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và thẩm mỹ và vui chơi ) .

2399 – 23990: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
– Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và những loại sản phẩm tự nhiên, tự tạo gồm có loại sản phẩm kết dính trên nền xốp ( ví dụ giấy cát ) ;
– Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi sắt kẽm kim loại, quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng …
– Sản xuất những nguyên vật liệu mài và những đồ không lắp khung của những loại sản phẩm đó với nguyên vật liệu khoáng hoặc xen lu lô ;
– Sản xuất vật tư cách điện tài nguyên như : Sản xuất len xỉ, len đá, len tài nguyên tựa như, chất khoáng bón cây, đất sét và những nguyên vật liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm ;
– Sản xuất những loại sản phẩm từ khoáng khác như : Mica và những loại sản phẩm từ mica, than bùn, than chì ( không phải loại sản phẩm điện ) ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm từ asphát và nguyên vật liệu tựa như, ví dụ chất dính atphát, xỉ than ;
– Sợi những bon và graphit và những mẫu sản phẩm từ sợi những bon ( trừ những thiết bị điện ) .
Loại trừ : Sản xuất loại sản phẩm từ sợi thủy tinh dệt và không dệt, xem 23103 ( Sản xuất sợi thủy tinh và loại sản phẩm từ sợi thủy tinh ) .
24 : SẢN XUẤT KIM LOẠI
Ngành này gồm :
Các hoạt động giải trí nung chảy, tinh luyện sắt kẽm kim loại màu và sắt kẽm kim loại đen từ quặng, những mảnh nhỏ, rác thải sử dụng quy trình giải quyết và xử lý điện kim và những kỹ thuật luyện kim khác. Các đơn vị chức năng trong nhóm này cũng sản xuất kim loại tổng hợp sắt kẽm kim loại và siêu kim loại tổng hợp bằng cách cho thêm những chất hoá học vào sắt kẽm kim loại nguyên chất. Đầu ra của hoạt động giải trí cán, nung chảy, tinh luyện thường ở dạng thỏi được dùng trong lăn, kéo, đẩy thành tấm, thanh, bản, dây và ở dạng nấu chảy để tạo thành khuôn và sắt kẽm kim loại cơ bản khác .

241 – 2410 – 24100: Sản xuất sắt, thép, gang

Nhóm này gồm :
Các hoạt động giải trí như chiết xuất trực tiếp từ quặng sắt, sản xuất thép xỉ dạng nung chảy hoặc dạng cứng ; chuyển xỉ thép thành thép ; sản xuất ferrolloy, sản xuất thép, sản xuất tấm ( ví dụ đĩa, tấm, bảng, dây ) và sản xuất thép dạng thỏi, ống như :
– Điều hành lò luyện kim, máy chuyển thành thép, cán và triển khai xong ;
– Sản xuất xỉ thép, sản xuất gang thành xỉ, tấm và những dạng bắt đầu khác ;
– Sản xuất kim loại tổng hợp sắt ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm sắt kẽm kim loại đen bằng cách chiết giảm trực tiếp sắt và những mẫu sản phẩm bột sắt kẽm kim loại đen khác, sản xuất thép từ tinh lọc bằng quy trình điện phân hoặc hoá học khác ;
– Sản xuất sắt dạng hột và dạng bột ;
– Sản xuất thép dạng thỏi hoặc những dạng nguyên sinh khác ;
– Sản xuất mẫu sản phẩm thép bán triển khai xong ;
– Sản xuất những loại sản phẩm thép cuộn nóng cuộn lạnh và cuộn phẳng ;
– Sản xuất thanh thép cuộn nóng ;
– Sản xuất mặt phẳng cắt thép cuộn nóng ;
– Sản xuất thanh thép và những mặt phẳng cắt cứng từ thép bằng cách kéo lạnh, nghiền hoặc quay ;
– Sản xuất những mặt phẳng cắt mở bằng cách tạo khuôn lạnh cuộn hoặc gấp nếp những mẫu sản phẩm thép cuộn phẳng ;
– Sản xuất dây thép bằng cách kéo hoặc dãn lạnh ;
– Sản xuất tấm thép và những mặt phẳng cắt mở thép hàn ;
– Sản xuất những vật tư đường ray tàu hoả ( đường tàu chưa lắp ) bằng thép ;
– Sản xuất ống thép không mối nối bằng cách cuộn nóng, kéo nóng hoặc cuộn lạnh, kéo lạnh ;
– Sản xuất những ống thép hàn bằng cách đổ khuôn nóng hoặc lạnh và hàn, hoặc có được bằng cách giải quyết và xử lý thêm bằng kéo lạnh hoặc cuộn lạnh hoặc bằng cách đổ khuôn nóng, hàn ;
– Sản xuất những thiết bị nối ống thép như mép phẳng và mép có vòng đệm, những mối nối hàn .
Loại trừ :
– Sản xuất khuôn đổ ống thép và những đồ làm mối nối bằng thép đúc được phân vào nhóm 24310 ( Đúc sắt thép ) ;
– Sản xuất ống thép không mối nối bằng cách đúc li tâm được phân vào nhóm 24310 ( Đúc sắt thép ) ;
– Sản xuất đồ làm mối nối bằng thép đúc được phân vào nhóm 24310 ( Đúc sắt thép ) .

242 – 2420: Sản xuất kim loại quý và kim loại màu

24201 : Sản xuất sắt kẽm kim loại quý
Nhóm này gồm :
– Sản xuất và tinh chế kim loại quý, chế tác hoặc không chế tác như : vàng, bạc, platinum … từ quặng hoặc sắt kẽm kim loại vụn ;
– Sản xuất kim loại tổng hợp quý ;
– Sản xuất mẫu sản phẩm sơ chế từ sắt kẽm kim loại quý ;
– Sản xuất bạc được cán vào sắt kẽm kim loại cơ bản ;
– Sản xuất vàng được cán vào sắt kẽm kim loại cơ bản hoặc bạc ;
– Sản xuất platinum và sắt kẽm kim loại nhóm platinum được cán vào vàng, bạc và sắt kẽm kim loại cơ bản ;
– Sản xuất lá dát sắt kẽm kim loại quý .
– Sản xuất đồ trang sức đẹp bằng sắt kẽm kim loại quý được phân vào nhóm 32110 ( Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết cụ thể tương quan ) .
24202 : Sản xuất sắt kẽm kim loại màu
Nhóm này gồm :
– Sản xuất nhôm từ alumin ;
– Sản xuất nhôm từ tinh chế điện phân chất thải nhôm và sắt kẽm kim loại vụn ;
– Sản xuất kim loại tổng hợp nhôm ;
– Sơ chế nhôm ;
– Sản xuất chì, kẽm, thiếc từ quặng ;
– Sản xuất chì, kẽm, thiếc từ tinh chế điện phân chất thải chì, kẽm, thiếc và sắt kẽm kim loại vụn ;
– Sản xuất kim loại tổng hợp chì, kẽm và thiếc ;
– Sơ chế chì, kẽm và thiếc ;
– Sản xuất đồng từ quặng ;
– Sản xuất đồng từ tinh chế điện phân chất thải đồng và sắt kẽm kim loại vụn ;
– Sản xuất hợp kim đồng ;
– Sản xuất dây cầu chì ;
– Sơ chế đồng ;
– Sản xuất crôm, măng gan, ni ken … từ tinh chế điện phân và nhôm của chất thải crôm, măng gan, ni ken … và sắt kẽm kim loại vụn ;
– Sản xuất kim loại tổng hợp crôm, măng gan, niken …
– Sơ chế crôm, măng gan, niken …
– Sản xuất những chất từ niken …
– Sản xuất sắt kẽm kim loại uranium từ uranit và quặng khác ;
– Luyện và tinh chế uranium ;
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất dây của những sắt kẽm kim loại trên bằng cách kéo ;
– Sản xuất ôxit nhôm ( Alumina ) ;
– Sản xuất sắt kẽm kim loại bọc nhôm ;
– Sản xuất lá dát nhôm ( thiếc ) được làm từ lá nhôm ( thiếc ) là vật tư chính ;
Loại trừ :
– Đúc sắt kẽm kim loại màu được phân vào nhóm 24320 ( Đúc sắt kẽm kim loại màu ) ;

243: Đúc kim loại

Nhóm này gồm : Sản xuất mẫu sản phẩm đúc sơ chế và mẫu sản phẩm đúc những loại theo những đặc thù kỹ thuật của chúng .
Loại trừ :
Sản xuất loại sản phẩm khuôn đúc thành phẩm như :
+ Nồi hơi và lò được phân vào nhóm 25120 ( Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ tiềm ẩn bằng sắt kẽm kim loại ) ,
+ Các chi tiết cụ thể khuôn đúc gia dụng được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất loại sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) .

2431 – 24310: Đúc sắt, thép

Nhóm này gồm :
Các hoạt động giải trí của những xưởng đúc sắt và thép như :
+ Đúc mẫu sản phẩm sắt bán thành phẩm ,
+ Đúc khuôn sắt ,
+ Đúc khuôn sắt graphit hình cầu ,
+ Đúc khuôn sắt dát mỏng ,
+ Đúc khuôn thép bán thành phẩm ,
+ Đúc khuôn thép ,
+ Sản xuất ống, vòi và những đồ làm mối nối bằng sắt đúc ,
+ Sản xuất ống thép không mối nối và ống thép qua đúc li tâm ,
+ Sản xuất đồ làm mối nối ống, vòi bằng thép đúc .

2432 – 24320: Đúc kim loại màu

Nhóm này gồm :
– Khuôn loại sản phẩm sơ chế từ nhôm, magiê, titan, kẽm …
– Đúc khuôn sắt kẽm kim loại nhẹ ,
– Đúc khuôn sắt kẽm kim loại nặng ,
– Đúc khuôn sắt kẽm kim loại quý ,
– Đúc khuôn sắt kẽm kim loại màu .
25 : SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ KIM LOẠI ĐÚC SẴN ( TRỪ MÁY MÓC, THIẾT BỊ )
Ngành này gồm : Sản xuất những mẫu sản phẩm sắt kẽm kim loại nguyên chất ( như một phần sắt kẽm kim loại, thùng hòm và những khu công trình kiến thiết xây dựng ) thường là với công dụng tĩnh, cố định và thắt chặt, chứ không phải theo ngành 26 – 30, là hàng loạt hoạt động giải trí sản xuất phối phối hợp hoặc quy trình lắp ráp những mẫu sản phẩm sắt kẽm kim loại đó ( đôi lúc với một số ít sắt kẽm kim loại khác ) thành những đơn vị chức năng phức tạp trừ khi chúng là những khu công trình thiết kế xây dựng với việc di tán từng phần trọn vẹn bằng điện hoặc quang học. Hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược cũng được phân vào ngành này .
Loại trừ :
– Hoạt động thay thế sửa chữa và bảo trì máy móc, thiết bị được phân vào nhóm 331 ( Sửa chữa, bảo trì và lắp ráp máy móc, thiết bị và loại sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn ) ;
– Lắp đặt máy móc, thiết bị chuyên được dùng được phân vào nhóm 3320 ( Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp ) .

251: Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi

Nhóm này gồm : Sản xuất những cấu kiện sắt kẽm kim loại ( như khung sắt kẽm kim loại hoặc những bộ phận của cấu trúc thiết kế xây dựng ), cũng như những vật phẩm loại hòm, thùng bằng sắt kẽm kim loại ( như thùng, bể chứa, nồi hơi TT ) và lò hơi nước .

2511 – 25110: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Nhóm này gồm :
– Sản xuất khung hoặc sườn sắt kẽm kim loại cho thiết kế xây dựng và những bộ phận của chúng ( tháp, cột, cầu treo … ) ;
– Sản xuất khung sắt kẽm kim loại công nghiệp ( khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay … ) ;
– Sản xuất nhà đúc sẵn bằng sắt kẽm kim loại như : Nhà chuyển dời và những bộ phận tháo rời …
– Sản xuất cửa sắt kẽm kim loại, hành lang cửa số và khung của chúng, cửa chớp, cổng ;
– Vách ngăn phòng bằng sắt kẽm kim loại .
Loại trừ :
– Sản xuất những bộ phận của tàu thủy hoặc tàu chạy bằng sức nước được phân vào nhóm 25130 ( Sản xuất nồi hơi ( trừ nồi hơi TT ) ) ;
– Sản xuất những bộ phận của đường ray tàu hỏa được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất những bộ phận của tàu thủy được phân vào nhóm 30110 ( Đóng tàu và cấu kiện nổi ) .

2512 – 25120: Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

Nhóm này gồm :
– Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự như bằng sắt kẽm kim loại để chứa hoặc Giao hàng sản xuất ;
– Sản xuất thùng chứa bằng sắt kẽm kim loại cho nén và hoá lỏng khí đốt ;
– Sản xuất nồi hơi TT và nồi cấp nhiệt .
Loại trừ :
– Sản xuất tôn, thùng hình trống, can, bình, bi đông, hộp … ở dạng thường được sử dụng để mang hoặc đóng gói sản phẩm & hàng hóa ( không tương quan đến kích cỡ ), được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất thùng chứa cho vận tải đường bộ được phân vào nhóm 29200 ( Sản xuất thân xe xe hơi và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc ) ;
– Sản xuất xe tăng ( xe bọc thép ) được phân vào nhóm 30400 ( Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội ) .

2513 – 25130: Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)

Nhóm này gồm :
– Sản xuất lò hơi nước ;
– Sản xuất những thiết bị phụ gắn với lò hơi nước như : Bộ phận góp hơi và tích góp hơi, bộ phận làm sạch cặn nước, bộ phận hồi sinh khí và dụng cụ cạo cặn lò hơi ;
– Sản xuất lò phản ứng nguyên tử, trừ tách chất đồng vị ;
– Sản xuất những bộ phận cho tàu thủy chạy bằng sức nước .
Loại trừ :
– Sản xuất nồi hơi TT và bức xạ được phân vào nhóm 25120 ( Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ tiềm ẩn bằng sắt kẽm kim loại ) ;
– Sản xuất bộ tua bin hơi nước được phân vào nhóm 28110 ( Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) ) ;
– Sản xuất tách chất đồng vị được phân vào nhóm 2829 ( Sản xuất máy chuyên được dùng khác ) .

252 – 2520 – 25200: Sản xuất vũ khí và đạn dược

Nhóm này gồm :
– Sản xuất vũ khí hạng nặng ( trọng pháo, súng cơ động, tên lửa bazuka, ngư lôi, súng máy hạng nặng ) ;
– Sản xuất vũ khí nhỏ ( súng lục ổ quay, súng ngắn, súng máy hạng nhẹ ) ;
– Sản xuất súng hơi ;
– Sản xuất đạn dược cuộc chiến tranh ;
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất súng và đạn dùng trong săn bắn, thể thao và bảo vệ ;
– Sản xuất dụng cụ gây nổ như bom, mìn và ngư lôi .
Loại trừ :
– Sản xuất đầu đạn, ngòi nổ, kíp nổ hay pháo sáng được phân vào nhóm 20290 ( Sản xuất mẫu sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất thanh đoản kiếm, gươm, kiếm, đao và lưỡi lê được phân vào nhóm 25930 ( Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ sắt kẽm kim loại thông dụng ) ;
– Sản xuất xe bọc sắt để luân chuyển giấy bạc và những đồ quý giá được phân vào nhóm 29100 ( Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Sản xuất tàu vũ trụ được phân vào nhóm 30300 ( Sản xuất máy bay, tàu thiên hà và máy móc tương quan ) ;
– Sản xuất xe tăng và những phương tiện đi lại chiến đấu khác được phân vào nhóm 30400 ( Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội ) .

259: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí chung cho giải quyết và xử lý sắt kẽm kim loại như rèn, ép, mạ, phủ, đánh bóng, hàn … được triển khai hầu hết qua phí hoặc hợp đồng. Nhóm này cũng gồm sản xuất những mẫu sản phẩm sắt kẽm kim loại khác nhau như dao kéo, những dụng cụ sắt kẽm kim loại cầm tay và những phần cứng nói chung ; thùng đựng, chai ; những đồ gia dụng sắt kẽm kim loại, những mối nối sắt kẽm kim loại, mỏ neo tàu, thiết bị làm mối nối đường ray … cho nhiều mục tiêu sử dụng gia dụng và công nghiệp .

2591 – 25910: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

Nhóm này gồm :
– Rèn, dập, ép, cán sắt kẽm kim loại ;
– Luyện bột sắt kẽm kim loại : Sản xuất những mẫu sản phẩm sắt kẽm kim loại trực tiếp từ bột sắt kẽm kim loại bằng giải pháp nhiệt hoặc bằng áp lực đè nén .
Loại trừ : Sản xuất bột sắt kẽm kim loại được phân vào nhóm 24100 ( Sản xuất sắt, thép, gang ), 2420 ( Sản xuất sắt kẽm kim loại màu và sắt kẽm kim loại quý ) .

2592 – 25920: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Nhóm này gồm :
– Mạ, đánh bóng sắt kẽm kim loại …
– Xử lý sắt kẽm kim loại bằng giải pháp nhiệt ;
– Phun cát, trộn, làm sạch sắt kẽm kim loại ;
– Nhuộm màu, chạm, in sắt kẽm kim loại ;
– Phủ á kim như : Tráng men, sơn mài …
– Mài, đánh bóng sắt kẽm kim loại ;
– Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, nối … những phần của khung sắt kẽm kim loại ;
– Cắt hoặc viết lên sắt kẽm kim loại bằng những phương tiện đi lại tia lazer .
Loại trừ :
– Cán sắt kẽm kim loại quý vào sắt kẽm kim loại cơ bản hoặc sắt kẽm kim loại khác được phân vào nhóm 24201 ( Sản xuất kim loại quý ) ;
– Dịch Vụ Thương Mại đóng móng ngựa được phân vào nhóm 01620 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ) .

2593 – 25930: Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

Nhóm này gồm :
– Sản xuất dụng cụ cắt gia dụng như dao, dĩa, thìa …
– Sản xuất những cụ thể của dao kéo như : Dao pha và dao bầu, dao cạo và lưỡi dao cạo, kéo và kéo xén tóc ;
– Sản xuất dao và lưỡi dao cho máy móc và những bộ phận máy móc ;
– Sản xuất dụng cụ cầm tay như kìm, tua vít ;
– Sản xuất dụng cụ cầm tay trong nông nghiệp không dùng nguồn năng lượng ;
– Sản xuất cưa và lưỡi cưa, gồm có lưỡi cưa tròn và cưa xích ;
– Sản xuất dụng cụ cầm tay không sửa chữa thay thế, có hoặc không hoạt động giải trí nguồn năng lượng, hoặc cho những dụng cụ máy : Khoan, dùi, bàn ren, cắt khía ;
– Sản xuất dụng cụ ép ;
– Sản xuất dụng cụ rèn : Rèn, đe …
– Sản xuất hộp đúc ( trừ đúc thỏi ) ;
– Sản xuất mỏ cặp, kẹp ;
– Sản xuất khoá móc, khoá, chìa khoá, bản lề … phần cứng cho kiến thiết xây dựng, đồ vật, xe đạp điện …
– Sản xuất đoản kiếm, kiếm, lưỡi lê …
Loại trừ :
– Sản xuất đồ để nấu ăn ( nồi, ấm … ), món ăn ( bát, đĩa, .. ) hoặc đồ dẹt ( đĩa nông lòng … ) được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất dụng cụ cầm tay bằng nguồn năng lượng được phân vào nhóm 28180 ( Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén ) ;
– Sản xuất thỏi đúc được phân vào nhóm 28230 ( Sản xuất máy luyện kim ) ;
– Sản xuất dụng cụ dao kéo bằng sắt kẽm kim loại quý được phân vào nhóm 32110 ( Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết cụ thể tương quan ) .

2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

25991 : Sản xuất vật dụng bằng sắt kẽm kim loại cho căn phòng nhà bếp, Tolet và nhà ăn
Nhóm này gồm :
– Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gập lại được ;
– Sản xuất những cụ thể sắt kẽm kim loại gia dụng như : Đồ dẹt : Đĩa nông lòng …, đồ nấu như : Nồi, ấm …, món ăn như : Bát, đĩa …, chảo, chảo rán và những đồ nấu không có điện để sử dụng trên bàn hoặc trong nhà bếp, những thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm làm sạch sắt kẽm kim loại ;
– Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và những đồ tương tự như .
25999 : Sản xuất loại sản phẩm khác còn lại bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm :
– Sản xuất những thiết bị văn phòng bằng sắt kẽm kim loại, trừ đồ vật ;
– Sản xuất cửa bảo đảm an toàn, két, cửa bọc sắt …
– Sản xuất túi đựng nữ trang ;
– Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp ;
– Sản xuất hộp sắt kẽm kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp hoàn toàn có thể gập lại được ;
– Sản xuất những loại sản phẩm máy móc có đinh vít ;
– Sản xuất những động cơ ( trừ động cơ đồng hồ đeo tay ) như : Xoắn ốc, động cơ thanh xoắn, những tấm lá trong động cơ ;
– Sản xuất dây cáp sắt kẽm kim loại, dải xếp nếp và những cụ thể tựa như ;
– Sản xuất dây cáp sắt kẽm kim loại cách điện hoặc không cách điện ;
– Sản xuất những chi tiết cụ thể được làm từ dây : Dây gai, dây rào dậu, vỉ, lưới, vải …
– Sản xuất đinh hoặc ghim ;
– Sản xuất đinh tán, vòng đệm và những loại sản phẩm không ren tương tự như ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm đinh vít ;
– Sản xuất bulông, đai ốc và những mẫu sản phẩm có ren tương tự như ;
– Sản xuất lò xo ( trừ lò xo đồng hồ đeo tay ) như : Lò xo lá, lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo ;
– Sản xuất xích, trừ xích dẫn nguồn năng lượng ;
– Sản xuất những chi tiết cụ thể sắt kẽm kim loại khác như :
+ Sản xuất chân vịt tàu và cánh ,
+ Mỏ neo ,
+ Chuông ,
+ Đường ray tàu hoả ,
+ Dụng cụ gài, uốn ;
– Sản xuất nam châm hút vĩnh cửu, sắt kẽm kim loại ;
– Sản xuất bình của máy hút bụi sắt kẽm kim loại ;
– Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng sắt kẽm kim loại ;
– Dụng cụ cuộn tóc sắt kẽm kim loại, ô cầm tay sắt kẽm kim loại, lược .
Loại trừ :
– Sản xuất thùng và bể chứa được phân vào nhóm 25120 ( Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ tiềm ẩn bằng sắt kẽm kim loại ) ;
– Sản xuất gươm, đao được phân vào nhóm 25930 ( Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ sắt kẽm kim loại thông dụng ) ;
– Sản xuất lò xo đồng hồ đeo tay đeo tay và treo tường được phân vào nhóm 26520 ( Sản xuất đồng hồ đeo tay ) ;
– Sản xuất dây và cáp cho truyền điện được phân vào nhóm 27320 ( Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác ) ;
– Sản xuất xích truyền nguồn năng lượng được phân vào nhóm 28140 ( Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, những bộ phận tinh chỉnh và điều khiển và truyền hoạt động ) ;
– Sản xuất xe chở đồ trong nhà hàng được phân vào nhóm 30990 ( Sản xuất phương tiện đi lại và thiết bị vận tải đường bộ khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất đồ vật sắt kẽm kim loại được phân vào nhóm 31009 ( Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật tư khác ) ;
– Sản xuất dụng cụ thể thao được phân vào nhóm 32300 ( Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao ) ;
– Sản xuất đồ chơi và game show được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) .
26 : SẢN XUẤT SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, MÁY VI TÍNH VÀ SẢN PHẨM QUANG HỌC
Ngành này gồm :
Sản xuất máy tính, linh phụ kiện máy tính, thiết bị truyền thông online và những mẫu sản phẩm điện tử cùng loại cũng như sản xuất những linh phụ kiện cho những loại sản phẩm này .
Quá trình sản xuất của ngành này mang đặc tính riêng bởi mẫu mã và việc sử dụng bo mạch và ứng dụng kỹ thuật với độ chuyên môn hóa cao .
Ngành này cũng gồm :
Sản xuất điện tử tiêu dùng, giám sát, kiểm nghiệm, thiết bị điều khiển và tinh chỉnh, bức xạ, thiết bị điện y học và điện liệu pháp, thiết bị và dụng cụ quang học, sản xuất phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo từ tính và quang học .

261 – 2610 – 26100: Sản xuất linh kiện điện tử

Nhóm này gồm : Sản xuất chất bán dẫn và những linh phụ kiện ứng dụng điện tử khác .
Cụ thể :
– Sản xuất tụ điện, điện tử ;
– Sản xuất điện trở, điện tử ;
– Sản xuất bộ mạch vi giải quyết và xử lý ;
– Sản xuất bo mạch điện tử ;
– Sản xuất ống điện tử ;
– Sản xuất link điện tử ;
– Sản xuất mạch điện tích hợp ;
– Sản xuất ống hai cực, bóng bán dẫn, bộ chia tương quan ;
– Sản xuất phần cảm điện ( cuộn cảm kháng, cuộn dây, bộ chuyển ), loại linh phụ kiện điện tử ;
– Sản xuất tinh thể điện tử và lắp ráp tinh thể ;
– Sản xuất solenoit, bộ chuyển mạch và bộ chuyển đổi cho những bộ phận điện tử ;
– Sản xuất chất bán dẫn, sản xuất chất tinh chế và bán tinh chế ;
– Sản xuất thẻ giao diện ( âm thanh, video, tinh chỉnh và điều khiển, mạng lưới ) ;
– Sản xuất cấu kiện hiển thị ( plasma, polime, LCD ) ;
– Sản xuất bóng đèn di-ot phát sáng ( LED ) ;
– Sản xuất cáp máy in, cáp màn hình hiển thị, cáp USB. ..
Loại trừ :
– Sản xuất thẻ mưu trí, được phân vào nhóm 18110 ( In ấn ) ;
– Sản xuất môđem ( thiết bị truyền tải ) được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị tiếp thị quảng cáo ) ;
– Sản xuất màn hình hiển thị vi tính và vô tuyến được phân vào nhóm 26200 ( Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ), 26400 ( Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử gia dụng ) ;
– Sản xuất ống tia X và phân loại bức xạ cùng loại được phân vào nhóm 26600 ( Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp ) ;
– Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học được phân vào nhóm 26700 ( Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học ) ;
– Sản xuất bộ chia tách cùng loại cho những ứng dụng điện tử được phân vào ngành 27 ( Sản xuất thiết bị điện ) ;
– Sản xuất đui bóng được phân vào nhóm 27101 ( Sản xuất môtơ, máy phát ) ;
– Sản xuất rơ le điện được phân vào nhóm 27101 ( Sản xuất môtơ, máy phát ) ;
– Sản xuất thiết bị dây dẫn điện được phân vào nhóm 27330 ( Sản xuất thiết bị dây dẫn điện những loại ) ;
– Sản xuất thiết bị hoàn hảo được phân loại dựa trên cơ sở phân loại thiết bị điện tử .

262 – 2620 – 26200: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

Nhóm này gồm :
Sản xuất hoặc lắp ráp những máy tính điện tử như màn hình hiển thị, máy tính để bàn, sever, máy xách tay ; những thiết bị ngoại vi máy tính như thiết bị tàng trữ và thiết bị ra / vào ( máy in, màn hình hiển thị, bàn phím ). Có thể là máy tính tỷ biến, máy tính kỹ thuật số hoặc lai. Máy tính kỹ thuật số, loại nổi bật nhất là những thiết bị hoàn toàn có thể triển khai những việc làm sau : ( 1 ) lưu những chương trình giải quyết và xử lý hoặc những chương trình và số liệu cần ngay cho việc thực thi một chương trình ; ( 2 ) hoàn toàn có thể độc lập được đặt chương trình tương thích với những nhu yếu của người sử dụng ; ( 3 ) triển khai những đo lường và thống kê do người sử dụng nhu yếu ; và ( 4 ) thực thi mà không cần có sự can thiệp của con người một chương trình giải quyết và xử lý nhu yếu máy tính đổi khác những thao tác của nó theo những quyết định hành động logic trong khi chạy. Máy tính tỷ biến hoàn toàn có thể có những quy mô toán và gồm có tối thiểu trấn áp tỷ biến và những yếu tố chương trình .
Cụ thể :
– Sản xuất máy vi tính để bàn ;
– Sản xuất máy vi tính xách tay ;
– Sản xuất sever ;
– Sản xuất máy tính cầm tay ( PDA ) ;
– Sản xuất ổ đĩa từ, đĩa flash và những thiết bị lưu khác ;
– Sản xuất ổ đĩa quang học ( ví dụ CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW ) ;
– Sản xuất máy in ;
– Sản xuất màn hình hiển thị ;
– Sản xuất bàn phím ;
– Sản xuất những loại chuột, que tinh chỉnh và điều khiển và những thiết bị kiểm tra ;
– Sản xuất những giao diện máy tính ;
– Sản xuất máy quét, gồm có máy quét mã thanh ;
– Sản xuất máy đọc thẻ mưu trí ;
– Sản xuất mũ ảo ;
– Sản xuất máy chiếu .
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất những cổng máy tính như máy rút tiền tự động hóa ( ATM ), máy bán hàng ( POS ), không hoạt động giải trí theo cơ khí ;
– Sản xuất thiết bị văn phòng đa công dụng như máy phối hợp fax-copy-quét .
Loại trừ :
– Sao bản ghi âm thanh được phân vào nhóm 18200 ( Sao chép bản ghi những loại ) ;
– Sản xuất những linh phụ kiện điện tử và những thiết bị điện tử sử dụng trong máy tính và những thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 26100 ( Sản xuất linh phụ kiện điện tử ) ;
– Sản xuất những modem máy tính trong / ngoài được phân vào nhóm 26100 ( Sản xuất linh phụ kiện điện tử ) ;
– Sản xuất những giao diện, modun và thiết bị lắp được phân vào nhóm 26100 ( Sản xuất linh phụ kiện điện tử ) ;
– Sản xuất modem, những thiết bị dẫn được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị tiếp thị quảng cáo ) ;
– Sản xuất những thiết bị truyền liên lạc kỹ thuật số, thiết bị truyền số liệu ( ví dụ cầu, cổng ) được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị truyền thông online ) ;
– Sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng, như máy chạy CD và DVD được phân vào nhóm 26400 ( Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử gia dụng ) ;
– Sản xuất màn hình hiển thị vô tuyến và màn hình hiển thị hiển thị được phân vào nhóm 26400 ( Sản xuất loại sản phẩm điện tử gia dụng ) ;
– Sản xuất những chương trình game show điện tử được phân vào nhóm 26400 ( Sản xuất loại sản phẩm điện tử gia dụng ) ;
– Sản xuất phương tiện đi lại quang học hoặc từ tính sử dụng trong những thiết bị máy tính hoặc thiết bị khác được phân vào nhóm 26800 ( Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học ) .

263 – 2630 – 26300: Sản xuất thiết bị truyền thông

Nhóm này gồm :
– Sản xuất thiết bị truyền tài liệu và điện thoại cảm ứng được sử dụng để chuyển tín hiệu điện tử trải qua dây dẫn hoặc không khí như đài phát thanh và trạm vô tuyến và những thiết bị tiếp thị quảng cáo không dây ;
– Sản xuất thiết bị chuyển mạch văn phòng TT ;
– Sản xuất điện thoại cảm ứng không dây ;
– Sản xuất thiết bị đổi nhánh riêng ( PBX ) ;
– Sản xuất điện thoại thông minh và máy fax, gồm có máy vấn đáp điện thoại thông minh ;
– Sản xuất thiết bị truyền tài liệu, như cổng, thiết bị truyền dẫn ;
– Sản xuất ăngten thu phát ;
– Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến ;
– Sản xuất máy nhắn tin ;
– Sản xuất điện thoại di động ;
– Sản xuất thiết bị tiếp thị quảng cáo di động ;
– Sản xuất thiết bị trong phòng thu vô tuyến và truyền thanh, gồm có cả những máy quay phim ;
– Sản xuất môdem, thiết bị truyền tải ;
– Sản xuất mạng lưới hệ thống chuông chống trộm và đèn báo động, gửi tín hiệu đến một trạm điều khiển và tinh chỉnh ;
– Sản xuất thiết bị quy đổi tivi và đài ;
– Sản xuất thiết bị hồng ngoại ( ví dụ như tinh chỉnh và điều khiển từ xa ) .
Loại trừ :
– Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính được phân vào nhóm 26200 ( Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) ;
– Sản xuất thiết bị thu thanh và thu hình gia dụng được phân vào nhóm 26400 ( Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử gia dụng ) ;
– Sản xuất thiết bị linh phụ kiện điện tử và cụm lắp ráp được sử dụng thiết bị tiếp thị quảng cáo, được phân vào nhóm 26100 ( Sản xuất linh phụ kiện điện tử ) ;
– Sản xuất môdem bên trong / bên ngoài máy vi tính ( dạng máy vi tính cá thể ) được phân vào nhóm 26100 ( Sản xuất linh phụ kiện điện tử ) ;
– Sản xuất bảng ghi tỷ số điện tử được phân vào nhóm 27900 ( Sản xuất thiết bị điện khác ) ;
– Sản xuất đèn giao thông vận tải được phân vào nhóm 27900 ( Sản xuất thiết bị điện khác ) .

264 – 2640 – 26400: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

Nhóm này gồm :
– Sản xuất thiết bị âm thanh và video điện tử cho vui chơi mái ấm gia đình, xe có động cơ, mạng lưới hệ thống truyền thanh và thiết bị khuếch đại âm thanh ;
– Sản xuất đầu máy video và thiết bị sao chép ;
– Sản xuất tivi ;
– Sản xuất màn hình hiển thị vô tuyến ;
– Sản xuất mạng lưới hệ thống thu thanh và sao chép ;
– Sản xuất thiết bị âm thanh nổi ;
– Sản xuất máy thu radio ;
– Sản xuất mạng lưới hệ thống loa phóng thanh ;
– Sản xuất loại video camera kiểu hộ mái ấm gia đình ;
– Sản xuất máy hát tự động hóa ;
– Sản xuất máy khuếch đại cho nhạc cụ và mạng lưới hệ thống truyền thanh ;
– Sản xuất micrô ;
– Sản xuất đầu DVD, CD ;
– Sản xuất máy karaokê ;
– Sản xuất tai nghe ( ví dụ như dùng cho radio, máy radio âm thanh nổi, máy tính ) ;
– Sản xuất bảng điều khiển và tinh chỉnh của những chương trình game show video .
Loại trừ :
– Tái sản xuất thiết bị ghi âm truyền thông online ( máy tính truyền thông online, âm thanh, video … ) được phân vào nhóm 18200 ( Sao chép bản ghi những loại ) ;
– Sản xuất thiết bị máy tính ngoại vi và màn hình hiển thị máy tính được phân vào nhóm 26200 ( Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) ;
– Sản xuất máy vấn đáp điện thoại cảm ứng được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị tiếp thị quảng cáo ) ;
– Sản xuất thiết bị gửi tin nhắn được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị truyền thông online ) ;
– Sản xuất thiết bị tinh chỉnh và điều khiển từ xa ( radio và hồng ngoại ) được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị tiếp thị quảng cáo ) ;
– Sản xuất camera và thiết bị phát thanh khác được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị tiếp thị quảng cáo ) ;
– Sản xuất thiết bị thu thanh như thiết bị tái sản xuất, ăngten thu phát, video thương mại được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị truyền thông online ) ;
– Sản xuất chương trình game show điện tử với những ứng dụng cố định và thắt chặt được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) .

265: Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ

Nhóm này gồm : Sản xuất những mạng lưới hệ thống và thiết bị kiểm tra, xu thế, điều khiển và tinh chỉnh dùng cho những mục tiêu chuyên ngành hay không chuyên ngành khác nhau ; gồm có những thiết bị đo thời hạn như đồng hồ đeo tay để bàn, treo tường và những thiết bị tương quan .

2651 – 26510: Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

Nhóm này gồm :
Sản xuất những mạng lưới hệ thống và thiết bị tìm kiếm, thăm dò, khuynh hướng, thiết bị dùng trong hàng không, hàng hải ; những máy điều khiển và tinh chỉnh và kiểm soát và điều chỉnh ứng dụng tự động hóa, như lò, điều hoà, tủ lạnh và những thiết bị khác ; những dụng cụ thiết bị đo lường và thống kê, hiển thị, thu thanh, truyền tải và trấn áp những thông số kỹ thuật hoạt động giải trí công nghiệp như nhiệt độ, nhiệt độ, áp suất, độ bụi, độ cháy, dòng chảy, Lever, độ dính, tỷ lệ, độ axit, độ tập trung chuyên sâu, sự luân phiên ; đo tổng số ( như côngtơ ), dụng cụ đo độ cháy và đo lường và thống kê ; dụng cụ đo và kiểm tra những đặc thù điện năng và tín hiệu điện tử ; mạng lưới hệ thống dụng cụ và dụng cụ nghiên cứu và phân tích thí nghiệm thành phần hoá học và vật lý hay độ đông đặc những mẫu vật liệu rắn, lỏng, khí và tổng hợp ; máy đồng hồ đeo tay và thời hạn, công cụ kiểm tra và đo lường và thống kê khác và những bộ phận của nó .
Cụ thể :
– Sản xuất động cơ máy bay ;
– Sản xuất thiết bị kiểm tra mức khí thải tự động hóa ;
– Sản xuất thiết bị khí tượng ;
– Sản xuất thiết bị kiểm tra đặc tính vật lý ;
– Sản xuất máy ghi tim vật lý ;
– Sản xuất thiết bị thống kê giám sát điện năng và tín hiệu điện tử ( gồm có cả viễn thông ) ;
– Sản xuất dụng cụ phát hiện phóng xạ và dụng cụ chỉ huy ;
– Sản xuất thiết bị cho tìm hiểu ;
– Sản xuất nhiệt kế lỏng trong kính và loại lưỡng kim ( trừ y tế ) ;
– Sản xuất máy đo nhiệt độ ;
– Sản xuất thiết bị trấn áp số lượng giới hạn thủy lực ;
– Sản xuất thiết bị trấn áp lửa và nhiệt ;
– Sản xuất quang phổ kế ;
– Sản xuất máy đo khí ;
– Sản xuất công tơ đo lượng tiêu dùng ( như nước, gas ) ;
– Sản xuất máy đo dòng chảy và thiết bị đếm ;
– Sản xuất máy đếm ;
– Sản xuất máy dò quặng, máy đo độ rung, máy dò tìm sắt kẽm kim loại ;
– Sản xuất thu thanh máy bay, kiểm tra, thống kê giám sát, xu thế, thiết bị hàng không, hàng hải, gồm có phao âm ;
– Sản xuất thiết bị GPS ;
– Sản xuất thiết bị trấn áp thiên nhiên và môi trường và tinh chỉnh và điều khiển tự động hóa ;
– Sản xuất thiết bị giám sát và ghi ( ví dụ đo ánh sáng ) ;
– Sản xuất máy giám sát hành vi ;
– Sản xuất dụng cụ nghiên cứu và phân tích thí nghiệm ( ví dụ thiết bị nghiên cứu và phân tích mẫu máu ) ;
– Sản xuất thiết bị chưng cất trong phòng thí nghiệm, máy li tâm, máy siêu âm ;
– Sản xuất thiết bị cân, đo, lồng ấp dùng trong phòng thí nghiệm ;
– Sản xuất những thiết bị thống kê giám sát khác như máy dò phóng xạ, máy dò tìm, đo nhiệt độ, đo khí tượng .
Loại trừ :
– Sản xuất máy vấn đáp điện thoại cảm ứng được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị truyền thông online ) ;
– Sản xuất thiết bị kiểm tra y tế được phân vào nhóm 26600 ( Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp ) ;
– Sản xuất thiết bị định vị quang học được phân vào nhóm 26700 ( Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học ) ;
– Sản xuất máy ghi điều lọc được phân vào nhóm 28170 ( Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) ) ;
– Sản xuất thiết bị giám sát cơ khí đơn thuần ( băng, compa … ) phân theo những vật tư chính được sử dụng ;
– Lắp đặt thiết bị trấn áp những quy trình sản xuất công nghiệp được phân vào nhóm 33200 ( Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp ) .

2652 – 26520: Sản xuất đồng hồ

Nhóm này gồm :
– Sản xuất những loại đồng hồ đeo tay đeo tay, treo tường, gồm có đồng hồ đeo tay dạng tấm ;
– Sản xuất hộp đựng đồng hồ đeo tay treo tường và đeo tay, gồm có cả hộp bằng sắt kẽm kim loại quý ;
– Sản xuất thiết bị ghi thời hạn và thiết bị giám sát, hoặc hiển thị khoảng cách thời hạn có kim đồng hồ đeo tay hoặc có mô tơ đồng nhất như :
+ Máy đo thời hạn dừng nghỉ ,
+ Đồng hồ ,
+ Dấu đóng ngày / giờ ,
+ Máy đo quy trình .
– Sản xuất máy quy đổi thời hạn và những máy ngắt khác có gắn kim đồng hồ đeo tay hoặc mô tơ đồng điệu như : Khoá hẹn giờ ;
– Sản xuất những linh phụ kiện cho đồng hồ đeo tay treo tường và đeo tay như :
+ Kim đồng hồ những loại ,
+ Lò xo, mặt đồng hồ đeo tay, đĩa, cầu và những bộ phận khác của đồng hồ đeo tay ,
+ Vỏ bọc đồng hồ đeo tay bằng mọi vật liệu .
Loại trừ :
– Sản xuất dây mang đồng hồ đeo tay phi kim ( bằng vải, da, nhựa ) được phân vào nhóm 15120 ( Sản xuất vali, túi xách và những loại tương tự như, sản xuất yên đệm ) ;
– Sản xuất dây mang đồng hồ đeo tay bằng sắt kẽm kim loại quý được phân vào nhóm 32110 ( Sản xuất đồ kim hoàn và cụ thể tương quan ) ;
– Sản xuất dây đồng hồ đeo tay bằng sắt kẽm kim loại thường được phân vào nhóm 32120 ( Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết cụ thể tương quan ) .

266 – 2660 – 26600: Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp

Nhóm này gồm :
Sản xuất máy móc cơ điện học, điện liệu pháp như thiết bị cộng hưởng từ tính, thiết bị siêu âm y tế, thiết bị trợ thính, máy ghi điện tim, thiết bị nội soi cơ điện học, sản xuất máy bức xạ và ống ứng dụng, như chuẩn đoán y tế, chữa bệnh y tế, nhìn nhận công nghiệp, điều tra và nghiên cứu và khoa học. Bức xạ hoàn toàn có thể dưới dạng tia bêta, tia gama, tia X, và những bức xạ ion khác .
Cụ thể :
– Sản xuất máy và ống bức xạ ( ví dụ công nghiệp, chuẩn đoán y tế, chữa bệnh y tế, điều tra và nghiên cứu, khoa học ) ;
– Sản xuất thiết bị tia X ;
– Sản xuất máy quét CT ;
– Sản xuất máy quét PET ;
– Sản xuất thiết bị MRI ;
– Sản xuất thiết bị laser y tế ;
– Sản xuất thiết bị nội soi y tế ;
– Sản xuất thiết bị bức xạ kiểm tra, diệt khuẩn thức ăn và sữa .
Loại trừ : Sản xuất giường thuộc da, được phân vào nhóm 2829 ( Sản xuất máy chuyên được dùng khác ) .

267 – 2670 – 26700: Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

Nhóm này gồm :
Sản xuất dụng cụ và thấu kính quang học, như ống nhòm, kính hiển vi ( trừ electron, proton ), kính thiên văn, kính lăng trụ, thấu kính ; thấu kính phủ ngoài hoặc đánh bóng ( trừ kính mắt ) ; thấu kính khung ( trừ kính mắt ) và sản xuất thiết bị chụp ảnh như camera và máy đo ánh sáng .
Cụ thể :
– Sản xuất gương quang học ;
– Sản xuất thiết bị súng ngắn quang học ;
– Sản xuất thiết bị định vị quang học ;
– Sản xuất dụng cụ phóng đại quang học ;
– Sản xuất dụng cụ quang học đúng chuẩn ;
– Sản xuất máy so mẫu quang học ;
– Sản xuất camera ( quang học, kỹ thuật số ) ;
– Sản xuất máy chiếu hình ảnh động và slide ;
– Sản xuất máy chiếu sử dụng đèn ;
– Sản xuất dụng cụ giám sát quang học và kiểm tra ( thiết bị điều khiển và tinh chỉnh cháy, máy đo ánh sáng nhiếp ảnh, tìm tầm ngắm ) ;
– Sản xuất thấu kính, siêu âm quang học, ống nhòm, kính thiên văn ;
– Sản xuất thiết bị laser .
Loại trừ :
– Sản xuất máy chiếu dùng cho vi tính được phân vào nhóm 26200 ( Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) ;
– Sản xuất TV thương mại và video camera được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị tiếp thị quảng cáo ) ;
– Sản xuất video camera dùng cho mái ấm gia đình được phân vào nhóm 26400 ( Sản xuất loại sản phẩm điện tử gia dụng ) ;
– Sản xuất những thiết bị hoàn thành xong sử dụng những cấu kiện laser được phân vào nhóm 26600 ( Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp ) ;
– Sản xuất máy photocopy được phân vào nhóm 28170 ( Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) ;
– Sản xuất sản phẩm & hàng hóa thiết bị chữa mắt được phân vào nhóm 32501 ( Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa ) .

268 – 2680 – 26800: Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học

Nhóm này gồm : Sản xuất thiết bị truyền thông online thu âm quang học và từ tính, như băng video và casset từ tính trắng, đĩa trắng, đĩa quang học trắng và thiết bị truyền thông online vận tốc cao …
Loại trừ : Tái sản xuất thiết bị thu thanh ( tiếp thị quảng cáo kỹ thuật số, âm thanh, video … ) được phân vào nhóm 18200 ( Sao chép bản ghi những loại ) .
27 : SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN
Ngành này gồm : Sản xuất những loại sản phẩm sản xuất, phân phối và sử dụng nguồn năng lượng điện. Ngành này cũng gồm sản xuất đèn điện, thiết bị phát tín hiệu và những thiết bị điện mái ấm gia đình .
Loại trừ : Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử được phân vào ngành 26 ( Sản xuất loại sản phẩm điện tử, máy vi tính và mẫu sản phẩm quang học ) .

271 – 2710: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Nhóm này gồm : Sản xuất những máy biến thế điện, phân phối và những máy biến thế chuyên dùng ; máy phát điện, tập trung chuyên sâu ; bộ chuyển mạch và tổng đài ; rơle và tinh chỉnh và điều khiển công nghiệp. Thiết bị điện trong nhóm này phân theo mức độ điện trở .
Loại trừ :
– Sản xuất máy chuyển và biến hóa loại điện được phân vào nhóm 26100 ( Sản xuất linh phụ kiện điện tử ) ;
– Sản xuất dụng cụ điều khiển và tinh chỉnh môi trường tự nhiên và thiết bị trấn áp những quy trình tiến độ công nghiệp, được phân vào nhóm 26510 ( Sản xuất thiết bị đo lường và thống kê, kiểm tra, khuynh hướng và tinh chỉnh và điều khiển ) ;
– Sản xuất bộ chuyển mạch điện, như nút bấm, khoá chuyển được phân vào nhóm 27330 ( Sản xuất thiết bị dây dẫn điện những loại ) ;
– Sản xuất thiết bị hàn điện được phân vào nhóm 27900 ( Sản xuất thiết bị điện khác ) ;
– Sản xuất máy đổi điện, chuyển dòng điện được phân vào nhóm 27900 ( Sản xuất thiết bị điện khác ) ;
– Sản xuất bộ phát điện tubin được phân vào nhóm 28110 ( Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) ) ;
– Sản xuất máy khởi động và máy phát điện cho cơ khí cháy nội sinh được phân vào nhóm 29300 ( Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác ) .
27101 : Sản xuất mô tơ, máy phát
Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy biến hóa phân phối điện ;
– Sản xuất máy quy đổi hàn bằng một cung lửa điện ;
– Sản xuất đá balat huỳnh quang ( như máy biến thế ) ;
– Sản xuất máy phát điện ( trừ máy khởi động đốt cháy nội sinh ) ;
– Sản xuất máy phát điện ( trừ máy dao điện nạp pin cho máy đốt cháy nội sinh ) ;
– Sản xuất bộ phát điện ( trừ những bộ phát điện tubin ) .
27102 : Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển và tinh chỉnh điện
Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy quy đổi phụ, phân phối nguồn năng lượng điện ;
– Sản xuất máy kiểm soát và điều chỉnh truyền và phân phối điện ;
– Sản xuất bảng trấn áp phân phối điện ;
– Sản xuất máy tách mạch điện, nguồn năng lượng ;
– Sản xuất bảng điều khiển và tinh chỉnh, phân phối nguồn năng lượng điện ;
– Sản xuất ống dẫn cho máy tổng đài điện cơ ;
– Sản xuất cầu chì, điện ;
– Sản xuất thiết bị chuyển nguồn năng lượng ;
– Sản xuất bộ chuyển, nguồn năng lượng điện ( trừ nút bấm, khoá, sôlênôit ( cuộn dây sắt kẽm kim loại trở nên có từ tính khi có dòng điện đi qua cuộn dây đó ), lẫy khoá ) ;
– Sản xuất bộ phát điện chuyển cơ bản ;
– Cuộn lại lõi trong những xí nghiệp sản xuất .

272 – 2720 – 27200: Sản xuất pin và ắc quy

Nhóm này gồm : Sản xuất pin xạc lại được và pin không xạc lại được .
Cụ thể :
– Sản xuất pin và ắc quy : Pin có dioxit mangan, dioxit thủy ngân, ôxit bạc …
– Sản xuất ắc quy điện, gồm có những phần như : Tấm ngăn, bình ắc quy, vỏ bọc ;
– Sản xuất ắc quy axit chì ;
– Sản xuất ắc quy nitrat camium ;
– Sản xuất ắc quy NiMH ;
– Sản xuất ắc quy Lithi ;
– Sản xuất ắc quy khô ;
– Sản xuất ắc quy nước .

273: Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

Nhóm này gồm : Sản xuất thiết bị dây dẫn mang điện và thiết bị dây dẫn không mang điện cho mạch điện dẫn bằng mọi vật liệu .
Nhóm này cũng gồm : Sản xuất dây cách điện và sợi cáp quang học .

2731 – 27310: Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học

Nhóm này gồm : Sản xuất sợi cáp quang truyền số liệu hoặc truyền hình ảnh động .
Loại trừ :
– Sản xuất sợi thủy tinh được phân vào nhóm 23103 ( Sản xuất sợi thủy tinh và loại sản phẩm từ sợi thủy tinh ) ;
– Sản xuất bộ sợi cáp quang có thiết bị nối hoặc có gắn những bộ phận, tùy thuộc vào ứng dụng được phân vào nhóm 26100 ( Sản xuất linh phụ kiện điện tử ) .

2732 – 27320: Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

Nhóm này gồm : Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm .
Loại trừ :
– Sản xuất ( kéo ) dây được phân vào nhóm 24100 ( Sản xuất sắt, thép, gang ), 24202 ( Sản xuất sắt kẽm kim loại màu ) ;
– Sản xuất cáp máy tính, cáp máy in, cáp USB, và những mạng lưới hệ thống cáp tựa như được phân vào nhóm 26100 ( Sản xuất linh phụ kiện điện tử ) ;
– Sản xuất bộ dây cáp, vỏ bọc dây điện và những bộ dây cáp tựa như hoặc những linh phụ kiện dùng trong những ứng dụng tự động hóa được phân vào nhóm 29300 ( Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác ) .

2733 – 27330: Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

Nhóm này gồm :
– Sản xuất những thiết bị dây dẫn mang điện và không mang điện bằng bất kỳ vật tư nào ,
Cụ thể :
– Sản xuất thanh ray xe buýt, dây dẫn điện ( trừ loại mạch chuyển ) ;
– Sản xuất GFCI ( ngắt mạch rò ngầm ) ;
– Sản xuất kẹp đèn ;
– Sản xuất cột và cuộn chống sét ;
– Sản xuất bộ phận ngắt mạch cho dây dẫn điện ( những công tắc nguồn ứng suất, nút bấm, lẫy khoá ) ;
– Sản xuất ổ cắm, dây dẫn điện ;
– Sản xuất hộp đựng dây điện ( ví dụ mối nối, công tắc nguồn ) ;
– Sản xuất cáp, máy móc, điện ;
– Sản xuất thiết bị nối và dẫn ;
– Sản xuất cực chuyển giao và mạch nối phần cứng ;
– Sản xuất thiết bị dây dẫn không mang điện bằng nhựa gồm có cáp điện nhựa, hộp đựng mối nối hai mạch điện bằng nhựa, bàn rà, máy nối cực bằng nhựa và những thiết bị tương tự như .
Loại trừ :
– Sản xuất cách điện bằng thủy tinh và gốm được phân vào nhóm 23930 ( Sản xuất mẫu sản phẩm gốm, sứ khác ) ;
– Sản xuất linh phụ kiện nối điện, đui đèn, công tắc nguồn được phân vào nhóm 26100 ( Sản xuất linh phụ kiện điện tử ) .

274 – 2740 – 27400: Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

Nhóm này gồm :
Sản xuất đèn tròn hoặc đèn ống, những bộ phận hoặc linh phụ kiện ( trừ những chỗ thủy tinh rỗng của đèn ống ) ; những vật điện chiếu sáng ( trừ xe điện ) ; thiết bị chiếu sáng không dùng điện ; chụp đèn ( trừ loại bằng thủy tinh và nhựa ) ; linh phụ kiện những vật chiếu sáng ( trừ dây dẫn mang điện ). Sản xuất thiết bị chiếu sáng không dùng điện cũng thuộc nhóm này .
Cụ thể :
– Sản xuất vật phóng điện, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, đèn tia cực tím, đèn dùng hồng ngoại, … đèn, thiết bị phụ và bóng đèn ;
– Sản xuất thiết bị chiếu sáng treo cố định và thắt chặt trên trần nhà ;
– Sản xuất đèn treo nhiều ngọn ;
– Sản xuất đèn bàn ( đồ chiếu sáng cố định và thắt chặt ) ;
– Sản xuất thiết bị chăng đèn trên cây Nôel ;
– Sản xuất lò sưởi điện ;
– Sản xuất đèn flash ;
– Sản xuất đèn điện diệt côn trùng nhỏ ;
– Sản xuất đèn lồng ( cacbua, điện, gas, dầu lửa ) ;
– Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho những phương tiện đi lại giao thông vận tải ( trừ xe cộ ) ;
– Sản xuất thiết bị chiếu sáng cố định và thắt chặt trên đường phố ( trừ đèn giao thông vận tải ) ;
– Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho xe cộ ( ví dụ cho xe máy, máy bay, tàu thủy ) .
Loại trừ :
– Sản xuất đồ thủy tinh và bộ phận bằng thủy tinh dùng cho đồ chiếu sáng được phân vào nhóm 2310 ( Sản xuất thủy tinh và loại sản phẩm từ thủy tinh ) ;
– Sản xuất thiết bị dây dẫn mang điện dùng cho đồ chiếu sáng cố định và thắt chặt được phân vào nhóm 27330 ( Sản xuất thiết bị dây dẫn điện những loại ) ;
– Sản xuất quạt trần trên nhà hoặc quạt phòng tắm có gắn thiết bị chiếu sáng cố định và thắt chặt được phân vào nhóm 27500 ( Sản xuất đồ điện gia dụng ) ;
– Sản xuất thiết bị tín hiệu bằng điện như đèn giao thông vận tải và thiết bị tín hiệu cho người đi trên đường được phân vào nhóm 27900 ( Sản xuất thiết bị điện khác ) .

275 – 2750 – 27500: Sản xuất đồ điện dân dụng

Nhóm này gồm :
Sản xuất những thiết bị điện nhỏ và đồ gia dụng bằng điện, máy hút bụi dùng trong mái ấm gia đình, quạt gia dụng, máy giặt gia dụng, máy lau sàn điện gia dụng, thiết bị là, thiết bị nấu ăn gia dụng, tủ lạnh gia dụng, tủ ướp lạnh, những thiết bị gia dụng chính bằng điện hoặc không bằng điện, như máy rửa bát, bình đun nước, máy nghiền rác. Nhóm này gồm có những thiết bị có điện, gas hoặc những nguồn nguồn năng lượng khác .
Cụ thể :
– Sản xuất những thiết bị điện gia dụng như : Tủ lạnh, tủ ướp lạnh, máy rửa bát, máy giặt và sấy khô, máy hút bụi, máy lau sàn, máy nghiền rác, máy xay, nghiền, ép hoa quả, mở hộp, máy cạo râu điện, đánh răng điện, và những thiết bị dùng cho cá thể bằng điện khác, máy mài dao, quạt thông gió ;
– Sản xuất những thiết bị gia dụng nhiệt điện như : Máy đun nước bằng điện, chăn điện, máy sấy, lược, bàn chải, cuộn tóc bằng điện, bàn là điện, máy sưởi và quạt gia dụng, lò điện, lò vi sóng, nhà bếp điện, lò nướng bánh, máy pha cafe, chảo rán, quay, nướng, hấp, điện trở, …
– Sản xuất thiết bị nấu và làm nóng gia dụng không dùng điện như :
+ Máy sưởi không dùng điện, vỉ nướng, lò, ấm đun nước, thiết bị nấu ăn, sấy bát .
Loại trừ :
– Sản xuất tủ lạnh và máy ướp lạnh dùng cho thương mại và công nghiệp, điều hoà nhiệt độ phòng, quạt treo, lò sưởi vĩnh cửu, quạt thông hơi, hút gió, đồ đun nấu, máy giặt thương mại, giặt khô, máy hút bụi thương mại công nghiệp và trong văn phòng được phân vào ngành 28 ( Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất máy khâu gia dụng được phân vào nhóm 28260 ( Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da ) ;
– Lắp đặt mạng lưới hệ thống máy hút bụi TT được phân vào nhóm 43290 ( Lắp đặt mạng lưới hệ thống kiến thiết xây dựng khác ) .

279 – 2790 – 27900: Sản xuất thiết bị điện khác

Nhóm này gồm :
Sản xuất những thiết bị điện hỗn hợp khác không phải là máy phát, mô tơ hay máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, dây dẫn, thiết bị có dây dẫn, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện gia dụng .
Cụ thể :
– Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn ;
– Sản xuất thiết bị đóng Open bằng điện ;
– Sản xuất chuông điện ;
– Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện ;
– Sản xuất máy làm sạch siêu âm ( trừ thí nghiệm và nha khoa ) ;
– Sản xuất máy đổi điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nguyên vật liệu, cung ứng nguồn năng lượng kiểm soát và điều chỉnh và không kiểm soát và điều chỉnh, cung ứng nguồn năng lượng liên tục ;
– Sản xuất máy cung ứng nguồn năng lượng liên tục ( UPS ) ;
– Sản xuất máy triệt sự tràn ;
– Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và những bộ dây điện khác với dây và liên kết cách điện ;
– Sản xuất điện cực cacbon và graphit, liên kết, những loại sản phẩm cacbon và graphit điện khác ;
– Sản xuất máy thực hành thực tế tần suất ;
– Sản xuất tụ điện, điện trở, và những thiết bị tựa như, máy gia tốc ;
– Sản xuất súng cầm tay hàn sắt ;
– Sản xuất nam châm từ điện ;
– Sản xuất còi báo động ;
– Sản xuất bảng ghi tỉ số điện tử ;
– Sản xuất những thiết bị tín hiệu như đèn giao thông vận tải và thiết bị tín hiệu bộ hành ;
– Sản xuất vật cách điện ( trừ bằng thủy tinh và sứ ), dây cáp sắt kẽm kim loại cơ bản ;
– Sản xuất những thiết bị và cấu kiện điện dùng trong những động cơ đốt trong ;
– Sản xuất những thiết bị hàn điện, gồm có máy hàn thép cầm tay .
Loại trừ :
– Sản xuất vật cách điện bằng sứ được phân vào nhóm 23930 ( Sản xuất mẫu sản phẩm gốm sứ khác ) ;
– Sản xuất sợi và những loại sản phẩm cácbon hoặc graphit được phân vào nhóm 23990 ( Sản xuất loại sản phẩm từ chất khoáng phi sắt kẽm kim loại khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất máy chỉnh lưu loại linh phụ kiện điện, mạch điện chỉnh điện áp, mạch điện đổi nguồn năng lượng, tụ điện, điện trở, và những thiết bị khác được phân vào nhóm 26100 ( Sản xuất linh phụ kiện điện tử ) ;
– Sản xuất máy biến thế, môtơ, công tắc nguồn, rơle, tinh chỉnh và điều khiển công nghiệp được phân vào nhóm 2710 ( Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển và tinh chỉnh điện ) ;
– Sản xuất ăcquy được phân vào nhóm 27200 ( Sản xuất pin và ắc quy ) ;
– Sản xuất dây tiếp thị quảng cáo và truyền tải nguồn năng lượng, thiết bị dây dẫn mang điện và không mang điện được phân vào nhóm 27330 ( Sản xuất thiết bị dây dẫn điện những loại ) ;
– Sản xuất thiết bị chiếu sáng được phân vào nhóm 27400 ( Sản xuất thiết bị chiếu sáng ) ;
– Sản xuất thiết bị gia dụng được phân vào nhóm 27500 ( Sản xuất đồ điện gia dụng ) ;
– Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện được phân vào nhóm 28190 ( Sản xuất máy thông dụng khác ) ;
– Sản xuất miếng đệm cácbon và graphit được phân vào nhóm 28190 ( Sản xuất máy thông dụng khác ) ;
– Sản xuất thiết bị điện dùng cho mô tô như máy phát, máy biến thế, ổ cắm, mạng lưới hệ thống hành lang cửa số và cửa ra vào bằng điện, máy kiểm soát và điều chỉnh điện thế được phân vào nhóm 29300 ( Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Sản xuất những thiết bị báo hiệu cơ khí hay điện cơ, những thiết bị trấn áp giao thông vận tải và bảo đảm an toàn cho đường tàu, tàu điện, thuyền bè, đường đi bộ, thiết bị dừng đỗ, trường bay được phân vào nhóm 30200 ( Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe ) .
28 : SẢN XUẤT MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHƯA ĐƯỢC PHÂN VÀO ĐÂU
Ngành này gồm : Sản xuất máy móc và thiết bị hoạt động giải trí độc lập với nguyên vật liệu về mặt cơ khí hoặc nhiệt hoặc triển khai những ảnh hưởng tác động lên nguyên vật liệu ( như cân và đóng gói ), gồm có những linh phụ kiện cơ khí mà sản sinh và ứng dụng lực và bất kể linh phụ kiện bắt đầu nào được sản xuất, những thiết bị cố định và thắt chặt, di động hoặc cầm tay, không kể chúng được phong cách thiết kế cho công nghiệp, kiến thiết xây dựng, kỹ thuật gia dụng, nông nghiệp hoặc gia dụng. Sản xuất những thiết bị đặc biệt quan trọng cho vận tải đường bộ hành khách và sản phẩm & hàng hóa trong khoanh vùng phạm vi tương quan cũng thuộc ngành này .
Ngành này cũng gồm :
– Sản xuất những máy chuyên được dùng khác chưa được phân vào đâu trong mạng lưới hệ thống ngành mặc dầu có được dùng trong những quy trình sản xuất hay không, như thiết bị gây cười trong những hội chợ, thiết bị dành cho game show bowling …
– Sản xuất những loại sản phẩm sắt kẽm kim loại sử dụng chung ( Ngành 25 ), thiết bị tương quan đến điều khiển và tinh chỉnh, thiết bị máy tính, thiết bị đo lường và thống kê và kiểm tra, phân phối điện và máy móc tinh chỉnh và điều khiển ( Ngành 26 và 27 ) và xe có động cơ dùng cho mục tiêu chung ( Ngành 29 và 30 ) .

281: Sản xuất máy thông dụng

Nhóm này gồm : Sản xuất máy dùng cho mục tiêu chung, tức là máy được sử dụng trong nhiều ngành của VSIC. Nó hoàn toàn có thể gồm có sản xuất những cấu kiện sử dụng trong sản xuất nhiều máy khác hoặc sản xuất những máy móc tương hỗ cho hoạt động giải trí của những ngành khác .

2811 – 28110: Sản xuất động cơ, tuabin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)

Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy pít tông đốt trong và những bộ phận tựa như, trừ môtô, máy bay và máy đẩy như :
+ Động cơ thủy lực ,
+ Động cơ đường tàu .
– Sản xuất pít tông, vòng pít tông, bộ chế hoà khí và chế hoà khí dùng cho những loại động cơ đốt trong, động cơ diesel ;
– Sản xuất van đóng mở của động cơ đốt trong ;
– Sản xuất tuabin và những bộ phận của :
+ Tuabin hơi nước và tuabin hơi khác ,
+ Tuabin hyđro, bánh xe nước, máy kiểm soát và điều chỉnh ,
+ Tuabin gió ,
+ Tuabin gas, trừ động cơ phản lực và động cơ chân vịt cho động cơ đẩy của máy bay ,
+ Sản xuất bộ tuabin nồi hơi ,
+ Sản xuất cỗ máy phát tuabin .
Loại trừ :
– Sản xuất bộ máy phát điện được phân vào nhóm 2710 ( Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển và tinh chỉnh điện ) ;
– Sản xuất cỗ máy phát hoạt động chính ( trừ bộ phát điện tua bin ) được phân vào nhóm 2710 ( Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển và tinh chỉnh điện ) ;
– Sản xuất thiết bị điện và linh phụ kiện động cơ đốt trong được phân vào nhóm 27900 ( Sản xuất thiết bị điện khác ) ;
– Sản xuất hoặc động cơ đẩy tuần hoàn của môtô, máy bay được phân vào nhóm 29100 ( Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác ), 30300 ( Sản xuất máy bay, tàu thiên hà và máy móc tương quan ), 30910 ( Sản xuất mô tô, xe máy ) ;
– Sản xuất động cơ phản lực và động cơ chân vịt được phân vào nhóm 30300 ( Sản xuất máy bay, tàu thiên hà và máy móc tương quan ) .

2812 – 28120: Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu

Nhóm này gồm :
– Sản xuất cấu kiện thủy lực và hơi nước ( gồm có bơm thủy lực, động cơ thủy lực, xi lanh thủy lực, van thủy lực và hơi nước, vòi và bộ phận lắp nối thủy lực và hơi nước ) ;
– Sản xuất thiết bị chuẩn bị sẵn sàng bay cho việc sử dụng mạng lưới hệ thống hơi ;
– Sản xuất mạng lưới hệ thống nguồn năng lượng dễ cháy ;
– Sản xuất thiết bị truyền hyđrô .
Loại trừ :
– Sản xuất máy nén được phân vào nhóm 28130 ( Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác ) ;
– Sản xuất máy bơm và van cho ứng dụng không có hyđro được phân vào nhóm 28130 ( Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác ) ;
– Sản xuất thiết bị truyền tải cơ khí được phân vào nhóm 28140 ( Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, những bộ phận tinh chỉnh và điều khiển và truyền hoạt động ) .

2813 – 28130: Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy bơm không khí hoặc chân không, máy nén khí và gas khác ;
– Sản xuất máy bơm cho chất lỏng, có hoặc không có thiết bị đo ;
– Sản xuất máy bơm phong cách thiết kế cho máy với động cơ đốt trong : bơm dầu, nước hoặc nguyên vật liệu cho động cơ mô tô …
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất vòi và van công nghiệp, gồm có van kiểm soát và điều chỉnh và vòi thông ;
– Sản xuất vòi và van vệ sinh ;
– Sản xuất vòi và van làm nóng ;
– Sản xuất máy bơm tay .
Loại trừ :
– Sản xuất van cao su đặc lưu hoá, thủy tinh hoặc thiết bị gốm được phân vào nhóm 22190 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc ), 2310 ( Sản xuất thủy tinh và loại sản phẩm từ thủy tinh ) hoặc 23930 ( Sản xuất loại sản phẩm gốm sứ khác ) ;
– Sản xuất thiết bị chuyển hyđro được phân vào nhóm 28120 ( Sản xuất thiết bị sử dụng nguồn năng lượng chiết lưu ) ;
– Sản xuất van hút cho động cơ đốt trong được phân vào nhóm 28110 ( Sản xuất động cơ, tuabin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) ) .

2814 – 28140: Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động

Nhóm này gồm :
– Sản xuất bi rời, ô bi, vòng bi tròn và những chi tiết cụ thể khác ;
– Sản xuất thiết bị truyền tải nguồn năng lượng cơ khí như :
+ Truyền trục và quay : trục cam, tay quay, lắc quay tay …
+ Trục phẳng, bánh răng hoạt động ma sát .
– Sản xuất bánh răng, mạng lưới hệ thống bánh răng và hộp số, những hộp đổi khác vận tốc khác ;
– Sản xuất khớp ly hợp và trục nối ;
– Sản xuất bánh đà và ròng rọc ;
– Sản xuất dây xích có khớp nối ;
– Sản xuất dây xích hoạt động bằng nguồn năng lượng .
Loại trừ :
– Sản xuất những dây xích khác được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất khớp ly hợp ( điện từ ) được phân vào nhóm 29300 ( Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Sản xuất dây chuyền sản xuất phụ trợ cho thiết bị hoạt động nguồn năng lượng như những bộ phận của động cơ hoặc máy bay được phân vào ngành 29 ( Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác ) và ngành 30 ( Sản xuất phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác ) .

2815 – 28150: Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung

Nhóm này gồm :
– Sản xuất lò hấp, lò luyện điện, công nghiệp và thí nghiệm, gồm có lò đốt, lò thiêu ;
– Sản xuất lò nấu ;
– Sản xuất bếp lò điện cố định và thắt chặt, bếp lò hồ bơi điện, thiết bị bếp lò gia dụng không dùng điện, như nguồn năng lượng mặt trời, hơi, dầu và những lò và thiết bị bếp lò tựa như ;
– Sản xuất lò điện gia dụng ( lò điện sục khí, máy bơm đốt nóng … ), bếp lò sục khí không dùng điện .
Nhóm này cũng gồm : Sản xuất thiết bị máy cơ khí đốt lò, lò sưởi, máy phóng điện …
Loại trừ :
– Sản xuất lò gia dụng được phân vào nhóm 27500 ( Sản xuất đồ điện gia dụng ) ;
– Sản xuất máy sấy nông nghiệp được phân vào nhóm 28250 ( Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá ) ;
– Sản xuất lò nướng bánh được phân vào nhóm 28250 ( Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá ) ;
– Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và bìa cứng được phân vào nhóm 2829 ( Sản xuất máy chuyên sử dụng khác ) ;
– Sản xuất thiết bị y tế, mổ hoặc khử trùng và thí nghiệm được phân vào nhóm 32501 ( Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa ) ;
– Lò thí nghiệm ( nha khoa ) được phân vào nhóm 32501 ( Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa ) .

2816 – 28160: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy móc nâng, bốc dỡ, luân chuyển hoạt động giải trí bằng tay hoặc bằng nguồn năng lượng như :
+ Puli ròng rọc, cần trục, tời ,
+ Cần trục, cần trục to, khung nâng di động …
+ Xe đẩy, có hoặc không có máy nâng hoặc thiết bị cầm tay, có hoặc không có bộ phận tự hành, loại được sử dụng trong những nhà máy sản xuất ,
+ Tay máy và người máy công nghiệp được phong cách thiết kế đặc biệt quan trọng cho việc nâng, bốc dỡ .
– Sản xuất băng tải …
– Sản xuất máy nâng, cầu thang tự động hóa và chuyển bằng cầu thang bộ ;
– Sản xuất những bộ phận đặc biệt quan trọng cho những thiết bị nâng và luân chuyển .
Loại trừ :
– Sản xuất thang máy hoạt động giải trí liên tục và băng tải cho tầng ngầm được phân vào nhóm 28240 ( Sản xuất máy khai thác mỏ và thiết kế xây dựng ) ;
– Sản xuất xẻng máy, máy đào được phân vào nhóm 28240 ( Sản xuất máy khai thác mỏ và thiết kế xây dựng ) ;
– Sản xuất người máy công nghiệp cho nhiều mục tiêu được phân vào nhóm 2829 ( Sản xuất máy chuyên được dùng khác ) ;
– Sản xuất cần trục nổi, cần trục tàu hoả, tải trục được phân vào nhóm 30110 ( Đóng tàu và cấu kiện nổi ), 30200 ( Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe ) ;
– Lắp đặt máy nâng và thang máy được phân vào nhóm 43290 ( Lắp đặt mạng lưới hệ thống thiết kế xây dựng khác ) .

2817 – 28170: Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy tính cơ ;
– Sản xuất máy cộng, thu ngân ;
– Sản xuất máy tính điện tử hoặc không dùng điện tử ;
– Sản xuất dụng cụ cân bưu phí, máy Giao hàng bưu điện ( dán phong bì, máy dán và in địa chỉ ; mở, phân loại ), những máy phụ trợ ;
– Sản xuất máy dán nhãn ;
– Sản xuất máy chữ ;
– Sản xuất máy tốc ký ;
– Sản xuất thiết bị đóng sách ( như đóng nhựa hoặc ngừng hoạt động ), loại văn phòng ;
– Sản xuất máy viết séc ;
– Sản xuất máy đếm xu và đóng gói xu ;
– Sản xuất gọt bút chì ;
– Sản xuất dập ghim và nhổ ghim dập ;
– Sản xuất máy in phiếu bầu cử ;
– Sản xuất máy dùi ;
– Sản xuất máy bán hàng tự động hóa, hoạt động giải trí máy móc ;
– Sản xuất máy đếm tiền ;
– Sản xuất máy photocopy ;
– Sản xuất đầu máy quay đĩa ;
– Sản xuất bảng đen, bảng trắng và bảng ghi ;
– Sản xuất máy ghi điều lọc .
Loại trừ : Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính được phân vào nhóm 26200 ( Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) .

2818 – 28180: Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén

Nhóm này gồm :
Sản xuất dụng cụ cầm tay có mô tơ điện hoặc không dùng điện hoặc chạy nước như :
+ Cưa tròn hoặc cưa thẳng ,
+ Máy khoan hoặc khoan búa ,
+ Máy đánh bóng dùng điện cầm tay ,
+ Máy đóng đinh thủy lực ,
+ Tầng đệm ,
+ Máy bào ngang ,
+ Máy mài ,
+ Máy dập ,
+ Súng tán đinh thủy lực ,
+ Máy bào đứng ,
+ Máy xén ,
+ Máy vặn ,
+ Máy đóng đinh dùng điện .

2819 – 28190: Sản xuất máy thông dụng khác

Nhóm này gồm :
– Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, gồm có dây chuyền sản xuất và linh phụ kiện đa phần ;
– Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô ;
– Sản xuất quạt không dùng cho mái ấm gia đình ;
– Sản xuất máy cân dùng trong mái ấm gia đình như : cân tư trang, cân khác …
– Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá lỏng ;
– Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất lỏng hoặc bột như : Súng phun, bình cứu hoả, máy phun luồng cát, máy làm sạch hơi …
– Sản xuất máy đóng gói như : Làm đầy, đóng, dán, đóng bao và máy dán nhãn …
– Sản xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ uống ;
– Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hoá chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống …
– Sản xuất máy chuyển nhiệt ;
– Sản xuất máy hoá lỏng khí và gas ;
– Sản xuất máy phân phối gas ;
– Sản xuất máy cán láng hoặc máy cuộn và trục lăn ( trừ cho sắt kẽm kim loại và thủy tinh ) ;
– Sản xuất máy ly tâm ( trừ máy tách kem và sấy khô quần áo ) ;
– Sản xuất miếng đệm và miếng hàn tương tự như được làm từ sắt kẽm kim loại hỗn hợp hoặc lớp sắt kẽm kim loại đó ;
– Sản xuất máy bán hàng tự động hóa ;
– Sản xuất những bộ phận cho máy có những mục tiêu chung ;
– Sản xuất quạt thông gió ( quạt đầu hồi, quạt mái ) ;
– Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay tựa như, dụng cụ cơ khí đúng mực ( trừ quang học ) ;
– Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện .
Loại trừ :
– Sản xuất cân nhạy cảm dùng trong phòng thí nghiệm được phân vào nhóm 26510 ( Sản xuất thiết bị đo lường và thống kê, kiểm tra, khuynh hướng và tinh chỉnh và điều khiển ) ;
– Sản xuất tủ lạnh hoặc tủ đá gia dụng được phân vào nhóm 27500 ( Sản xuất đồ điện gia dụng ) ;
– Sản xuất quạt gia dụng được phân vào nhóm 27500 ( Sản xuất đồ điện gia dụng ) ;
– Sản xuất thiết bị hàn điện được phân vào nhóm 27900 ( Sản xuất thiết bị điện khác ) ;
– Sản xuất máy phun nông nghiệp được phân vào nhóm 28210 ( Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp ) ;
– Sản xuất máy cuộn thủy tinh hoặc sắt kẽm kim loại và những thiết bị của chúng được phân vào nhóm 28230 ( Sản xuất máy luyện kim ), 2829 ( Sản xuất máy chuyên sử dụng khác ) ;
– Sản xuất máy làm khô trong nông nghiệp, máy tinh luyện thực phẩm được phân vào nhóm 28250 ( Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá ) ;
– Sản xuất máy tách kem được phân vào nhóm 28250 ( Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá ) ;
– Sản xuất máy làm khô quần áo thương mại được phân vào nhóm 28260 ( Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da ) ;
– Sản xuất máy in dệt được phân vào nhóm 28260 ( Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da ) .

282: Sản xuất máy chuyên dụng

Nhóm này gồm : Sản xuất những máy móc chuyên được dùng, tức là máy chuyên dùng trong những ngành lớn hoặc một nhóm nhỏ trong những ngành của mạng lưới hệ thống ngành kinh tế. Mặc dù hầu hết những máy này được sử dụng trong những quy trình sản xuất khác như chế biến thực phẩm hay sản xuất hàng dệt, nhóm này cũng gồm có sản xuất máy chuyên biệt cho những ngành khác ( không phải là ngành chế biến, sản xuất ), như sản xuất thiết bị hộp số hạ cánh cho máy bay, hay sản xuất thiết bị gây cười ở những khu vui chơi giải trí công viên .

2821 – 28210: Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp

Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy kéo dùng cho nông nghiệp và lâm nghiệp ;
– Sản xuất máy kéo bộ ( tinh chỉnh và điều khiển bộ ) ;
– Sản xuất máy gặt, máy xén cỏ ;
– Sản xuất xe moóc nông nghiệp tự bốc dỡ hoặc bán moóc ;
– Sản xuất máy nông nghiệp dùng để Giao hàng gieo trồng hoặc keo dính kết như : Máy cày, máy rắc phân, hạt, bừa …
– Sản xuất máy gặt hoặc máy đập như : Máy gặt, máy đập, máy sàng …
– Sản xuất máy vắt sữa ;
– Sản xuất máy phun cho nông nghiệp ;
– Sản xuất máy đa năng trong nông nghiệp như : Máy giữ gia cầm, máy giữ ong, thiết bị cho sẵn sàng chuẩn bị cỏ khô … Sản xuất máy cho việc làm sạch, phân loại trứng, hoa quả …
Loại trừ :
– Sản xuất dụng cụ cầm tay nông nghiệp không quản lý và vận hành bằng điện được phân vào nhóm 25930 ( Sản xuất dao, kéo, dụng cụ cầm tay và đồ sắt kẽm kim loại thông dụng ) ;
– Sản xuất xe tải cho trang trại được phân vào nhóm 28160 ( Sản xuất những thiết bị nâng, hạ và bốc xếp ) ;
– Sản xuất dụng cụ cầm tay quản lý và vận hành bằng nguồn năng lượng được phân vào nhóm 28180 ( Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén ) ;
– Sản xuất máy tách kem được phân vào nhóm 28250 ( Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá ) ;
– Sản xuất máy làm sạch, phân loại hạt, thóc hoặc phơi rau đậu được phân vào nhóm 28250 ( Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá ) ;
– Sản xuất xe tải đường đi bộ cho xe bán moóc được phân vào nhóm 29100 ( Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Sản xuất xe moóc đường đi bộ hoặc sơmi moóc được phân vào nhóm 29200 ( Sản xuất thân xe xe hơi và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc ) .

2822 – 28220: Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại

Nhóm này gồm :
– Sản xuất thiết bị, máy móc chế biến sắt kẽm kim loại và vật tư khác ( gỗ, xương, đá, cao su đặc cứng, nhựa cứng, thủy tinh lạnh … ), gồm có những máy sử dụng một con lắc lazer, sóng siêu âm, thể plasma, xung điện nam châm từ …
– Sản xuất máy quay, cán, khoan, định dạng, nghiền …
– Sản xuất dụng cụ dán tem hoặc máy nén ;
– Sản xuất máy dùi, máy ép bằng sức nước, máy ngăn nước, búa, máy lâm nghiệp …
– Sản xuất ống cuộn chỉ hoặc máy móc cho làm dây ;
– Sản xuất máy cho việc đóng, dập, dán hoặc cho những lắp ráp khác của gỗ, tre, xương, cao su đặc cứng hoặc nhựa …
– Sản xuất búa đập quay, cưa xích, mạt giũa, máy tán đinh, máy cắt sắt kẽm kim loại …
– Máy đóng tấm ván ghép từng mảnh con và tương tự như ;
– Sản xuất máy mạ điện .
Nhóm này cũng gồm : Sản xuất bộ phận và linh phụ kiện cho công cụ máy móc được đề cấp đến ở trên như : Làm vòng kẹp, đầu chì và những phụ tùng đặc biệt quan trọng khác cho dụng cụ máy .
Loại trừ :
– Sản xuất dụng cụ hoán đổi cho dụng cụ cầm tay hoặc dụng cụ máy móc ( khoan, máy dùi, cắt, xay, dụng cụ quay, lưỡi cưa, dao cắt … ) được phân vào nhóm 25930 ( Sản xuất dao, kéo, dụng cụ cầm tay và đồ sắt kẽm kim loại thông dụng )
– Sản xuất máy cầm tay hàn sắt điện hoặc súng điện được phân vào nhóm 27900 ( Sản xuất thiết bị điện khác ) ;
– Sản xuất dụng cụ cầm tay được phân vào nhóm 28180 ( Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén ) ;
– Sản xuất máy sử dụng trong cán sắt kẽm kim loại được phân vào nhóm 28230 ( Sản xuất máy luyện kim ) ;
– Sản xuất máy khai thác quặng được phân vào nhóm 28240 ( Sản xuất máy khai thác mỏ và thiết kế xây dựng ) .

2823 – 28230: Sản xuất máy luyện kim

Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy và thiết bị luân chuyển sắt kẽm kim loại nóng ;
– Lò chuyển, đúc thỏi ;
– Sản xuất máy nghiền cuộn sắt kẽm kim loại .
Loại trừ :
– Sản xuất ghế kéo được phân vào nhóm 28220 ( Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình sắt kẽm kim loại ) ;
– Sản xuất hộp đúc và đúc ( trừ đúc thỏi ) được phân vào nhóm 25930 ( Sản xuất dao, kéo, dụng cụ cầm tay và đồ sắt kẽm kim loại thông dụng ) ;
– Sản xuất máy cho đúc tạo hình được phân vào nhóm 2829 ( Sản xuất máy chuyên được dùng khác ) .

2824 – 28240: Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

Nhóm này gồm :
– Sản xuất thang máy và băng tải sử dụng dưới đất ;
– Sản xuất máy khoan, cắt, thụt, đào ( có hoặc không sử dụng dưới lòng đất ) ;
– Sản xuất máy giải quyết và xử lý khoáng chất bằng việc soi, phân loại, rửa, nghiền …
– Sản xuất máy trộn bê tông và vữa ;
– Sản xuất máy địa chất như : máy ủi đất, ủi đất góc, san đất, cào, xúc, …
– Sản xuất máy đóng, máy ép cọc, máy trải vữa, trải nhựa đường, máy rải bê tông …
– Sản xuất máy kéo đặt đường ray và máy kéo được sử dụng trong thiết kế xây dựng hoặc khai thác ;
– Sản xuất lưỡi máy ủi hoặc lưỡi máy ủi đất góc ;
– Sản xuất xe đẩy .
Loại trừ :
– Sản xuất thiết bị nâng và thiết bị điều khiển và tinh chỉnh được phân vào nhóm 28160 ( Sản xuất những thiết bị nâng, hạ và bốc xếp ) ;
– Sản xuất máy kéo khác được phân vào nhóm 28210 ( Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp ), 29100 ( Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Sản xuất dụng cụ máy cho làm đá, gồm có máy cho chẻ đá hoặc làm sạch đá được phân vào nhóm 28220 ( Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình sắt kẽm kim loại ) ;
– Sản xuất xe tải trộn bê tông được phân vào nhóm 29100 ( Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác ) .

2825 – 28250: Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy sấy khô trong nông nghiệp ;
– Sản xuất máy cho công nghiệp sản xuất bơ sữa như :
+ Máy tách kem ,
+ Máy chế biến sữa ( làm tinh khiết ) ,
+ Máy đổi khác sữa ( trộn bơ, làm bơ và đóng khuôn ) ,
+ Máy làm phomat ( làm thuần khiết, đúc khuôn, đóng ) …
– Sản xuất máy dùng trong công nghiệp nghiền hạt như :
+ Máy làm sạch, phân loại hạt, hoặc rau đậu khô ( máy quạt, dần, tách, … ) ,
+ Máy sản xuất bột và bột xay thô … ( xay hạt, rây, làm sạch cám, tách vỏ ) .
– Sản xuất máy nghiền … được sử dụng để làm rượu, nước hoa quả …
– Sản xuất máy cho công nghiệp làm bánh hoặc làm mì ống hoặc những mẫu sản phẩm tương tự như ;
– Lò bánh, trộn bột nhão, máy chia bột, máy thái, máy làm bánh …
– Sản xuất máy móc và thiết bị cho chế biến thức ăn khác nhau như :
+ Máy làm bánh, kẹo, coca hoặc sôcôla ; máy dùng để sản xuất đường, bia, chế biến thịt và gia cầm, máy dùng để sẵn sàng chuẩn bị rau, lạc hoặc quả ; chuẩn bị sẵn sàng cá, cua hoặc món ăn hải sản khác ,
+ Máy cho việc lọc và tinh chế ,
+ Máy khác cho công nghiệp sơ chế và sản xuất thức ăn và đồ uống .
– Sản xuất máy cho việc sơ chế hoặc chiết xuất mỡ động vật hoang dã hoặc dầu thực vật ;
– Sản xuất máy cho sơ chế thuốc lá và làm xì gà hoặc thuốc lá, thuốc ống hoặc thuốc nhai ;
– Sản xuất máy cho sơ chế thức ăn trong khách sạn và nhà hàng quán ăn .
Loại trừ :
– Sản xuất thiết bị tiệt trùng thức ăn và sữa được phân vào nhóm 26600 ( Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp ) ;
– Sản xuất máy đóng gói, bọc và cân được phân vào nhóm 28190 ( Sản xuất máy thông dụng khác ) ;
– Sản xuất máy làm sạch, phân loại hoặc nghiền trứng, quả hoặc những nông sản khác ( trừ hạt, thóc, rau đậu khô ) được phân vào nhóm 28210 ( Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp ) .

2826 – 28260: Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy dệt như :
+ Máy cho sơ chế, sản xuất, vẽ, dệt hoặc cắt vải tự tạo, nguyên vật liệu hoặc sợi ,
+ Sản xuất máy cho việc sơ chế sợi dệt : Quay tơ, quấn chỉ và những máy có tương quan …
+ Máy dệt, gồm có cả dệt tay ,
+ Máy đan len ,
+ Máy cho làm lưới, vải tuyn, ren, dải viền …
– Sản xuất máy phụ trợ hoặc thiết bị của máy dệt như : Máy dệt vải hoa, máy ngừng tự động hóa, máy biến hóa con suốt, trục quay và bánh đà trục quay …
– Sản xuất máy dệt in ;
– Sản xuất máy để chế biến sợi như : Tẩy trắng, nhuộm, hồ, triển khai xong, ngâm sợi dệt ; máy cuộn tơ, tháo, gập, cắt hoặc trang trí sợi dệt ;
– Sản xuất máy giặt, là như : Bàn là …, máy giặt và máy sấy, máy giặt khô ;
– Sản xuất máy khâu, đầu máy khâu và kim máy khâu ( cho gia dụng hoặc không cho gia dụng ) ;
– Sản xuất máy sản xuất hoặc triển khai xong vải nỉ hoặc không pha len ;
– Sản xuất máy thuộc da như : Máy sơ chế, thuộc hoặc làm da, máy làm giày hoặc sửa giày hoặc những chi tiết cụ thể khác của da, da thuộc hoặc da lông thú .
Loại trừ :
– Sản xuất giấy hoặc giấy bìa sử dụng cho máy dệt vải hoa được phân vào nhóm 17090 ( Sản xuất những mẫu sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất máy giặt và máy sấy gia dụng được phân vào nhóm 27500 ( Sản xuất đồ điện gia dụng ) ;
– Sản xuất bàn là loại cán láng được phân vào nhóm 28190 ( Sản xuất máy thông dụng khác ) ;
– Sản xuất máy sử dụng đóng sách được phân vào nhóm 2829 ( Sản xuất máy chuyên được dùng khác ) .

2829: Sản xuất máy chuyên dụng khác

Nhóm này gồm : Sản xuất những máy sử dụng đặc biệt quan trọng chưa được phân vào đâu .
Loại trừ :
– Sản xuất thiết bị gia dụng được phân vào nhóm 27500 ( Sản xuất đồ điện gia dụng ) ;
– Sản xuất máy phôtô được phân vào nhóm 28170 ( Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) ) ;
– Sản xuất máy móc và thiết bị làm cao su cứng, nhựa cứng và thủy tinh lạnh được phân vào nhóm 28220 ( Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình sắt kẽm kim loại ) ;
– Sản xuất khuôn thỏi được phân vào nhóm 28230 ( Sản xuất máy luyện kim ) .
28291 : Sản xuất máy sản xuất vật tư thiết kế xây dựng
Nhóm này gồm : Sản xuất máy làm ngói, gạch lát nền hoặc tường, bột làm đồ gốm, sứ ; chất tổng hợp, ống dẫn, điện cực than chì, …
28299 : Sản xuất máy chuyên được dùng khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy làm bột giấy ;
– Sản xuất máy làm giấy và giấy bìa ;
– Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa ;
– Sản xuất máy sản xuất những mẫu sản phẩm từ giấy và giấy bìa ;
– Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho sản xuất mẫu sản phẩm của những nguyên vật liệu này như : Máy đẩy, đúc, bơm hơi lốp hoặc máy đắp lại lốp xe và những máy khác cho việc làm mẫu sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc đặc biệt quan trọng ;
– Sản xuất máy in, máy đóng sách và máy cho hoạt động giải trí tương hỗ in, gồm có máy cho in dệt và những nguyên vật liệu khác ;
– Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn ;
– Sản xuất người máy công nghiệp cho những mục tiêu khác nhau ;
– Sản xuất máy và thiết bị biến hóa khác nhau như :
+ Sản xuất máy để lắp đèn điện, ống ( van ) hoặc bóng đèn ,
+ Sản xuất máy cho sản xuất hoặc những công việc làm nóng thủy tinh, sợi thủy tinh ,
+ Sản xuất máy móc cho việc tách chất đồng vị .
– Sản xuất thiết bị link và cân đối lốp xe ; thiết bị cân đối khác ;
– Sản xuất mạng lưới hệ thống bôi trơn TT ;
– Sản xuất thiết bị hạ cánh máy bay, máy phóng máy bay vận tải đường bộ và thiết bị tương quan ;
– Sản xuất giường thuộc da ;
– Sản xuất thiết bị phát bóng tự động hóa ( Ví dụ thiết bị đặt pin ) ;
– Sản xuất thiết bị tập bắn, lượn lờ bơi lội và những thiết bị vui chơi khác .
29 : SẢN XUẤT Ô TÔ VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC
Ngành này gồm : Sản xuất xe có động cơ dùng để luân chuyển người và sản phẩm & hàng hóa. Sản xuất những thiết bị và phụ tùng khác nhau, cũng như sản xuất xe moóc và bán rơ moóc ; những hoạt động giải trí làm đổi khác lớn cho xe có động cơ .
Bảo dưỡng và thay thế sửa chữa xe có động cơ trong nhóm này được phân vào nhóm 45200 ( Bảo dưỡng và sửa chữa thay thế xe hơi và xe có động cơ khác ) .

291 – 2910 – 29100: Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác

Nhóm này gồm :
– Sản xuất xe hơi chở khách ;
– Sản xuất xe động cơ thương mại như : Xe tải, xe kéo trên đường cho xe bán rơ moóc …
– Sản xuất xe buýt, xe buýt điện và xe buýt đường dài ;
– Sản xuất động cơ xe ;
– Sản xuất gầm xe có động cơ ;
– Sản xuất xe có động cơ khác như :
+ Xe chạy bằng máy trên tuyết và băng, xe trong sân golf, thủy phi cơ ,
+ Động cơ chữa cháy, quét đường, thư viện lưu động, xe bọc sắt …
+ Xe vận tải trộn bê tông ,
+ ATV’s, xe kéo nhỏ và những xe kéo tựa như gồm có xe đua .
Nhóm này cũng gồm : Tái sản xuất xe có động cơ .
Loại trừ :
– Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho mô tô, xe thô sơ được phân vào nhóm 27400 ( Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng ) ;
– Sản xuất pít tông, vòng pít tông và bộ chế hoà khí được phân vào nhóm 28110 ( Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) ) ;
– Sản xuất xe kéo nông nghiệp được phân vào nhóm 28210 ( Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp ) ;
– Sản xuất máy kéo sử dụng trong thiết kế xây dựng và khai khoáng được phân vào nhóm 28240 ( Sản xuất máy khai thác mỏ và kiến thiết xây dựng ) ;
– Sản xuất xe tải gom rác được phân vào nhóm 28240 ( Sản xuất máy khai thác mỏ và kiến thiết xây dựng ) ;
– Sản xuất thân xe có động cơ được phân vào nhóm 29200 ( Sản xuất thân xe xe hơi và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc ) ;
– Sản xuất những thiết bị điện cho xe có động cơ được phân vào nhóm 29300 ( Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Sản xuất thiết bị và linh phụ kiện cho xe có động cơ được phân vào nhóm 29300 ( Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Sản xuất xe tăng và xe quân sự chiến lược được phân vào nhóm 30400 ( Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội ) ;
– Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế và thay thế sửa chữa phụ tùng cho xe có động cơ được phân vào nhóm 45200 ( Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế xe hơi và xe có động cơ khác ) .

292 – 2920 – 29200: Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc

Nhóm này gồm :
– Sản xuất thân xe, gồm cabin cho xe có động cơ ;
– Trang bị bên ngoài những loại xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc ;
– Sản xuất rơ moóc và bán rơ moóc như : Dùng để luân chuyển sản phẩm & hàng hóa : tàu chở dầu, luân chuyển hành khách : rơ moóc có mui ;
– Sản xuất contenơ luân chuyển bằng một hoặc nhiều phương pháp vận tải đường bộ .
Loại trừ :
– Sản xuất rơ moóc và bán rơ moóc đặc biệt quan trọng sử dụng cho nông nghiệp được phân vào nhóm 28210 ( Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp ) ;
– Sản xuất bộ phận và những thiết bị đi kèm thân xe cho xe có động cơ được phân vào nhóm 29300 ( Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Sản xuất xe thô sơ dùng cho động vật hoang dã kéo được phân vào nhóm 30990 ( Sản xuất phương tiện đi lại và thiết bị vận tải đường bộ khác chưa được phân vào đâu ) .

293 – 2930 – 29300: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác

Nhóm này gồm :
– Sản xuất những bộ phận và thiết bị biến hóa cho xe có động cơ như : Phanh, hộp số, trục xe, bánh xe, mạng lưới hệ thống giảm sóc, bộ tản nhiệt, giảm tnanh, ống xả, xúc tác, khớp ly hợp, bánh lái, cột và hộp lái ;
– Sản xuất thiết bị và phụ tùng cho thân xe có động cơ như : Dây bảo đảm an toàn, túi không khí, hành lang cửa số, hãm xung ;
– Sản xuất ghế ngồi trong xe ;
– Sản xuất thiết bị điện cho xe có động cơ như máy phát điện, máy dao điện, phích cắm sáng, mạng lưới hệ thống dây đánh lửa, mạng lưới hệ thống hành lang cửa số và cửa ra vào điện, lắp ráp những thiết bị thống kê giám sát vào động cơ, kiểm soát và điều chỉnh nguồn điện …
Loại trừ :
– Sản xuất những loại xăm được phân vào nhóm 22110 ( Sản xuất săm, lốp cao su đặc ; đắp và tái chế lốp cao su đặc ) ;
– Sản xuất vòi và dây mang bằng cao su đặc và những mẫu sản phẩm từ cao su đặc khác được phân vào nhóm 22190 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc ) ;
– Sản xuất pin cho động cơ được phân vào nhóm 27200 ( Sản xuất pin và ắc quy ) ;
– Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho xe có động cơ được phân vào nhóm 27400 ( Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng ) ;
– Sản xuất pít tông, vòng pít tông và bộ chế hoà khí được phân vào nhóm 28110 ( Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) ) ;
– Sản xuất máy bơm cho xe có động cơ và động cơ được phân vào nhóm 28130 ( Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác ) ;
– Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế và biến hóa nhỏ cho xe có động cơ được phân vào nhóm 45200 ( Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế xe hơi và xe có động cơ khác ) .
30 : SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁC
Ngành này gồm : Sản xuất thiết bị vận tải đường bộ để đóng tàu và sản xuất thuyền, sản xuất đầu máy xe lửa và lăn đường ray, sản xuất tàu vũ trụ, máy bay và sản xuất những phụ tùng của chúng .

301: Đóng tàu và thuyền

Nhóm này gồm : Đóng tàu, thuyền và những cấu kiện nổi khác dùng cho vận tải đường bộ và những mục tiêu thương mại khác cũng như cho mục tiêu thể thao và vui chơi .

3011 – 30110: Đóng tàu và cấu kiện nổi

Nhóm này gồm : Đóng tàu, trừ tàu cho thể thao hoặc vui chơi và kiến thiết xây dựng cấu kiện nổi .
Cụ thể :
– Đóng tàu thương mại : Tàu chở khách, phà, tàu chở hàng, xà lan, tàu dắt …
– Đóng tàu chiến ;
– Đóng tàu đánh cá và tàu chế biến cá .
Nhóm này cũng gồm :
– Đóng tàu chuyển dời bằng đệm không khí ( trừ loại tàu dùng cho vui chơi ) ;
– Xây dựng dàn khoan, tàu nổi hoặc tàu lặn ;
– Thiết lập cấu kiện nổi : Sàn tàu nổi, thuyền phao, giếng kín, giàn nổi, phao cứu đắm, xà lan nổi, xà lan bốc dỡ hàng, cần trục nổi, mảng hơi không hề tái tạo …
– Sản xuất những bộ phận cho tàu và cho cấu kiện nổi .
Loại trừ :
– Sản xuất những bộ phận cho tàu không phải bộ phận thân tàu chính như :
+ Sản xuất buồm được phân vào nhóm 13920 ( Sản xuất hàng dệt sẵn ( trừ phục trang ) ) ,
+ Sản xuất tàu chân vịt được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) ,
+ Sản xuất mỏ neo thép hoặc sắt được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) ,
+ Sản xuất động cơ tàu thủy được phân vào nhóm 28110 ( Sản xuất động cơ, tuabin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) ) .
– Sản xuất dụng cụ cho thủy quân được phân vào nhóm 26510 ( Sản xuất thiết bị đo lường và thống kê, kiểm tra, khuynh hướng và tinh chỉnh và điều khiển ) ;
– Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho tàu được phân vào nhóm 27400 ( Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng ) ;
– Sản xuất động cơ cho thủy phi cơ được phân vào nhóm 29100 ( Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Sản xuất xuồng hơi hoặc bè mảng cho vui chơi được phân vào nhóm 30120 ( Đóng thuyền, xuồng thể thao và vui chơi ) ;
– Sửa chữa đặc biệt quan trọng và bảo trì cho tàu và mạng lưới hệ thống nổi được phân vào nhóm 33150 ( Sửa chữa và bảo trì phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) ) ;
– Phá tàu cũ được phân vào nhóm 3830 ( Tái chế phế liệu ) ;
– Lắp đặt bên trong cho thuyền được phân vào nhóm 43300 ( Hoàn thiện khu công trình kiến thiết xây dựng ) .

3012 – 30120: Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí

Nhóm này gồm :
– Sản xuất xuồng hơi và bè mảng ;
– Đóng thuyền buồm có hoặc không có trợ lực ;
– Đóng xuồng máy ;
– Đóng tàu đệm không khí dùng cho vui chơi ;
– Đóng thủy phi cơ cá thể ;
– Đóng tàu du lịch và thuyền thể thao khác như : Thuyền bơi, ca nô, xuồng .
Loại trừ :
– Sản xuất bộ phận của tàu du lịch và tàu thể thao như :
+ Sản xuất buồm được phân vào nhóm 13920 ( Sản xuất hàng dệt sẵn ( trừ phục trang ) ) ,
+ Sản xuất mỏ neo sắt hoặc thép được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất loại sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) ,
+ Sản xuất động cơ tàu thủy được phân vào nhóm 28110 ( Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) ) ,
– Sản xuất ván thuyền buồm và ván lướt sóng được phân vào nhóm 32300 ( Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao ) ,
– Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế hoặc biến hóa tàu du lịch được phân vào nhóm 33150 ( Sửa chữa và bảo trì phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) ) .

302 – 3020 – 30200: Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe

Nhóm này gồm :
– Sản xuất đầu máy điện, đầu điêzen, hơi nước và đầu máy xe lửa khác ;
– Sản xuất toa khách xe lửa hoặc xe điện tự động hóa, xe tải và toa trần, bảo trì hoặc dịch vụ ;
– Sản xuất toa xe điện hoặc xe lửa nói chung, không tự động hóa như : Toa hành khách, toa chở sản phẩm & hàng hóa, toa thùng, toa tải hàng tự phóng điện, vòi lấy nước, toa nước …
– Sản xuất những bộ phận đặc biệt quan trọng của đầu máy và toa xe lửa như : Giá chuyển hướng, trục xe và bánh xe, phanh và những bộ phận của phanh ; moóc và những bộ phận nối, giảm xóc và những bộ phận giảm xóc ; thùng và khung toa ; thân, nối hiên chạy, thiết bị chiếu sáng …
Nhóm này cũng gồm :
– Sản xuất tín hiệu lệnh cơ khí và điện tử, thiết bị điều khiển và tinh chỉnh giao thông vận tải và bảo đảm an toàn cho tàu hoả, tàu điện, đường đi bộ, đường thủy, những phương tiện đi lại đỗ và trường bay ;
– Sản xuất đầu máy trong khai thác mỏ và những xe chạy đường ray dùng trong khai thác mỏ ;
– Sản xuất chỗ ngồi tàu hoả .
Loại trừ :
– Sản xuất đường ray chưa lắp ráp được phân vào nhóm 24100 ( Sản xuất sắt, thép, gang ) ;
– Sản xuất thiết bị cố định và thắt chặt đường ray được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất mẫu sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) .
– Sản xuất động cơ điện được phân vào nhóm 2710 ( Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và tinh chỉnh và điều khiển điện ) ;
– Sản xuất tín hiệu lệnh điện tử thiết bị điều khiển và tinh chỉnh giao thông vận tải và bảo đảm an toàn, được phân vào nhóm 27900 ( Sản xuất thiết bị điện khác ) ;
– Sản xuất động cơ và tubin được phân vào nhóm 28110 ( Sản xuất động cơ, tuabin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) ) .

303 – 3030 – 30300: Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan

Nhóm này gồm :
– Sản xuất máy bay vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa và hành khách, cho mục tiêu quốc phòng, cho thể thao và những mục tiêu khác ;
– Sản xuất máy bay trực thăng ;
– Sản xuất tàu lượn, khung diều tàu lượn ;
– Sản xuất khí cầu tinh chỉnh và điều khiển được và khí cầu đốt nóng không khí ;
– Sản xuất những bộ phận và phụ tùng của máy bay như :
+ Linh kiện chính như thân máy bay, cánh, cửa, mặt phẳng điều khiển và tinh chỉnh, thiết bị hạ cánh, thùng nguyên vật liệu, vỏ động cơ máy bay, thiết bị chiếu sáng …
+ Cánh quạt máy bay, khối quay máy bay lên thẳng và khối động cơ đẩy ,
+ Máy và động cơ trên máy bay ,
+ Các bộ phận của máy bay phản lực và tubin phản lực cánh quạt cho máy bay ,
– Sản xuất phụ tùng hạ cánh máy bay, bộ phận hãm …
– Sản xuất máy bay đào tạo và giảng dạy phi công dưới đất ;
– Sản xuất tàu vũ trụ và động cơ hạ cánh tàu thiên hà, vệ tinh nhân tạo, tàu thăm dò thiên hà không người lái, trạm quỹ đạo, tàu con thoi ;
– Sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ( ICBM ) và những tên lửa tựa như .
Nhóm này cũng gồm :
– Đại tu và đổi khác máy bay hoặc động cơ máy bay ;
– Sản xuất ghế ngồi cho máy bay .
Loại trừ :
– Sản xuất dù được phân vào nhóm 13920 ( Sản xuất hàng dệt sẵn ( trừ phục trang ) ) ;
– Sản xuất đạn quân sự chiến lược được phân vào nhóm 25200 ( Sản xuất vũ khí và đạn dược ) ;
– Sản xuất thiết bị viễn thông cho vệ tinh nhân tạo được phân vào nhóm 26300 ( Sản xuất thiết bị tiếp thị quảng cáo ) ;
– Sản xuất thiết bị máy bay và thiết bị hàng không được phân vào nhóm 26510 ( Sản xuất thiết bị giám sát, kiểm tra, khuynh hướng và điều khiển và tinh chỉnh ) ;
– Sản xuất mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển không quân được phân vào nhóm 26510 ( Sản xuất thiết bị đo lường và thống kê, kiểm tra, xu thế và tinh chỉnh và điều khiển ) ;
– Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho máy bay được phân vào nhóm 27400 ( Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng ) ;
– Sản xuất những bộ phận đánh lửa và những bộ phận điện khác cho động cơ đốt trong được phân vào nhóm 27900 ( Sản xuất thiết bị điện khác ) ;
– Sản xuất pít tông, vòng pít tông và bộ chế hoà khí được phân vào nhóm 28110 ( Sản xuất động cơ, tuabin ( trừ động cơ máy bay, xe hơi, mô tô và xe máy ) ) ;
– Sản xuất phụ tùng hạ cánh máy bay, máy phóng máy bay và thiết bị tương quan được phân vào nhóm 2829 ( Sản xuất máy chuyên sử dụng khác ) .

304 – 3040 – 30400: Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội

Nhóm này gồm :
– Sản xuất xe tăng ;
– Sản xuất thiết bị quân sự chiến lược dùng cả cho địa hình dưới nước và trên cạn có trang bị ;
– Sản xuất những xe chiến đấu quân sự chiến lược khác .
Loại trừ : Sản xuất vũ khí và đạn dược được phân vào nhóm 25200 ( Sản xuất vũ khí và đạn dược ) .

309: Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm : Sản xuất thiết bị vận tải đường bộ ngoài xe có động cơ, thiết bị vận tải đường bộ đường tàu, đường thủy, đường không hoặc thiên hà và thiết bị quân sự chiến lược .

3091 – 30910: Sản xuất mô tô, xe máy

Nhóm này gồm :
– Sản xuất mô tô, xe máy có bàn đạp hoặc xe đạp điện có một động cơ hỗ trợ ;
– Sản xuất động cơ cho xe mô tô ;
– Sản xuất xe thùng ;
– Sản xuất bộ phận và phụ tùng của xe mô tô .
Loại trừ :
– Sản xuất xe đạp điện được phân vào nhóm 30920 ( Sản xuất xe đạp điện và xe cho người khuyết tật ) ;
– Sản xuất xe cho người khuyết tật được phân vào nhóm 30920 ( Sản xuất xe đạp điện và xe cho người khuyết tật ) .

3092 – 30920: Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật

Nhóm này gồm :
– Sản xuất xe đạp điện không có động cơ và những xe đạp điện khác, gồm có xe đạp điện ba bánh ( chuyên chở ), xe nhiều người ngồi, xe đạp điện hai bánh và xe ba bánh cho trẻ nhỏ ;
– Sản xuất những bộ phận và phụ tùng xe đạp điện ;
– Sản xuất xe cho người khuyết tật có hoặc không có động cơ ;
– Sản xuất bộ phận và phụ tùng xe cho người khuyết tật ;
– Sản xuất xe nôi cho trẻ sơ sinh .
Loại trừ :
– Sản xuất xe đạp điện với động cơ phụ trợ được phân vào nhóm 30910 ( Sản xuất mô tô, xe máy ) ;
– Sản xuất đồ chơi có tay lái, gồm có xe đạp điện và xe ba bánh bằng nhựa được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) .

3099 – 30990: Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
– Sản xuất xe kéo bằng động vật hoang dã : Xe lừa kéo, xe trâu bò kéo … ;
– Xe cút kít, xe kéo tay, xe đẩy trong siêu thị nhà hàng và những loại tương tự như .
Loại trừ :
– Xe tải sử dụng trong những nhà máy sản xuất có được lắp ráp với thiết bị nâng nhấc hay không, hay được kéo bằng tay ( gồm có xe tải kéo tay ) được phân vào nhóm 28160 ( Sản xuất những thiết bị nâng, hạ và bốc xếp ) ;
– Xe kéo trang trí trong nhà hàng quán ăn, như xe chở thức ăn được phân vào nhóm 3100 ( Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ) .
31 : SẢN XUẤT GIƯỜNG, TỦ, BÀN, GHẾ
Ngành này gồm :
Sản xuất đồ vật và những thiết bị có tương quan bằng những loại vật liệu trừ đá, bê tông, gốm. Quá trình này được sử dụng trong sản xuất thiết bị nội thất bên trong bằng giải pháp tiêu chuẩn lắp ráp vật tư và linh phụ kiện, gồm có cắt, đúc, dát. Thiết kế những chi tiết cụ thể, về cả nghệ thuật và thẩm mỹ và tính năng, là một nội dung quan trọng trong quy trình sản xuất .
Một số quy trình trong sản xuất thiết bị nội thất bên trong cũng tựa như như quy trình sản xuất trong những quy trình sản xuất khác. Ví dụ, quy trình cắt và lắp ráp trong sản xuất gỗ được phân ở ngành 16 ( Sản xuất gỗ và những loại sản phẩm từ gỗ ). Tuy nhiên, nhiều quy trình sản xuất phân biệt sản xuất thiết bị nội thất bên trong gỗ với sản xuất những mẫu sản phẩm gỗ. Tương tự, sản xuất thiết bị nội thất bên trong sắt kẽm kim loại sử dụng kỹ thuật sản xuất mẫu sản phẩm hình cuộn được phân vào ngành 25 ( Sản xuất loại sản phẩm từ sắt kẽm kim loại đúc sẵn ( trừ máy móc, thiết bị ) ). Quá trình đúc thiết bị nội thất bên trong bằng nhựa cũng tựa như như đúc những mẫu sản phẩm nhựa khác. Tuy nhiên, sản xuất thiết bị nội thất bên trong bằng nhựa hoàn toàn có thể là một hoạt động giải trí đặc biệt quan trọng .

310 – 3100: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

31001 : Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
Nhóm này gồm : Sản xuất đồ vật những loại bằng gỗ ở mọi nơi và cho những mục tiêu khác nhau .
Cụ thể :
– Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho văn phòng, phòng thao tác, khách sạn, nhà hàng quán ăn, nơi công cộng và gia dụng ;
– Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho nhà hát, rạp chiếu phim ;
– Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho thiết bị vận tải đường bộ bằng gỗ ;
– Sản xuất ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa ;
– Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ trong vườn ;
– Sản xuất đồ nội thất bên trong bằng gỗ đặc biệt quan trọng cho shop : quầy thu tiền, giá tọa lạc, kệ, ngăn, giá …
– Sản xuất đồ vật văn phòng bằng gỗ ;
– Sản xuất đồ vật căn phòng nhà bếp bằng gỗ ;
– Sản xuất đồ vật gỗ cho phòng ngủ, phòng khách, vườn …
– Sản xuất tủ gỗ cho máy khâu, tivi …
– Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, chỗ ngồi khác cho phòng thí nghiệm, đồ vật cho phòng thí nghiệm ( như tủ và bàn ) ;
– Sản xuất đồ vật bằng gỗ cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ và thú y ;
– Sản xuất đồ vật bằng gỗ cho nhà thời thánh, trường học, nhà hàng quán ăn .
Nhóm này cũng gồm :
– Hoàn thiện việc bọc ghế và chỗ ngồi bằng gỗ bằng vật tư dùng để bọc đồ vật ;
– Hoàn thiện đồ gỗ nội thất bên trong như phun, vẽ, đánh xi và nhồi đệm ;
– Sản xuất đồ đỡ đệm bằng gỗ ;
– Gia công một số ít chi tiết cụ thể cho mẫu sản phẩm tủ thờ .
31002 : Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng sắt kẽm kim loại
Nhóm này gồm :
Sản xuất những đồ vật như trên bằng sắt kẽm kim loại ở mọi nơi và cho những mục tiêu khác nhau .
31009 : Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật tư khác
Nhóm này gồm :
Sản xuất những đồ vật như trên bằng những loại vật liệu ( trừ gỗ, đá, bê tông và gốm ) ở mọi nơi và cho những mục tiêu khác nhau như :
Loại trừ :
– Sản xuất gối, nệm, chăn, chăn lông vịt được phân vào nhóm 13920 ( Sản xuất hàng dệt sẵn ( trừ phục trang ) ) ;
– Sản xuất đệm cao su đặc hơi được phân vào nhóm 22190 ( Sản xuất loại sản phẩm khác từ cao su đặc ) ;
– Sản xuất đồ vật bằng gốm, bê tông và đá được phân vào nhóm 23930 ( Sản xuất mẫu sản phẩm gốm sứ khác ), 23950 ( Sản xuất bê tông và những loại sản phẩm từ bê tông, xi-măng và thạch cao ), 23960 ( Cắt tạo dáng và hoàn thành xong đá ) ;
– Sản xuất thiết bị chiếu sáng hoặc đèn được phân vào nhóm 27400 ( Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng ) ;
– Sản xuất ghế ôtô, ghế tàu hoả, ghế máy bay được phân vào nhóm 29300 ( Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe xe hơi và xe có động cơ khác ), 30200 ( Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe ), 30300 ( Sản xuất máy bay, tàu thiên hà và máy móc tương quan ) ;
– Bảng đen được phân vào nhóm 28170 ( Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính ) ) ;
– Lắp đặt, bộ phận lắp ráp và phụ tùng lắp ráp, lắp ráp thiết bị đồ vật thư viện được phân vào nhóm 43300 ( Hoàn thiện khu công trình thiết kế xây dựng ) .
32 : CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO KHÁC
Ngành này gồm : Sản xuất những loại loại sản phẩm khác nhau không nằm ở những phần khác trong mạng lưới hệ thống ngành kinh tế quốc dân. Vì đây là một nhóm dư ra, nên những quy trình sản xuất, những nguyên vật liệu nguồn vào và sử dụng những loại sản phẩm sản xuất hoàn toàn có thể đổi khác rất rộng và những tiêu chuẩn thường thì để phân những nhóm không được vận dụng .

321: Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan

Nhóm này gồm : Sản xuất đồ trang sức đẹp và trang sức đẹp mỹ ký .

3211 – 32110: Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

Nhóm này gồm :
– Sản xuất ngọc trai tự tạo ;
– Sản xuất đá quý và đá bán quý, gồm có đá công nghiệp và đá quý hoặc bán quý tái phục sinh hoặc tự tạo ;
– Làm kim cương ;
– Sản xuất đồ trang sức đẹp bằng sắt kẽm kim loại quý hoặc sắt kẽm kim loại cơ bản mạ sắt kẽm kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, hoặc sắt kẽm kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc đá nửa quý hoặc những sắt kẽm kim loại khác ;
– Sản xuất những cụ thể vàng bạc bằng sắt kẽm kim loại quý hoặc sắt kẽm kim loại cơ bản mạ sắt kẽm kim loại quý như : Đồ ăn như dao, dĩa, thìa bát đĩa …, ấm chén, những cụ thể vệ sinh, những chi tiết cụ thể trong văn phòng, những chi tiết cụ thể sử dụng trong tôn giáo …
– Sản xuất những cụ thể kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng sắt kẽm kim loại quý ( trừ dụng cụ hoặc những phần tương tự như ) : nồi nấu sắt kẽm kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của sắt kẽm kim loại …
– Đồng hồ bằng sắt kẽm kim loại ( quý ) ; cổ tay áo, dây đồng hồ đeo tay, hộp thuốc lá ;
– Sản xuất đồng xu, gồm có đồng xu dùng trong những phiên đấu thầu pháp lý, bằng hoặc không bằng sắt kẽm kim loại quý .
Nhóm này cũng gồm : Chạm khắc loại sản phẩm sắt kẽm kim loại quý hoặc không quý của cá thể .
Loại trừ :
– Sản xuất dây mang đồng hồ đeo tay phi kim loại ( bằng da, nhựa … ) được phân vào nhóm 15120 ( Sản xuất vali, túi xách và những loại tương tự như ; sản xuất yên đệm ) ;
– Sản xuất những chi tiết cụ thể bằng sắt kẽm kim loại cơ sở mạ sắt kẽm kim loại quý được phân vào ngành 25 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ sắt kẽm kim loại đúc sẵn ( trừ máy móc, thiết bị ) ;
– Sản xuất hộp đồng hồ đeo tay được phân vào nhóm 2652 ( Sản xuất đồng hồ đeo tay ) ;
– Sản xuất dây mang đồng hồ đeo tay sắt kẽm kim loại thường được phân vào nhóm 32120 ( Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết cụ thể tương quan ) ;
– Sản xuất đồ trang sức đẹp giả được phân vào nhóm 32120 ( Sản xuất đồ giả kim hoàn và cụ thể tương quan ) .

3212 – 32120: Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan

Nhóm này gồm :
– Sản xuất y phục hoặc đồ trang sức đẹp giả như :
+ Nhẫn, vòng tay, vòng cổ và những chi tiết cụ thể trang sức đẹp tương tự như được làm từ tấm sắt kẽm kim loại thường mạ sắt kẽm kim loại quý ,
+ Đồ trang sức đẹp gồm có đá giả như đá ngọc giả, kim cương giả …
– Sản xuất dây mang đồng hồ đeo tay sắt kẽm kim loại ( trừ sắt kẽm kim loại quý ) .
Loại trừ :
– Sản xuất đồ trang sức đẹp từ sắt kẽm kim loại quý hoặc mạ sắt kẽm kim loại quý được phân vào nhóm 32110 ( Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết cụ thể tương quan ) ;
– Sản xuất đồ trang sức đẹp gồm có đá ngọc thật được phân vào nhóm 32110 ( Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết cụ thể tương quan ) ;
– Sản xuất dây mang đồng hồ đeo tay sắt kẽm kim loại quý được phân vào nhóm 32110 ( Sản xuất đồ kim hoàn và cụ thể tương quan ) .

322 – 3220 – 32200: Sản xuất nhạc cụ

Nhóm này gồm :
– Sản xuất đàn dây ;
– Sản xuất dụng cụ bàn phím có dây, gồm có cả piano tự động hóa ;
– Sản xuất đàn hộp có bàn phím, gồm có đàn hơi và những đàn có bàn phím tựa như ;
– Sản xuất đàn accoóc và dụng cụ tựa như, gồm có đàn thổi bằng miệng ;
– Sản xuất đàn gió ;
– Sản xuất nhạc khí gõ ;
– Sản xuất nhạc cụ âm thanh, âm thanh được tạo ra bằng điện ;
– Sản xuất đàn hộp ;
– Sản xuất những phụ tùng nhạc cụ như : Máy nhịp, âm thoa, ống sáo kiểm soát và điều chỉnh âm điệu, thẻ, đĩa nhạc và những cuộn cho dụng cụ cơ khí tự động hóa …
Nhóm này cũng gồm : Sản xuất sáo, còi và những dụng cụ thổi khác .
Loại trừ :
– Tái sản xuất đĩa, băng video và thu âm thanh được phân vào nhóm 18200 ( Sao chép bản ghi những loại ) ;
– Sản xuất microphone, âmly, loa phóng thanh, tai nghe và những bộ phận tựa như, được phân vào nhóm 26400 ( Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử gia dụng ) ;
– Sản xuất thiết bị ghi, thu thanh và tương tự như được phân vào nhóm 26400 ( Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử gia dụng ) ;
– Sản xuất đồ chơi dạng nhạc cụ được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) ;
– Sản xuất đàn oóc và những dụng cụ âm nhạc lịch sử vẻ vang khác được phân vào nhóm 33190 ( Sửa chữa thiết bị khác ) ;
– Xuất bản đĩa, băng video và thu âm thanh được phân vào nhóm 59200 ( Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc ) ;
– Sản xuất kiểm soát và điều chỉnh âm thanh piano được phân vào nhóm 95290 ( Sửa chữa xe đạp điện, đồng hồ đeo tay, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) .

323 – 3230 – 32300: Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

Nhóm này gồm : Sản xuất dụng cụ thể thao và điền kinh ( trừ phục trang và giày, dép ) .
Cụ thể :
– Sản xuất những chi tiết cụ thể và thiết bị cho thể thao, cho những cuộc tranh tài trong nhà và ngoài trời, bằng mọi loại vật liệu như :
+ Bóng cứng, mềm và bóng cao su đặc ,
+ Vợt, gậy đánh gôn ,
+ Ván trượt tuyết, sào, cọc chèo thuyền ,
+ Thuyền buồm, thuyền lướt sóng ,
+ Dụng cụ thiết yếu cho câu cá, gồm có cả lưới ,
+ Dụng cụ thiết yếu cho săn bắn, leo núi …
+ Găng tay da thể thao và mũ thể thao ,
+ Giày trượt băng …
+ Cung, nỏ ,
+ Phòng tập thể dục, thể hình hoặc thiết bị điền kinh .
Loại trừ :
– Sản xuất buồm được phân vào nhóm 13920 ( Sản xuất hàng dệt sẵn ( trừ phục trang ) ) ;
– Sản xuất quần áo thể thao được phân vào nhóm 14100 ( May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) ) ;
– Sản xuất yên cương và bộ yên cương được phân vào nhóm 15120 ( Sản xuất vali, túi xách và những loại tương tự như, sản xuất yên đệm ) ;
– Sản xuất roi và tay cầm của roi đua được phân vào nhóm 15120 ( Sản xuất vali, túi xách và những loại tựa như, sản xuất yên đệm ) ;
– Sản xuất giầy thể thao được phân vào nhóm 15200 ( Sản xuất giầy dép ) ;
– Sản xuất vũ khí và đạn dược cho thể thao được phân vào nhóm 25200 ( Sản xuất vũ khí và đạn dược ) ;
– Sản xuất cân sắt kẽm kim loại được sử dụng cho môn cử tạ được phân vào nhóm 2599 ( Sản xuất loại sản phẩm khác bằng sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất xe đạp điện thể thao không phải xe trượt băng và những loại xe tương tự như được phân vào ngành 29 ( Sản xuất xe hơi và xe có động cơ khác ) và 30 ( Sản xuất phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác ) ;
– Sản xuất thuyền được phân vào nhóm 30120 ( Đóng thuyền, xuồng thể thao và vui chơi ) ;
– Sản xuất bàn bi-a và dụng cụ ném bóng được phân vào nhóm 32400 ( Sản xuất đồ chơi, game show ) ;
– Sản xuất nút tai và nút tránh tiếng ồn ( ví dụ cho lượn lờ bơi lội hoặc bảo vệ khỏi tiếng ồn ) được phân vào nhóm 32900 ( Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ) .

324 – 3240 – 32400: Sản xuất đồ chơi, trò chơi

Nhóm này gồm :
Sản xuất búp bê, đồ chơi, như búp bê hoàn hảo, những bộ phận của búp bê, quần áo búp bê, phần hoạt động, đồ chơi, game show ( gồm cả điện ), xe đạp điện trẻ con ( trừ xe đạp điện bằng sắt kẽm kim loại và xe ba bánh ) .
Cụ thể :
– Sản xuất búp bê và quần áo, phụ kiện cho búp bê ;
– Sản xuất đồ chơi động vật hoang dã ;
– Sản xuất đồ chơi có bánh xe được phong cách thiết kế để cưỡi, gồm có xe đạp điện và xe ba bánh ;
– Sản xuất dụng cụ đồ chơi âm nhạc ;
– Sản xuất những cụ thể cho hội chợ đi dạo, trên bàn hoặc trong phòng ;
– Sản xuất bài tây ;
– Sản xuất bàn để chơi trò bắn đạn, chơi xu, bi-a, bàn đặc biệt quan trọng cho casino …
– Sản xuất game show điện tử : video vui chơi, cờ …
– Sản xuất kiểu thu nhỏ và kiểu tái tạo tựa như, tàu điện điện tử, bộ thiết kế xây dựng …
– Sản xuất game show câu đố …
Loại trừ :
– Sản xuất những chương trình game show video được phân vào nhóm 26400 ( Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử gia dụng ) ;
– Sản xuất xe đạp điện được phân vào nhóm 30920 ( Sản xuất xe đạp điện và xe cho người khuyết tật ) ;
– Viết và xuất bản ứng dụng cho game show video vui chơi được phân vào nhóm 58200 ( Xuất bản ứng dụng ), 62010 ( Lập trình máy vi tính ) .

325 – 3250: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

Nhóm này gồm :
Sản xuất những dụng cụ và đồ vật thí nghiệm, dụng cụ y tế và phẫu thuật, những thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị nha khoa, thuật chỉnh răng, răng giả và những dụng cụ chỉnh răng, dụng cụ chỉnh hình và phục sinh công dụng .
Loại trừ : Sản xuất xe lăn được phân vào nhóm 30920 ( Sản xuất xe đạp điện và xe cho người khuyết tật ) .
32501 : Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
Nhóm này gồm :
– Sản xuất màn phẫu thuật ;
– Sản xuất chất hàn răng và bột xi-măng hàn răng ( trừ chất dính răng giả hoặc bột hàn răng giả ), sáp nha khoa và điều chế bột thạch cao nha khoa khác ;
– Sản xuất lò thí nghiệm nha khoa ;
– Sản xuất máy làm sạch siêu âm trong phòng thí nghiệm ;
– Sản xuất máy khử trùng trong phòng thí nghiệm, máy li tâm phòng thí nghiệm ;
– Sản xuất dụng cụ y tế, nha khoa, phẫu thuật hoặc thú y, như :
+ Bàn mổ ,
+ Bàn khám nghiệm ,
+ Giường bệnh với những thiết bị kèm theo ,
+ Ghế chữa răng .
– Sản xuất mảng và đinh vít cho xương, ống tiêm, kim tiêm, ống thông đường tiểu, ống thông dò …
– Sản xuất dụng cụ nha khoa gồm có cả ghế nha khoa có kèm những thiết bị nha khoa ;
– Sản xuất răng, sống mũi … tự tạo được làm từ thí nghiệm nha khoa ;
– Sản xuất mắt thủy tinh ;
– Sản xuất nhiệt kế y tế .
– Dụng cụ chỉnh răng, kính mắt, kính râm, thấu kính, thấu kính quy tụ, bảo vệ mắt …
32502 : Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, hồi sinh tính năng
Nhóm này gồm :
Sản xuất dụng cụ chỉnh hình như : Nạng, thắt lưng và băng giữ ngoại khoa, giấy và corset chỉnh hình, nẹp và những thiết bị bó xương khác, thiết bị giúp ích cho người bệnh ví dụ : Máy giúp cho người khuyết tật đi lại, máy nghe cho người điếc .
Sản xuất chân tay giả và những bộ phận giả khác của khung hình …

329 – 3290 – 32900: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
– Sản xuất trang thiết bị bảo vệ bảo đảm an toàn như :
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ bảo đảm an toàn ,
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa thay thế điện hoặc những dây bảo vệ cho những ngành nghề khác ,
+ Sản xuất phao cứu sinh ,
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và những thiết bị bảo vệ cá thể khác ( ví dụ mũ thể thao ) ,
+ Sản xuất quần áo amiăng ( như bộ bảo vệ chống cháy ) ,
+ Sản xuất mũ bảo hiểm sắt kẽm kim loại và những thiết bị bảo hiểm cá thể bằng sắt kẽm kim loại khác ,
+ Sản xuất nút tai và nút chống ồn ( cho lượn lờ bơi lội và bảo vệ tiếng ồn ) ,
+ Sản xuất mặt nạ khí ga .
– Sản xuất chổi, bàn chải gồm có bàn chải là bộ phận của máy móc, bàn chải sàn cơ khí tinh chỉnh và điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, những loại chổi, bàn chải khác …
– Sản xuất bàn chải giày, quần áo ;
– Sản xuất bút và bút chì những loại bằng cơ khí hoặc không ;
– Sản xuất lõi bút chì ;
– Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, những thiết bị in ấn điều khiển và tinh chỉnh bằng tay hoặc những tem rập nổi, những thiết bị in bằng tay, lõi mực in và ribbon máy tính ;
– Sản xuất găng tay ;
– Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ ;
– Sản xuất những nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt ;
– Sản xuất tẩu hút xì gà ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm cho con người : Tẩu hút, lược, bình xịt nước hoa, lọc chân không và những bình chân không khác dùng cho cá thể hoặc mái ấm gia đình, tóc giả, râu giả, mi giả, bút kẻ lông mày ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm khác : Nến, dây nến và những thứ tựa như ; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, hoa tự tạo, lá quả, vật lạ, vật gây cười, sàng, sảy, manơ canh …
– Hoạt động nhồi bông thú ,
– Làm con dấu .
Loại trừ :
– Sản xuất bấc đèn được phân vào nhóm 13990 ( Sản xuất những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Sản xuất quần áo lao động và ship hàng ( ví dụ đồng phục, áo khoác trong phòng thí nghiệm ) được phân vào nhóm 14100 ( May phục trang ( trừ phục trang từ da lông thú ) ) ;
– Sản xuất hình nộm bằng giấy được phân vào nhóm 17090 ( Sản xuất những loại sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu ) .
33 : SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG VÀ LẮP ĐẶT MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ
Ngành này gồm :
– Sửa chữa và bảo trì máy móc và thiết bị công nghiệp nhằm mục đích Phục hồi lại máy móc thiết bị và những mẫu sản phẩm khác. Việc bảo trì chung hay định kỳ những loại sản phẩm này bảo vệ chúng hoạt động giải trí hiệu suất cao và tránh những hỏng hóc và sửa chữa thay thế không thiết yếu ;
– Các hoạt động giải trí sửa chữa thay thế và bảo trì chuyên sử dụng. Một khối lượng khá lớn việc làm thay thế sửa chữa cũng được những nhà phân phối những loại sản phẩm máy móc thiết bị triển khai, trong những trường hợp này việc xếp đơn vị chức năng tham gia vào những hoạt động giải trí sửa chữa thay thế và sản xuất này sẽ dựa vào nguyên tắc giá trị ngày càng tăng mà theo thói thường những hoạt động giải trí phối hợp này thường được xếp vào sản xuất sản phẩm & hàng hóa. Nguyên tắc tương tự như cũng được vận dụng với hoạt động giải trí thương mại và sửa chữa thay thế phối hợp ;
– Tái tạo và tái sản xuất máy móc thiết bị cũng được coi là hoạt động giải trí sản xuất ;
– Sửa chữa và bảo trì sản phẩm & hàng hóa là gia tài cố định và thắt chặt cũng như đồ tiêu dùng được phân vào thay thế sửa chữa và bảo trì đồ gia dụng ( ví dụ thay thế sửa chữa thiết bị văn phòng hay đồ nội thất bên trong, xem 95240 ( Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tự như ) .
Ngành này cũng gồm : Lắp đặt chuyên biệt máy móc. Tuy nhiên, việc lắp ráp thiết bị là một phần không hề tách rời của nhà cửa hoặc cấu trúc tương tự như như lắp đạt đường dây, lắp ráp mạng lưới hệ thống điều hoà không khí được phân vào phần kiến thiết xây dựng .
Loại trừ :
– Làm sạch máy công nghiệp được phân vào nhóm 81290 ( Vệ sinh công nghiệp và những khu công trình chuyên biệt ) ;
– Sửa chữa và bảo trì máy tính và thiết bị liên lạc được phân vào nhóm 951 ( Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc ) ;
– Sửa chữa và bảo trì vật dụng mái ấm gia đình được phân vào nhóm 952 ( Sửa chữa vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ) .

331: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn

Nhóm này gồm : Sửa chữa và bảo trì những loại sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn, máy móc và thiết bị gồm sửa chữa thay thế trình độ những mẫu sản phẩm sản xuất trong nghành công nghiệp sản xuất với mục tiêu Phục hồi lại những mẫu sản phẩm sắt kẽm kim loại, máy móc, thiết bị này và những mẫu sản phẩm khác đi vào hoạt động giải trí .
Nhóm này cũng gồm : Việc bảo trì chung hay định kỳ những loại sản phẩm này bảo vệ chúng hoạt động giải trí hiệu suất cao và tránh những hỏng hóc và thay thế sửa chữa không thiết yếu .
Loại trừ :
– Tái sản xuất hoặc tái chế tạo máy móc, thiết bị được phân vào mã tương ứng trong những ngành từ 25 đến 31 ;
– Làm sạch máy công nghiệp được phân vào nhóm 81290 ( Vệ sinh công nghiệp và những khu công trình chuyên biệt ) ;
– Sửa chữa và bảo trì máy tính và thiết bị liên lạc được phân vào nhóm 951 ( Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc ) ;
– Sửa chữa và bảo trì vật dụng mái ấm gia đình được phân vào nhóm 952 ( Sửa chữa vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ) .

3311 – 33110: Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

Nhóm này gồm :
– Sửa chữa và bảo trì những loại sản phẩm sắt kẽm kim loại đúc sẵn của ngành 25 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ sắt kẽm kim loại đúc sẵn ( trừ máy móc, thiết bị ) ) như :
+ Sửa chữa những thùng, bể chứa, container bằng sắt kẽm kim loại ,
+ Sửa chữa và bảo trì đường ống ,
+ Sửa chữa hàn cơ động ,
+ Sửa chữa những thùng sản phẩm & hàng hóa bằng thép của tàu thủy ,
+ Sửa chữa và bảo trì những máy phát chạy hơi nước và khí khác .
– Sửa chữa và bảo trì những bộ phận phụ cho việc sử dụng máy phát chạy hơi nước như : Tụ điện, bộ phận tiết kiệm ngân sách và chi phí ( xăng … ), nồi đun sôi, bộ thu nhiệt, ắc quy ;
– Sửa chữa và bảo trì lò phản ứng hạt nhân, loại trừ máy tách chất đồng vị ;
– Sửa chữa và bảo trì nồi hơi điện hoặc dùng cho ngành hàng hải ;
– Sửa chữa những nồi hơi TT và bộ tản nhiệt ;
– Sửa chữa và bảo trì vũ khí và quân nhu ( gồm có thay thế sửa chữa súng thể thao và vui chơi ) ;
– Sửa chữa và bảo trì những xe chở hàng, những thiết bị bốc dỡ nguyên, vật tư, v.v… cho những tổ chức triển khai .
Loại trừ :
– Sửa chữa mạng lưới hệ thống lò sưởi TT được phân vào nhóm 4322 ( Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước, mạng lưới hệ thống sưởi và điều hòa không khí ) ;
– Dịch Vụ Thương Mại thợ khoá được phân vào nhóm 80200 ( Thương Mại Dịch Vụ mạng lưới hệ thống bảo vệ bảo đảm an toàn ) .

3312 – 33120: Sửa chữa máy móc, thiết bị

Nhóm này gồm :
Sửa chữa và bảo trì máy móc, thiết bị công nghiệp như mài hoặc lắp ráp lưỡi và răng cưa máy móc công nghiệp hoặc thương mại hoặc cung ứng dịch vụ hàn sửa chữa thay thế ( ví dụ như động cơ ) ; sửa chữa thay thế máy móc thiết bị công nghiệp, nông nghiệp và những máy móc nặng khác ( ví dụ thiết bị bốc dỡ vật tư và xe nâng, những công cụ máy, thiết bị làm lạnh thương mại, thiết bị kiến thiết xây dựng và máy móc khai thác mỏ ), gồm có cả máy móc thiết bị của ngành 28 ( Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu ) .
Cụ thể :
– Sửa chữa và bảo trì phương tiện đi lại động cơ không tự động hóa ;
– Sửa chữa và bảo trì máy bơm và thiết bị có tương quan ;
– Sửa chữa và bảo trì thiết bị sử dụng điện năng từ thủy lực ;
– Sửa chữa van ;
– Sửa chữa và bảo trì mạng lưới hệ thống bánh răng và những bộ phận hoạt động của xe ;
– Sửa chữa và bảo trì những lò luyện trong công nghiệp ;
– Sửa chữa và bảo trì thiết bị luân chuyển bốc dỡ vật tư ;
– Sửa chữa và bảo trì thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị lọc không khí ;
– Sửa chữa và bảo trì máy móc dùng chung cho mục tiêu thương mại ;
– Sửa chữa những dụng cụ cầm tay chạy điện khác ;
– Sửa chữa và bảo trì những dụng cụ và phụ tùng máy móc cắt sắt kẽm kim loại và tạo hình sắt kẽm kim loại ;
– Sửa chữa và bảo trì những dụng cụ máy móc khác ;
– Bảo dưỡng và sửa chữa thay thế máy kéo nông nghiệp ;
– Sửa chữa máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp và lấy gỗ ;
– Sửa chữa và bảo trì máy luyện kim ;
– Sửa chữa và bảo trì máy móc trong nghành khai thác mỏ, thiết kế xây dựng và khí đốt ;
– Sửa chữa máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá ;
– Sửa chữa và bảo trì máy là hàng dệt, quần áo và da ;
– Sửa chữa và bảo trì máy làm giấy ;
– Sửa chữa và bảo trì những máy móc dùng cho mục tiêu chuyên được dùng khác của ngành 28 ( Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu ) ;
– Sửa chữa và bảo trì thiết bị cân ;
– Sửa chữa máy dùng để tính ;
– Sửa chữa máy dùng để cộng, máy thu tiền ;
– Sửa chữa máy tính có dòng điện hoặc không dòng điện ;
– Sửa chữa máy chữ ;
– Sửa chữa máy photocopy .
Loại trừ :
Lắp đặt những lò luyện trong công nghiệp và thiết bị đốt nóng khác được phân vào nhóm 4322 ( Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước, mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí ) .

3313 – 33130: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

Nhóm này gồm :
Sửa chữa và bảo trì thiết bị của nhóm 265 ( Sản xuất thiết bị thống kê giám sát, kiểm tra, khuynh hướng và điều khiển và tinh chỉnh ; sản xuất đồng hồ đeo tay ), 266 ( Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp ) và 267 ( Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học ), trừ những thiết bị được coi là đồ gia dụng ;
– Sửa chữa và bảo trì những thiết bị đo lường và thống kê, kiểm tra, khuynh hướng và điều khiển và tinh chỉnh của nhóm 265 ( Sản xuất thiết bị đo lường và thống kê, kiểm tra, xu thế và tinh chỉnh và điều khiển ; sản xuất đồng hồ đeo tay ) ; Cụ thể :
+ Sửa chữa và bảo trì thiết bị động cơ máy bay ;
+ Sửa chữa và bảo trì thiết bị kiểm tra bộ phận thoát khí tự động hóa ;
+ Sửa chữa và bảo trì thiết bị khí tượng ;
+ Sửa chữa và bảo trì thiết bị kiểm tra và giám sát những đặc thù hoá học, vật lý và điện ;
+ Sửa chữa và bảo trì những công cụ dùng để tìm hiểu ;
+ Sửa chữa và bảo trì những thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ .
Nhóm này cũng gồm :
– Sửa chữa những dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X quang, điện liệu pháp, điện y của nhóm 2660 ( Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp ) ; đơn cử :
+ Sửa chữa và bảo trì những thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường ,
+ Sửa chữa và bảo trì thiết bị siêu âm y tế ,
+ Sửa chữa và bảo trì máy điều hoà nhịp tim ,
+ Sửa chữa và bảo trì máy trợ thính ,
+ Sửa chữa và bảo trì máy đo nhịp tim bằng điện ,
+ Sửa chữa và bảo trì thiết bị nội soi ,
+ Sửa chữa và bảo trì thiết bị chiếu chụp .
– Sửa chữa những dụng cụ và thiết bị quang học, tức là những thiết bị của nhóm 26700 ( Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học ) như kính lúp, ống nhòm, kính hiển vi ( loại trừ loại dùng điều tra và nghiên cứu electron và proton ), kính thiên văn, lăng kính, và thấu kính ( loại trừ kính mắt ), thiết bị chụp ảnh, nếu việc sử dụng đa phần trong thương mại .
Loại trừ :
– Sửa chữa máy photocopy được phân vào nhóm 33120 ( Sửa chữa máy móc, thiết bị ) ;
– Sửa chữa và bảo trì máy tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 95110 ( Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi ) ;
– Sửa chữa máy chiếu của máy tính được phân vào nhóm 95110 ( Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi ) ;
– Sửa chữa và bảo trì thiết bị liên lạc được phân vào nhóm 95120 ( Sửa chữa thiết bị liên lạc ) ;
– Sửa chữa tivi và máy quay video thương mại được phân vào nhóm 95120 ( Sửa chữa thiết bị liên lạc ) ;
– Sửa chữa máy quay video loại dùng cho mái ấm gia đình được phân vào nhóm 95210 ( Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng ) ;
– Sửa chữa những loại đồng hồ đeo tay được phân vào nhóm 95290 ( Sửa chữa xe đạp điện, đồng hồ đeo tay, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) .

3314 – 33140: Sửa chữa thiết bị điện

Nhóm này gồm :
Sửa chữa và bảo trì những sản phẩm & hàng hóa của ngành 27, trừ những loại sản phẩm trong nhóm 2750 ( Sản xuất đồ điện gia dụng ) ;
Cụ thể :
– Sửa chữa và bảo trì những loại máy biến thế điện, máy biến thế phân loại và máy biến thế đặc biệt quan trọng ,
– Sửa chữa và bảo trì môtơ điện, máy phát điện và bộ môtơ máy phát điện ,
– Sửa chữa và bảo trì thiết bị tổng đài và thiết bị quy đổi ,
– Sửa chữa và bảo trì những rơle và bộ tinh chỉnh và điều khiển công nghiệp ,
– Sửa chữa và bảo trì pin và ắc quy ,
– Sửa chữa và bảo trì thiết bị điện chiếu sáng ,
– Sửa chữa và bảo trì những thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn điện để dùng cho những mạch điện .
Loại trừ :
– Sửa chữa và bảo trì máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính được phân vào nhóm 95110 ( Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi ) ;
– Sửa chữa và bảo trì thiết bị viễn thông được phân vào nhóm 95120 ( Sửa chữa thiết bị liên lạc ) ;
– Sửa chữa và bảo trì thiết bị điện tử tiêu dùng được phân vào nhóm 95210 ( Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng ) ;
– Sửa chữa những loại đồng hồ đeo tay được phân vào nhóm 95290 ( Sửa chữa xe đạp điện, đồng hồ đeo tay, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) .

3315 – 33150: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe cổ động cơ khác)

Nhóm này gồm :
– Sửa chữa và bảo trì những thiết bị vận tải đường bộ của ngành 30 ( Sản xuất phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác ), trừ mô tô và xe đạp điện. Tuy nhiên, việc đóng lại hoặc đại tu tại xí nghiệp sản xuất tàu thủy, đầu máy, ôtô và máy bay được phân vào ngành 30 ( Sản xuất phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác ) ;
– Sửa chữa và bảo trì định kỳ tàu thuyền ;
– Sửa chữa và bảo trì thuyền vui chơi ;
– Sửa những đầu máy xe lửa và toa xe ( loại trừ việc làm mới hoặc quy đổi ) .
– Sửa chữa và bảo trì máy bay ( loại trừ việc quy đổi, khảo sát và đại tu, làm mới ) ;
– Sửa chữa và bảo trì những động cơ máy bay ;
– Sửa chữa xe ngựa và xe kéo bằng súc vật ;
– Sửa chữa ghe xuồng .
Loại trừ :
– Tái tạo tàu thuyền tại xí nghiệp sản xuất được phân vào nhóm 301 ( Đóng tàu và thuyền ) ;
– Tái tạo đầu máy và xe chạy đường tàu được phân vào nhóm 30200 ( Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe ) ;
– Sửa chữa máy bay tại xí nghiệp sản xuất được phân vào nhóm 30300 ( Sản xuất máy bay, tàu thiên hà và máy móc tương quan ) ;
– Việc cạo gỉ và tháo dỡ tàu được phân vào nhóm 3830 ( Tái chế phế liệu ) ;
– Sửa chữa và bảo trì mô tô và xe máy được phân vào nhóm 454 ( Bán, bảo trì và sửa chữa thay thế mô tô, xe máy, phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ) ;
– Sửa xe đạp điện được phân vào nhóm 95290 ( Sửa chữa xe đạp điện, đồng hồ đeo tay, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) .

3319 – 33190: Sửa chữa thiết bị khác

Nhóm này gồm : Sửa chữa và bảo trì thiết bị không nằm trong những mã khác của nhóm này .
Cụ thể :
– Sửa chữa lưới đánh bắt cá cá, gồm có cả hồi sinh ;
– Sửa chữa dây, đòn kích bẩy, buồm, mái che ;
– Sửa chữa những túi để đựng phân bón và hoá chất ;
– Sửa chữa hoặc tân trang những tấm gỗ pallet kê sản phẩm & hàng hóa, những thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và những đồ vật tương tự như ;
– Sửa chữa máy bắn bóng và máy chơi game dùng tiền xu khác, thiết bị chơi bowling và những đồ vật tương tự như ;
– Phục hồi đàn organ và nhạc cụ tựa như .
Loại trừ :
– Sửa chữa những loại vật dụng mái ấm gia đình và văn phòng, tân trang những đồ vật được phân vào nhóm 95240 ( Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tư ­ ơng tự ) ;
– Sửa xe đạp điện được phân vào nhóm 95290 ( Sửa chữa xe đạp điện, đồng hồ đeo tay, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) ;
– Sửa quần áo được phân vào nhóm 95290 ( Sửa chữa xe đạp điện, đồng hồ đeo tay, vật dụng cá thể và mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) .

332 – 3320 – 33200: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Nhóm này gồm :
Lắp đặt máy móc chuyên sử dụng. Tuy nhiên, việc lắp ráp thiết bị là bộ phận không hề thiếu của những toà nhà hoặc những cấu trúc tương tự như, như lắp ráp dây dẫn điện, mạng lưới hệ thống chuông báo trộm hay lắp ráp mạng lưới hệ thống điều hòa, thang máy được xếp vào kiến thiết xây dựng .
Cụ thể :
– Lắp đặt máy công nghiệp trong những xí nghiệp sản xuất công nghiệp ;
– Lắp đặt thiết bị trấn áp quy trình công nghiệp ;
– Tháo dỡ những máy móc và thiết bị cỡ lớn ;
– Lắp đặt thiết bị máy ;
– Lắp đặt những thiết bị chơi bowling …

D: SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Ngành này gồm :
– Hoạt động phân phối nguồn năng lượng điện, khí tự nhiên, hơi nước và nước nóng trải qua một mạng lưới hệ thống ống dẫn, đường dây không thay đổi lâu bền hơn ( mạng lưới ). Chiều dài của mạng lưới này không quan trọng ; ở đây cũng gồm có cả việc phân phối điện, khí đốt, hơi nước, nước nóng và những loại tương tự như trong khu công nghiệp hoặc khu nhà ở cao tầng liền kề ;
– Hoạt động phân phối điện và ga, gồm có tích lũy, giám sát và phân phối điện, ga. Nó cũng gồm có cung ứng hơi nước và điều hoà không khí .
Loại trừ :
– Hoạt động phân phối nước, hơi nước được phân vào ngành 36 ( Khai thác, giải quyết và xử lý và phân phối nước ), 37 ( Thoát nước và giải quyết và xử lý nước thải ) ;
– Vận chuyển gas qua đường dây ( hầu hết là đường dài ) .
35 : SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

351: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

3511: Sản xuất điện

Nhóm này gồm : Việc sản xuất điện năng với số lượng lớn như hoạt động giải trí của những cơ sở sản xuất điện ; gồm có nhiệt điện, điện hạt nhân, thủy điện, tua bin khí, điêzen ….
Loại trừ : Sản xuất điện thông qua đốt rác, được phân vào nhóm 38210 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm ) .
35111 : Thủy điện
– Nhóm này gồm hoạt động giải trí sản xuất điện từ nguồn năng lượng nước ;
35112 : Nhiệt điện than
– Nhóm này gồm hoạt động giải trí sản xuất điện từ than đá ;
35113 : Nhiệt điện khí
– Nhóm này gồm hoạt động giải trí sản xuất điện từ khí thiên nhiên ;
35114 : Điện hạt nhân
– Nhóm này gồm hoạt động giải trí sản xuất điện từ nguồn năng lượng hạt nhân ;
35115 : Điện gió
– Nhóm này gồm hoạt động giải trí sản xuất điện từ nguồn năng lượng gió ;
35116 : Điện mặt trời
– Nhóm này gồm hoạt động giải trí sản xuất điện từ nguồn năng lượng mặt trời ;
35119 : Điện khác
– Nhóm này gồm hoạt động giải trí sản xuất điện từ những dạng nguồn năng lượng khác, chưa được phân vào đâu : sóng biển, thủy triều, diezen …

3512: Truyền tải và phân phối điện

Nhóm này gồm : Việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến những TT phân phối và phân phối đến người sử dụng ở đầu cuối .
35121 : Truyền tải điện
Nhóm này gồm :
– Hoạt động của những mạng lưới hệ thống truyền tải luân chuyển điện từ nơi sản xuất đến mạng lưới hệ thống phân phối ;
– Hoạt động trao đổi điện và năng lực truyền tải điện .
35122 : Phân phối điện
Nhóm này gồm :
– Hoạt động của mạng lưới hệ thống phân phối ( tức là gồm có những tuyến dây, cột, đồng hồ đeo tay đo và dây dẫn ) luân chuyển điện từ nơi sản xuất hoặc mạng lưới hệ thống truyền tải đến người tiêu dùng ở đầu cuối ;
– Bán điện cho người sử dụng ;
– Hoạt động của những trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua và bán điện thông qua mạng lưới hệ thống phân phối triển khai bởi người khác ;

352-3520: Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

Nhóm này gồm :
– Sản xuất khí đốt, phân phối khí tự nhiên hoặc tổng hợp tới người tiêu dùng ở đầu cuối trải qua một mạng lưới hệ thống đường ống chính. Các nhà kinh doanh hoặc môi giới sắp xếp việc bán khí tự nhiên qua mạng lưới hệ thống phân phối do người khác quản lý và điều hành cũng thuộc nhóm này .
– Các hoạt động giải trí phân phối gas riêng không liên quan gì đến nhau bằng đường ống dẫn khí, đa phần là khoảng cách dài, nối người sản xuất với nhà phân phối khí hoặc giữa thành thị với nông thôn được phân vào nhóm hoạt động giải trí vận tải đường bộ đường ống ;
Loại trừ :
– Hoạt động của những lò than cốc được phân vào nhóm 19100 ( Sản xuất than cốc ) ;
– Sản xuất những mẫu sản phẩm dầu tinh chế được phân vào nhóm 19200 ( Sản xuất loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế ) ;
– Sản xuất khí đốt công nghiệp được phân vào nhóm 20111 ( Sản xuất khí công nghiệp ) ;
– Bán buôn nguyên vật liệu khí đốt được phân vào nhóm 4661 ( Bán buôn nguyên vật liệu rắn, lỏng, khí và những loại sản phẩm tương quan ) ;
– Bán lẻ gas đựng trong chai được phân vào nhóm 4773 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh ) ;
– Bán thẳng nguyên vật liệu được phân vào nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Vận chuyển gas theo đường ống ( đường dài ) được phân vào nhóm 49400 ( Vận tải đường ống ) .

35201: Sản xuất khí đốt

Nhóm này gồm :
– Sản xuất khí đốt cho mục tiêu phân phối khí đốt từ than đá, phế phẩm của nông nghiệp hoặc rác thải ;
– Sản xuất nguyên vật liệu khí với giá trị toả nhiệt đặc biệt quan trọng từ quy trình lọc, trộn lẫn và những quy trình sản xuất khác những loại khí gồm có cả khí tự nhiên ;

35202: Phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

Nhóm này gồm :
– Vận chuyển, phân phối và cung ứng nguyên vật liệu khí những loại trải qua mạng lưới hệ thống ống dẫn chính ;
– Bán khí đến người sử dụng trải qua ống dẫn chính ;
– Hoạt động của những đại lý và nhà môi giới mà sắp xếp việc mua và bán khí đốt trải qua mạng lưới hệ thống phân phối của người khác ;
– Mua bán, trao đổi nguyên vật liệu khí và năng lực luân chuyển nguyên vật liệu khí .
Loại trừ :
– Hoạt động của những lò than cốc được phân vào nhóm 19100 ( Sản xuất than cốc ) ;
– Sản xuất những loại sản phẩm dầu tinh chế được phân vào nhóm 19200 ( Sản xuất loại sản phẩm dầu mỏ tinh chế ) ;
– Sản xuất khí đốt công nghiệp được phân vào nhóm 20111 ( Sản xuất khí công nghiệp ) ;
– Bán buôn nguyên vật liệu khí đốt được phân vào nhóm 4661 ( Bán buôn nguyên vật liệu rắn, lỏng, khí và những loại sản phẩm tương quan ) ;
– Bán lẻ gas đựng trong chai được phân vào nhóm 4773 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh ) ;
– Bán thẳng nguyên vật liệu được phân vào nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Vận chuyển gas theo đường ống ( đường dài ) được phân vào nhóm 49400 ( Vận tải đường ống ) .

353 – 3530: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá

35301 : Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí
Nhóm này gồm :
– Sản xuất, tập trung chuyên sâu và phân phối hơi nước và nước nóng để đốt nóng, cung ứng nguồn năng lượng và những mục tiêu khác ;
– Sản xuất và phân phối không khí lạnh ;
– Sản xuất và phân phối nước lạnh cho mục tiêu làm mát .
Loại trừ : Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc không làm thực phẩm ( làm mát ) được phân vào nhóm 35302 ( Sản xuất nước đá ) .
35302 : Sản xuất nước đá
Nhóm này gồm : Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc đá làm mát .

E: CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

Ngành này gồm : Các hoạt động giải trí tương quan đến quản trị ( gồm có khai thác, giải quyết và xử lý và vô hiệu ) những loại rác như rác thải công nghiệp, rác thải mái ấm gia đình thể rắn hoặc không phải rắn cũng như những khu vực bị nhiễm bẩn. Đầu ra của quy trình giải quyết và xử lý rác hoặc nước thải có để bị vô hiệu hoặc trở thành nguồn vào của quy trình sản xuất khác. Các hoạt động giải trí cung ứng nước cũng được phân nhóm vào ngành này vì chúng thường được thực thi tương quan với những đơn vị chức năng tham gia vào hoạt động giải trí giải quyết và xử lý nước thải .
36 : KHAI THÁC, XỬ LÝ VÀ CUNG CẤP NƯỚC
Ngành này gồm : Khai thác, giải quyết và xử lý và phân phối nước cho nhu yếu sản xuất và hoạt động và sinh hoạt. Khai thác nước ở những nguồn khác nhau cũng như phân phối nước bằng những cách khác nhau .

360 – 3600 – 36000: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

– Khai thác nước từ sông, hồ, ao …
– Thu nước mưa ,
– Thanh lọc nước để cung ứng ,
– Xử lý nước cho mục tiêu công nghiệp và những mục tiêu khác ,
– Xử lý nước lợ, nước mặn để cung ứng nước như thể loại sản phẩm chính ,
– Cung cấp nước trải qua mạng lưới đường ống, bằng xe bồn chuyên chở hoặc những phương tiện đi lại khác ,
– Hoạt động của những kênh tưới nước .
Loại trừ :
– Hoạt động của mạng lưới hệ thống tưới tiêu và thiết bị tưới tiêu cho mục tiêu nông nghiệp được phân vào nhóm 01610 ( Hoạt động dịch vụ trồng trọt ) ,
– Xử lý nước thải để tránh ô nhiễm được phân vào nhóm 3700 ( Thoát nư ­ ớc và giải quyết và xử lý nước thải ) ,
– Vận chuyển nước qua ống dẫn ( đường dài ) được phân vào nhóm 49400 ( Vận tải đường ống ) .
37 : THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Ngành này gồm : Hoạt động của mạng lưới hệ thống cống rãnh hoặc những phương tiện đi lại giải quyết và xử lý nước thải để thu dọn, giải quyết và xử lý và tiêu hủy nước thải .

370 – 3700: Thoát nước và xử lý nước thải

37001 : Thoát nước
– Hoạt động của mạng lưới hệ thống thoát nước gồm mạng lưới thoát nước ( đường ống, cống, kênh, mương, hồ điều hòa … ), những trạm bơm thoát nước mưa, nước thải, những khu công trình giải quyết và xử lý nước thải và những khu công trình phụ trợ khác nhằm mục đích mục tiêu thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập úng và giải quyết và xử lý nước thải .
– Thu gom và luân chuyển nước thải tại những đô thị, những khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao ( sau đây gọi tắt là khu công nghiệp ), khu dân cư nông thôn tập trung chuyên sâu trải qua mạng lưới hệ thống thoát nước .
– Duy tu và bảo trì mạng lưới hệ thống thoát nước .
37002 : Xử lý nước thải
Nhóm này gồm :
– Hoạt động của những khu công trình giải quyết và xử lý nước thải, bùn thải .
– Xử lý nước thải, bùn thải ( gồm nước thải hoạt động và sinh hoạt và nước thải khác ) bằng những khu công trình giải quyết và xử lý nước thải, bùn thải .
– Duy tu và bảo trì những khu công trình giải quyết và xử lý nước thải, bùn thải .
38 : HOẠT ĐỘNG THU GOM, XỬ LÝ VÀ TIÊU HỦY RÁC THẢI, TÁI CHẾ PHẾ LIỆU
Ngành này gồm : Thu gom, giải quyết và xử lý và tiêu hủy rác thải. Nó còn gồm việc chuyên chở rác thải ; gồm hoạt động giải trí của những cơ sở tái chế phế liệu ( tức là việc phân loại sắp xếp những nguyên, vật tư hoàn toàn có thể giữ lại từ vật thải ) .

381: Thu gom rác thải

Nhóm này gồm : Việc thu gom rác thải từ hộ mái ấm gia đình và những cơ sở kinh doanh thương mại bằng túi, xe rác và thùng chứa, v.v… Nó gồm có việc thu gom rác thải ô nhiễm và không ô nhiễm ví dụ như rác thải từ hộ mái ấm gia đình, ắc qui đã qua sử dụng, dầu và mỡ nấu đã qua sử dụng, dầu thải ra từ tàu thuyền và dầu đã dùng của những gara ôtô, rác thải từ khu công trình thiết kế xây dựng và bị hủy hoại .

3811 – 38110: Thu gom rác thải không độc hại

Nhóm này gồm :
– Thu gom những chất thải rắn không ô nhiễm ( rác từ phòng bếp ) trong khu vực địa phương, như thể việc thu gom những rác thải từ hộ mái ấm gia đình và những cơ sở kinh doanh thương mại bằng những túi rác, xe rác, thùng chứa, v.v… hoàn toàn có thể lẫn lộn cả những nguyên vật liệu hoàn toàn có thể giữ lại để sử dụng ;
– Thu gom những nguyên vật liệu hoàn toàn có thể tái chế ;
– Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng ;
– Thu gom rác thải trong thùng rác ở nơi công cộng ;
– Thu gom rác thải từ khu công trình kiến thiết xây dựng và bị hủy hoại ;
– Thu gom và quét dọn những mảnh vụn như cành cây và gạch vỡ ;
– Thu gom rác thải đầu ra của những nhà máy sản xuất dệt ;
– Hoạt động của những trạm gom rác không ô nhiễm .
Loại trừ :
– Thu gom rác ô nhiễm được phân vào nhóm 3812 ( Thu gom rác thải ô nhiễm ) ;
– Hoạt động của khu đất cho tiêu hủy rác thải không ô nhiễm được phân vào nhóm 3821 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm ) ;
– Hoạt động của những cơ sở nơi mà nguyên, vật tư hoàn toàn có thể tái sử dụng đang ở dạng hỗn hợp như giấy, nhựa v.v… cần được phân loại riêng được phân vào nhóm 3830 ( Tái chế phế liệu ) .

3812: Thu gom rác thải độc hại

Nhóm này gồm : Việc thu gom rác thải ô nhiễm ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất hủy hoại dần, chất lây nhiễm và những chất khác có hại cho sức khoẻ con người và thiên nhiên và môi trường. Nó hoàn toàn có thể được phân loại, giải quyết và xử lý, đóng gói và dán nhãn chất thải cho mục tiêu luân chuyển .
Loại trừ : Việc Phục hồi và dọn sạch những toà nhà hư hỏng, những khu mỏ, những vùng đất, nước mặt bị ô nhiễm như việc vô hiệu những amiăng được phân vào nhóm 39000 ( Xử lý ô nhiễm và hoạt động giải trí quản trị chất thải khác ) .
38121 : Thu gom rác thải y tế
Nhóm này gồm : Thu gom rác thải từ những cơ sở y tế .
38129 : Thu gom rác thải ô nhiễm khác
Nhóm này gồm :
– Thu gom những loại rác thải ô nhiễm ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất tàn phá dần, chất lây nhiễm và những chất khác có hại cho sức khoẻ con người và thiên nhiên và môi trường ;
– Thu gom dầu đã qua sử dụng từ tàu thuyền hoặc gara ;
– Thu gom rác thải ô nhiễm sinh học ;
– Ắc qui đã qua sử dụng ;
– Hoạt động của những trạm chu chuyển những chất thải ô nhiễm .

382: Xử lý và tiêu hủy rác thải

Nhóm này gồm : Việc giải quyết và xử lý trước khi bỏ đi những loại rác thải theo những phương pháp phong phú bằng những phương tiện đi lại khác nhau, cũng như giải quyết và xử lý rác thải hữu cơ với mục tiêu tiêu hủy ; giải quyết và xử lý và tiêu hủy những động vật hoang dã sống hoặc chết bị nhiễm độc và những chất thải hư hỏng khác ; giải quyết và xử lý và tiêu hủy những chất thải phóng xạ đang chuyển trạng thái của những bệnh viện, vứt bỏ rác thải trên mặt đất hoặc dưới nước ; chôn lấp rác thải ; tiêu hủy những sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng như tủ lạnh nhằm mục đích mục tiêu vô hiệu những chất thải gây hại ; tiêu hủy những chất thải bằng cách đốt cháy. Nhóm này còn gồm có cả việc phát điện hiệu quả từ giải quyết và xử lý đốt chất thải .
Loại trừ : Xử lý và tiêu hủy nước thải được phân vào nhóm 3700 ( Thoát nước và giải quyết và xử lý nước thải ) .

3821 – 38210: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

Nhóm này gồm :
Việc giải quyết và xử lý trước khi tiêu hủy và giải quyết và xử lý khác so với những chất thải rắn và không rắn không ô nhiễm, như :
+ Hoạt động của những khu đất dùng cho tiêu hủy rác thải không ô nhiễm ,
+ Tiêu hủy rác thải không ô nhiễm bằng cách đốt cháy hoặc thiêu hủy hoặc bằng những chiêu thức khác có hoặc không có dẫn đến sản xuất điện hoặc hơi nước, những nguyên vật liệu sửa chữa thay thế, khí đốt sinh học, tro, tro bay hoặc những loại sản phẩm cho mục tiêu sử dụng khác ,
+ Xử lý rác thải hữu cơ để tiêu hủy .
+ Sản xuất phân compốt từ chất thải hữu cơ .
Loại trừ :
– Đốt, thiêu hủy rác thải nguy khốn được phân vào nhóm 38229 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm khác ) ;
– Hoạt động của những cơ sở mà nguyên, vật tư hoàn toàn có thể tái sử dụng đang ở dạng hỗn hợp như giấy, nhựa, lon đựng đồ uống đã dùng và sắt kẽm kim loại, cần được phân loại riêng được phân vào nhóm 3830 ( Tái chế phế liệu ) ;
– Khử độc và làm sạch đất, nước ; tiêu hủy những vật tư nhiễm độc được phân vào nhóm 39000 ( Xử lý ô nhiễm và hoạt động giải trí quản trị chất thải khác ) .

3822: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

Nhóm này gồm : Việc lọc bỏ giải quyết và xử lý trước khi đưa vào tiêu hủy những chất thải ô nhiễm dạng rắn và không rắn, gồm những chất thải như chất gây nổ, chất gỉ sét, dễ cháy, chất độc, kích thích, chất gây ung thư, chất tàn phá dần, chất lây nhiễm và những chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường tự nhiên .
Loại trừ :
– Đốt chất thải không nguy khốn được phân vào nhóm 38210 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm ) ,
– Khử độc và làm sạch đất, mặt nước ; tiêu hủy những nguyên vật liệu độc được phân vào nhóm 39000 ( Xử lý ô nhiễm và hoạt động giải trí quản trị chất thải khác ) ,
– Tái giải quyết và xử lý nguyên vật liệu hạt nhân được phân vào nhóm 2011 ( Sản xuất hoá chất cơ bản ) .
38221 : Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế
Nhóm này gồm : Hoạt động của những phương tiện đi lại giải quyết và xử lý và tiêu hủy rác thải từ những cơ sở y tế .
38229 : Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm khác
Nhóm này gồm :
– Hoạt động của những phương tiện đi lại giải quyết và xử lý rác thải ô nhiễm ;
– Xử lý và tiêu hủy những động vật hoang dã sống và chết bị nhiễm độc và những chất thải gây bệnh khác ;
– Thiêu hủy rác thải ô nhiễm ;
– Tiêu hủy những sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng như tủ lạnh để loại trừ những chất thải gây hại ;
– Xử lý, tiêu hủy và cất giữ những chất thải hạt nhân phóng xạ như :
+ Xử lý và tiêu hủy những chất thải phóng xạ đang chuyển trạng thái tức là những chất đang phân hủy trong quy trình luân chuyển từ bệnh viện ,
+ Đóng gói, sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện kèm theo và những hoạt động giải trí giải quyết và xử lý khác so với chất thải hạt nhân để cất giữ .

383 – 3830: Tái chế phế liệu

Nhóm này gồm : Quá trình chế biến những loại phế liệu, phế thải từ sắt kẽm kim loại và phi kim loại thành dạng nguyên vật liệu thô mới để sử dụng vào những mục tiêu khác nhau. Quá trình chế biến được sử dụng kỹ thuật cơ học hoặc hoá học. Gồm việc tái chế những nguyên vật liệu từ những chất thải theo dạng là lọc và phân loại những nguyên vật liệu hoàn toàn có thể tái chế từ những chất thải không ô nhiễm ( như là rác căn phòng nhà bếp ) hoặc lọc và phân loại những nguyên vật liệu hoàn toàn có thể tái chế ở dạng hỗn hợp, ví dụ như giấy, nhựa, hộp đựng đồ uống đã qua sử dụng và sắt kẽm kim loại thành những nhóm riêng .
Loại trừ :
– Sản xuất những loại sản phẩm hoàn hảo mới từ nguyên vật liệu thô thứ sinh ( tự hoặc không tự sản xuất ) như làm bột giấy từ giấy, giấy loại, đắp lại lốp xe hoặc sản xuất sắt kẽm kim loại từ những mảnh vụn sắt kẽm kim loại được phân vào những nhóm ngành tương ứng trong ngành C ( Công nghiệp chế biến, sản xuất ) ;
– Xử lý lại nguyên vật liệu hạt nhân được phân vào nhóm 2011 ( Sản xuất hoá chất cơ bản ) ;
– Xử lý và tiêu hủy rác thải không nguy khốn được phân vào nhóm 38210 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm ) ;
– Xử lý những rác thải hữu cơ để tiêu hủy được phân vào nhóm 38210 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm ) ;
– Tái chế nguồn năng lượng từ việc giải quyết và xử lý đốt những chất thải không nguy hại được phân vào nhóm 38210 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm ) ;
– Tiêu hủy sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng như tủ lạnh để tránh rác thải gây hại được phân vào nhóm 3822 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm ) ;
– Xử lý và tiêu hủy những chất thải phóng xạ đang chuyển trạng thái từ những bệnh viện được phân vào nhóm 3822 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm ) ;
– Xử lý và tiêu hủy chất thải độc, chất thải gây ô nhiễm được phân vào nhóm 3822 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm ) ;
– Tháo dỡ xe hơi, máy tính, tivi và những thiết bị khác để thu và bán lại những bộ phận hoàn toàn có thể dùng được được phân vào ngành G ( Bán buôn và kinh doanh nhỏ ; sửa chữa thay thế xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) ;
– Bán buôn những nguyên vật liệu hoàn toàn có thể tái chế được phân vào nhóm 4669 ( Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu ) .
38301 : Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại
Nhóm này gồm :
– Nghiền cơ học so với chất thải sắt kẽm kim loại như xe hơi đã bỏ đi, máy giặt, xe đạp điện với việc lọc và phân loại được triển khai tiếp theo ;
– Tháo dỡ xe hơi, máy tính, tivi và những thiết bị khác để tái chế nguyên vật liệu ;
– Thu nhỏ những tấm sắt kẽm kim loại lớn như những toa xe đường tàu ;
– Nghiền nhỏ những rác thải sắt kẽm kim loại, như những phương tiện đi lại xe không còn dùng được nữa ;
– Các chiêu thức giải quyết và xử lý cơ học khác như cắt, nén để giảm khối lượng ;
– Phá hủy tàu .
38302 : Tái chế phế liệu phi kim loại
Nhóm này gồm :
– Tái chế phi kim loại không phải rác thải trong nhiếp ảnh ví dụ như dung dịch tráng hoặc phim và giấy ảnh ;
– Tái chế cao su đặc như những lốp xe đã qua sử dụng để sản xuất những nguyên vật liệu thô mới ;
– Phân loại và tổng hợp nhựa để sản xuất những nguyên vật liệu thô mới như làm ống, lọ hoa, bảng màu và những thứ tựa như ;
– Xử lý ( làm sạch, nóng chảy, nghiền ) rác thải bằng nhựa hoặc cao su đặc để nghiền thành hạt nhỏ ;
– Đập nhỏ, làm sạch và phân loại thủy tinh ;
– Đập nhỏ, làm sạch và phân loại những rác thải khác như rác thải từ đống đổ nát để sản xuất những nguyên vật liệu thô ;
– Xử lý dầu và mỡ ăn qua sử dụng thành nguyên vật liệu thô ;
– Xử lý chất thải từ thực phẩm, đồ uống, thuốc lá và chất còn dư thành nguyên vật liệu thô mới .
39 : XỬ LÝ Ô NHIỄM VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI KHÁC
Ngành này gồm : Việc phân phối dịch vụ khắc phục hậu quả, như việc dọn sạch những khu vực và những toà nhà hư hỏng, khu mỏ, đất, mặt nước và nước ngầm bị ô nhiễm .

390 – 3900 – 39000: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

Nhóm này gồm :
– Khử độc những vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, trải qua sử dụng những chiêu thức cơ học, hoá học hoặc sinh học ;
– Khử độc những nhà máy sản xuất công nghiệp hoặc những khu công nghiệp, gồm cả nhà máy sản xuất và khu hạt nhân ;
– Khử độc và làm sạch nước mặt phẳng tại những nơi bị ô nhiễm do tai nạn đáng tiếc, ví dụ như trải qua việc thu gom chất gây ô nhiễm hoặc trải qua sử dụng những chất hoá học ;
– Làm sạch dầu loang và những chất gây ô nhiễm khác trên đất, trong nước mặt phẳng, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển ;
– Hủy bỏ amiăng, sơn chì và những vật tư độc khác ;
– Hoạt động trấn áp ô nhiễm chuyên sử dụng khác .
Loại trừ :
– Xử lý và tiêu hủy chất thải không ô nhiễm được phân vào nhóm 38210 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải không ô nhiễm ) ;
– Xử lý và tiêu hủy chất thải ô nhiễm được phân vào nhóm 3822 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải ô nhiễm ) ;
– Quét dọn và phun nước trên đường phố được phân vào nhóm 81290 ( Vệ sinh công nghiệp và những khu công trình chuyên biệt ) .

F: XÂY DỰNG

Ngành này gồm :
Tất cả những hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng khu công trình chung và kiến thiết xây dựng chuyên được dùng cho những khu công trình nhà và khu công trình kỹ thuật gia dụng. Bao gồm xây mới, thay thế sửa chữa, lan rộng ra và tái tạo, lắp ghép những cấu trúc hoặc cấu kiện đúc sẵn trên mặt phẳng kiến thiết xây dựng và kiến thiết xây dựng những khu công trình tạm .
Hoạt động kiến thiết xây dựng chung gồm có : kiến thiết xây dựng nhà tại, nhà thao tác, nhà kho, những khu công trình công ích và công cộng khác, những khu công trình nông nghiệp … Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng gồm có : đường xe xe hơi, đường phố, cầu, cống, đường tàu, trường bay, cảng và những khu công trình thủy khác, mạng lưới hệ thống thủy lợi, mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước, khu công trình công nghiệp, đường ống và đường dây điện, khu công trình thể thao … Các việc làm này hoàn toàn có thể tự triển khai hay thuê ngoài. Một phần hoặc hàng loạt việc làm hoàn toàn có thể được thực thi dưới dạng ký hợp đồng phụ với những nhà thầu khoán. Một đơn vị chức năng triển khai kiến thiết xây dựng hàng loạt một dự án Bất Động Sản cũng nằm trong ngành này. Sửa chữa nhà ở và những khu công trình thiết kế xây dựng gia dụng cũng nằm ở ngành này .
Ngành này gồm : thiết kế xây dựng hoàn hảo khu công trình nhà tại ( ngành 41 ), kiến thiết xây dựng hoàn hảo khu công trình gia dụng ( ngành 42 ) và hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng chuyên sử dụng nếu như những hoạt động giải trí này được triển khai như thể một phần của quy trình thiết kế xây dựng ( ngành 43 ) .
– Thuê thiết bị thiết kế xây dựng có kèm người điều khiển và tinh chỉnh được phân vào hoạt động giải trí thiết kế xây dựng đơn cử được triển khai với thiết bị .
Ngành này cũng gồm : Phát triển những dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng nhà ở hoặc những khu công trình kiến thiết xây dựng gia dụng bằng cách sử dụng những phương tiện đi lại kinh tế tài chính, kỹ thuật và vật chất để thực thi những dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng để bán. Nếu những hoạt động giải trí này được thực thi không phải để bán mà để sử dụng ( ví dụ : cho thuê hay sản xuất ) thì đơn vị chức năng triển khai hoạt động giải trí này không thuộc ngành thiết kế xây dựng mà được xếp theo hoạt động tác nghiệp của đơn vị chức năng, ví dụ : bất động sản, công nghiệp chế biến …
41-410 : XÂY DỰNG NHÀ CÁC LOẠI
Ngành này gồm :
Hoạt động thiết kế xây dựng hoàn hảo những khu nhà để ở hoặc không phải để ở, tự thực thi hay trên cơ sở hợp đồng hoặc phí. Công việc này hoàn toàn có thể thuê ngoài một phần hoặc hàng loạt. Các đơn vị chức năng chỉ triển khai 1 số ít quy trình của tiến trình thiết kế xây dựng được xếp vào ngành 43 ( Hoạt động kiến thiết xây dựng chuyên được dùng ) .

4101- 41010: Xây dựng nhà để ở

Nhóm này gồm :
– Xây dựng tổng thể những loại nhà để ở như :
+ Nhà cho một hộ mái ấm gia đình ,
+ Nhà cho nhiều mái ấm gia đình, gồm có cả những toà nhà cao tầng liền kề .
– Tu sửa và tái tạo những khu nhà ở đã sống sót .
Loại trừ :
– Hoạt động kiến trúc và cầu đường được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) ;
– Quản lý dự án Bất Động Sản những khu công trình kiến thiết xây dựng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4102- 41020: Xây dựng nhà không để ở

Nhóm này gồm :
– Xây dựng toàn bộ những loại nhà không để ở như :
+ Nhà xưởng ship hàng sản xuất công nghiệp, ví dụ : nhà máy sản xuất, xưởng lắp ráp …
+ Bệnh viện, trường học, nhà thao tác ,
+ Khách sạn, shop, nhà hàng quán ăn, TT thương mại ,
+ Nhà ga hàng không ,
+ Khu thể thao trong nhà ,
+ Bãi đỗ xe, gồm có cả bãi đỗ xe ngầm ,
+ Kho chứa hàng ,
+ Nhà Giao hàng mục tiêu tôn giáo, tín ngưỡng .
– Lắp ráp và ghép những cấu kiện thiết kế xây dựng đúc sẵn tại hiện trường thiết kế xây dựng ;
Loại trừ :
– Cải tạo những khu công trình thiết kế xây dựng đúc sẵn hoàn hảo từ những bộ phận tự sản xuất nhưng không phải bê tông, xem ngành 16 ( Chế biến gỗ và sản xuất mẫu sản phẩm từ gỗ, tre, nứa ( trừ giường, tủ, bàn, ghế ) ; sản xuất mẫu sản phẩm từ rơm, rạ và vật tư tết bện ) và ngành 25 ( Sản xuất mẫu sản phẩm từ sắt kẽm kim loại đúc sẵn ( trừ máy móc, thiết bị ) ;
– Xây dựng những khu công trình công nghiệp, loại trừ khu công trình nhà được phân vào nhóm 42930 ( Xây dựng khu công trình chế biến, sản xuất ) ;
– Hoạt động kiến trúc và cầu đường được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) ;
– Quản lý dự án Bất Động Sản những khu công trình thiết kế xây dựng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .
42 : XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Ngành này gồm :
Xây dựng những khu công trình thiết kế xây dựng kỹ thuật gia dụng, gồm có xây mới, sửa chữa thay thế, lan rộng ra và tái tạo, lắp ghép những khu công trình đúc sẵn trên công trường thi công và thiết kế xây dựng những khu công trình tạm ;
Xây dựng những khu công trình lớn như đường xe hơi, đường phố, cầu, cống, đường tàu, trường bay, cảng và khu công trình thủy khác, mạng lưới hệ thống thủy lợi, khu công trình công nghiệp, đường ống và đường điện, khu thể thao ngoài trời … cũng nằm trong phần này. Các việc làm này hoàn toàn có thể tự thực thi hay trên cơ sở phí hoặc hợp đồng ; Một phần việc làm và đôi lúc là hàng loạt việc làm hoàn toàn có thể được thực thi dưới dạng ký hợp đồng phụ với những nhà thầu khoán .

421: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Nhóm này gồm :
– Xây dựng đường cao tốc, đường xe hơi, đường phố, những loại đường khác và đường cho người đi bộ ;
– Các việc làm mặt phẳng trên đường phố, đường đi bộ, đường cao tốc, cầu, đường ngầm như :
+ Rải nhựa đường ;
+ Sơn đường và những loại tựa như ;
+ Lắp đặt rào chắn, biển báo giao thông vận tải và những loại tương tự như ;
– Xây dựng cầu, gồm có cầu trên đường cao tốc ;
– Xây dựng đường hầm ;
– Xây dựng đường tàu và đường cho tàu điện ngầm ;
– Xây dựng đường sân bay trường bay .
Loại trừ :
– Lắp đặt đèn chiếu sáng và những biển báo bằng điện trên đường giao thông vận tải được phân vào nhóm 43210 ( Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện ) ;
– Hoạt động kiến trúc được phân vào nhóm 71101 ( Hoạt động kiến trúc ) ;
– Hoạt động quản trị dự án Bất Động Sản tương quan đến những khu công trình thiết kế xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4211- 42110: Xây dựng công trình đường sắt

Nhóm này gồm :
– Xây dựng đường tàu ( gồm có cả cầu đường tàu ) ;
– Xây dựng hầm đường tàu ;
– Xây dựng đường tàu điện ngầm
– Sơn đường tàu ;
– Lắp đặt rào chắn, biển báo giao thông vận tải đường tàu và những loại tựa như .
Loại trừ :
– Lắp đặt đèn chiếu sáng và những biển báo bằng điện trên đường giao thông vận tải được phân vào nhóm 43210 ( Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện ) ;
– Hoạt động kiến trúc được phân vào nhóm 71101 ( Hoạt động kiến trúc ) ;
– Hoạt động quản trị dự án Bất Động Sản tương quan đến những khu công trình kiến thiết xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4212- 42120: Xây dựng công trình đường bộ

Nhóm này gồm :
– Xây dựng đường cao tốc, đường xe hơi, đường phố, những loại đường khác và đường cho người đi bộ ;
– Các việc làm mặt phẳng trên đường phố, đường đi bộ, đường cao tốc, cầu, đường ngầm như :
+ Thi công mặt đường : rải nhựa đường, rải bê tông …
+ Sơn đường và những hoạt động giải trí sơn khác ,
+ Lắp đặt đường chắn, biển báo giao thông vận tải và những loại tựa như ,
– Xây dựng cầu, gồm có cả cầu ( không tính cầu đường tàu ) ;
– Xây dựng hầm đường đi bộ ;
– Xây dựng đường cho tàu điện ngầm ,
– Xây dựng đường sân bay trường bay, sân đỗ máy bay .
Loại trừ :
– Lắp đặt đèn chiếu sáng và những biển báo bằng điện trên đường giao thông vận tải được phân vào nhóm 43210 ( Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện ) .
– Hoạt động kiến trúc và cầu đường được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) ;
– Quản lý dự án Bất Động Sản những khu công trình kiến thiết xây dựng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

422: Xây dựng công trình công ích

Nhóm này gồm :
– Xây dựng những mạng lưới đường ống luân chuyển, phân phối và những khu công trình, cấu trúc có tương quan :
+ Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền nguồn năng lượng và viễn thông ,
+ Các đường ống, mạng lưới truyền nguồn năng lượng, viễn thông và những khu công trình phụ trợ ở thành phố ,
– Xây dựng đường ống và mạng lưới hệ thống đường nước như :
+ Hệ thống thủy lợi ( kênh ) ,
+ Hồ chứa .
– Xây dựng những khu công trình cửa :
+ Hệ thống nước thải, gồm có cả sửa chữa thay thế ,
+ Nhà máy giải quyết và xử lý nước thải ,
+ Trạm bơm ,
+ Nhà máy nguồn năng lượng ,
– Khoan nguồn nước .
Loại trừ : Hoạt động quản trị dự án Bất Động Sản tương quan đến những khu công trình thiết kế xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4221- 42210: Xây dựng công trình điện

Nhóm này gồm :
– Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và những khu công trình, cấu trúc có tương quan như :
+ Đường dây, mạng lưới truyền tải điện với khoảng cách dài .
+ Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và những khu công trình phụ trợ ở thành phố .
+ Trạm biến áp .
– Xây dựng nhà máy sản xuất điện .
Loại trừ : Hoạt động quản trị dự án Bất Động Sản tương quan đến những khu công trình kiến thiết xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4222- 42220: Xây dựng công trình cấp, thoát nước

Nhóm này gồm :
– Xây dựng đường ống và mạng lưới hệ thống đường nước như :
+ Hệ thống thủy lợi ( kênh ) .
+ Hồ chứa .
– Xây dựng những khu công trình cửa :
+ Hệ thống thoát nước thải, gồm có cả sửa chữa thay thế .
+ Nhà máy giải quyết và xử lý nước thải .
+ Trạm bơm .
Loại trừ : Hoạt động quản trị dự án Bất Động Sản tương quan đến những khu công trình thiết kế xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4223-42230: Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

Nhóm này gồm :
– Xây dựng những mạng lưới cáp viễn thông, thông tin liên lạc và những khu công trình, cấu trúc có tương quan :
+ Các tuyến cáp, mạng lưới viễn thông .
+ Các tuyến cột, tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin và những khu công trình phụ trợ .
– Xây dựng khu công trình đài, trạm thu phát sóng truyền thanh, truyền hình và những khu công trình có tương quan .
Loại trừ : Hoạt động quản trị dự án Bất Động Sản tương quan đến những khu công trình thiết kế xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4229-42290: Xây dựng công trình công ích khác

Nhóm này gồm :
– Xây dựng khu công trình giải quyết và xử lý bùn .
– Xây dựng những khu công trình công ích khác chưa được phân vào đâu .
Loại trừ : Hoạt động quản trị dự án Bất Động Sản tương quan đến những khu công trình thiết kế xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

429: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Nhóm này gồm :
– Xây dựng khu công trình công nghiệp không phải nhà như :
+ Nhà máy lọc dầu ,
+ Nhà máy hoá chất ,
– Xây dựng khu công trình thủy như :
+ Đường thủy, cảng và những khu công trình trên sông, cảng du lịch ( bến tàu ), cửa cống …
+ Đập và đê .
– Hoạt động nạo vét đường thủy ,
– Xây dựng đường hầm ;
– Xây dựng khu công trình khác không phải nhà như : khu công trình thể thao ngoài trời .
Nhóm này cũng gồm : Chia tách đất với tái tạo đất ( ví dụ đắp lan rộng ra đường, hạ tầng công ) .
Loại trừ : Quản lý dự án Bất Động Sản tương quan đến kiến thiết xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4291-42910: Xây dựng công trình thủy

Nhóm này gồm :
– Xây dựng khu công trình thủy như :
+ Đường thủy, cảng và những khu công trình trên sông, cảng du lịch ( bến tàu ), cửa cống …
+ Đập và đê .
– Hoạt động nạo vét đường thủy .
Loại trừ : Quản lý dự án Bất Động Sản tương quan đến thiết kế xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4292-42920: Xây dựng công trình khai khoáng

Nhóm này gồm :
– Xây dựng khu công trình công nghiệp khai khoáng không phải nhà như :
+ Nhà máy lọc dầu .
+ Công trình khai thác than, quặng …
Loại trừ : Quản lý dự án Bất Động Sản tương quan đến thiết kế xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4293- 42930: Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

Nhóm này gồm :
– Xây dựng khu công trình công nghiệp chế biến, sản xuất không phải nhà như ;
+ Nhà máy sản xuất hoá chất cơ bản, hóa dược, dược liệu và hóa chất khác .
+ Nhà máy sản xuất vật tư thiết kế xây dựng .
+ Nhà máy chế biến thực phẩm, …
Loại trừ : Quản lý dự án Bất Động Sản tương quan đến kiến thiết xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

4299-42990: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Nhóm này gồm :
– Xây dựng khu công trình khác không phải nhà như : khu công trình thể thao ngoài trời .
– Chia tách đất với tái tạo đất ( ví dụ : đắp, lan rộng ra đường, hạ tầng công … ) .
Loại trừ : Quản lý dự án Bất Động Sản tương quan đến kiến thiết xây dựng kỹ thuật gia dụng được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .
43 : HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHUYÊN DỤNG
Ngành này gồm :
Các hoạt động giải trí thiết kế xây dựng chuyên sử dụng như : thiết kế xây dựng một phần của hàng loạt khu công trình nhà và khu công trình kỹ thuật gia dụng mà không phải là nhà thầu chính chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho hàng loạt dự án Bất Động Sản. Hoạt động này yên cầu thiết bị và trình độ kinh nghiệm tay nghề được chuyên môn hoá như : đóng cọc, san nền, đổ khung, đổ bê tông, xếp gạch, xây ốp đá, bắc giàn giáo, lợp mái, … Việc lắp ráp những cấu trúc thép mà những bộ phận của cấu trúc thép được sản xuất không phải từ một đơn vị chức năng cũng thuộc ngành này. Các hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng chuyên sử dụng hầu hết được triển khai theo hình thức khoán thầu hay hợp đồng thầu phụ, tuy nhiên hoạt động giải trí thay thế sửa chữa khu công trình thường được thực thi trực tiếp cho chủ sở hữu tài sản. Ngành này cũng gồm có những hoạt động giải trí triển khai xong và kết thúc khu công trình thiết kế xây dựng .
Hoạt động lắp ráp khu công trình thiết kế xây dựng gồm có việc lắp ráp những thiết bị gắn liền với khu công trình thiết kế xây dựng. Những hoạt động giải trí này thường được triển khai tại công trường thi công thiết kế xây dựng mặc dầu những thiết bị hoàn toàn có thể được thực thi ở những phân xưởng chuyên sử dụng. Ngành này cũng gồm có những hoạt động giải trí như thăm dò ; lắp ráp những mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí, lắp ráp ăng ten, mạng lưới hệ thống báo động và những việc làm thuộc về điện, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước, thang máy, thang cuốn … Ngành này còn gồm có cả lắp ráp chất dẫn cách ( chống thấm, cách nhiệt, cách âm ), lắp ráp tấm sắt kẽm kim loại, lắp máy lạnh trong thương mại, lắp ráp những mạng lưới hệ thống chiếu sáng và mạng lưới hệ thống tín hiệu trên đường đi bộ, đường tàu, trường bay, bến cảng, v.v… Hoạt động sửa chữa thay thế những thiết bị trên cũng thuộc ngành này .
Hoạt động triển khai xong khu công trình gồm có những hoạt động giải trí có tương quan tới việc hoàn thành xong hoặc kết thúc khu công trình như : Lắp kính, trát, sơn, ốp gạch tường hoặc bao trùm bằng những vật tư khác như gỗ, thảm, giấy tường … lát sàn, hoàn thành xong phần mộc, mạng lưới hệ thống âm thanh, làm sạch thiết kế bên ngoài .., thay thế sửa chữa khu công trình với những hoạt động giải trí như trên cũng thuộc ngành này .
Việc thuê thiết bị có kèm người điều khiển và tinh chỉnh được phân theo hoạt động giải trí thiết kế xây dựng tương quan .

431: Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí chuẩn bị sẵn sàng mặt phẳng cho những hoạt động giải trí thiết kế xây dựng tiếp theo, gồm có dỡ bỏ những khu công trình đang sống sót trên mặt phẳng đó .

4311 – 43110: Phá dỡ

Nhóm này gồm : Phá hủy hoặc đập những toà nhà và những khu công trình khác .

4312 – 43120: Chuẩn bị mặt bằng

Nhóm này gồm : Những hoạt động giải trí chuẩn bị sẵn sàng mặt phẳng kiến thiết xây dựng. Cụ thể :
– Làm sạch mặt phẳng kiến thiết xây dựng ;
– Vận chuyển đất : đào, lấp, san và ủi tại những mặt phẳng kiến thiết xây dựng, đào móng, luân chuyển đá, nổ mìn …
– Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc những mục tiêu tương tự như ;
– Chuẩn bị mặt phẳng để khai thác mỏ như : Chuyển vật cồng kềnh và những hoạt động giải trí sẵn sàng chuẩn bị, tăng trưởng khác so với mặt phẳng và gia tài tài nguyên, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí ;
– Hệ thống cấp thoát nước tại mặt phẳng thiết kế xây dựng ;
– Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp ;
– Dò mìn và những loại tương tự như ( gồm có cả việc cho nổ ) tại mặt phẳng thiết kế xây dựng .
Loại trừ :
– Khoan giếng sản xuất dầu hoặc khí được phân vào nhóm 06100 ( Khai thác dầu thô ), 06200 ( Khai thác khí đốt tự nhiên ) ;
– Khử độc cho đất được phân vào nhóm 39000 ( Xử lý ô nhiễm và hoạt động giải trí quản trị chất thải khác ) ;
– Khoan giếng nước được phân vào nhóm 42220 ( Xây dựng khu công trình cấp, thoát nước ) ;
– Đào ống thông vào hầm mỏ được phân vào nhóm 43900 ( Hoạt động thiết kế xây dựng chuyên được dùng khác ) ;
– Thăm dò dầu và khí, tìm hiểu địa chấn, địa vật lý, địa chất được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

432: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

Nhóm này gồm : Hoạt động lắp ráp tương hỗ cho hoạt động giải trí xây nhà, gồm có lắp ráp mạng lưới hệ thống điện, mạng lưới hệ thống đường ống ( nước, khí đốt và nước thải ), mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí, thang máy …

4321 – 43210: Lắp đặt hệ thống điện

Nhóm này gồm :
Hoạt động lắp ráp mạng lưới hệ thống điện cho khu công trình nhà và khu công trình kỹ thuật gia dụng. Cụ thể :
+ Dây dẫn và thiết bị điện ,
+ Đường dây thông tin liên lạc ,
+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, gồm có cả cáp quang học ,
+ Đĩa vệ tinh ,
+ Hệ thống chiếu sáng ,
+ Chuông báo cháy ,
+ Hệ thống báo động chống trộm ,
+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố ,
+ Đèn trên đường sân bay trường bay .
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động liên kết những thiết bị điện và vật dụng mái ấm gia đình .
Loại trừ : Xây dựng đường truyền nguồn năng lượng và viễn thông được phân vào nhóm 42230 ( Xây dựng khu công trình viễn thông, thông tin liên lạc ) .

4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

Nhóm này gồm :
Lắp đặt mạng lưới hệ thống đường ống nước, mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại những khu công trình kiến thiết xây dựng khác, kể cả lan rộng ra, đổi khác, bảo trì và thay thế sửa chữa .
Cụ thể :
– Hệ thống sưởi ( điện, gas, dầu ) ;
– Lò sưởi, tháp làm lạnh ;
– Hệ thống thu nạp nguồn năng lượng mặt trời không dùng điện ;
– Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh ;
– Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí ;
– Thiết bị khí đốt ( gas ) ;
– Đường ống dẫn hơi nước ;
– Hệ thống phun nước chữa cháy ;
– Hệ thống phun nước tưới cây ;
– Lắp đặt mạng lưới hệ thống ống dẫn .
Loại trừ : Lắp đặt mạng lưới hệ thống sưởi bằng điện được phân vào nhóm 43210 ( Lắp đặt mạng lưới hệ thống điện ) .
43221 : Lắp đặt mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước
Nhóm này gồm :
Lắp đặt mạng lưới hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà hoặc tại những khu công trình kiến thiết xây dựng khác, kể cả lan rộng ra, biến hóa, bảo trì và thay thế sửa chữa ;
Cụ thể :
+ Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh ,
+ Đường ống dẫn hơi nước ,
+ Hệ thống phun nước chữa cháy ,
+ Hệ thống phun nước tưới cây ,
+ Lắp đặt mạng lưới hệ thống ống dẫn cấp, thoát nước .
43222 : Lắp đặt mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí
Nhóm này gồm :
Lắp đặt mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại những khu công trình kiến thiết xây dựng khác, kể cả lan rộng ra, biến hóa, bảo trì và sửa chữa thay thế. Cụ thể :
– Hệ thống sưởi ( điện, gas, dầu ) ,
– Lò sưởi, tháp làm lạnh ,
– Máy thu nạp nguồn năng lượng mặt trời không dùng điện ,
– Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí ,
– Thiết bị khí đốt ( gas ) ,
– Bơm hơi ,
– Lắp đặt mạng lưới hệ thống ống dẫn điều hoà không khí .

4329 – 43290: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Nhóm này gồm :
– Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải mạng lưới hệ thống điện, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước, mạng lưới hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong những khu công trình nhà và khu công trình kỹ thuật gia dụng, gồm có cả bảo trì, thay thế sửa chữa hệ thống thiết bị này .
– Lắp đặt hệ thống thiết bị trong khu công trình nhà và khu công trình thiết kế xây dựng khác như :
+ Thang máy, thang cuốn ,
+ Cửa cuốn, cửa tự động hóa ,
+ Dây dẫn chống sét ,
+ Hệ thống hút bụi ,
+ Hệ thống âm thanh ,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung .
Loại trừ : Lắp đặt mạng lưới hệ thống máy móc công nghiệp được phân vào nhóm 3320 ( Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp ) .

433 – 4330 – 43300: Hoàn thiện công trình xây dựng

Nhóm này gồm những hoạt động giải trí tương quan tới việc hoàn thành xong hoặc kết thúc khu công trình như :
– Trát vữa bên trong và bên ngoài những khu công trình nhà và khu công trình thiết kế xây dựng khác, gồm có những nguyên vật liệu đánh bóng ,
– Lắp đặt cửa ra vào ( loại trừ cửa tự động hóa và cửa cuốn ), hành lang cửa số, khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật tư khác ,
– Lắp đặt thiết bị, vật dụng phòng bếp, cầu thang và những hoạt động giải trí tương tự như ,
– Lắp đặt thiết bị nội thất bên trong ,
– Hoạt động hoàn thành xong bên trong khu công trình như : Làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn vận động và di chuyển được …
– Xếp, lợp, treo hoặc lắp ráp trong những toà nhà hoặc những khu công trình khác như :
+ Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm ,
+ Lót ván sàn và những loại phủ sàn bằng gỗ khác ,
+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, gồm có bằng cao su đặc và nhựa ,
+ Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa cương ( granit ), đá phiến …
+ Giấy dán tường ,
– Sơn bên ngoài và bên trong khu công trình nhà ,
– Sơn những cấu trúc khu công trình gia dụng ,
– Lắp gương, kính ,
– Làm sạch những toà nhà mới sau thiết kế xây dựng ,
– Các việc làm triển khai xong nhà khác ,
– Lắp đặt nội thất bên trong những shop, nhà di động, thuyền …
Loại trừ :
– Sơn đường được phân vào nhóm 421 ( Xây dựng khu công trình đường tàu và đường đi bộ ) .
– Lắp đặt cửa cuốn và cửa tự động hóa được phân vào nhóm 43290 ( lắp ráp mạng lưới hệ thống thiết kế xây dựng khác ) .
– Các hoạt động giải trí làm sạch chung bên trong những toà nhà và kiến trúc khác được phân vào nhóm 81210 ( Vệ sinh chung nhà cửa ) ;
– Lau rửa chuyên nghiệp bên trong và bên ngoài những toà nhà được phân vào nhóm 81290 ( Vệ sinh công nghiệp và những khu công trình chuyên biệt ) ;
– Các hoạt động giải trí trang trí của người phong cách thiết kế bên trong những toà nhà được phân vào nhóm 74100 ( Hoạt động phong cách thiết kế chuyên được dùng ) .

439 – 4390 – 43900: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Nhóm này gồm :
– Hoạt động thiết kế xây dựng chuyên biệt sử dụng trong toàn bộ những cấu trúc khu công trình nhưng nhu yếu phải có kiến thức và kỹ năng riêng nâng cao hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như :
+ Xây dựng nền móng, gồm có cả ép cọc ,
+ Các việc làm về chống ẩm và chống thấm nước ,
+ Chống ẩm những toà nhà ,
+ Đào giếng ( trong ngành khai thác mỏ ) ,
+ Lắp dựng những cấu trúc thép không hề sản xuất nguyên khối ,
+ Uốn thép ,
+ Xây gạch và đặt đá ,
+ Lợp mái những khu công trình nhà để ở ,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động giải trí thuê cốp pha, giàn giáo ,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp ,
+ Các việc làm yên cầu trình độ thiết yếu như kỹ năng và kiến thức trèo và sử dụng những thiết bị tương quan, ví dụ thao tác ở tầng cao trên những khu công trình cao .
– Các việc làm dưới mặt phẳng ;
– Xây dựng hồ bơi ngoài trời ;
– Rửa bằng hơi nước, phun cát và những hoạt động giải trí tựa như cho mặt ngoài khu công trình nhà ;
– Thuê cần trục có người điều khiển và tinh chỉnh .
Loại trừ : Thuê máy móc và thiết bị thiết kế xây dựng không kèm người tinh chỉnh và điều khiển, được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người tinh chỉnh và điều khiển chưa được phân vào đâu ) .

G: BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

Ngành này gồm :
Hoạt động bán sỉ, kinh doanh nhỏ những loại sản phẩm & hàng hóa ( nhưng không làm biến hóa đặc thù, hiệu quả của sản phẩm & hàng hóa ) và dịch vụ phụ trợ cho hoạt động giải trí bán hàng. Bán buôn và kinh doanh bán lẻ là quy trình sau cuối của hoạt động giải trí phân phối sản phẩm & hàng hóa. Các hoạt động giải trí sửa chữa thay thế xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác cũng được phân loại vào ngành này .
Các hoạt động giải trí gắn với bán sản phẩm & hàng hóa, triển khai bằng tay, ví dụ sắp xếp, phân loại, lắp ráp, trộn lẫn sản phẩm & hàng hóa ( pha rượu vang, trộn cát ), đóng chai ( có hoặc không làm sạch chai ), bao gói, chia nhỏ và đóng gói lại để phân phối sản phẩm & hàng hóa với vỏ hộp nhỏ hơn, dữ gìn và bảo vệ ( ướp đông hoặc ướp lạnh ), làm sạch, sấy khô nông sản, cắt những tấm gỗ xơ ép hoặc những tấm sắt kẽm kim loại được coi như những hoạt động giải trí thứ yếu .
Ngành 45 gồm những hoạt động giải trí bán, sửa chữa thay thế xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. Ngành 46 và 47 gồm những hoạt động giải trí bán hàng hóa loại khác ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ). Cơ sở để phân biệt giữa ngành 46 ( bán sỉ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) ) và 47 ( Bán lẻ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) ) là dựa trên loại người mua chiếm tỷ trọng lớn hơn .
Bán buôn là hoạt động giải trí bán ( không làm đổi khác sản phẩm & hàng hóa ) sản phẩm & hàng hóa loại mới, loại đã qua sử dụng cho người kinh doanh bán lẻ, người sản xuất, kinh doanh thương mại, cơ quan, tổ chức triển khai hoặc những người sử dụng mang tính trình độ, người bán sỉ khác, hoặc tương quan đến hoạt động giải trí đại lý, môi giới mua và bán sản phẩm & hàng hóa cho những cá thể hoặc công ty đó. Các chủ thể kinh doanh thương mại bán sỉ sản phẩm & hàng hóa gồm : Nhà bán sỉ chuyên doanh loại sản phẩm & hàng hóa nào đó, nhà phân phối loại sản phẩm công nghiệp, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, hiệp hội mua hàng, hợp tác xã, Trụ sở bán hàng, văn phòng mua và bán ( nhưng không gồm có shop kinh doanh nhỏ ) được những đơn vị chức năng sản xuất hoặc khai thác lập ra nhằm mục đích mục tiêu tiếp thị loại sản phẩm của họ và đơn vị chức năng bán hàng này không chỉ đơn thuần nhận đơn đặt hàng và gửi hàng trực tiếp từ xí nghiệp sản xuất hoặc hầm mỏ. Các hoạt động giải trí môi giới, đại lý, ủy thác hưởng hoa hồng, thu gom nông sản cũng được phân loại vào hoạt động giải trí bán sỉ. Người bán sỉ thường triển khai lắp ráp, phân loại và chia sản phẩm & hàng hóa từ những lô lớn, đóng gói lại thành lô nhỏ, bao gói nhỏ hơn ( như so với dược phẩm ví dụ điển hình ) hoặc lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ ướp lạnh, lắp ráp, phân phối sản phẩm & hàng hóa, thực thi khuyến mại cho người mua, phong cách thiết kế nhãn mác sản phẩm & hàng hóa .
Bán lẻ là bán lại ( không làm biến hóa sản phẩm & hàng hóa ) những sản phẩm & hàng hóa loại mới và hàng đã qua sử dụng hầu hết cho hội đồng để tiêu dùng cho cá thể hoặc hộ mái ấm gia đình, ở những shop, siêu thị nhà hàng, TT mua và bán, quầy hàng, shop nhận đặt và trả hàng bằng đường bưu điện, bán tại chợ hoặc lưu động, hợp tác xã mua và bán, đấu giá viên … Người kinh doanh nhỏ thường có quyền chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa mà họ bán trong khi những hoạt động giải trí đại lý chỉ bán hàng theo ủy nhiệm của người ký gửi hoặc bán hàng để hưởng hoa hồng .
45 : BÁN, SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC
Ngành này gồm :
– Các hoạt động giải trí ( trừ sản xuất và cho thuê ) tương quan tới bán xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, kể cả xe hơi vận tải đường bộ, như bán sỉ và kinh doanh nhỏ xe cũ và mới, sửa chữa thay thế và bảo trì xe và bán sỉ, kinh doanh nhỏ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, kể cả hoạt động giải trí đại lý tương quan đến bán sỉ, kinh doanh nhỏ những sản phẩm & hàng hóa này .
Ngành này cũng gồm : Hoạt động rửa, đánh bóng xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác .
Loại trừ : Hoạt động kinh doanh bán lẻ nguyên vật liệu, dầu mỡ nhờn bôi trơn hoặc làm mát động cơ, cho thuê xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

451: Bán ô tô và xe có động cơ khác

Nhóm này gồm : Bán buôn, kinh doanh bán lẻ và đại lý xe hơi và xe có động cơ khác .

4511: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Nhóm này gồm : Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng .
45111 : Bán buôn xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )
Nhóm này gồm : Bán buôn xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) loại mới và loại đã qua sử dụng :
Loại trừ :
– Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi con được phân vào nhóm 45301 ( Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Cho thuê xe hơi con có kèm người lái được phân vào nhóm 49329 ( Vận tải hành khách đường đi bộ khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Cho thuê xe xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) không kèm người lái được phân vào nhóm 77101 ( Cho thuê xe hơi ) .
45119 : Bán buôn xe có động cơ khác
Nhóm này gồm :
Bán buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng :
– Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên sử dụng như xe cứu thương ;
– Ô tô vận tải đường bộ, kể cả loại chuyên được dùng như xe bồn, xe ướp đông, rơ-moóc và bán rơ-moóc ;
– Ô tô chuyên sử dụng : Xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông … ;
– Xe luân chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng trong xí nghiệp sản xuất, kho hàng, trường bay, bến cảng, sân ga xe lửa .
Loại trừ :
– Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45301 ( Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Cho thuê xe hơi chở khách có kèm người lái được phân vào nhóm 49321 ( Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh ) và cho thuê xe xe hơi chở khách không kèm người lái được phân vào nhóm 77109 ( Cho thuê xe có động cơ khác ) ;
– Cho thuê xe hơi vận tải đường bộ, xe hơi chuyên được dùng, xe có động cơ khác có kèm người lái được phân vào nhóm 4933 ( Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường đi bộ ) những phân nhóm tương ứng với loại phương tiện đi lại ;
– Cho thuê xe hơi vận tải đường bộ, xe hơi chuyên được dùng, xe có động cơ khác không kèm người lái được phân vào nhóm 77109 ( Cho thuê xe có động cơ khác ) .

4512 – 45120: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

Nhóm này gồm : Bán lẻ xe hơi con, loại 9 chỗ ngồi trở xuống không kể người lái, loại mới và loại đã qua sử dụng :
Loại trừ :
– Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi con được phân vào nhóm 45302 ( Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) ) ;
– Cho thuê xe hơi con có kèm người lái được phân vào nhóm 49321 ( Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh ) ;
– Cho thuê xe hơi con không kèm người lái được phân vào nhóm 77101 ( Cho thuê xe hơi ) .

4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

Nhóm này gồm : Hoạt động đại lý bán sỉ, đại lý kinh doanh nhỏ, môi giới, đấu giá xe hơi và xe có động cơ khác .
Loại trừ :
– Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 4511 ( Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác ) và kinh doanh bán lẻ xe hơi và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 4512 ( Bán lẻ xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) ) ;
– Đại lý bán sỉ, đại lý kinh doanh bán lẻ, môi giới, đấu giá những loại sản phẩm khác được phân vào nhóm 4610 ( Đại lý, môi giới, đấu giá sản phẩm & hàng hóa ) ;
– Đại lý kinh doanh bán lẻ xe hơi và xe có động cơ khác bên ngoài shop được phần vào nhóm 4799 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) .
45131 : Đại lý xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )
Nhóm này gồm : Hoạt động đại lý bán sỉ, đại lý kinh doanh nhỏ, môi giới, đấu giá xe hơi con 9 chỗ ngồi trở xuống ( không kể người lái ), loại mới và loại đã qua sử dụng :
Loại trừ :
– Bán buôn xe hơi loại này được phân vào nhóm 45111 ( Bán buôn xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) ) và kinh doanh bán lẻ được phân vào nhóm 45120 ( Bán lẻ xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) ) ;
– Đại lý kinh doanh bán lẻ xe hơi con loại 9 chỗ ngồi trở xuống bên ngoài shop được phân vào nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) .
45139 : Đại lý xe có động cơ khác
Nhóm này gồm : Hoạt động đại lý bán sỉ, đại lý kinh doanh nhỏ, môi giới, đấu giá xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng .
Cụ thể :
– Ô tô chở khách loại trên 9 chỗ ngồi, kể cả loại chuyên được dùng như xe cứu thương, xe chở tù, xe tang lễ ;
– Ô tô vận tải đường bộ, kể cả loại chuyên được dùng như xe bồn, xe ướp lạnh ; rơ-moóc và bán rơ-moóc ;
– Ô tô chuyên được dùng : Xe bồn, xe cứu hộ cứu nạn, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang …
Loại trừ :
– Bán buôn xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45119 ( Bán buôn xe có động cơ khác ) ;
– Đại lý kinh doanh bán lẻ xe có động cơ khác bên ngoài shop được phân vào nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) .

452 – 4520 – 45200: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Nhóm này gồm :
– Hoạt động bảo trì và thay thế sửa chữa xe hơi :
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, mạng lưới hệ thống đánh lửa tự động hóa ,
+ Bảo dưỡng thường thì ,
+ Sửa chữa thân xe ,
+ Sửa chữa những bộ phận của xe hơi ,
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn ,
+ Sửa tấm chắn và hành lang cửa số ,
+ Sửa ghế, đệm và nội thất bên trong xe hơi ,
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp xe hơi, lắp ráp hoặc thay thế sửa chữa ,
+ Xử lý chống ghỉ sét ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và những bộ phận phụ trợ không thuộc quy trình sản xuất ;
– Hoạt động bảo trì và sửa chữa thay thế xe có động cơ khác :
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, những bộ phận khác của xe có động cơ khác ,
+ Bảo dưỡng thường thì ,
+ Sửa chữa thân xe ,
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn ,
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp ráp hoặc thay thế sửa chữa ,
+ Xử lý chống ghỉ sét ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và những bộ phận phụ trợ không thuộc quy trình sản xuất .
Loại trừ :
– Đắp và tái chế lốp xe hơi và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 22110 ( Sản xuất săm, lốp cao su đặc ; đắp và tái chế lốp cao su đặc ) .

453 – 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Nhóm này gồm : Bán buôn, kinh doanh bán lẻ và đại lý phụ tùng, những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác .
45301 : Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác
Nhóm này gồm : Bán buôn những loại phụ tùng, bộ phận, linh phụ kiện của xe hơi và xe có động cơ khác như : Săm, lốp, ắc quy, đèn, những phụ tùng điện, nội thất bên trong xe hơi và xe có động cơ khác …
Loại trừ : Bán buôn nguyên vật liệu động cơ được phân vào nhóm 46613 ( Bán buôn xăng dầu và những loại sản phẩm tương quan ) .
45302 : Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống )
Nhóm này gồm : Bán lẻ, kể cả hoạt động giải trí bán qua đơn đặt hàng với bưu điện hoặc internet những loại phụ tùng, bộ phận, linh phụ kiện của xe hơi con loại 9 chỗ ngồi trở xuống như : Săm, lốp, ắc quy, đèn, những phụ tùng điện, nội thất bên trong xe hơi và xe có động cơ khác …
Loại trừ : Bán lẻ nguyên vật liệu động cơ được phân vào nhóm 47300 ( Bán lẻ nguyên vật liệu động cơ trong những shop chuyên doanh ) .
45303 : Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác
Nhóm này gồm : Hoạt động của những đại lý bán sỉ, đại lý kinh doanh nhỏ, môi giới, đấu giá phụ tùng xe hơi và xe có động cơ khác .
Loại trừ :
– Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45301 ( Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác ) ; kinh doanh nhỏ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi con loại 9 chỗ ngồi trở xuống được phân vào nhóm 45302 ( Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) ) ;
– Đại lý bán sỉ, đại lý kinh doanh nhỏ, môi giới, đấu giá những mẫu sản phẩm khác được phân vào nhóm 4610 ( Đại lý, môi giới, đấu giá sản phẩm & hàng hóa ) ;
– Đại lý kinh doanh bán lẻ phụ tùng xe hơi, mô tô xe máy và và xe có động cơ khác bên ngoài shop, được xếp vào nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) .

454: Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

4541: Bán mô tô, xe máy

Nhóm này gồm : Bán buôn, kinh doanh bán lẻ và đại lý mô tô, xe máy .
45411 : Bán buôn mô tô, xe máy
Nhóm này gồm : Bán buôn mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng .
Loại trừ :
– Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45431 ( Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ) ;
– Bán buôn xe đạp điện ( kể cả xe đạp điện điện ) và phụ tùng của xe đạp điện được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) ;
– Cho thuê mô tô, xe máy được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người tinh chỉnh và điều khiển chưa được phân vào đâu ) .
45412 : Bán lẻ mô tô, xe máy
Nhóm này gồm : Bán lẻ mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng, kể cả hoạt động giải trí bán qua đơn đặt hàng với bưu điện hoặc internet .
Loại trừ :
– Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45432 ( Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ) ;
– Bán lẻ xe đạp điện ( kể cả xe đạp điện điện ) và phụ tùng của xe đạp điện được phân vào nhóm 47738 ( Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng trong những shop chuyên doanh ) ;
– Cho thuê mô tô, xe máy được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác, không kèm người điều khiển và tinh chỉnh chưa được phân vào đâu ) .
45413 : Đại lý mô tô, xe máy
Nhóm này gồm : Đại lý bán sỉ, đại lý kinh doanh nhỏ, môi giới, đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng .
Loại trừ :
– Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45432 ( Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ) ;
– Bán lẻ xe đạp điện ( kể cả xe đạp điện điện ) và phụ tùng của xe đạp điện được phận vào nhóm 47738 ( Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng trong những shop chuyên doanh ) ;
– Cho thuê mô tô, xe máy được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác, không kèm người điều khiển và tinh chỉnh chưa được phân vào đâu ) ;
– Đại lý kinh doanh bán lẻ mô tô, xe máy bên ngoài shop được phân vào nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) .

4542 – 45420: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

Nhóm này gồm :
– Sửa chữa phần cơ, phần điện, mạng lưới hệ thống đánh lửa tự động hóa ;
– Bảo dưỡng thường thì ;
– Sửa chữa khung, càng, yếm, yên đệm mô tô, xe máy ;
– Sửa chữa những bộ phận khác của mô tô, xe máy ;
– Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn ;
– Dịch Vụ Thương Mại đổ nước xe, dán keo xe ;
– Sửa chữa, bơm vá săm, lốp mô tô, xe máy, lắp ráp hoặc sửa chữa thay thế ;
– Xử lý chống ghỉ sét ;
– Thay phụ tùng và những bộ phận phụ trợ không thuộc quy trình sản xuất .
Loại trừ : Đắp và tái chế lốp mô tô xe máy được phân vào nhóm 22110 ( Sản xuất săm, lốp cao su đặc, đắp và tái chế lốp cao su đặc ) .

4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Nhóm này gồm : Bán buôn, kinh doanh nhỏ và đại lý phụ tùng, những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy .
45431 : Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Nhóm này gồm : Bán buôn những loại phụ tùng, bộ phận, linh phụ kiện rời của mô tô, xe máy như : Săm, lốp, cốp, yếm xe, ắc quy, bugi, đèn, những phụ tùng điện …
Loại trừ :
– Bán buôn phụ tùng xe đạp điện được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) ;
– Bán buôn nguyên vật liệu động cơ được phân vào nhóm 46613 ( Bán buôn xăng dầu và những loại sản phẩm tương quan ) .
45432 : Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Nhóm này gồm : Bán lẻ, kể cả hoạt động giải trí bán qua đơn đặt hàng với bưu điện hoặc internet những loại phụ tùng, bộ phận, linh phụ kiện rời của mô tô, xe máy như : Săm, lốp, yếm xe, cốp xe, ắc quy, bugi, đèn, những phụ tùng điện …
Loại trừ :
– Bán lẻ nguyên vật liệu động cơ được phân vào nhóm 47300 ( Bán lẻ nguyên vật liệu động cơ trong những shop chuyên doanh ) ;
– Bán lẻ phụ tùng xe đạp điện được phân vào nhóm 47738 ( Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng trong những shop chuyên doanh ) .
45433 : Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Nhóm này gồm : Hoạt động đại lý bán sỉ, đại lý kinh doanh bán lẻ, môi giới, đấu giá phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy .
Loại trừ :
– Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45431 ( Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ) và kinh doanh bán lẻ những mẫu sản phẩm này được xếp vào nhóm 45432 ( Bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ) ;
– Bán buôn phụ tùng xe đạp điện được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) và kinh doanh bán lẻ phụ tùng xe đạp điện được phân vào nhóm 47738 ( Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng trong những shop chuyên doanh ) ;
– Cho thuê mô tô, xe máy được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác, không kèm người điều khiển và tinh chỉnh chưa được phân vào đâu ) ;
– Đại lý kinh doanh bán lẻ phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy bên ngoài shop được phân vào nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) .
46 : BÁN BUÔN ( TRỪ Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC )
Ngành này gồm :
Hoạt động bán sỉ hoặc đại lý tương quan đến thương mại trong nước và ngoài nước ( đơn cử là hoạt động giải trí xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa ) .
Bán buôn là bán hàng hóa loại mới và loại đã qua sử dụng cho người kinh doanh nhỏ, người sản xuất kinh doanh thương mại ( mà không làm đổi khác thành phần, đặc thù, tác dụng ) như doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp thương mại, cơ quan, tổ chức triển khai trình độ, hoặc bán lại cho người bán sỉ khác, cho những đại lý, tổ chức triển khai môi giới mua và bán sản phẩm & hàng hóa. Các chủ thể kinh doanh thương mại bán sỉ sản phẩm & hàng hóa gồm : nhà bán sỉ chuyên doanh loại sản phẩm & hàng hóa nào đó, nhà phân phối loại sản phẩm công nghiệp, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, hiệp hội mua hàng, hợp tác xã, Trụ sở bán hàng, văn phòng mua và bán ( nhưng không gồm có shop kinh doanh bán lẻ ) được những đơn vị chức năng sản xuất hoặc khai thác lập ra nhằm mục đích mục tiêu tiếp thị loại sản phẩm của họ và đơn vị chức năng bán hàng này không chỉ đơn thuần nhận đơn đặt hàng và gửi hàng trực tiếp từ xí nghiệp sản xuất hoặc hầm mỏ. Các hoạt động giải trí môi giới, đại lý, ủy thác hưởng hoa hồng, thu gom nông sản cũng được phân loại vào hoạt động giải trí bán sỉ .
Người bán sỉ thường triển khai lắp ráp, phân loại và chia sản phẩm & hàng hóa từ những lô lớn, đóng gói lại thành lô nhỏ, bao gói nhỏ hơn ví dụ so với dược phẩm hoặc lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ ướp đông, lắp ráp, phân phối sản phẩm & hàng hóa, triển khai khuyến mại cho người mua, phong cách thiết kế nhãn mác sản phẩm & hàng hóa .
Loại trừ :
– Bán buôn xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được phân vào những nhóm 45111 ( Bán buôn xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) ), 45411 ( Bán buôn mô tô, xe máy ) và 45119 ( Bán buôn xe có động cơ khác ) ;
– Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được phân vào những nhóm 45301 ( Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác ), 45431 ( Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ) ;
– Thuê và cho thuê sản phẩm & hàng hóa được phân vào ngành 77 ( Cho thuê máy móc thiết bị ( không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ) ; cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ; cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính ) ;
– Đóng gói sản phẩm & hàng hóa rắn và đóng chai sản phẩm & hàng hóa lỏng hoặc khí, kể cả trộn lẫn hoặc lọc theo nhu yếu của bên mua được phân vào nhóm 82920 ( Thương Mại Dịch Vụ đóng gói ) .

461- 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

46101: Đại lý bán hàng hóa

Nhóm này gồm :
– Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng triển khai theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản thanh toán giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về những loại sản phẩm & hàng hóa :
+ Nông, lâm sản nguyên dạng, động vật hoang dã sống, nguyên vật liệu dệt thô và bán thành phẩm ,
+ Nhiên liệu, quặng, sắt kẽm kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón ,
+ Lương thực, thực phẩm, đồ uống, loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào ,
+ Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, những mẫu sản phẩm da và giả da ,
+ Gỗ kiến thiết xây dựng và nguyên, vật tư thiết kế xây dựng ,
+ Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay ,
+ Giường, tủ, bàn và ghế và vật dụng nội thất bên trong tương tự như, vật dụng mái ấm gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim ;
– Hoạt động của những đấu giá viên .
Loại trừ :
– Bán buôn qua thông tin tài khoản của mình được phân vào những nhóm từ 4620 ( Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu ( trừ gỗ, tre, nứa ) và động vật hoang dã sống ) đến 4690 ( Bán buôn tổng hợp ) ;
– Hoạt động của đại lý hưởng hoa hồng, môi giới, đấu giá tương quan đến xe hơi con loại 9 chỗ ngồi trở xuống được xếp vào nhóm 45131 ( Đại lý xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) ), xe có động cơ khác được xếp vào nhóm 45139 ( Đại lý xe có động cơ khác ), mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45413 ( Đại lý mô tô, xe máy ) ;
– Hoạt động của đại lý hưởng hoa hồng, môi giới, đấu giá tương quan đến phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45303 ( Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác ), mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45433 ( Đại lý phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ) ;
– Bán lẻ qua đại lý hưởng hoa hồng bên ngoài shop được phân vào nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động của những đại lý bảo hiểm được phân vào nhóm 66220 ( Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm ) ;
– Hoạt động của những đại lý bất động sản được phân vào nhóm 6820 ( Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất ) .
46102 : Môi giới mua và bán hàng hóa
Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí môi giới mua, bán những loại sản phẩm & hàng hóa : thương nhân là trung gian ( bên môi giới ) cho những bên mua và bán sản phẩm & hàng hóa ( bên được môi giới ) về những loại sản phẩm & hàng hóa :
– Nông, lâm sản nguyên dạng, động vật hoang dã sống, nguyên vật liệu dệt thô và bán thành phẩm ;
– Nhiên liệu, quặng, sắt kẽm kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón ;
– Lương thực, thực phẩm, đồ uống, mẫu sản phẩm thuốc lá thuốc lào ;
– Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giày, dép, những loại sản phẩm da và giả da ;
– Gỗ thiết kế xây dựng và nguyên, vật tư kiến thiết xây dựng ;
– Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay ;
– Giường, tủ, bàn, ghế và vật dụng nội thất bên trong tương tự như, vật dụng mái ấm gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim .
Loại trừ :
– Hoạt động môi giới bảo hiểm được phân vào nhóm 66220 ( Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm ) ;
– Hoạt động môi giới mua và bán bất động sản được phân vào nhóm 6820 ( Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất ) .
46103 : Đấu giá sản phẩm & hàng hóa
Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí của người có gia tài đấu giá tự mình hoặc thuê người tổ chức triển khai đấu giá thực thi việc bán hàng công khai minh bạch để chọn người mua trả giá cao nhất về những loại sản phẩm & hàng hóa :
– Nông, lâm sản nguyên dạng, động vật hoang dã sống, nguyên vật liệu dệt thô và bán thành phẩm ;
– Nhiên liệu, quặng, sắt kẽm kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón ;
– Lương thực, thực phẩm, đồ uống, mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào ;
– Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giày dép, những loại sản phẩm da và giả da ;
– Gỗ kiến thiết xây dựng và nguyên, vật tư kiến thiết xây dựng ;
– Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay ;
– Giường, tủ, bàn và ghế và vật dụng nội thất bên trong tựa như, vật dụng mái ấm gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim .
Loại trừ : Hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất được phân vào nhóm 6820 ( Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất ) .

462 – 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Nhóm này gồm :
– Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác ;
– Bán buôn hạt, quả có dầu ;
– Bán buôn hoa và cây ;
– Bán buôn thuốc lá lá ;
– Bán buôn động vật hoang dã sống ;
– Bán buôn da sống và bì sống ;
– Bán buôn da thuộc ;
– Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu khác, phế liệu, phế thải và mẫu sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật hoang dã .
Loại trừ : Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt được phân vào nhóm 46695 ( Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt ) .
46201 : Bán buôn thóc, ngô và những loại hạt ngũ cốc khác
Nhóm này gồm : Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể cả loại dùng để làm giống .
46202 : Bán buôn hoa và cây
Nhóm này gồm : Bán buôn những loại hoa và cây xanh, kể cả hoa lá cây cảnh và những loại dùng để làm giống .
46203 : Bán buôn động vật hoang dã sống
Nhóm này gồm : Bán buôn những loại gia súc, gia cầm sống, kể cả loại dùng để nhân giống ( gồm có cả giống thủy hải sản ) .
46204 : Bán buôn thức ăn và nguyên vật liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản
Nhóm này gồm :
– Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy hải sản ;
– Bán kinh doanh thành phẩm, phế liệu, phế thải từ những loại sản phẩm nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy hải sản .
– Bán buôn nguyên vật liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản .
Loại trừ : Bán buôn thức ăn cho động vật hoang dã cảnh được phân vào nhóm 46329 ( Bán buôn thực phẩm khác ) .
46209 : Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu khác ( trừ gỗ, tre, nứa )
Nhóm này gồm :
– Bán buôn hạt, quả có dầu ;
– Bán buôn thuốc lá lá ;
– Bán buôn da sống và bì sống ;
– Bán buôn da thuộc ;
– Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu khác chưa được phân vào đâu .
Loại trừ :
– Bán buôn gỗ, tre, nứa được phân vào nhóm 46631 ( Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến ) ;
– Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt được phân vào nhóm 46695 ( Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt ) .

463: Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Nhóm này gồm : Bán buôn lương thực, thực phẩm tươi và thực phẩm chế biến, đồ uống có cồn hoặc không có cồn và những loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào .

4631 – 46310: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

Nhóm này gồm : Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động thu mua, phân loại, đánh bóng, đóng bao gạo gắn liền với bán sỉ trong nước và xuất khẩu .
– Hoạt động thu mua, phân loại, đóng bao lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ gắn liền với bán sỉ trong nước và xuất khẩu .
Loại trừ : Xay xát, đánh bóng, hồ gạo, không gắn liền với hoạt động giải trí bán sỉ được phân vào nhóm 10611 ( Xay xát ) .

4632: Bán buôn thực phẩm

Nhóm này gồm : Bán buôn thịt và những mẫu sản phẩm từ thịt, thủy hải sản, rau quả, cafe, chè, đường, sữa và những loại sản phẩm sữa, bánh kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột …
Loại trừ :
– Mua rượu vang ở dạng thùng rồi đóng chai mà không làm biến hóa thành phần của rượu được phân vào nhóm 46331 ( Bán buôn đồ uống có cồn ) ;
– Bán buôn thức ăn cho động vật hoang dã cảnh được phân vào nhóm 46329 ( Bán buôn thực phẩm khác ) ;
– Pha trộn rượu vang hoặc chưng cất rượu mạnh được phân vào nhóm 1101 ( Chưng, tinh cất và pha chế những loại rượu mạnh ) và nhóm 1102 ( Sản xuất rượu vang ) .
46321 : Bán buôn thịt và những loại sản phẩm từ thịt
Nhóm này gồm :
– Bán buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, ướp đông, sơ chế ;
– Bán buôn những mẫu sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm .
Loại trừ : Bán buôn gia súc, gia cầm sống được phân vào nhóm 46203 ( Bán buôn động vật hoang dã sống ) .
46322 : Bán buôn thủy hải sản
Nhóm này gồm : Bán buôn thủy hải sản tươi, ướp đông và chế biến như cá, động vật hoang dã giáp xác ( tôm, cua … ), động vật hoang dã thân mềm ( mực, bạch tuộc … ), động vật hoang dã không xương sống khác sống dưới nước .
46323 : Bán buôn rau, quả
Nhóm này gồm :
– Bán buôn những loại rau, củ, tươi, ướp lạnh và chế biến, nước rau ép ;
– Bán buôn quả tươi, ướp lạnh và chế biến, nước quả ép .
46324 : Bán buôn cafe
Nhóm này gồm : Bán buôn cafe hạt, đã hoặc chưa rang, cafe bột .
46325 : Bán buôn chè
Nhóm này gồm : Bán buôn những loại chè đen, chè xanh đã hoặc chưa chế biến, đóng gói, kể cả loại chè đóng gói nhỏ pha bằng cách nhúng gói chè vào nước ( chè Lippton, Dilmate … ) .
46326 : Bán buôn đường, sữa và những mẫu sản phẩm sữa, bánh kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Nhóm này gồm :
– Bán buôn đường, bánh, mứt, kẹo, sôcôla, cacao … ;
– Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc … và mẫu sản phẩm sữa như bơ, phomat … ;
– Bán buôn mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và những mẫu sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột .
46329 : Bán buôn thực phẩm khác
Nhóm này gồm :
– Bán buôn trứng và loại sản phẩm từ trứng ;
– Bán buôn dầu, mỡ động thực vật ;
– Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác ;
– Bán buôn thức ăn cho động vật hoang dã cảnh .

4633: Bán buôn đồ uống

Nhóm này gồm : Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa cồn .
46331 : Bán buôn đồ uống có cồn
Nhóm này gồm :
– Bán buôn rượu mạnh ;
– Bán buôn rượu vang ;
– Bán buôn bia .
Nhóm này cũng gồm :
– Mua rượu vang ở dạng thùng rồi đóng chai mà không làm biến hóa thành phần của rượu ;
– Rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn .
Loại trừ : Pha trộn rượu vang hoặc chưng cất rượu mạnh được phân vào nhóm 11010 ( Chưng, tinh cất và pha chế những loại rượu mạnh ) và nhóm 11020 ( Sản xuất rượu vang ) .
46332 : Bán buôn đồ uống không có cồn
Nhóm này gồm :
– Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không có ga như : coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác … ;
– Bán buôn nước khoáng vạn vật thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác .
Loại trừ :
– Bán buôn nước rau ép, nước quả ép được phân vào nhóm 46323 ( Bán buôn rau, quả ) ;
– Bán buôn đồ uống có thành phần cơ bản là sữa được phân vào nhóm 46326 ( Bán buôn đường, sữa và những mẫu sản phẩm sữa, bánh kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột ) ;
– Bán buôn những loại sản phẩm cafe và chè được phân vào nhóm 46324 ( Bán buôn cafe ) và nhóm 46325 ( Bán buôn chè ) ;
– Bán buôn rượu vang và bia không chứa cồn được phân vào nhóm 46331 ( Bán buôn đồ uống có cồn ) .

4634 – 46340: Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Nhóm này gồm : Bán buôn loại sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, những loại sản phẩm thuốc lào .
Loại trừ : Bán buôn thuốc lá lá được phân vào nhóm 46209 ( Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu khác ( trừ gỗ, tre, nứa ) ) .

464: Bán buôn đồ dùng gia đình

Nhóm này gồm : Bán buôn vật dụng mái ấm gia đình, kể cả hàng dệt .

4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Nhóm này gồm : Bán buôn vải, hàng dệt, quần áo và hàng may mặc khác, giày dép …
46411 : Bán buôn vải
Nhóm này gồm : Bán buôn vải dệt thoi, dệt kim đan móc, những loại vải dệt đặc biệt quan trọng khác .
46412 : Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác
Nhóm này gồm :
– Bán buôn thảm treo tường, thảm trải sàn ;
– Bán buôn chăn, màn, đệm rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác ;
– Bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu và hàng dệt khác .
Loại trừ : Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt được phân vào nhóm 46695 ( Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt )
46413 : Bán buôn hàng may mặc
Nhóm này gồm :
– Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn ông và trẻ em trai ;
– Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho phụ nữ và trẻ em gái ;
– Bán buôn đồ phụ kiện may mặc như : Khăn quàng cổ, găng tay, tất, cravat … ;
– Bán buôn hàng may mặc bằng da lông, da và giả da .
Loại trừ : Bán buôn hàng da và giả da khác được phân vào nhóm 46491 ( Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác ) .
46414 : Bán buôn giày dép
Nhóm này gồm : Bán buôn giày dép bằng mọi vật liệu .

4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

46491 : Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Nhóm này gồm : Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch … bằng da, giả da và bằng những vật liệu khác .
46492 : Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Nhóm này gồm :
– Bán buôn tân dược ;
– Bán buôn dụng cụ y tế : Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm … ;
– Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong mái ấm gia đình như : Máy đo huyết áp, máy trợ thính …
– Bán thuốc thú y .
46493 : Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Nhóm này gồm :
– Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm ;
– Bán buôn hàng mỹ phẩm : Son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt … ;
– Chế phẩm vệ sinh : Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh …
46494 : Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Nhóm này gồm :
– Bán buôn vật dụng mái ấm gia đình bằng gốm, sứ ;
– Bán buôn vật dụng mái ấm gia đình bằng thủy tinh .
46495 : Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Nhóm này gồm :
– Bán buôn đèn và bộ đèn điện ;
– Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong hoạt động và sinh hoạt mái ấm gia đình như : quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc …
Loại trừ :
– Bán buôn thiết bị nghe nhìn và thiết bị điện tử khác dùng điện được phân vào nhóm 46520 ( Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông ) ;
– Bán buôn bình đun nước nóng dùng điện, loại lắp ráp trong kiến thiết xây dựng được phân vào nhóm 46639 ( Bán buôn vật tư, thiết bị lắp ráp khác trong thiết kế xây dựng ) ;
– Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 ( Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và ứng dụng ) .
46496 : Bán buôn giường, tủ, bàn và ghế và vật dụng nội thất bên trong tựa như
Nhóm này gồm :
– Bán buôn giường, tủ, bàn và ghế bằng gỗ, tuy nhiên, mây và vật tư khác ;
– Bán buôn vật dụng nội thất bên trong tựa như như : Giá sách, kệ … bằng gỗ, tuy nhiên, mây và vật tư khác .
Loại trừ : Bán buôn tủ, bàn, ghế văn phòng được phân vào nhóm 46594 ( Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi ) ) .
46497 : Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Nhóm này gồm :
– Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa ;
– Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và những ấn phẩm khác ;
– Bán buôn văn phòng phẩm .
Loại trừ : Bán buôn tủ, bàn, ghế văn phòng được phân vào nhóm 46594 ( Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi ) ) .
46498 : Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Nhóm này gồm :
– Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục ;
– Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao .
Loại trừ :
– Bán buôn quần áo thể thao được phân vào nhóm 46413 ( Bán buôn hàng may mặc ) ;
– Bán buôn giày thể thao được phân vào nhóm 46414 ( Bán buôn giày, dép ) .
46499 : Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm :
– Bán buôn đồ kim chỉ : Kim, chỉ khâu … ;
– Bán buôn ô dù ;
– Bán buôn dao, kéo ;
– Bán buôn xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện ;
– Bán buôn loại sản phẩm quang học và chụp ảnh ( ví dụ : Kính râm, ống nhòm, kính lúp ) ;
– Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh ;
– Bán buôn đồng hồ đeo tay đeo tay, đồng hồ đeo tay treo tường và đồ trang sức đẹp ;
– Bán buôn nhạc cụ, loại sản phẩm đồ chơi, mẫu sản phẩm game show .
Loại trừ :
– Bán buôn băng, đĩa, CD, DVD trắng được phân vào nhóm 46520 ( Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông ) ;
– Bán buôn văn phòng phẩm được phân vào nhóm 46497 ( Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm ) .

465: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Nhóm này gồm : Bán buôn máy vi tính, thiết bị viễn thông, máy móc chuyên sử dụng cho những ngành sản xuất và máy móc thiết bị khác .

4651 – 46510: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Nhóm này gồm :
– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi ;
– Bán buôn ứng dụng .
Loại trừ :
– Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông được phân vào nhóm 46520 ( Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông ) ;
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi ) được phân vào nhóm 46594 ( Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi ) ) ;
– Bán buôn máy móc, thiết bị được điều khiển và tinh chỉnh trải qua máy vi tính được phân vào những mã tương ứng theo tác dụng của máy trong nhóm 4659 tùy theo hiệu quả của máy .

4652 – 46520: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Nhóm này gồm :
– Bán buôn van và ống điện tử ;
– Bán buôn thiết bị bán dẫn ;
– Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi giải quyết và xử lý ;
– Bán buôn mạch in ;
– Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang ( CDs, DVDs ) chưa ghi ( băng, đĩa trắng ) ;
– Bán buôn thiết bị điện thoại cảm ứng và truyền thông online ;
– Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến ;
– Bán buôn đầu đĩa CD, DVD .
Loại trừ :
– Bán buôn băng video, audio, CDs, DVDs đã ghi được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) ;
– Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 ( Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và ứng dụng ) .

4653 – 46530: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

Nhóm này gồm :
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp như :
+ Máy cày, bừa, máy rắc phân, máy gieo hạt ,
+ Máy gặt lúa, máy đập lúa ,
+ Máy vắt sữa ,
+ Máy nuôi ong, máy ấp trứng, nuôi gia cầm ,
+ Máy kéo được sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp ;
– Máy cắt cỏ .

4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Nhóm này gồm :
– Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi ;
– Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng ;
– Bán buôn phương tiện đi lại vận tải đường bộ trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe đạp điện ;
– Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất sản xuất tự động hóa ;
– Bán buôn dây điện, công tắc nguồn và thiết bị lắp ráp khác cho mục tiêu công nghiệp ;
– Bán buôn vật tư điện khác như động cơ điện, máy biến thế ;
– Bán buôn những loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật tư ;
– Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác ;
– Bán buôn máy công cụ điều khiển và tinh chỉnh bằng máy vi tính ;
– Bán buôn máy móc được điều khiển và tinh chỉnh bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may ;
– Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường và thống kê .
Loại trừ :
– Bán buôn xe hơi, kể cả rơ – moóc và xe tải lớn có mui, xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45111 ( Bán buôn xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) ) và 45119 ( Bán buôn xe có động cơ khác ) ;
– Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi, xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45301 ( Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Bán buôn môtô, xe máy được phân vào nhóm 45411 ( Bán buôn mô tô, xe máy ) ;
– Bán buôn xe đạp điện được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) ;
– Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 ( Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và ứng dụng ) ;
– Bán buôn thiết bị, linh phụ kiện điện tử và viễn thông được phân vào nhóm 46520 ( Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông ) .
46591 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, thiết kế xây dựng
Nhóm này gồm : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong khai thác than đá, quặng, khai thác dầu khí như máy khoan, máy nghiền sàng, máy nén …
46592 : Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật tư điện ( máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện )
Nhóm này gồm : Bán buôn máy móc, thiết bị vật tư điện : Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác .
46593 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Nhóm này gồm :
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành dệt như : Máy xe, máy chải, máy dệt … ;
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành may như : Máy cắt vải, máy khâu, máy đính cúc, máy thùa khuyết … ;
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành da giày .
Nhóm này cũng gồm : Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy dùng cho ngành dệt, may, da giày điều khiển và tinh chỉnh bằng máy vi tính .
46594 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi )
Nhóm này gồm :
– Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi vật liệu ;
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng : máy photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy hủy giấy, máy fax …
Loại trừ : Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 ( Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và ứng dụng ) .
46595 : Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Nhóm này gồm : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế, nha khoa, cho mục tiêu chẩn đoán bệnh, chữa bệnh .
46599 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm :
– Bán buôn phương tiện đi lại vận tải đường bộ trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe đạp điện ;
– Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất sản xuất tự động hóa ;
– Bán buôn những loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật tư ;
– Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác .
Nhóm này cũng gồm :
– Bán buôn máy công cụ tinh chỉnh và điều khiển bằng máy vi tính ;
– Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường và thống kê .
Loại trừ :
– Bán buôn xe hơi, kể cả rơ-moóc và xe tải lớn có mui, xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45111 ( Bán buôn xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) ) và 45119 ( Bán buôn xe có động cơ khác ) ;
– Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi, xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45301 ( Bán buôn phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của xe hơi và xe có động cơ khác ) ;
– Bán buôn mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45411 ( Bán buôn mô tô, xe máy ) ;
– Bán buôn xe đạp điện được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) ;
– Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 ( Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và ứng dụng ) ;
– Bán buôn thiết bị, linh phụ kiện điện tử và viễn thông được phân vào nhóm 46520 ( Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông ) .

466: Bán buôn chuyên doanh khác

Nhóm này gồm : Hoạt động bán sỉ chuyên doanh nguyên, nhiên vật tư, trừ nông lâm sản thô, không sử dụng cho tiêu dùng cá thể và hộ mái ấm gia đình, chưa được phân vào nhóm nào khác .

4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Nhóm này gồm : Bán buôn nguyên vật liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như :
– Than đá, than củi, than cốc, gỗ nguyên vật liệu, naphtha ;
– Dầu mỏ, dầu thô, diesel nguyên vật liệu, xăng, dầu nguyên vật liệu, dầu đốt nóng, dầu hỏa ;
– Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng ;
– Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế .
46611 : Bán buôn than đá và nguyên vật liệu rắn khác
Nhóm này gồm : Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nguyên vật liệu, naphtha .
46612 : Bán buôn dầu thô
Nhóm này gồm : Bán buôn dầu mỏ, dầu thô chưa tinh chế .
46613 : Bán buôn xăng dầu và những mẫu sản phẩm tương quan
Nhóm này gồm :
– Bán buôn xăng dầu đã tinh chế : Xăng, diesel, mazout, nguyên vật liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa ;
– Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, những mẫu sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế khác .
46614 : Bán buôn khí đốt và những loại sản phẩm tương quan
Nhóm này gồm : Bán buôn khí dầu mỏ, khí butan, propan đã hóa lỏng .

4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Nhóm này gồm :
– Bán buôn quặng sắt và quặng sắt kẽm kim loại màu ;
– Bán buôn sắt thép và sắt kẽm kim loại màu ở dạng nguyên sinh ;
– Bán kinh doanh thành phẩm bằng sắt thép và sắt kẽm kim loại màu ;
– Bán buôn vàng và sắt kẽm kim loại quý khác .
Loại trừ :
– Bán buôn phế thải, phế liệu bằng sắt kẽm kim loại được phân vào nhóm 46697 ( Bán buôn phế liệu, phế thải sắt kẽm kim loại, phi kim loại ) .
46621 : Bán buôn quặng sắt kẽm kim loại
Nhóm này gồm :
– Bán buôn quặng sắt ;
– Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm và quặng sắt kẽm kim loại màu khác .
46622 : Bán buôn sắt, thép
Nhóm này gồm :
– Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi ;
– Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm : phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình ( chữ T, chữ L. .. ) .
Loại trừ : Bán buôn vật dụng mái ấm gia đình bằng sắt, thép được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) .
46623 : Bán buôn sắt kẽm kim loại khác
Nhóm này gồm : Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và sắt kẽm kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm : thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình .
Loại trừ : Bán buôn vật dụng mái ấm gia đình bằng sắt kẽm kim loại màu được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) .
46624 : Bán buôn vàng, bạc và sắt kẽm kim loại quý khác
Nhóm này gồm :
– Bán buôn vàng, bạc dạng bột, vảy, thanh, thỏi … ;
– Bán buôn sắt kẽm kim loại quý khác .
Loại trừ : Bán buôn đồ trang sức đẹp bằng vàng, bạc và sắt kẽm kim loại quý khác được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) .

4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Nhóm này gồm :
– Bán buôn gỗ cây, tre, nứa ;
– Bán buôn loại sản phẩm gỗ sơ chế ;
– Bán buôn sơn và véc ni ;
– Bán buôn vật tư kiến thiết xây dựng như : cát, sỏi ;
– Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn ;
– Bán buôn kính phẳng ;
– Bán buôn đồ ngũ kim và khoá ;
– Bán buôn ống nối, khớp nối và cụ thể lắp ghép khác ;
– Bán buôn bình đun nước nóng ;
– Bán buôn thiết bị vệ sinh như : Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác ;
– Bán buôn thiết bị lắp ráp vệ sinh như : Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su đặc, … ;
– Bán buôn dụng cụ cầm tay : Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác .
46631 : Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Nhóm này gồm :
– Bán buôn tre, nứa ;
– Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến .
46632 : Bán buôn xi-măng
Nhóm này gồm :
– Bán buôn xi-măng đen, xi-măng trắng ;
– Bán buôn clanhke .
46633 : Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Nhóm này gồm :
– Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái ;
– Bán buôn đá, cát, sỏi ;
– Bán buôn vật tư kiến thiết xây dựng khác .
Loại trừ : Bán buôn đá ốp lát được phân vào nhóm 46636 ( Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh ) .
46634 : Bán buôn kính thiết kế xây dựng
Nhóm này gồm : Bán buôn kính phẳng, loại thường dùng trong kiến thiết xây dựng làm tường ngăn, hành lang cửa số, cửa ra vào …
46635 : Bán buôn sơn, véc ni
Nhóm này gồm :
– Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép ;
– Bán buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm .
46636 : Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Nhóm này gồm :
– Bán buôn gạch lát sàn, gạch ốp tường ;
– Bán buôn bình đun nước nóng ;
– Bán buôn thiết bị vệ sinh : Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác …
46637 : Bán buôn đồ ngũ kim
Nhóm này gồm :
– Bán buôn đồ ngũ kim : Khóa cửa, chốt cài, tay nắm hành lang cửa số và cửa ra vào … ;
– Bán buôn dụng cụ cầm tay : Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác .
46639 : Bán buôn vật tư, thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng .
Nhóm này gồm :
– Bán buôn ống nối, khớp nối và cụ thể lắp ghép khác ;
– Bán buôn thiết bị lắp ráp vệ sinh : Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su đặc, …

4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
– Bán buôn hoá chất công nghiệp như : Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh, … ;
– Bán buôn phân bón và mẫu sản phẩm nông hóa ;
– Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh ;
– Bán buôn cao su đặc ;
– Bán buôn sợi dệt … ;
– Bán buôn bột giấy ;
– Bán buôn đá quý ;
– Bán buôn phế liệu, phế thải sắt kẽm kim loại / phi sắt kẽm kim loại, nguyên vật liệu để tái sinh gồm có thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch những sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng hoàn toàn có thể sử dụng lại ( ví dụ : tháo dỡ xe hơi, máy tính, ti vi cũ … ), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không triển khai hoạt động giải trí nào làm biến hóa sản phẩm & hàng hóa. Những sản phẩm & hàng hóa được mua và bán là những loại còn có giá trị .
Loại trừ :
– Thu gom rác thải từ quy trình sản xuất công nghiệp và những hộ mái ấm gia đình được phân vào nhóm 3811 ( Thu gom rác thải không ô nhiễm ) ;
– Xử lý rác thải, không nhằm mục đích sử dụng tiếp trong quy trình tiến độ sản xuất công nghiệp được phân vào nhóm 382 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải ) ;
– Xử lý phế liệu, phế thải và những loại sản phẩm khác thành nguyên vật liệu thô thứ cấp để liên tục đưa vào quy trình sản xuất khác ( nguyên vật liệu thô thứ cấp được tạo ra hoàn toàn có thể được sử dụng trực tiếp trong quy trình sản xuất công nghiệp nhưng không phải là loại sản phẩm ở đầu cuối ) được phân và nhóm 3830 ( Tái chế phế liệu ) ;
– Tháo dỡ xe hơi, máy vi tính, tivi và thiết bị khác để lấy nguyên vật liệu được phân vào nhóm 38301 ( Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại ) ;
– Nghiền xe ôtô bằng những phương tiện đi lại cơ học được phân vào nhóm 38301 ( Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại ) ;
– Phá tàu cũ được phân vào nhóm 38301 ( Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại ) ;
– Bán lẻ hàng đã qua sử dụng được phân vào nhóm 47749 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh ) .
46691 : Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
Nhóm này gồm :
– Bán buôn phân bón ;
– Bán buôn thuốc trừ sâu ;
– Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp : Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, những hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp .
46692 : Bán buôn hóa chất khác ( trừ loại sử dụng trong nông nghiệp )
Nhóm này gồm : Bán buôn hoá chất công nghiệp : Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh, …
46693 : Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Nhóm này gồm : Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh : Hạt, bột, bột nhão .
46694 : Bán buôn cao su đặc
Nhóm này gồm : Bán buôn cao su đặc nguyên vật liệu ( cao su đặc vạn vật thiên nhiên hoặc tổng hợp ) .
46695 : Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Nhóm này gồm :
– Bán buôn tơ, xơ dệt ;
– Bán buôn sợi dệt đã xe .
46696 : Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Nhóm này gồm :
– Bán buôn phụ liệu may mặc : mex dựng, độn vai, canh tóc, khoá kéo … ;
– Bán buôn phụ liệu giày dép : mũ giày, lót giày, đế giày, đinh bấm …
46697 : Bán buôn phế liệu, phế thải sắt kẽm kim loại, phi kim loại
Nhóm này gồm : Bán buôn phế liệu, phế thải sắt kẽm kim loại hoặc phi sắt kẽm kim loại, nguyên vật liệu để tái sinh gồm có thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch những sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng hoàn toàn có thể sử dụng lại ( ví dụ tháo dỡ xe hơi, máy tính, ti vi cũ … ), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực thi hoạt động giải trí nào làm đổi khác sản phẩm & hàng hóa. Những sản phẩm & hàng hóa được mua và bán là những loại còn có giá trị .
Loại trừ :
– Thu gom rác thải từ quy trình sản xuất công nghiệp và những hộ mái ấm gia đình được phân vào nhóm 38110 ( Thu gom rác thải không ô nhiễm ) ;
– Xử lý rác thải, không nhằm mục đích sử dụng tiếp trong quy trình tiến độ sản xuất công nghiệp được phân vào nhóm 382 ( Xử lý và tiêu hủy rác thải ) ;
– Xử lý phế liệu, phế thải và những mẫu sản phẩm khác thành nguyên vật liệu thô thứ cấp để liên tục đưa vào quy trình sản xuất khác ( nguyên vật liệu thô thứ cấp được tạo ra hoàn toàn có thể được sử dụng trực tiếp trong quy trình sản xuất công nghiệp nhưng không phải là mẫu sản phẩm ở đầu cuối ), nếu là mẫu sản phẩm sắt kẽm kim loại thì được phân vào nhóm 38301 ( Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại ), nếu là loại sản phẩm phi kim loại thì được phân vào nhóm 38302 ( Tái chế phế liệu phi kim loại ) ;
– Tháo dỡ xe hơi, máy vi tính, tivi và thiết bị khác để lấy nguyên vật liệu được phân vào nhóm 38301 ( Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại ) ;
– Nghiền ôtô bằng những phương tiện đi lại cơ học được phân vào nhóm 38301 ( Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại ) ;
– Phá tàu cũ được phân vào nhóm 38301 ( Tái chế phế liệu sắt kẽm kim loại ) ;
– Bán lẻ hàng đã qua sử dụng được phân vào nhóm 4774 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh ) .
46699 : Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm :
– Bán buôn bột giấy ;
– Bán buôn đá quý ;
– Bán buôn những mẫu sản phẩm khác chưa được phân vào đâu .

469 – 4690 – 46900: Bán buôn tổng hợp

Nhóm này gồm : Bán buôn tổng hợp nhiều loại sản phẩm & hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào .
47 : BÁN LẺ ( TRỪ Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC )
Ngành này gồm :
Hoạt động bán lại ( không làm đổi khác sản phẩm & hàng hóa ) sản phẩm & hàng hóa loại mới và loại đã qua sử dụng cho hội đồng, cho tiêu dùng của cá thể, hộ mái ấm gia đình hoặc tiêu dùng xã hội, được triển khai ở những shop chuyên doanh, shop tổng hợp, TT thương mại, quầy hàng, sạp bán hàng, shop nhận đặt và trả hàng qua bưu điện, hợp tác xã mua và bán, bán hàng lưu động hoặc tại chợ .
Phân loại hoạt động giải trí kinh doanh bán lẻ trước hết địa thế căn cứ vào điểm bán hàng, nơi bán hàng. Trên cơ sở này, kinh doanh bán lẻ được phân loại thành : Bán lẻ ở những shop, được phân vào những nhóm từ 471 ( Bán lẻ trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp ) đến 477 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác trong những shop chuyên doanh ) ; kinh doanh bán lẻ không ở shop được phân vào những nhóm 478 ( Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ ) và 479 ( Bán lẻ hình thức khác ( trừ kinh doanh bán lẻ tại shop, lưu động hoặc tại chợ ) ) .
Bán lẻ ở shop gồm có cả kinh doanh bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng được phân vào nhóm 4774 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh ). Bán lẻ ở shop còn được phân biệt chi tiết cụ thể hơn giữa kinh doanh bán lẻ chuyên doanh được phân vào những nhóm từ 472 ( Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong những shop chuyên doanh ) đến 477 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác trong những shop chuyên doanh ) và kinh doanh nhỏ tổng hợp không chuyên doanh được phân vào nhóm 471 ( Bán lẻ trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp ). Những ngành này được liên tục phân loại thành ngành cấp IV, cấp V địa thế căn cứ vào loại mẫu sản phẩm được bán .
Bán lẻ không ở shop được phân theo mô hình kinh doanh bán lẻ tại sạp hàng, kiốt, quầy hàng tại chợ hoặc quầy, sạp lưu động được phân vào nhóm 478 ( Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ ) và kinh doanh bán lẻ khác không triển khai tại shop, ví dụ như nhận đặt hàng qua bưu điện, internet, trả hàng tại nhà, máy bán hàng tự động hóa … được phân vào nhóm 479 ( Bán lẻ hình thức khác ( trừ kinh doanh bán lẻ tại shop, lưu động hoặc tại chợ ) ) .
Hàng hóa kinh doanh bán lẻ nhìn chung là hàng tiêu dùng. Những loại sản phẩm & hàng hóa thường không đưa vào kinh doanh bán lẻ, như quặng, máy móc, thiết bị công nghiệp không được đề cập ở ngành này. Ngành này cũng gồm những đơn vị chức năng mà hoạt động giải trí của họ đa phần tương quan tới việc bán một số ít loại sản phẩm & hàng hóa cho tiêu dùng của những cơ quan, tổ chức triển khai như máy tính, văn phòng phẩm, sơn hoặc gỗ xẻ, mặc dầu hoàn toàn có thể chúng không được sử dụng cho tiêu dùng cá thể hoặc hộ mái ấm gia đình. Một số hoạt động giải trí gia công như phân loại, dữ gìn và bảo vệ, đóng gói sản phẩm & hàng hóa, lắp ráp thiết bị, vật dụng mái ấm gia đình … mang đặc thù tương hỗ cho hoạt động giải trí bán hàng cũng được phân loại theo hoạt động giải trí kinh doanh bán lẻ .
Ngành này cũng gồm : Hoạt động kinh doanh nhỏ của những đại lý, shop ký gửi sản phẩm & hàng hóa, hoạt động giải trí của những đấu giá viên .
Loại trừ :
– Bán nông sản của nông dân được phân vào ngành 01 ( Nông nghiệp và hoạt động giải trí dịch vụ có tương quan ) ;
– Sản xuất và bán sản phẩm & hàng hóa, nhìn chung được phân vào những ngành sản xuất, chế biến từ ngành 10 đến 32 ;
– Bán xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, phụ tùng và những bộ phận phụ trợ của chúng được phân vào ngành 45 ( Bán, sửa chữa thay thế xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) ;
– Bán quặng, dầu thô, hoá chất công nghiệp, sắt thép, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp được phân vào ngành 46 ( Bán buôn ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) ) ;
– Bán đồ ăn, đồ uống dùng tại chỗ và bán đồ ăn mang về được phân vào ngành 56 ( Thương Mại Dịch Vụ nhà hàng siêu thị ) ;
– Cho thuê sản phẩm & hàng hóa sử dụng cho cá thể và hộ mái ấm gia đình được phân vào nhóm 772 ( Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ) .

471: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Nhóm này gồm : Bán lẻ nhiều loại mẫu sản phẩm ở cùng một shop ( shop không chuyên doanh ), như nhà hàng siêu thị, TT thương mại, shop bách hoá .

4711: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Nhóm này gồm : Bán lẻ nhiều loại sản phẩm & hàng hóa, tuy nhiên trong đó hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, loại sản phẩm thuốc lá thuốc lào là đa phần, lệch giá chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài những loại sản phẩm & hàng hóa này, những shop đó còn kinh doanh nhỏ những loại sản phẩm & hàng hóa khác như quần áo, giường, tủ, bàn và ghế, đồ ngũ kim, hoá mỹ phẩm … nhưng những loại hàng này chiếm tỷ trọng nhỏ .
47111 : Bán lẻ trong nhà hàng ( Supermarket )
Nhóm này gồm :
Bán lẻ nhiều loại sản phẩm & hàng hóa trong ẩm thực ăn uống, tuy nhiên trong đó hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, mẫu sản phẩm thuốc lá thuốc lào là hầu hết, chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài những loại sản phẩm & hàng hóa này, những shop đó còn kinh doanh bán lẻ những loại sản phẩm & hàng hóa khác như quần áo, giường, tủ, bàn và ghế, đồ ngũ kim, hoá mỹ phẩm … nhưng những loại hàng này chiếm tỷ trọng nhỏ .
47112 : Bán lẻ trong shop thuận tiện ( Minimarket )
Bán lẻ nhiều loại sản phẩm & hàng hóa trong minimarket, shop tiện nghi tuy nhiên trong đó hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, mẫu sản phẩm thuốc lá thuốc lào là hầu hết, chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài những loại sản phẩm & hàng hóa này, những shop đó còn kinh doanh nhỏ những loại sản phẩm & hàng hóa khác như quần áo, giường, tủ, bàn và ghế, đồ ngũ kim, hoá mỹ phẩm … nhưng những loại hàng này chiếm tỷ trọng nhỏ .
47119 : Bán lẻ trong shop kinh doanh thương mại tổng hợp khác
Bán lẻ nhiều loại sản phẩm & hàng hóa trong shop kinh doanh thương mại tổng hợp khác, tuy nhiên trong đó hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, loại sản phẩm thuốc lá thuốc lào là hầu hết, chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài những loại sản phẩm & hàng hóa này, những shop đó còn kinh doanh nhỏ những loại sản phẩm & hàng hóa khác như quần áo, giường, tủ, bàn và ghế, đồ ngũ kim, hoá mỹ phẩm … nhưng những loại hàng này chiếm tỷ trọng nhỏ .

4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

47191 : Bán lẻ trong ẩm thực ăn uống ( Supermarket )
Nhóm này gồm :
Bán lẻ nhiều loại sản phẩm & hàng hóa trong nhà hàng, bán nhiều loại sản phẩm & hàng hóa : quần áo, giày dép, vật dụng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức đẹp, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào có lệch giá chiếm tỷ trọng nhỏ hơn những loại sản phẩm khác .
47192 : Bán lẻ trong shop thuận tiện ( Minimarket )
Nhóm này gồm :
Bán lẻ nhiều loại sản phẩm & hàng hóa trong minimarket, shop thuận tiện, bán nhiều loại sản phẩm & hàng hóa : quần áo, giày dép, vật dụng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức đẹp, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc loại sản phẩm thuốc lá thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn những loại sản phẩm khác .
47199 : Bán lẻ trong shop kinh doanh thương mại tổng hợp khác
Nhóm này gồm :
Bán lẻ nhiều loại sản phẩm & hàng hóa trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp, shop bách hóa ( trừ ẩm thực ăn uống, TT thương mại, shop tiện nghi ), bán nhiều loại sản phẩm & hàng hóa : Quần áo, giày dép, vật dụng mái ấm gia đình, hàng ngũ kim, lương thực, thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn những loại sản phẩm khác

472: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ tại những shop chuyên bán lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào .

4721 – 47210: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm :
– Bán lẻ của những shop chuyên doanh gạo, lúa mỳ, bột mỳ, ngô …
Loại trừ :
– Xay, xát, đánh bóng, hồ gạo được phân vào nhóm 10611 ( Xay xát ) ;
– Sản xuất bột gạo, bột mỳ, bột ngô được phân vào nhóm 10612 ( Sản xuất bột thô ) .

4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Rau, quả tươi, ướp lạnh hoặc được dữ gìn và bảo vệ, chế biến ;
– Sữa, mẫu sản phẩm từ sữa và trứng ;
– Thịt và mẫu sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, ướp đông và chế biến ;
– Hàng thủy hải sản tươi, ướp đông và chế biến ;
– Bánh, mứt, kẹo, những loại sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột ;
– Thực phẩm khác .
47221 : Bán lẻ thịt và những loại sản phẩm thịt trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Thịt gia súc, gia cầm và thịt gia cầm tươi, sống, ướp lạnh hoặc ướp lạnh ;
– Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông ;
– Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, đã sơ chế hoặc dữ gìn và bảo vệ ( ngâm muối, sấy khô, hun khói … ) ;
– Bột mịn và bột thô từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ .
47222 : Bán lẻ thủy hải sản trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Cá, tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông, khô, hoặc đã được sơ chế, chế biến khác ;
– Tôm, cua và động vật hoang dã giáp xác khác, sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, khô hoặc đã được sơ chế, dữ gìn và bảo vệ hoặc chế biến khác ;
– Mực, bạch tuộc và động vật hoang dã thân mềm, động vật hoang dã không xương sống khác sống dưới nước, tươi, ướp lạnh, đông, khô hoặc đã được sơ chế, dữ gìn và bảo vệ, chế biến khác ;
– Hàng thủy hải sản khác .
47223 : Bán lẻ rau, quả trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Rau, tươi, ướp lạnh, hoặc đã được dữ gìn và bảo vệ cách khác ;
– Quả, tươi, ướp lạnh hoặc đã được dữ gìn và bảo vệ cách khác ;
– Nước rau ép, nước quả ép .
47224 : Bán lẻ đường, sữa và những mẫu sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Đường ;
– Sữa những loại và mẫu sản phẩm từ sữa ( bơ, phomat … ) ;
– Trứng ;
– Bánh, mứt, kẹo ;
– Các loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột như mỳ / phở / bún / cháo ăn liền, mỳ nui, mỳ spaghety, bánh đa nem …
47229 : Bán lẻ thực phẩm khác trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh như : Cà phê bột, cafe hoà tan, chè …

4723 – 47230: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong những shop chuyên doanh ( đồ uống không nhằm mục đích tiêu dùng ngay tại shop ) như :
– Bán lẻ đồ uống có cồn : Rượu mạnh, rượu vang, bia ;
– Bán lẻ đồ không chứa cồn : Các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có gas như : Côca côla, pépsi côla, nước cam, chanh, nước quả khác … ;
– Bán lẻ nước khoáng vạn vật thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác .
Nhóm này cũng gồm : Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn .
Loại trừ :
– Bán lẻ rau ép, nước quả ép được phân vào nhóm 47223 ( Bán lẻ rau, quả trong những shop chuyên doanh ) ;
– Bán lẻ đồ uống có thành phần cơ bản là sữa được phân vào nhóm 47224 ( Bán lẻ đường, sữa và những loại sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và những loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong những shop chuyên doanh ) ;
– Bán lẻ cafe bột, chè được phân vào nhóm 47229 ( Bán lẻ thực phẩm khác trong những shop chuyên doanh ) ;
– Pha chế đồ uống nhằm mục đích tiêu dùng ngay tại shop được phân vào ngành 56 ( Dịch Vụ Thương Mại nhà hàng ) ;

4724 – 47240: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Thuốc lá điếu, xì gà ;
– Thuốc lào ;

473 – 4730 – 47300: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Nhiên liệu cho xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác .
Nhóm này cũng gồm : Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và loại sản phẩm làm mát động cơ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác .
Loại trừ :
– Bán buôn nguyên vật liệu động cơ được phân vào nhóm 46613 ( Bán buôn xăng dầu và những mẫu sản phẩm tương quan ) ;
– Bán lẻ khí dầu mỏ hoá lỏng dùng để đun, nấu hoặc sưởi được phân vào nhóm 47735 ( Bán lẻ dầu hoả, gas, than nguyên vật liệu dùng cho mái ấm gia đình trong những shop chuyên doanh ) .

474: Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Hoạt động kinh doanh bán lẻ chuyên doanh thiết bị thông tin, liên lạc như máy vi tính và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, hàng điện tử và điện tử tiêu dùng .

4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Máy vi tính ;
– Thiết bị ngoại vi máy vi tính ;
– Bộ tinh chỉnh và điều khiển game show video ;
– Phần mềm được phong cách thiết kế để sử dụng cho mọi người mua ( không phải loại được phong cách thiết kế theo nhu yếu riêng của người mua ), kể cả game show video ;
– Thiết bị viễn thông .
Loại trừ : Bán lẻ băng, đĩa trắng được phân vào nhóm 4762 ( Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh ( kể cả băng, đĩa trắng ) trong những shop chuyên doanh ) .
47411 : Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Máy vi tính ;
– Thiết bị ngoại vi máy vi tính : máy in, máy scan …
– Bộ tinh chỉnh và điều khiển game show video ;
– Phần mềm được phong cách thiết kế để sử dụng cho mọi người mua ( không phải loại được phong cách thiết kế theo nhu yếu riêng của người mua ), kể cả game show video .
Loại trừ : Bán lẻ băng, đĩa trắng được phân vào nhóm 47620 ( Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh ( kể cả băng, đĩa trắng ) trong những shop chuyên doanh ) .
47412 : Bán lẻ thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm thiết bị viễn thông như :
– Điện thoại cố định và thắt chặt, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác : sim, card điện thoại cảm ứng, nạp tiền điện thoại thông minh …

4742 – 47420: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Radiô, cassette, tivi ;
– Loa, thiết bị âm thanh nổi ;
– Máy nghe nhạc ;
– Đầu video, đầu đĩa CD, DVD .

475: Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh vật dụng mái ấm gia đình như :
– Vải, hàng dệt, đồ ngũ kim, thảm, thiết bị điện, giường, tủ bàn và ghế và đồ nội thất bên trong tựa như …

4751: Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Vải ;
– Len, sợi ;
– Nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu hoặc đồ thêu ;
– Hàng dệt khác ;
– Đồ kim chỉ : Kim, chỉ khâu …
Loại trừ : Bán lẻ hàng may mặc được phân vào nhóm 47711 ( Bán lẻ hàng may mặc trong những shop chuyên doanh ) .
47511 : Bán lẻ vải trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ vải dệt những loại trong những shop chuyên doanh .
47519 : Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Len, sợi ;
– Nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu hoặc đồ thêu ;
– Hàng dệt khác ;
– Đồ kim chỉ : kim, chỉ khâu …
Loại trừ : Bán lẻ hàng dệt may sẵn được phân vào nhóm 47711 ( Bán lẻ hàng may mặc trong những shop chuyên doanh ) .

4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Đồ ngũ kim ;
– Sơn, véc ni và sơn bóng ;
– Kính phẳng ;
– Vật liệu thiết kế xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh ;
– Thiết bị và vật tư để tự làm .
Nhóm này cũng gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Máy cắt cỏ ;
– Phòng tắm hơi .
47521 : Bán lẻ đồ ngũ kim trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ đồ ngũ kim : Khóa cửa, chốt cài, tay nắm hành lang cửa số và cửa ra vào … ;
– Bán lẻ dụng cụ cầm tay : Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác .
47522 : Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép ;
– Bán lẻ bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, bột màu …
47523 : Bán lẻ kính kiến thiết xây dựng trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong kiến thiết xây dựng làm tường ngăn, vách ngăn, hành lang cửa số, cửa ra vào …
47524 : Bán lẻ xi-măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật tư kiến thiết xây dựng khác trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ xi-măng, gạch xây, ngói lợp mái ;
– Bán lẻ đá, cát, sỏi ;
– Bán lẻ sắt, thép thiết kế xây dựng ;
– Bán lẻ vật tư thiết kế xây dựng khác .
Loại trừ : Bán lẻ đá ốp lát được phân vào nhóm 47525 ( Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong những shop chuyên doanh ) .
47525 : Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường ;
– Bán lẻ bình đun nước nóng ;
– Bán lẻ thiết bị vệ sinh : Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác .
47529 : Bán lẻ thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết cụ thể lắp ghép khác ;
– Bán lẻ thiết bị lắp ráp vệ sinh : Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su đặc …

4753 – 47530: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ thảm treo, thảm trải sàn, chăn, đệm ;
– Bán lẻ màn và rèm ;
– Bán lẻ vật tư phủ tường, phủ sàn .
Loại trừ : Bán lẻ những tấm xốp lát sàn được phân vào nhóm 47525 ( Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong những shop chuyên doanh ) .

4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và vật dụng nội thất bên trong tương tự như ;
– Bán lẻ đèn và bộ đèn ;
– Bán lẻ dụng cụ mái ấm gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt ; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh ;
– Bán lẻ loại sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, tuy nhiên, mây và vật tư tết bện ;
– Bán lẻ thiết bị gia dụng ;
– Bán lẻ nhạc cụ ;
– Bán lẻ thiết bị mạng lưới hệ thống bảo mật an ninh như thiết bị khoá, két sắt … không đi kèm dịch vụ lắp ráp hoặc bảo trì ;
– Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào đâu .
Loại trừ : Bán lẻ đồ vật thời cổ xưa được phân vào nhóm 47749 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh ) .
47591 : Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ đồ điện gia dụng : nồi cơm điện, ấm đun điện, phích điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt … ;
– Bán lẻ đèn và bộ đèn điện .
47592 : Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và vật dụng nội thất bên trong tương tự như trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế bằng mọi loại vật tư ;
– Bán lẻ vật dụng nội thất bên trong tương tự như : Kệ, giá sách …
47593 : Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình bằng gốm, sứ ;
– Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình bằng thủy tinh .
Loại trừ : Bán lẻ hàng gốm, sứ, thủy tinh là đồ vật thời cổ xưa được phân vào nhóm 47749 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh ) .
47594 : Bán lẻ nhạc cụ trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ nhạc cụ : Đàn, kèn, trống …
47599 : Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình khác bằng gỗ, tuy nhiên mây, tre, cói đan ;
– Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ cắt gọt, vật dụng căn phòng nhà bếp ;
– Bán lẻ thiết bị mạng lưới hệ thống bảo mật an ninh như thiết bị khoá, két sắt … không đi kèm dịch vụ lắp ráp hoặc bảo trì ;
– Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào đâu .

476: Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ hàng văn hóa, vui chơi trong những shop chuyên doanh như sách, báo, tạp chí, đĩa nhạc và video, thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao, game show và đồ chơi .

4761 – 47610: Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ sách, truyện những loại ;
– Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác ;
– Bán lẻ văn phòng phẩm : Bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp hồ sơ …
Loại trừ : Bán lẻ sách cũ hoặc sách cổ được phân vào nhóm 47749 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh ) .

4762 – 47620: Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ đĩa nhạc, băng âm thanh, đĩa compac, băng cát-sét đã hoặc chưa ghi âm, ghi hình ;
– Bán lẻ băng video và DVDs đã hoặc chưa ghi âm, ghi hình .

4763 – 47630: Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ thiết bị, vật dụng, dụng cụ thể dục, thể thao, cần câu và thiết bị câu cá, vật dụng cắm trại, thuyền và xe đạp điện thể thao .

4764 – 47640: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ game show và đồ chơi được làm từ mọi vật liệu .
Loại trừ :
– Bán lẻ bàn điều khiển và tinh chỉnh game show video được phân vào nhóm 47411 ( Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng trong những shop chuyên doanh ) ;
– Bán lẻ ứng dụng được phong cách thiết kế để sử dụng cho mọi người mua ( không phải loại được phong cách thiết kế theo nhu yếu riêng ), kể cả game show được phân vào nhóm 47411 ( Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng trong những shop chuyên doanh ) .

477: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ trong shop chuyên doanh loại sản phẩm & hàng hóa nào đó chưa được nêu ở nhóm nào khác như : Quần áo, giày, dép và đồ da, thuốc và dụng cụ y tế, đồng hồ đeo tay, đồ lưu niệm, vật phẩm vệ sinh, vũ khí, hoa và vật nuôi, những loại sản phẩm khác .
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động kinh doanh nhỏ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh .

4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ hàng may mặc ;
– Bán lẻ hàng lông thú ;
– Bán lẻ phụ kiện hàng may mặc khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây mang quần … ;
– Bán lẻ giày, dép ;
– Bán lẻ đồ da và giả da ;
– Bán lẻ hàng du lịch bằng da và giả da .
Loại trừ : Bán lẻ vải và hàng dệt được phân vào nhóm 4751 ( Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong những shop chuyên doanh ) .
47711 : Bán lẻ hàng may mặc trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ hàng may mặc ;
– Bán lẻ hàng lông thú ;
– Bán lẻ phụ kiện may mặc khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây mang quần …
47712 : Bán lẻ giày, dép trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ giày, kể cả giày thể thao, guốc, dép bằng mọi loại vật liệu .
47713 : Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những loại sản phẩm :
– Bán lẻ cặp học viên, cặp đựng tài liệu, túi xách những loại, ví … bằng da, giả da hoặc vật liệu khác ;
– Bán lẻ balo, vali, hàng du lịch bằng da, giả da và vật liệu khác ;
– Bán lẻ hàng da và giả da khác .

4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm : Bán lẻ chuyên doanh những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ thuốc chữa bệnh ;
– Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình ;
– Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh .
47721 : Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ thuốc tân dược ( kể cả thuốc thú y ) ,
– Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình .
47722 : Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ nước hoa, nước thơm ;
– Bán lẻ mỹ phẩm : Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và vật dụng trang điểm khác ;
– Bán lẻ vật phẩm vệ sinh : Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm …
47723 : Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán những loại thuốc đông y, thuốc nam .

4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm :
– Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị đúng mực ;
– Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả những hoạt động giải trí Giao hàng cho việc kinh doanh bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính ;
– Bán lẻ đồng hồ đeo tay và đồ trang sức đẹp ;
– Bán lẻ hoa tươi, hoa lá cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật hoang dã cảnh và thức ăn cho động vật hoang dã cảnh ;
– Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và sản phẩm & hàng hóa Giao hàng mục tiêu tín ngưỡng khác ;
– Bán lẻ tranh, tượng và những tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật khác mang tính thương mại ;
– Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nguyên vật liệu để đun nấu trong mái ấm gia đình ;
– Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa sử dụng để vệ sinh, quét dọn, làm vệ sinh như chổi, bàn chải, khăn lau … ;
– Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao ;
– Bán lẻ tem và tiền kim khí ;
– Bán lẻ hàng hóa phi lương thực, thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào .
47731 : Bán lẻ hoa, hoa lá cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ hoa tươi, hoa lá cây cảnh ;
– Bán lẻ hoa, cành lá trang trí tự tạo ;
– Bán lẻ cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh, thức ăn và vật dụng cho vật nuôi cảnh
– Bán lẻ phân bón, hạt, đất trồng hoa lá cây cảnh .
47732 : Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức đẹp trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí ;
– Bán lẻ đồ trang sức đẹp bằng vàng, bạc, đá quí và đá bán quí .
47733 : Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công bằng tay mỹ nghệ trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơn mài, trạm khắc : Tranh sơn mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm trai ;
– Bán lẻ hàng đan lát bằng tre, tuy nhiên mây, vật tư tết, bện khác ;
– Bán lẻ hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ khác : Hàng lưu niệm bằng gỗ, sừng, đồi mồi, sinh vật biển …
47734 : Bán lẻ tranh, ảnh và những tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ khác ( trừ đồ vật thời cổ xưa ) trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm : Bán lẻ tranh vẽ ( trừ tranh sơn mài, trạm khảm ), tranh in, ảnh, tượng, những tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ khác được sản xuất hàng loạt mang đặc thù thương mại .
Loại trừ : Đồ cổ được phân vào nhóm 47749 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh ) .
47735 : Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nguyên vật liệu dùng cho mái ấm gia đình trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ dầu hỏa ;
– Bán lẻ bình gas ;
– Bán lẻ than, củi .
47736 : Bán lẻ đồng hồ đeo tay, kính mắt trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ đồng hồ đeo tay treo tường, đồng hồ đeo tay để bàn, đồng hồ đeo tay đeo tay và đồng hồ đeo tay cá thể khác ;
– Bán lẻ kính mắt : Kính cận, kính viễn, kính râm, kính chống bụi … kể cả hoạt động giải trí đo thị lực, mài, lắp kính phục vụ cho kinh doanh nhỏ kính mắt .
47737 : Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật tư ảnh trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ máy ảnh ;
– Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa sử dụng cho máy ảnh như phim chụp ảnh, pin máy ảnh, thẻ nhớ … ;
– Bán lẻ vật tư ảnh khác như giấy ảnh, hoá chất và vật tư in, tráng ảnh … 47738 : Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ xe đạp điện, kể cả xe đạp điện điện ;
– Bán lẻ phụ tùng xe đạp điện, kể cả phụ tùng xe đạp điện điện .
47739 : Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ đồ thờ cúng và sản phẩm & hàng hóa ship hàng mục tiêu tín ngưỡng khác ;
– Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa sử dụng để vệ sinh, quét dọn, làm vệ sinh như chổi, bàn chải, khăn lau … ;
– Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao ;
– Bán lẻ tem và tiền kim khí ;
– Bán lẻ hàng hóa phi lương thực, thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào .

4774: Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

47741 : Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ quần áo ( kể cả quần áo thể thao ) đã qua sử dụng ;
– Bán lẻ đồ phụ trợ hàng may mặc : Khăn quàng, găng tay, … đã qua sử dụng .
47749 : Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ sách báo, truyện, tạp chí cũ, kể cả cho thuê ;
– Bán lẻ hàng đã qua sử dụng khác ;
– Bán lẻ đồ vật thời cổ xưa ;
– Hoạt động của đấu giá viên .
Loại trừ :
– Bán lẻ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, loại đã qua sử dụng được phân vào nhóm 45120 ( Bán lẻ xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) ) và nhóm 45412 ( Bán lẻ mô tô, xe máy ) ;
– Hoạt động đấu giá qua internet và đấu giá khác không ở shop ( kinh doanh bán lẻ ) được phân vào nhóm 47910 ( Bán lẻ theo nhu yếu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet ) và nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động của shop cầm đồ được phân vào nhóm 64920 ( Hoạt động cấp tín dụng thanh toán khác ) .

478: Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ

Nhóm này gồm : Bán lẻ những sản phẩm & hàng hóa loại mới và hàng đã qua sử dụng của những quầy hàng, kiốt, sạp hàng, quầy bán hàng tại chợ cố định và thắt chặt hoặc quầy hàng hoàn toàn có thể vận động và di chuyển được, bán lưu động trên đường .

4781: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

Nhóm này gồm : Bán lẻ gạo, ngô, thực phẩm, đồ uống và loại sản phẩm thuốc lá, thuốc lào, bán tại chợ hoặc lưu động .
Loại trừ :
– Bán lẻ thực phẩm, đồ uống đã chế biến sẵn để tiêu dùng ngay ( bán rong, bán dạo đồ ăn, uống ) được phân vào nhóm 56109 ( Thương Mại Dịch Vụ nhà hàng siêu thị ship hàng lưu động khác ) .
47811 : Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm : Bán lẻ gạo, ngô tại chợ hoặc lưu động .
47812 : Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp khác tại chợ hoặc lưu động ;
– Bán lẻ đường sữa, bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ .
47813 : Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn tại chợ hoặc lưu động .
Loại trừ :
– Bán lẻ đồ uống đã chế biến sẵn để tiêu dùng ngay tại quầy hoặc mua mang đi như nước quả tươi, nước sinh tố, nước mía, chè, cafe pha sẵn … được phân vào nhóm 56302 ( Quán cafe, giải khát ) .
47814 : Bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm : Bán lẻ thuốc lá điếu, xì gà, mẫu sản phẩm thuốc lá, thuốc lào khác .
47815 : Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, ướp đông lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ thịt gia súc tươi sống, ướp đông lưu động hoặc tại chợ .
– Bán lẻ thịt gia cầm tươi sống, ướp đông lưu động hoặc tại chợ .
47816 : Bán lẻ thủy hải sản tươi sống, ướp lạnh lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ thủy hải sản tươi sống lưu động hoặc tại chợ .
– Bán lẻ thủy hải sản ướp lạnh lưu động hoặc tại chợ .
47817 : Bán lẻ rau, quả lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ rau những loại lưu động hoặc tại chợ .
– Bán lẻ quả những loại lưu động hoặc tại chợ .
47818 : Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ những loại thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ .
47819 : Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ những loại thực phẩm khác chưa được phân vào nhóm nào lưu động hoặc tại chợ .

4782: Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày, dép lưu động hoặc tại chợ

Nhóm này gồm :
– Bán lẻ vải và hàng dệt khác ;
– Bán lẻ hàng may mặc ;
– Bán lẻ giày .
47821 : Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ vải may mặc ;
– Bán lẻ hàng dệt khác : Len, sợi, kim, chỉ …
47822 : Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ quần áo may mặc ;
– Bán lẻ hàng lông thú ;
– Bán lẻ đồ phụ kiện hàng may mặc : găng tay, bít tất, khăn quàng, cravát …
47823 : Bán lẻ giày, dép lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm : Bán lẻ giày, kể cả giày thể thao, guốc, dép bằng mọi loại vật liệu .

4783-47830: Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ

Nhóm này gồm :
– Hoạt động kinh doanh bán lẻ thiết bị thông tin, liên lạc như máy vi tính và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, hàng điện tử và điện tử tiêu dùng lưu động hoặc tại chợ .

4784: Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ

47841 : Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp ráp khác trong kiến thiết xây dựng lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
Bán lẻ những mẫu sản phẩm :
– Đồ ngũ kim : khóa cửa, chốt cài, tay nắm hành lang cửa số và cửa ra vào … ;
– Sơn, véc ni và sơn bóng .
– Kính phẳng .
– Vật liệu kiến thiết xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh .
– Thiết bị và vật tư để tự làm .
Nhóm này cũng gồm :
Bán lẻ những loại sản phẩm :
– Máy cắt cỏ
– Phòng tắm hơi .
47842 : Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật tư phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
Bán lẻ những mẫu sản phẩm :
– Bán lẻ thảm treo, thảm trải sàn, chăn, đệm .
– Bán lẻ màn và rèm .
– Bán lẻ vật tư phủ tường, phủ sàn .
Loại trừ :
– Bán lẻ những tấm xốp lát sàn được phân vào nhóm 47841 ( Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh lưu động hoặc tại chợ ) .
47843 : Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất bên trong tương tự như, đèn và bộ đèn điện, vật dụng mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ giường, tủ, bàn và ghế và vật dụng nội thất bên trong tựa như .
– Bán lẻ đèn và bộ đèn .
– Bán lẻ dụng cụ mái ấm gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt ; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh .
– Bán lẻ loại sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, tuy nhiên, mây và vật tư tết bện .
– Bán lẻ thiết bị gia dụng .
– Bán lẻ nhạc cụ .
– Bán lẻ thiết bị mạng lưới hệ thống bảo mật an ninh như thiết bị khoá, két sắt … không đi kèm dịch vụ lắp ráp hoặc bảo trì .
– Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào đâu .
Loại trừ :
– Bán lẻ đồ vật thời cổ xưa được phân vào nhóm 47898 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ ) .

4785-47850: Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ

Nhóm này gồm :
– Bán lẻ hàng văn hóa, vui chơi lưu động hoặc tại chợ như sách, báo, tạp chí, đĩa nhạc và video, thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, game show và đồ chơi .

4789: Bán lẻ hàng hoá khác lưu động hoặc tại chợ

Nhóm này gồm :
– Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh ;
– Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn, màn ;
– Bán lẻ sách, truyện, báo, tạp chí ;
– Bán lẻ game show và đồ chơi ;
– Bán lẻ thiết bị, vật dụng mái ấm gia đình, hàng điện tử tiêu dùng ;
– Bán lẻ đĩa ghi âm thanh, hình ảnh ;
– Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức đẹp ;
– Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng ;
– Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác chưa được phân vào đâu .
47891 : Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ nước hoa, nước thơm ;
– Bán lẻ mỹ phẩm : son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và vật dụng trang điểm khác ;
– Bán lẻ vật phẩm vệ sinh : Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm …
47892 : Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình bằng gốm, sứ ;
– Bán lẻ vật dụng mái ấm gia đình bằng thủy tinh .
Loại trừ : Bán lẻ hàng gốm, sứ, thủy tinh là đồ vật thời cổ xưa được phân vào nhóm 47898 ( Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ ) .
47893 : Bán lẻ hoa tươi, hoa lá cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ hoa tươi, hoa lá cây cảnh ;
– Bán lẻ hoa giả, cành lá giả để trang trí ;
– Bán lẻ phân bón .
47894 : Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức đẹp lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí
– Bán lẻ đồ trang sức đẹp bằng vàng, bạc, đá quí và đá bán quí .
47895 : Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơn mài, chạm khắc : tranh sơn mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm trai .
– Bán lẻ hàng đan lát bằng tre, tuy nhiên mây, vật tư tết bện khác .
– Bán lẻ hàng bằng tay thủ công mỹ nghệ khác : hàng lưu niệm bằng gỗ, sừng, đồi mồi, sinh vật biển …
47896 : Bán lẻ đồng hồ đeo tay, kính mắt lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ đồng hồ đeo tay treo tường, đồng hồ đeo tay để bàn, đồng hồ đeo tay đeo tay và đồng hồ đeo tay cá thể khác .
– Bán lẻ kính mắt : kính cận, kính viễn, kính râm, kính chống bụi … kể cả hoạt động giải trí đo thị lực, mài, lắp kính phục vụ cho kinh doanh bán lẻ kính mắt .
47897 : Bán lẻ xe đạp điện và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ xe đạp điện, kể cả xe đạp điện điện .
– Bán lẻ phụ tùng xe đạp điện .
47898 : Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ quần áo ( kể cả quần áo thể thao ) đã qua sử dụng .
– Bán lẻ đồ phụ trợ hàng may mặc : khăn quàng, găng tay, … đã qua sử dụng
– Bán lẻ sách báo, truyện, tạp chí cũ, kể cả cho thuê .
– Bán lẻ hàng đã qua sử dụng khác
– Bán lẻ đồ vật thời cổ xưa
– Hoạt động của đấu giá viên .
Loại trừ :
– Bán lẻ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, loại đã qua sử dụng được phân vào nhóm 45120 ( Bán lẻ xe hơi con ( loại 9 chỗ ngồi trở xuống ) và nhóm 45412 ( Bán lẻ mô tô, xe máy ) .
– Hoạt động đấu giá qua internet và đấu giá khác không ở shop ( kinh doanh nhỏ ) được phân vào nhóm 47910 ( Bán lẻ theo nhu yếu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet ), và nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) .
– Hoạt động của shop cầm đồ được phân vào nhóm 64920 ( Hoạt động cấp tín dụng thanh toán khác ) .
47899 : Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ động vật hoang dã cảnh và thức ăn cho động vật hoang dã cảnh ;
– Bán lẻ đồ thờ cúng, vàng mã và sản phẩm & hàng hóa Giao hàng mục tiêu tín ngưỡng khác ;
– Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa sử dụng để vệ sinh, quét dọn, làm vệ sinh như chổi, bàn chải, khăn lau … ;
– Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao ;
– Bán lẻ tem và tiền kim khí ;
– Bán lẻ hàng hóa phi lương thực, thực phẩm chưa được phân vào đâu .

479: Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)

Nhóm này gồm : Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa trải qua những phương pháp như đặt hàng qua đường bưu điện, internet, chuyển hàng đến địa chỉ theo nhu yếu của người mua, kinh doanh bán lẻ qua máy bán hàng tự động hóa …

4791 – 47910: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

Với hoạt động giải trí kinh doanh nhỏ trong nhóm này, người mua lựa chọn sản phẩm & hàng hóa dựa trên quảng cáo, catalo, thông tin trên website, hàng mẫu hoặc những phương tiện đi lại quảng cáo khác. Khách hàng đặt hàng bằng thư, điện thoại cảm ứng, hoặc qua internet ( thường trải qua những phương pháp chuyên được dùng được phân phối bởi website ). Những loại sản phẩm được mua này hoàn toàn có thể tải trực tiếp từ internet hoặc giao tới người mua .
Nhóm này gồm :
– Bán lẻ những loại sản phẩm & hàng hóa bằng thư đặt hàng ;
– Bán lẻ những loại sản phẩm & hàng hóa qua internet .
Nhóm này cũng gồm :
– Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại thông minh ;
– Đấu giá kinh doanh bán lẻ qua internet .

4799 – 47990: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
– Bán lẻ những loại sản phẩm & hàng hóa bằng phương pháp khác chưa kể ở trên như : bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ ; bán trải qua máy bán hàng tự động hóa … ;
– Bán trực tiếp nguyên vật liệu ( dầu đốt, gỗ nguyên vật liệu ), giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng ;
– Đấu giá ngoài shop ( kinh doanh bán lẻ ) ;
– Bán lẻ của những đại lý hưởng hoa hồng ( ngoài shop ) .

H: VẬN TẢI KHO BÃI

Hoạt động vận tải đường bộ hành khách hoặc sản phẩm & hàng hóa, theo tuyến cố định và thắt chặt hoặc không, bằng những phương pháp vận tải đường bộ đường tàu, đường ống, đường đi bộ, đường thủy hoặc hàng không và những dịch vụ phụ trợ cho hoạt động giải trí vận tải đường bộ như bến bãi rộng lớn xe hơi, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không quốc tế, nhà ga đường tàu, bốc xếp và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa, kho bãi …
Ngành này cũng gồm :
Hoạt động cho thuê phương tiện đi lại vận tải đường bộ có kèm theo người điều khiển và tinh chỉnh hoặc quản lý và vận hành, dịch vụ bưu chính và chuyển phát .
Loại trừ :
– Sửa chữa hoặc thay thế sửa chữa lớn thiết bị vận tải đường bộ, trừ xe hơi, mô tô xe máy và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 33150 ( Sửa chữa và bảo trì phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) ) ;
– Xây dựng, bảo trì và sửa chữa thay thế đường đi bộ, đường tàu, cảng biển, cảng sông và cảng hàng không quốc tế được phân vào những nhóm 42110 ( Xây dựng khu công trình đường tàu ), 42120 ( Xây dựng khu công trình đường đi bộ ) và 42990 ( Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng khác ) ;
– Bảo dưỡng, thay thế sửa chữa xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 4520 ( Bảo dưỡng, thay thế sửa chữa xe hơi và xe có động cơ khác ) và nhóm 4542 ( Bảo dưỡng và sửa chữa thay thế mô tô, xe máy ) ;
– Cho thuê phương tiện đi lại vận tải đường bộ không kèm người điều khiển và tinh chỉnh hoặc quản lý và vận hành được phân vào những nhóm 7710 ( Cho thuê xe có động cơ ), 7730 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ) .
49 : VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ VÀ VẬN TẢI ĐƯỜNG ỐNG
Ngành này gồm : Hoạt động vận tải đường bộ hành khách và sản phẩm & hàng hóa bằng đường đi bộ, đường tàu và vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng đường ống .

491: Vận tải đường sắt

Nhóm này gồm : Vận tải hành khách và / hoặc sản phẩm & hàng hóa bằng tàu hỏa chạy trên mạng lưới đường tàu được trải rộng trên một vùng, một khu vực địa lý hoặc quản lý và vận hành ở khoảng cách ngắn tại mạng đường tàu nội bộ .
Loại trừ :
– Các hoạt động giải trí tương quan như bẻ ghi được phân vào nhóm 52210 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu ) ;
– Duy tu, bảo trì mạng lưới hệ thống đường tàu, được phân vào nhóm 52210 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu ) .

4911 – 49110: Vận tải hành khách đường sắt

Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng đường tàu liên tỉnh ;
– Cung cấp dịch vụ lưu trú của toa ngủ và dịch vụ ẩm thực ăn uống cho hành khách trên tàu như một hoạt động giải trí không tách rời của công ty vận tải đường bộ đường tàu .
Loại trừ :
– Vận tải hành khách bằng mạng lưới hệ thống đường tàu nội thành của thành phố và ngoài thành phố được phân vào nhóm 49311 ( Vận tải hành khách bằng đường tàu ngầm hoặc đường tàu trên cao ) ;
– Hoạt động của những nhà ga hành khách đường tàu được phân vào nhóm 52210 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu ) ;
– Cung cấp dịch vụ lưu trú của toa ngủ và dịch vụ siêu thị nhà hàng cho hành khách trên tàu được triển khai bởi một đơn vị chức năng khác được phân vào nhóm 55909 ( Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu ) và nhóm 56290 ( Thương Mại Dịch Vụ siêu thị nhà hàng khác ) .

4912 – 49120: Vận tải hàng hóa đường sắt

Nhóm này gồm : Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường tàu liên tỉnh, nội thành của thành phố và ngoài thành phố .
Loại trừ :
– Lưu giữ sản phẩm & hàng hóa và kho bãi được phân vào nhóm 521 ( Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa ) ;
– Hoạt động của những nhà ga sản phẩm & hàng hóa đường tàu được phân vào nhóm 52210 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu ) ;
– Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa được phân vào nhóm 52241 ( Bốc xếp hàng hóa ga đường tàu ) .

492: Vận tải hành khách bằng xe buýt

Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng xe buýt những tuyến nội thành của thành phố và ngoài thành phố hoặc với những tỉnh lân cận ;
– Hoạt động của xe đưa đón học viên theo hợp đồng với những trường học và xe chở nhân viên cấp dưới, người lao động theo hợp đồng với nơi thao tác của họ .
4921 – 49210 : Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành của thành phố
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng xe buýt trong thành phố theo lịch trình, giờ cố định và thắt chặt, những bến đỗ cố định và thắt chặt để đón, trả khách .
4922 – 49220 : Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành của thành phố và ngoài thành phố, liên tỉnh
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng xe buýt những điểm giữa nội thành của thành phố và ngoài thành phố, với những tỉnh, thành phố khác theo lịch trình, giờ cố định và thắt chặt, những bến đỗ cố định và thắt chặt để đón, trả khách .
4929 – 49290 : Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng xe buýt để đưa đón công nhân, học viên theo lịch trình, giờ cố định và thắt chặt, những điểm đỗ cố định và thắt chặt để đón, trả khách .

493: Vận tải đường bộ khác

Nhóm này gồm : Hoạt động vận tải đường bộ hành khách và sản phẩm & hàng hóa bằng đường đi bộ ( trừ phương pháp vận tải đường bộ bằng xe buýt và đường tàu ) .

4931: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Nhóm này gồm : Vận tải hành khách bằng đường đi bộ trong nội, ngoài thành phố, được triển khai bằng nhiều phương pháp ( trừ xe buýt ) như : tàu điện ngầm, tàu điện chạy bằng tuyến đường ray trên mặt đất hoặc tuyến ray trên cao, ôtô điện … Đặc thù của những phương pháp vận tải đường bộ này là chạy trên những tuyến đường theo lịch trình, giờ giấc cố định và thắt chặt, những bến đỗ cố định và thắt chặt để đón, trả khách .
Nhóm này cũng gồm :
– Các tuyến đường chạy từ thành phố tới trường bay hoặc từ thành phố tới nhà ga tàu hỏa ;
– Hoạt động của đường tàu leo núi, đường cáp trên không … nếu một phần của mạng lưới hệ thống này đi qua nội, ngoài thành phố .
Loại trừ :
– Vận tải hành khách bằng đường tàu liên tỉnh được phân vào nhóm 49110 ( Vận tải hành khách đường tàu ) ;
49311 : Vận tải hành khách bằng mạng lưới hệ thống đường tàu ngầm hoặc đường tàu trên cao
Nhóm này gồm : Vận tải hành khách bằng tàu điện chạy trên tuyến đường ray được thiết kế xây dựng ngầm dưới mặt đất, trên mặt đất hoặc trên cao để đưa đón khách trong nội thành của thành phố hoặc ngoài thành phố .
49312 : Vận tải hành khách bằng taxi
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng taxi, kể cả hoạt động giải trí của taxi trường bay .
– Hoạt động của taxi công nghệ tiên tiến .
49313 : Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng mô tô, xe có gắn động cơ khác .
Loại trừ : Cho thuê xe mô tô, xe máy có gắn động cơ không kèm người lái được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người điều khiển và tinh chỉnh chưa được phân vào đâu ) .
49319 : Vận tải hành khách đường đi bộ loại khác trong nội thành của thành phố, ngoài thành phố ( trừ xe buýt )
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng xe đạp điện ;
– Vận tải hành khách bằng xe xích lô ;
– Vận tải hành khách bằng xe thô sơ như xe ngựa kéo, xe bò kéo …
Loại trừ : Cho thuê xe đạp điện, xích lô và xe thô sơ khác không kèm người lái được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người điều khiển và tinh chỉnh chưa được phân vào đâu ) .

4932: Vận tải hành khách đường bộ khác

Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh ;
– Cho thuê xe có người lái để vận tải đường bộ hành khách, hợp đồng chở khách đi thăm quan, du lịch hoặc mục tiêu khác ;
– Hoạt động của cáp treo, đường tàu trong khoanh vùng phạm vi trường bay, đường tàu leo núi .
– Hoạt động quản trị quản lý và điều hành vận tải đường bộ hành khách .
Loại trừ :
– Cho thuê xe không kèm người lái được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người điều khiển và tinh chỉnh chưa được phân vào đâu ) ;
– Vận chuyển của xe cứu thương được phân vào nhóm 86990 ( Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu ) .
49321 : Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh : giữa nội thành của thành phố với những huyện ngoài thành phố trong cùng thành phố hoặc giữa những huyện của một tỉnh ;
– Vận tải hành khách bằng xe khách liên tỉnh ;
– Cho thuê xe chở khách có người lái để vận tải đường bộ hành khách, hợp đồng chở khách đi thăm quan, du lịch hoặc mục tiêu khác .
Loại trừ : Cho thuê xe chở khách không kèm người lái được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người điều khiển và tinh chỉnh chưa được phân vào đâu ) .
49329 : Vận tải hành khách đường đi bộ khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm : Hoạt động của đường tàu trong khoanh vùng phạm vi trường bay, đường tàu leo núi, đường cáp trên không .

4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Nhóm này gồm :
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa thường thì : vận tải đường bộ gỗ, vận tải đường bộ gia súc, nông lâm sản, sản phẩm & hàng hóa thường thì khác ;
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe chuyên được dùng : Xe bồn chở chất lỏng, xe chở hóa chất, xe ướp đông ;
– Vận tải hàng nặng, vận tải đường bộ container ;
– Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, không đi kèm hoạt động giải trí thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải .
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động chuyển đồ vật ;
– Cho thuê xe tải có người lái ;
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe động vật hoang dã hoặc người kéo .
Loại trừ :
– Chở gỗ trong rừng như một phần của hoạt động giải trí đốn gỗ được phân vào nhóm 02400 ( Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp ) ;
– Cung cấp nước bằng xe tải được phân vào nhóm 36000 ( Khai thác, giải quyết và xử lý và cung ứng nước ) ;
– Hoạt động của bến bãi rộng lớn để bốc dỡ hàng được phân vào nhóm 5225 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường đi bộ ) ;
– Dịch Vụ Thương Mại đóng hòm, đóng thùng và bao gói sản phẩm & hàng hóa để luân chuyển được phân vào nhóm 52299 ( Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu ) ;
– Bưu chính và chuyển phát được phân vào nhóm 53100 ( Bưu chính ) và nhóm 53200 ( Chuyển phát ) ;
– Vận chuyển rác thải như thể một quy trình của hoạt động giải trí thu gom rác thải được phân vào nhóm 38110 ( Thu gom rác thải không ô nhiễm ), nhóm 38121 ( Thu gom rác thải y tế ) và nhóm 38129 ( Thu gom rác thải ô nhiễm khác ) .
49331 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi chuyên được dùng
Nhóm này gồm :
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi bồn chở chất lỏng ;
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi chuyên sử dụng chở hóa chất ;
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi trang bị mạng lưới hệ thống làm lạnh để dữ gìn và bảo vệ sản phẩm & hàng hóa tươi sống ;
– Cho thuê xe hơi chuyên sử dụng có kèm người lái để vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa .
Loại trừ :
– Cung cấp nước bằng xe tải được phân vào nhóm 36000 ( Khai thác, giải quyết và xử lý và phân phối nước ) ;
– Vận chuyển rác thải như thể một quy trình của hoạt động giải trí thu gom rác thải được phân vào nhóm 38110 ( Thu gom rác thải không ô nhiễm ), nhóm 38121 ( Thu gom rác thải y tế ) và nhóm 38129 ( Thu gom rác thải ô nhiễm khác ) ;
– Cho thuê xe hơi chuyên sử dụng không kèm người lái được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người điều khiển và tinh chỉnh chưa được phân vào đâu ) .
49332 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi loại khác ( trừ xe hơi chuyên sử dụng )
Nhóm này gồm :
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa thường thì : vận tải đường bộ gỗ, vận tải đường bộ gia súc, nông lâm sản, sản phẩm & hàng hóa thường thì khác ;
– Vận tải hàng nặng, vận tải đường bộ container ;
– Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, không đi kèm hoạt động giải trí thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải .
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động luân chuyển đồ vật mái ấm gia đình thiết bị văn phòng …. ;
– Cho thuê xe hơi ( trừ xe hơi chuyên sử dụng ) có kèm người lái để luân chuyển sản phẩm & hàng hóa .
Loại trừ :
– Chở gỗ trong rừng như một phần của hoạt động giải trí đốn gỗ được phân vào nhóm 02400 ( Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp ) ;
– Hoạt động của bến bãi rộng lớn để bốc dỡ hàng được phân vào nhóm 5225 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường đi bộ ) ;
– Thương Mại Dịch Vụ đóng hòm, đóng thùng và bao gói sản phẩm & hàng hóa để luân chuyển được phân vào nhóm 52299 ( Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu ) ;
– Bưu chính và chuyển phát được phân vào nhóm 53100 ( Bưu chính ) và nhóm 53200 ( Chuyển phát ) ;
– Cho thuê xe hơi tải không kèm người lái được phân vào nhóm 77109 ( Cho thuê xe có động cơ khác ) .
49333 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
Nhóm này gồm :
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng mô tô, xe máy có gắn động cơ .
Loại trừ :
– Cho thuê xe lam, xe lôi, xe máy không kèm người lái được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người tinh chỉnh và điều khiển chưa được phân vào đâu ) .
49334 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe thô sơ
Nhóm này gồm : Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe nâng cấp cải tiến, xe bò / ngựa kéo hoặc xe súc vật kéo khác .
Loại trừ :
– Cho thuê xe lam, xe lôi, xe máy không kèm người lái được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác, không kèm người tinh chỉnh và điều khiển chưa được phân vào đâu ) .
49339 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng phương tiện đi lại đường đi bộ khác
Nhóm này gồm : Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng phương tiện đi lại đường đi bộ khác chưa được phân loại vào đâu .

494 – 4940 – 49400: Vận tải đường ống

Nhóm này gồm : Vận tải khí, khí hóa lỏng, xăng dầu, nước, chất lỏng khác, bùn than và những sản phẩm & hàng hóa khác qua đường ống .
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động của trạm bơm .
Loại trừ :
– Phân phối khí tự nhiên hoặc khí đã giải quyết và xử lý, nước hoặc hơi nước được phân vào nhóm 35202 ( Phân phối nguyên vật liệu khí bằng đường ống ), nhóm 3530 ( Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá ), 36000 ( Khai thác, giải quyết và xử lý và phân phối nước ) ;
– Vận tải nước, chất lỏng … bằng xe bồn được phân vào nhóm 49331 ( Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe hơi chuyên sử dụng ) .
50 : VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY
Ngành này gồm : Vận tải hành khách hoặc sản phẩm & hàng hóa bằng đường thủy, theo lịch trình hoặc không. Hoạt động của tàu thuyền kéo hoặc đẩy, tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan, phà, tàu xuồng taxi cũng được phân loại trong ngành này. Mặc dù vị trí địa lý được coi là yếu tố phân biệt giữa vận tải biển và vận tải đường bộ đường thủy trong nước, nhưng trong thực tiễn, loại tàu thuyền được sử dụng lại là yếu tố quyết định hành động. Vận tải bằng tàu thuyền đi biển được phân vào nhóm 501 ( Vận tải ven biển và viễn dương ) vận tải đường bộ sử dụng thuyền khác được phân vào nhóm 502 ( Vận tải đường thủy trong nước ) .
Loại trừ : Hoạt động của nhà hàng quán ăn và quán bar trên bong tàu được phân vào nhóm 56101 ( Nhà hàng, quán ăn, hàng ẩm thực ăn uống ( trừ shop siêu thị nhà hàng thuộc chuỗi shop ăn nhanh ) ) và nhóm 56301 ( Quán rượu, bia, quầy bar ) nếu những hoạt động giải trí đó do một đơn vị chức năng khác thực thi .

501: Vận tải ven biển và viễn dương

Nhóm này gồm : Vận tải hành khách hoặc sản phẩm & hàng hóa trên những loại tàu thuyền được phong cách thiết kế để hoạt động giải trí ven biển hoặc viễn dương .
Nhóm này cũng gồm : Vận tải hành khách hoặc sản phẩm & hàng hóa ở những hồ lớn … khi sử dụng những loại tàu thuyền tương tự như như tàu thuyền đi biển .

5011: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách ven biển và viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình ;
– Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan ;
– Hoạt động của phà, tàu, xuồng taxi .
Nhóm này cũng gồm : Cho thuê tàu, thuyền có kèm thủy thủ đoàn cho vận tải đường bộ ven biển và viễn dương ( ví dụ so với tàu đánh cá ) .
Loại trừ :
– Hoạt động của nhà hàng quán ăn, quán bar trên boong tàu được phân vào nhóm 56101 ( Nhà hàng, quán ăn, hàng ẩm thực ăn uống ( trừ shop nhà hàng thuộc chuỗi shop ăn nhanh ) ) ) và nhóm 56301 ( Quán rượu, bia, quầy bar ) nếu những hoạt động giải trí đó do một đơn vị chức năng khác thực thi ;
– Hoạt động của những “ casino nổi ” được phân vào nhóm 92002 ( Hoạt động cá cược và đánh bạc ) nếu hoạt động giải trí đó do một đơn vị chức năng khác thực thi
50111 : Vận tải hành khách ven biển
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách ven biển, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình ;
– Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan ;
– Hoạt động của phà, tàu, xuồng taxi .
Nhóm này cũng gồm : Cho thuê tàu có kèm thủy thủ đoàn cho vận tải đường bộ ven biển ( ví dụ so với tàu thuyền đánh cá ) .
Loại trừ :
– Hoạt động của nhà hàng quán ăn, quán bar trên boong tàu được phân vào nhóm 56101 ( Nhà hàng, quán ăn, hàng nhà hàng ( trừ shop ẩm thực ăn uống thuộc chuỗi shop ăn nhanh ) ) ) và nhóm 56301 ( Quán rượu, bia, quầy bar ) nếu những hoạt động giải trí đó do một đơn vị chức năng khác triển khai ;
– Hoạt động của những “ casino nổi ” được phân vào nhóm 92002 ( Hoạt động cá cược và đánh bạc ) nếu những hoạt động giải trí đó do một đơn vị chức năng khác triển khai .
50112 : Vận tải hành khách viễn dương
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình ;
– Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan .
Nhóm này cũng gồm : Cho thuê tàu có kèm thủy thủ đoàn cho vận tải đường bộ viễn dương ( ví dụ so với tàu đánh cá ) .
Loại trừ : Hoạt động của nhà hàng quán ăn, quán bar trên boong tàu được phân vào nhóm 56101 ( Nhà hàng, quán ăn, hàng nhà hàng siêu thị ( trừ shop nhà hàng siêu thị thuộc chuỗi shop ăn nhanh ) ) ) và nhóm 56301 ( Quán rượu, bia, quầy bar ) nếu những hoạt động giải trí đó do một đơn vị chức năng khác thực thi .

5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

Nhóm này gồm :
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển hoặc viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình ;
– Vận tải bằng tàu kéo, tàu đẩy, dàn khoan dầu …
Loại trừ :
– Lưu kho sản phẩm & hàng hóa được phân vào nhóm 521 ( Kho bãi và lưu giữ hàng hoá ) ;
– Hoạt động quản lý và điều hành, dịch vụ tại cảng biển và những hoạt động giải trí tương hỗ vận tải biển khác như lai dắt, hoa tiêu, chở hàng bằng sà lan, cứu hộ cứu nạn tàu được phân vào nhóm 52221 ( Hoạt động điều hành quản lý cảng biển ) ;
– Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa được phân vào nhóm 52243 ( Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển ) .
50121 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển
Nhóm này gồm :
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển, theo lịch trình hoặc không ;
– Vận tải bằng tàu kéo, tàu đẩy, dàn khoan dầu …
Loại trừ :
– Lưu kho sản phẩm & hàng hóa được phân vào nhóm 521 ( Kho bãi và lưu giữ hàng hoá ) ;
– Hoạt động quản lý và điều hành, dịch vụ tại cảng biển và những hoạt động giải trí tương hỗ vận tải biển khác như lai dắt, hoa tiêu, chở hàng bằng sà lan, cứu hộ cứu nạn tàu được phân vào nhóm 52221 ( Hoạt động quản lý cảng biển ) ;
– Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa được phân vào nhóm 52243 ( Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển ) .
50122 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa viễn dương
Nhóm này gồm :
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa viễn dương, theo lịch trình hoặc không ;
– Vận tải bằng tàu kéo, tàu đẩy, dàn khoan dầu …
Loại trừ :
– Lưu kho sản phẩm & hàng hóa được phân vào nhóm 521 ( Kho bãi và lưu giữ hàng hoá ) ;
– Hoạt động điều hành quản lý, dịch vụ tại cảng biển và những hoạt động giải trí tương hỗ vận tải biển khác như lai dắt, hoa tiêu, chở hàng bằng sà lan, cứu hộ cứu nạn tàu được phân vào nhóm 52221 ( Hoạt động điều hành quản lý cảng biển ) ;
– Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa được phân vào nhóm 52243 ( Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển ) .

502: Vận tải đường thủy nội địa

Nhóm này gồm : Vận tải hành khách hoặc sản phẩm & hàng hóa trên sông, hồ, kể cả kênh, rạch, bằng tàu loại không tương thích để đi biển hoặc bằng phương tiện đi lại cơ giới khác ( phà, thuyền, ghe, xuồng có gắn động cơ ) và phương tiện đi lại thô sơ ( thuyền, ghe, xuồng không gắn động cơ ) .

5021: Vận tải hành khách đường thủy nội địa

Nhóm này gồm : Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương tiện đi lại cơ giới và thô sơ .
Nhóm này cũng gồm : Cho thuê tàu thuyền có thủy thủ đoàn, cho thuê ghe, xuồng có người lái để vận tải đường bộ hành khách trên sông, hồ, kể cả kênh, rạch .
50211 : Vận tải hành khách đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại cơ giới
Nhóm này gồm : Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch bằng tàu và phương tiện đi lại cơ giới khác ( phà, thuyền, ghe, xuồng có gắn động cơ ) .
Nhóm này cũng gồm : Cho thuê tàu có thủy thủ đoàn, cho thuê thuyền, ghe, xuồng máy có người lái để vận tải đường bộ hành khách trên sông, hồ, kênh, rạch .
50212 : Vận tải hành khách đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại thô sơ
Nhóm này gồm : Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch, bằng phương tiện đi lại thô sơ : Thuyền, ghe, xuồng không gắn động cơ .
Nhóm này cũng gồm : Cho thuê thuyền, ghe, xuồng có người lái để vận tải đường bộ hành khách trên sông, hồ, kể cả kênh, rạch .

5022: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

Nhóm này gồm : Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương tiện đi lại cơ giới và thô sơ .
Nhóm này cũng gồm : Cho thuê tàu có thủy thủ đoàn, cho thuê ghe, xuồng có người lái để vận tải đường bộ hành khách trên sông, hồ, kể cả kênh, rạch .
50221 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại cơ giới
Nhóm này gồm : Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch bằng tàu và phương tiện đi lại cơ giới khác ( thuyền, ghe, xuồng có gắn động cơ ) .
Nhóm này cũng gồm : Cho thuê tàu có thủy thủ đoàn, cho thuê thuyền, ghe, xuồng máy có người lái để vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa trên sông, hồ, kênh, rạch .
50222 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước bằng phương tiện đi lại thô sơ
Nhóm này gồm : Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch, bằng phương tiện đi lại thô sơ : thuyền, ghe, xuồng không gắn động cơ .
Nhóm này cũng gồm : Cho thuê thuyền, ghe, xuồng có người lái để vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa trên sông, hồ, kể cả kênh, rạch .
51 : VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
Ngành này gồm : Vận tải hành khách hoặc sản phẩm & hàng hóa bằng máy bay .
Loại trừ :
– Phun thuốc hoặc hóa chất cho cây cối bằng máy bay được phân vào nhóm 01610 ( Hoạt động dịch vụ trồng trọt ) ;
– Đại tu máy bay hoặc động cơ máy bay được phân vào nhóm 33150 ( Sửa chữa và bảo trì phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) ;
– Hoạt động của trường bay được phân vào nhóm 52231 ( Dịch Vụ Thương Mại quản lý và điều hành bay ) và nhóm 52239 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp khác cho vận tải đường bộ hàng không ) ;
– Quảng cáo trên không ( chữ hoặc hình quảng cáo trên nền trời được tạo ra từ những vệt khói của máy bay ) được phân vào nhóm 73100 ( Quảng cáo ) ;
– Chụp ảnh trên không được phân vào nhóm 74200 ( Hoạt động nhiếp ảnh ) .

511 – 5110: Vận tải hành khách hàng không

Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng đường không những chuyến bay thường lệ và không thường lệ ;
– Vận tải hành khách những chuyến bay chở thuê ;
– Vận tải hành khách những chuyến bay ngắm cảnh, thăm quan .
Nhóm này cũng gồm :
– Cho thuê máy bay có người lái để vận tải đường bộ hành khách ;
– Hoạt động hàng không như : Vận tải hành khách của những câu lạc bộ hàng không cho mục tiêu giáo dục hoặc đi dạo .
51101 : Vận tải hành khách hàng không theo tuyến và lịch trình cố định và thắt chặt
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách bằng đường không những chuyến bay theo lịch trình và tuyến tiếp tục, cố định và thắt chặt
51109 : Vận tải hành khách hàng không loại khác
Nhóm này gồm :
– Vận tải hành khách những chuyến bay chở thuê với những khu vực theo nhu yếu của người mua, những chuyến bay ngắm cảnh, thăm quan .
Nhóm này cũng gồm :
– Cho thuê máy bay có người lái để vận tải đường bộ hành khách .
– Hoạt động hàng không như : Vận tải hành khách của những câu lạc bộ hàng không cho mục tiêu giáo dục hoặc đi dạo .

512 – 5120: Vận tải hàng hóa hàng không

Nhóm này gồm :
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường không những chuyến bay thường lệ hoặc không thường lệ ;
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường không những chuyến bay không theo lịch trình ;
– Phóng vệ tinh và tàu ngoài hành tinh .
Nhóm này cũng gồm : Thuê máy bay có người lái để vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa .
51201 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình cố định và thắt chặt
Nhóm này gồm :
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường không những chuyến bay theo lịch trình và tuyến liên tục, cố định và thắt chặt .
51209 : Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không loại khác
Nhóm này gồm :
– Vận tải sản phẩm & hàng hóa tới những khu vực theo nhu yếu của người mua
Nhóm này cũng gồm : Cho thuê máy bay có người lái để vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa .
52 : KHO BÃI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CHO VẬN TẢI
Ngành này gồm : Hoạt động kho bãi và hoạt động giải trí tương hỗ cho vận tải đường bộ, như hoạt động giải trí điều hành tại những bến bãi rộng lớn xe hơi, cảng hàng không quốc tế, cảng biển, cảng sông, hầm đường đi bộ, cầu, hoạt động giải trí của những đại lý vận tải đường bộ và bốc xếp sản phẩm & hàng hóa …

521 – 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Nhóm này gồm : Hoạt động lưu giữ, kho bãi so với những loại sản phẩm & hàng hóa trong hầm chứa, bể chứa, kho chứa sản phẩm & hàng hóa thường thì, kho ướp đông, ..
Nhóm này cũng gồm : Lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho ngoại quan .
Loại trừ :
– Bến, bãi đỗ xe hơi và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 5225 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường đi bộ ) ;
– Hoạt động kho bãi thuộc chiếm hữu của đơn vị chức năng hoặc đơn vị chức năng thuê và tự quản lý được phân vào nhóm 6810 ( Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê ) ;
– Cho thuê bãi trống, đất trống được phân vào nhóm 6810 ( Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê ) .
52101 : Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho ngoại quan
Nhóm này gồm : Hoạt động của những kho ngoại quan : Lưu giữ, kho bãi so với những sản phẩm & hàng hóa trong nước đã làm xong thủ tục xuất khẩu thường thì nhưng chưa đưa ra quốc tế, sản phẩm & hàng hóa từ quốc tế đưa vào kho ngoại quan, chưa làm thủ tục nhập khẩu thường thì với cơ quan hải quan Nước Ta .
52102 : Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho ướp đông ( trừ kho ngoại quan )
Nhóm này gồm : Hoạt động lưu giữ sản phẩm & hàng hóa tại những kho ( trừ kho ngoại quan ) có lắp ráp thiết bị ướp đông để dữ gìn và bảo vệ sản phẩm & hàng hóa, thường là hàng thực phẩm tươi sống ( trừ hoạt động giải trí của kho ngoại quan )
52109 : Kho bãi và lưu giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho loại khác
Nhóm này gồm : Hoạt động lưu giữ sản phẩm & hàng hóa tại những kho bãi thường thì ( trừ kho ngoại quan và kho có gắn thiết bị ướp lạnh ) để lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ sản phẩm & hàng hóa thuộc thanh toán giao dịch thông thường như nguyên vật liệu sản xuất, hàng hoá tiêu dùng, máy móc, thiết bị …

522: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải

Nhóm này gồm : Hoạt động tương hỗ vận tải đường bộ hành khách hoặc sản phẩm & hàng hóa như hoạt động giải trí của những bến bãi rộng lớn xe hơi, cảng hàng không quốc tế, cảng biển, cảng sông, hầm đường đi bộ, cầu và những kiến trúc giao thông vận tải khác hoặc những hoạt động giải trí bốc sản phẩm & hàng hóa lên phương tiện đi lại, dỡ hàng từ phương tiện đi lại hoặc bốc từ phương tiện đi lại vận tải đường bộ này để xếp lên phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác .
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động bảo trì những khu công trình giao thông vận tải hoặc những thiết bị Giao hàng mạng lưới hệ thống giao thông vận tải .
5221 – 52210 : Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu
Loại trừ : Bốc xếp hàng hóa đường tàu được phân vào nhóm 52241 ( Bốc xếp hàng hóa ga đường tàu )
Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí dịch vụ tương quan tới vận tải đường bộ hành khách, động vật hoang dã hoặc sản phẩm & hàng hóa bằng đường tàu :
– Hoạt động của những nhà ga đường tàu ;
– Hoạt động quản trị, điều độ mạng đường tàu ;
– Bẻ ghi đường tàu, trạm chắn tàu .
Loại trừ : Bốc dỡ sản phẩm & hàng hóa đường tàu được phân vào nhóm 52241 ( Bốc xếp hàng hóa ga đường tàu ) .

5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Nhóm này gồm :
– Hoạt động tương quan tới vận tải đường bộ hành khách, động vật hoang dã hoặc sản phẩm & hàng hóa bằng đường thủy ;
– Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu ;
– Hoạt động của những cửa ngầm đường thủy ;
– Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến ;
– Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động giải trí cứu hộ cứu nạn ;
– Hoạt động của trạm hải đăng .
Loại trừ :
– Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa được phân vào nhóm 52243 ( Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển ) và nhóm 52244 ( Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng sông ) ;
– Hoạt động của những bến du thuyền được phân vào nhóm 93290 ( Hoạt động đi dạo vui chơi khác chưa được phân vào đâu ) .
52221 : Hoạt động quản lý cảng biển
Nhóm này gồm :
– Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu .
52222 : Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ ven biển và viễn dương
Nhóm này gồm :
– Hoạt động tương quan tới vận tải đường bộ hành khách, động vật hoang dã hoặc sản phẩm & hàng hóa ven biển và viễn dương ;
– Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu thuyền cập bến ;
– Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động giải trí cứu hộ cứu nạn đường thủy ;
– Hoạt động của trạm hải đăng .
Loại trừ :
– Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển được phân vào nhóm 52243 ( Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển ) ;
– Hoạt động của những bến du thuyền được phân vào nhóm 93290 ( Hoạt động đi dạo vui chơi khác chưa được phân vào đâu ) .
52223 : Hoạt động quản lý cảng đường thủy trong nước
Nhóm này gồm :
– Hoạt động của cảng, bến tàu, cầu tàu đường thủy trong nước : đường sông, hồ, kênh, rạch .
52224 : Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan tới vận tải đường bộ đường thủy trong nước
Nhóm này gồm :
– Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan tới vận tải đường bộ hành khách, động vật hoang dã hoặc sản phẩm & hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch .
– Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu thuyền cập bến .
– Hoạt động cứu hộ cứu nạn đường sông .
Loại trừ :
– Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng sông được phân vào nhóm 52244 ( Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng sông ) .
– Hoạt động của những bến du thuyền được phân vào nhóm 93290 ( Hoạt động đi dạo vui chơi khác chưa được phân vào đâu ) .

5223: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

Nhóm này gồm : Hoạt động tương quan tới vận tải đường bộ hành khách, động vật hoang dã hoặc sản phẩm & hàng hóa hàng không như :
– Hoạt động quản lý và điều hành hành khách đi, đến tại ga hàng không ;
– Hoạt động điều hành quản lý bay, trấn áp không lưu ;
– Hoạt động dịch vụ mặt đất ở trường bay …
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động cứu hoả và phòng chống cháy nổ tại trường bay .
Loại trừ :
– Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không được phân vào nhóm 52245 ( Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không ) ;
– Hoạt động của những trường đào tạo và giảng dạy phi công và nhân viên cấp dưới hàng không được phân vào nhóm 85590 ( Giáo dục đào tạo khác chưa được phân vào đâu ) .
52231 : Thương Mại Dịch Vụ điều hành quản lý bay
Nhóm này gồm có : Hoạt động điều hành quản lý bay, trấn áp không lưu .
52232 : Dịch Vụ Thương Mại quản lý hoạt động giải trí cảng hàng không quốc tế
Nhóm này gồm có :
– Hoạt động quản lý hành khách đi, đến tại cảng hàng không quốc tế .
– Hoạt động dịch vụ mặt đất cảng hàng không quốc tế .
52239 : Hoạt động dịch vụ tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ hàng không
Nhóm này gồm : Hoạt động tương quan tới vận tải đường bộ hành khách, động vật hoang dã hoặc sản phẩm & hàng hóa bằng hàng không như : hoạt động giải trí cứu hoả và phòng chống cháy nổ tại trường bay .
Loại trừ :
– Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không được phân vào nhóm 52245 ( Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không ) ;
– Hoạt động của những trường huấn luyện và đào tạo phi công và nhân viên cấp dưới hàng không được phân vào nhóm 85590 ( Giáo dục đào tạo khác chưa được phân vào đâu ) .

5224: Bốc xếp hàng hóa

Nhóm này gồm :
– Xếp hàng hóa hoặc tư trang của hành khách lên phương tiện đi lại vận tải đường bộ hoặc dỡ hàng hóa hoặc tư trang của hành khách từ phương tiện đi lại vận tải đường bộ ;
– Bốc vác sản phẩm & hàng hóa ;
– Bốc, dỡ hàng hóa toa xe lửa .
Loại trừ : Hoạt động của những nhà ga đường tàu, bến bãi rộng lớn xe hơi, cảng hàng không quốc tế, cảng biển, cảng sông được phân vào những nhóm từ 5221 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu ) đến 5223 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ hàng không ) với những phân nhóm tương ứng và 5225 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường đi bộ ) .
52241 : Bốc xếp hàng hóa ga đường tàu
Nhóm này gồm :
– Xếp hàng hóa hoặc tư trang của hành khách lên tàu hỏa hoặc dỡ hàng hóa, tư trang của hành khách từ tàu hỏa ;
– Bốc vác sản phẩm & hàng hóa tại ga đường tàu .
Loại trừ : Hoạt động của những nhà ga đường tàu được phân vào nhóm 52210 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường tàu ) .
52242 : Bốc xếp hàng hóa đường đi bộ
Nhóm này gồm :
– Xếp hàng hóa hoặc tư trang của hành khách lên xe hơi hoặc dỡ hàng hóa, tư trang của hành khách từ xe hơi ;
– Bốc vác sản phẩm & hàng hóa tại bến, bãi đỗ xe hơi .
Loại trừ : Hoạt động của những bến, bãi xe hơi được phân vào nhóm 5225 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường đi bộ ) .
52243 : Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng biển
Nhóm này gồm :
– Xếp hàng hóa hoặc tư trang của hành khách lên tàu biển hoặc dỡ hàng hóa, tư trang của hành khách từ tàu biển ;
– Bốc vác sản phẩm & hàng hóa tại cảng biển .
Loại trừ : Hoạt động của những cảng biển được phân vào nhóm 52221 ( Hoạt động quản lý và điều hành cảng biển ) .
52244 : Bốc xếp sản phẩm & hàng hóa cảng sông
Nhóm này gồm :
– Xếp hàng hóa hoặc tư trang của hành khách lên tàu, thuyền và phương tiện đi lại vận tải đường bộ đường sông, hồ, kênh, rạch hoặc dỡ hàng hóa, tư trang của hành khách từ những phương tiện đi lại đó ;
– Bốc vác sản phẩm & hàng hóa .
Loại trừ : Hoạt động của những cảng sông được phân vào nhóm 52222 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ ven biển và viễn dương ) .
52245 : Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
Nhóm này gồm :
– Xếp hàng hóa hoặc tư trang của hành khách lên máy bay hoặc dỡ hàng hóa, tư trang của hành khách từ máy bay ;
– Bốc vác sản phẩm & hàng hóa .
Loại trừ : Hoạt động của những nhà ga hàng không, cảng hàng không quốc tế được phân vào nhóm 52231 ( Thương Mại Dịch Vụ quản lý và điều hành bay ) và 52239 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp khác cho vận tải đường bộ hàng không ) .
52249 : Bốc xếp hàng hóa loại khác
Nhóm này gồm :
– Thương Mại Dịch Vụ xếp, dỡ hàng hóa tại những khu vực như kho hàng, chợ, ẩm thực ăn uống, TT thương mại …

5225: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

Nhóm này gồm :
– Hoạt động tương quan tới vận tải đường bộ hành khách, động vật hoang dã hoặc sản phẩm & hàng hóa bằng đường đi bộ ;
– Hoạt động của những bến, bãi xe hơi, điểm bốc xếp sản phẩm & hàng hóa ;
– Hoạt động quản trị đường đi bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe xe hơi hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp điện, xe máy ;
– Lai dắt, cứu hộ cứu nạn đường đi bộ .
Nhóm này cũng gồm : Hoá lỏng khí để luân chuyển .
Loại trừ : Bốc dỡ sản phẩm & hàng hóa đường đi bộ được phân vào nhóm 52242 ( Bốc xếp hàng hóa đường đi bộ ) .
52251 : Hoạt động quản lý và điều hành bến xe
Nhóm này gồm :
– Hoạt động điều hành quản lý của những bến, bãi xe hơi, điểm bốc xếp sản phẩm & hàng hóa .
52252 : Hoạt động quản trị, quản lý và điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường đi bộ
Nhóm này gồm :
– Hoạt động quản trị, quản lý và điều hành giao thông vận tải của những đường cao tốc, cầu, hầm đường đi bộ .
52253 : Hoạt động quản trị bãi đỗ, trông giữ phương tiện đi lại đường đi bộ
Nhóm này gồm :
– Hoạt động quản trị, trông giữ tại những bãi, điểm đỗ xe hơi, xe máy, những phương tiện đi lại đường đi bộ khác .
52259 : Hoạt động dịch vụ khác tương hỗ tương quan đến vận tải đường bộ đường đi bộ
Nhóm này gồm :
– Hoạt động lai dắt, cứu hộ cứu nạn đường đi bộ
Nhóm này cũng gồm có :
– Hoá lỏng khí để luân chuyển .
Loại trừ :
– Bốc dỡ sản phẩm & hàng hóa đường đi bộ được phân vào nhóm 52242 ( Bốc xếp hàng hóa đường đi bộ ) .

5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Nhóm này gồm :
– Gửi hàng ;
– Sắp xếp hoặc tổ chức triển khai những hoạt động giải trí vận tải đường bộ đường tàu, đường đi bộ, đường thủy hoặc đường không ;
– Giao nhận sản phẩm & hàng hóa ;
– Thu, phát những chứng từ vận tải đường bộ hoặc vận đơn ;
– Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan ;
– Hoạt động của những đại lý vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa đường thủy và hàng không ;
– Môi giới thuê tàu biển và máy bay ;
– Hoạt động tương quan khác như : Bao gói sản phẩm & hàng hóa nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ sản phẩm & hàng hóa trên đường luân chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân sản phẩm & hàng hóa .
Loại trừ :
– Hoạt động chuyển phát được phân vào nhóm 53200 ( Chuyển phát ) ;
– Bảo hiểm ôtô, tàu biển, máy bay vào bảo hiểm phương tiện đi lại giao thông vận tải khác được phân vào nhóm 65129 ( Bảo hiểm phi nhân thọ khác ) ;
– Hoạt động của những đại lý du lịch được phân vào nhóm 79110 ( Đại lý du lịch ) ;
– Hoạt động điều hành quản lý tua du lịch được phân vào nhóm 79120 ( Điều hành tua du lịch ) ;
– Hoạt động tương hỗ du lịch được phân vào nhóm 79900 ( Dịch Vụ Thương Mại đặt chỗ và những dịch vụ tương hỗ tương quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du lịch ) .
52291 : Thương Mại Dịch Vụ đại lý, giao nhận luân chuyển
Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí dịch vụ sau đây được triển khai theo ủy thác của chủ tàu .
Cụ thể :
– Làm thủ tục cho tầu vào / ra cảng ; sắp xếp tàu lai dắt, hoa tiêu, sắp xếp cầu bến, nơi neo đậu tàu biển để thực thi bốc dỡ sản phẩm & hàng hóa, đưa đón khách lên tàu ;
– Thông báo thông tin thiết yếu cho những bên tương quan đến tàu, sản phẩm & hàng hóa và hành khách, sẵn sàng chuẩn bị tài liệu, sách vở về sản phẩm & hàng hóa / hành khách, sắp xếp giao hàng cho người nhận hàng ; làm thủ tục hải quan, biên phòng có tương quan đến tàu và thủ tục về bốc dỡ sản phẩm & hàng hóa, hành khách lên xuống tàu ;
– Thực hiện việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, những khoản tiền khác ; sắp xếp việc đáp ứng cho tàu biển tại cảng ;
– Ký kết hợp đồng thuê tàu, làm thủ tục giao nhận tàu và thuyền viên ; ký kết hợp đồng luân chuyển, hợp đồng bốc dỡ sản phẩm & hàng hóa ;
– Thực hiện những thủ tục tương quan đến tranh chấp hàng hải, những việc làm khác theo ủy quyền .
– Các việc làm Giao hàng quy trình luân chuyển, giao nhận sản phẩm & hàng hóa, luân chuyển hành khách và tư trang trên cơ sở hợp đồng luân chuyển bằng đường thủy ( kể cả hợp đồng vận tải đa phương thức ) .
– Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện đi lại vận tải biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi rộng lớn, cầu tầu và những thiết bị chuyên dùng hàng hải khác ;
– Làm đại lý công-te-nơ ( container ) .
– Giải quyết những việc làm khác theo ủy quyền .
52292 : Logistics
Nhóm này gồm :
– Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức triển khai và tương hỗ hoạt động giải trí vận tải đường bộ, kho bãi và phân phối sản phẩm & hàng hóa .
52299 : Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ khác tương quan đến vận tải đường bộ chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm :
– Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện đi lại vận tải đường bộ bộ ;
– Hoạt động của những đại lý bán vé máy bay ;
– Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan ;
Loại trừ :
– Hoạt động chuyển phát được phân vào nhóm 53200 ( Chuyển phát ) ;
– Bảo hiểm ôtô, tàu biển, máy bay và bảo hiểm phương tiện đi lại giao thông vận tải khác được phân vào nhóm 65129 ( Bảo hiểm phi nhân thọ khác ) ;
– Hoạt động của những đại lý du lịch được phân vào nhóm 79110 ( Đại lý du lịch ) ;
– Hoạt động điều hành quản lý tua du lịch được phân vào nhóm 79120 ( Điều hành tua du lịch ) ;
– Hoạt động tương hỗ du lịch được phân vào nhóm 79900 ( Dịch Vụ Thương Mại đặt chỗ và những dịch vụ tương hỗ tương quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du lịch ) .
53 : BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT
Ngành này gồm : Hoạt động bưu chính và chuyển phát như nhận, luân chuyển và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện theo những nhu yếu khác nhau. Phân phát nội vùng và dịch vụ gửi tin nhắn cũng được tính vào ngành này .

531 – 5310 – 53100: Bưu chính

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí bưu chính theo những pháp luật phổ cập và thống nhất. Hoạt động bưu chính sử dụng hạ tầng chung để thực thi việc nhận, phân loại, đóng gói và chuyển thư, bưu thiếp, báo, tạp chí, ấn phẩm quảng cáo, bưu phẩm, bưu kiện, sản phẩm & hàng hóa hoặc tài liệu theo những tuyến và khu vực .
Nhóm này cũng gồm : Các dịch vụ khác nhằm mục đích tương hỗ trực tiếp cho hoạt động giải trí này như :
– Nhận, phân loại, luân chuyển và phân phối ( trong nước hoặc quốc tế ) thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng dịch vụ bưu chính qua mạng lưới bưu điện được lao lý bằng những giao ước dịch vụ thống nhất. Hoạt động này hoàn toàn có thể sử dụng một hoặc nhiều phương pháp vận tải đường bộ, hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện đi lại vận tải đường bộ thuộc chiếm hữu của bưu điện hoặc phương tiện đi lại vận tải đường bộ công cộng ;
– Nhận thư hoặc bưu phẩm, bưu kiện từ những hòm thư công cộng hoặc cơ sở bưu điện ;
– Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện .
Loại trừ : Chuyển khoản bưu điện, tiết kiệm chi phí bưu điện và chuyển tiền bưu điện được phân vào nhóm 64190 ( Hoạt động trung gian tiền tệ khác ) .

532 – 5320 – 53200: Chuyển phát

Nhóm này gồm :
– Nhận, phân loại, luân chuyển và phân phối ( trong nước hoặc quốc tế ) thư, bưu phẩm, bưu kiện của những doanh nghiệp không hoạt động giải trí theo giao ước dịch vụ chung. Hoạt động này hoàn toàn có thể sử dụng một hoặc nhiều phương pháp vận tải đường bộ, hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện đi lại vận tải đường bộ của doanh nghiệp hoặc những phương tiện đi lại vận tải đường bộ công cộng ;
– Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện .
Nhóm này cũng gồm : Dịch Vụ Thương Mại giao hàng tận nhà .
Loại trừ : Vận tải sản phẩm & hàng hóa theo những phương pháp vận tải đường bộ được phân vào những nhóm 4912 ( Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường tàu ), 4933 ( Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường đi bộ ), 5012 ( Vận tải sản phẩm & hàng hóa ven biển và viễn dương ), 5022 ( Vận tải sản phẩm & hàng hóa đường thủy trong nước ), 5120 ( Vận tải sản phẩm & hàng hóa hàng không ) .

I: DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

Ngành này gồm : Hoạt động phân phối cơ sở lưu trú ngắn ngày cho khách du lịch, khách vãng lai khác và phân phối món ăn, đồ uống tiêu dùng ngay. Nhiều dịch vụ bổ trợ cũng được pháp luật trong ngành này .
Loại trừ :
– Các hoạt động giải trí phân phối cơ sở lưu trú dài hạn hoàn toàn có thể được coi là nơi thường trú được phân loại vào hoạt động giải trí bất động sản ( ngành L ( Hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản ) ) ;
– Hoạt động chế biến thực phẩm, đồ uống nhưng chưa tiêu dùng được ngay hoặc được bán trải qua những kênh phân phối riêng không liên quan gì đến nhau, đơn cử là qua hoạt động giải trí bán sỉ và kinh doanh bán lẻ. Hoạt động chế biến thực phẩm nêu trên được phân loại vào ngành sản xuất, chế biến ( ngành C ( Công nghiệp chế biến, sản xuất ) ) .
55 : DỊCH VỤ LƯU TRÚ
Ngành này gồm : Hoạt động phân phối cơ sở lưu trú thời gian ngắn cho khách du lịch, khách vãng lai khác. Cũng tính vào ngành này hoạt động giải trí phân phối cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công nhân và những đối tượng người dùng tựa như. Có những đơn vị chức năng chỉ phân phối cơ sở lưu trú, nhưng cũng có những đơn vị chức năng phân phối cả cơ sở lưu trú, dịch vụ ẩm thực ăn uống và / hoặc những phương tiện đi lại vui chơi .
Loại trừ : Hoạt động phân phối cơ sở lưu trú dài hạn được coi như cơ sở thường trú, ví dụ cho thuê căn hộ chung cư cao cấp hàng tháng hoặc hàng năm được phân loại trong ngành bất động sản ( ngành L ( Hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản ) ) .

551 – 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Nhóm này gồm :
– Dịch Vụ Thương Mại phân phối cơ sở lưu trú cho khách du lịch, khách trọ, hàng ngày hoặc hàng tuần, nhìn chung là thời gian ngắn. Các cơ sở lưu trú gồm có loại phòng thuê có sẵn đồ vật, hoặc loại nhà ở khép kín có trang bị nhà bếp và dụng cụ nấu ăn, có hoặc không kèm theo dịch vụ dọn phòng hàng ngày, hoàn toàn có thể đi kèm với những dịch vụ khác như ẩm thực ăn uống, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt là, hồ bơi, phòng tập, dịch vụ vui chơi, phòng họp và thiết bị phòng họp ;
– Hoạt động của những cơ sở lưu trú như : khách sạn ; biệt thự cao cấp du lịch ( resort ) ; phòng hoặc nhà ở khách sạn ; nhà khách, nhà nghỉ ; nhà trọ, phòng trọ ; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động ; làng sinh viên, ký túc xá sinh viên ; nhà điều dưỡng .
Loại trừ : Cho thuê nhà, căn hộ cao cấp, phòng ở có hoặc không trang bị đồ vật nhằm mục đích mục tiêu ở lâu bền hơn, thường là hàng tháng hoặc hàng năm được phân vào ngành 6810 ( Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê ) .
55101 : Khách sạn
Nhóm này gồm : Thương Mại Dịch Vụ cung ứng cơ sở lưu trú là khách sạn từ hạng 1 đến 5 sao, qui mô từ 15 phòng ngủ trở lên với những trang thiết bị, tiện lợi và dịch vụ thiết yếu cho khách du lịch, gồm có khách sạn được kiến thiết xây dựng thành khối ( khách sạn ), khách sạn nổi ( floating khách sạn ), khách sạn thương mại ( commercial khách sạn ), khách sạn nghỉ ngơi ( resort khách sạn ), có kèm theo dịch vụ dọn phòng hàng ngày, hoàn toàn có thể đi kèm với những dịch vụ khác như siêu thị nhà hàng, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt là, hồ bơi, phòng tập, dịch vụ vui chơi, phòng họp và thiết bị phòng họp .
55102 : Biệt thự hoặc căn hộ cao cấp kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhóm này gồm : Dịch Vụ Thương Mại phân phối cơ sở lưu trú :
– Biệt thự du lịch ( tourist villa ) : là biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang thấp tầng, có sân vườn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiện lợi và dịch vụ thiết yếu cho khách du lịch ;
– Căn hộ cho khách du lịch lưu trú ngắn ngày ( tourist apartment ) : Là căn hộ cao cấp có trang bị sẵn đồ vật, có trang bị nhà bếp và dụng cụ nấu ăn … để khách tự ship hàng trong thời hạn lưu trú .
55103 : Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhóm này gồm : Dịch Vụ Thương Mại cung ứng cơ sở lưu trú là nhà khách, nhà nghỉ với những trang thiết bị, tiện lợi và dịch vụ thiết yếu cho khách du lịch nhưng không đạt điều kiện kèm theo tiêu chuẩn để xếp hạng khách sạn. Có thể kèm theo dịch vụ dọn phòng hàng ngày, những dịch vụ khác như nhà hàng, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt, là …
55104 : Nhà trọ, phòng trọ và những cơ sở lưu trú ngắn ngày tựa như
Nhóm này gồm : Thương Mại Dịch Vụ cung ứng cơ sở lưu trú là nhà trọ, phòng trọ là nhà dân có phòng cho khách thuê trọ với những trang thiết bị, tiện lợi tối thiểu thiết yếu cho khách .

559 – 5590: Cơ sở lưu trú khác

Nhóm này gồm : Thương Mại Dịch Vụ cung ứng cơ sở lưu trú trong thời điểm tạm thời hoặc dài hạn là những phòng đơn, phòng ở chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc xá sinh viên, nhà ở tập thể của những trường ĐH ; nhà trọ, nhà xã hội công nhân cho học viên, sinh viên, người lao động quốc tế và những đối tượng người dùng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều trại du lịch .
55901 : Ký túc xá học viên, sinh viên
Nhóm này gồm : Dịch Vụ Thương Mại cung ứng cơ sở lưu trú dài hạn ( ký túc xá ) cho học viên, sinh viên những trường đại trà phổ thông, trung học, cao đẳng hoặc ĐH, được triển khai bởi những đơn vị chức năng hoạt động giải trí riêng .
55902 : Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm
Nhóm này gồm : Dịch Vụ Thương Mại phân phối cơ sở lưu trú thời gian ngắn là phương tiện đi lại lưu trú làm bằng vải, bạt được sử dụng cho khách du lịch trong bãi cắm trại, du lịch dã ngoại .
55909 : Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm : Thương Mại Dịch Vụ cung ứng cơ sở lưu trú thời gian ngắn hoặc dài hạn cho khách thuê trọ như : Nhà trọ cho công nhân, toa xe đường tàu cho thuê trọ, những dịch vụ cung ứng cơ sở lưu trú khác chưa kể ở trên .
56 : DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Ngành này gồm : Cung cấp dịch vụ ăn, uống cho người mua tại chỗ trong đó người mua được Giao hàng hoặc tự ship hàng, người mua mua đồ siêu thị nhà hàng mang về hoặc người mua đứng ăn tại nơi bán. Trong trong thực tiễn, đặc thù đồ nhà hàng được bán là yếu tố quyết định hành động chứ không phải nơi bán .
Loại trừ :
– Hoạt động cung ứng thực phẩm chưa tiêu dùng ngay được hoặc thực phẩm chế biến nhưng chưa thể coi là món ăn ngay được phân vào ngành 10 ( Sản xuất chế biến thực phẩm ) và ngành 11 ( Sản xuất đồ uống ) ;
– Hoạt động bán hàng thực phẩm không do người bán hoặc cơ sở của họ tự chế biến, không được xem như một bữa ăn hoặc món ăn hoàn toàn có thể tiêu dùng ngay được phân vào ngành G ( Bán buôn và kinh doanh bán lẻ ; sửa chữa thay thế xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) .

561 – 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Nhóm này gồm : Hoạt động phân phối dịch vụ ẩm thực ăn uống tới người mua, trong đó người mua được ship hàng hoặc người mua tự chọn những món ăn được bày sẵn, hoàn toàn có thể ăn tại chỗ hoặc mua món ăn đem về. Nhóm này cũng gồm hoạt động giải trí chuẩn bị sẵn sàng, chế biến và Giao hàng đồ ẩm thực ăn uống tại xe bán đồ ăn lưu động hoặc xe kéo, đẩy bán rong .
Cụ thể :
– Nhà hàng, quán ăn ;
– Quán ăn tự phục vụ ;
– Quán ăn nhanh ;
– Cửa hàng bán đồ ăn mang về ;
– Xe thùng bán kem ;
– Xe bán hàng ăn lưu động ;
– Hàng siêu thị nhà hàng trên phố, trong chợ .
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động nhà hàng quán ăn, quán bar trên tàu, thuyền, phương tiện đi lại vận tải đường bộ nếu hoạt động giải trí này không do đơn vị chức năng vận tải đường bộ triển khai mà được làm bởi đơn vị chức năng khác .
Loại trừ : Hoạt động nhượng quyền kinh doanh thương mại món ăn được phân vào nhóm 56290 ( Thương Mại Dịch Vụ nhà hàng khác ) .
56101 : Nhà hàng, quán ăn, hàng nhà hàng siêu thị ( trừ shop ẩm thực ăn uống thuộc chuỗi shop ăn nhanh )
Nhóm này gồm : Hoạt động phân phối dịch vụ nhà hàng tại nhà hàng quán ăn, quán ăn, hàng siêu thị nhà hàng. Khách hàng được Giao hàng hoặc người mua tự chọn những món ăn được bày sẵn, hoàn toàn có thể ăn tại chỗ hoặc mua món ăn đem về .
56102 : Cửa hàng nhà hàng thuộc chuỗi của hàng ăn nhanh
Nhóm này gồm :
Hoạt động phân phối dịch vụ siêu thị nhà hàng tại những shop thuộc chuỗi shop ăn nhanh ( fast-food chain ) .
56109 : Thương Mại Dịch Vụ ẩm thực ăn uống ship hàng lưu động khác
Nhóm này gồm : Hoạt động chuẩn bị sẵn sàng, chế biến và ship hàng đồ ẩm thực ăn uống tại xe bán đồ ăn lưu động hoặc xe kéo, đẩy bán rong như : Xe thùng bán kem và xe bán hàng ăn lưu động .

562: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác

Nhóm này gồm : Hoạt động phân phối dịch vụ nhà hàng siêu thị theo hợp đồng nhân những sự kiện như ship hàng tiệc hội nghị, tiệc mái ấm gia đình, đám cưới … hoặc hợp đồng dịch vụ siêu thị nhà hàng cho một khoảng chừng thời hạn và hoạt động giải trí nhượng quyền dịch vụ siêu thị nhà hàng, ví dụ Giao hàng siêu thị nhà hàng cho những sự kiện thể thao hoặc tựa như .

5621 – 56210: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

Nhóm này gồm : Cung cấp dịch vụ nhà hàng siêu thị theo hợp đồng với người mua, tại khu vực mà người mua nhu yếu như tiệc hội nghị cơ quan, doanh nghiệp, đám cưới, những việc làm mái ấm gia đình khác ….
Loại trừ :
– Sản xuất đồ ăn có thời hạn sử dụng ngắn để bán lại được phân vào nhóm 10790 ( Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Bán lẻ đồ ăn có thời hạn sử dụng ngắn được phân vào ngành 47 ( Bán lẻ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) .

5629 – 56290: Dịch vụ ăn uống khác

Nhóm này gồm : Cung cấp dịch vụ nhà hàng theo hợp đồng với người mua, trong khoảng chừng thời hạn đơn cử .
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động nhượng quyền kinh doanh thương mại siêu thị nhà hàng, ví dụ phân phối dịch vụ siêu thị nhà hàng cho những cuộc tranh tài thể thao hoặc những sự kiện tương tự như trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử. Đồ ăn uống thường được chế biến tại khu vực của đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ, sau đó luân chuyển đến nơi cung ứng cho người mua ;
– Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung ứng suất ăn cho những hãng hàng không, nhà máy sản xuất vận tải đường bộ hành khách đường tàu … ;
– Hoạt động nhượng quyền cung ứng đồ nhà hàng siêu thị tại những cuộc tranh tài thể thao và những sự kiện tương tự như ;
– Hoạt động của những căng tin và hàng ăn tự phục vụ ( ví dụ căng tin cơ quan, xí nghiệp sản xuất, bệnh viện, trường học ) trên cơ sở nhượng quyền .
– Hoạt động cung ứng suất ăn công nghiệp cho những xí nghiệp sản xuất, nhà máy sản xuất .
Loại trừ :
– Sản xuất đồ ăn có thời hạn sử dụng ngắn để bán lại được phân vào nhóm 10790 ( Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Bán lẻ đồ ăn có thời hạn sử dụng ngắn được phân vào ngành 47 ( Bán lẻ ( trừ xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác ) .

563 – 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống

Nhóm này gồm : Hoạt động chế biến và Giao hàng đồ uống cho người mua tiêu dùng tại chỗ của những quán bar, quán karaoke, quán nhậu ; quán giải khát có khiêu vũ ( trong đó phân phối dịch vụ đồ uống là đa phần ) ; hàng bia, quán bia ; quán cafe, nước hoa quả, giải khát ; dịch vụ đồ uống khác như : nước mía, nước sinh tố, quán chè, xe bán rong đồ uống …
Loại trừ :
– Bán lại đồ uống đã đóng chai, đóng lon, đóng thùng được phân vào những nhóm 4711 ( Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong những shop kinh doanh thương mại tổng hợp ), 47230 ( Bán lẻ đồ uống trong những shop chuyên doanh ), 47813 ( Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ ), 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động của những vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ không ship hàng đồ uống được phân vào nhóm 93290 ( Hoạt động đi dạo vui chơi khác chưa được phân vào đâu ) .
56301 : Quán rượu, bia, quầy bar
Nhóm này gồm : Hoạt động của những quán nhậu Giao hàng người mua uống tại chỗ : rượu mạnh, rượu vang, rượu cocktail, bia những loại …
Loại trừ : Hoạt động phân phối dịch vụ ăn và uống rượu, bia nhưng trong đó món ăn là đa phần được phân vào nhóm 56101 ( Nhà hàng, quán ăn, hàng nhà hàng siêu thị ( trừ shop siêu thị nhà hàng thuộc chuỗi shop ăn nhanh ) ) .
56302 Quán cafe, giải khát
Nhóm này gồm :
– Hoạt động của những quán chế biến và Giao hàng người mua tại chỗ những loại đồ uống như : cafe, nước sinh tố, nước mía, nước quả, quán chè đỗ đen, đỗ xanh …
56309 : Dịch Vụ Thương Mại Giao hàng đồ uống khác
Nhóm này gồm : Hoạt động của xe bán rong đồ uống .

J: THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

58 : HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
Ngành này gồm :
– Xuất bản sách, lịch, tờ rơi, từ điển, bộ sách giáo khoa, tập map, map, sơ đồ, biểu đồ ; xuất bản báo, tạp chí, ấn phẩm định kỳ ; xuất bản bản hướng dẫn bưu điện và những xuất bản khác, cũng như xuất bản ứng dụng ;
– Xuất bản có bản quyền về nội dung ( mẫu sản phẩm thông tin ) và đưa nội dung này ra công chúng bằng cách tham gia ( hoặc sắp xếp ) hoạt động giải trí tái bản và phân phối nội dung này dưới nhiều dạng. Tất cả những dạng hoàn toàn có thể của xuất bản ( dạng in, dạng điện tử hay âm thanh, trực tuyến, là những mẫu sản phẩm đa phương tiện như sách tham chiếu CD – ROM. .. ), trừ xuất bản những phim hình ảnh, đều nằm trong ngành này .
Loại trừ : Xuất bản tranh vẽ, băng video và phim trên đĩa DVD hoặc phương tiện đi lại tựa như và sản xuất những bản ghi copy cho thiết bị ghi âm thanh được phân vào ngành 59 ( Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc ) ; in ấn được phân vào nhóm 18110 ( In ấn ) và sản xuất hàng loạt những ấn phẩm âm thanh được phân vào nhóm 18200 ( Sao chép bản ghi những loại ) .

581: Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác

Nhóm này gồm : Xuất bản sách, báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ khác, xuất bản bản hướng dẫn bưu điện và hạng mục thư và những việc làm khác như ảnh, khắc bản in, bưu thiếp, thời gian biểu, mẫu đơn, tranh quảng cáo, vẽ lại tranh nghệ thuật và thẩm mỹ. Những việc làm này được đặc trưng bởi sự mưu trí phát minh sáng tạo trong quy trình tăng trưởng riêng và chúng cần được bảo vệ bản quyền .
Loại trừ :
– Sản xuất quả địa cầu được phân vào nhóm 32900 ( Sản xuất khác chưa phân vào đâu ) ;
– Xuất bản những tài liệu quảng cáo được phân vào nhóm 58192 ( Hoạt động xuất bản khác ) ;
– Xuất bản sách nhạc và bản nhạc được phân vào nhóm 59200 ( Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc ) ;
– Các hoạt động giải trí của những tác giả độc lập được phân vào nhóm 749 ( Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu ) và nhóm 90000 ( Hoạt động sáng tác, thẩm mỹ và nghệ thuật và vui chơi ) .

5811: Xuất bản sách

58111 : Xuất bản sách trực tuyến
Nhóm này gồm :
– Xuất bản trực tuyến sách, lịch, tờ rơi và những ấn phẩm tựa như, kể cả xuất bản từ điển và bộ sách giáo khoa ;
– Xuất bản trực tuyến tập map, map và những biểu đồ ;
58112 : Xuất bản sách khác
Nhóm này gồm : Hoạt động xuất bản sách in hoặc dạng khác ( trừ xuất bản trực tuyến ) .
Cụ thể :
– Xuất bản sách, lịch, tờ rơi và những ấn phẩm tựa như, kể cả xuất bản từ điển và bộ sách giáo khoa ;
– Xuất bản tập map, map và những biểu đồ ;
– Xuất bản sách dưới dạng băng từ ;
– Xuất bản bộ sách giáo khoa … trên đĩa CD – ROM .

5812: Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ

58121 : Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ trực tuyến
Nhóm này gồm : Xuất bản trực tuyến hạng mục những sự kiện hoặc thông tin, như : hạng mục thư, niên giám điện thoại thông minh, những sách hướng dẫn và những tài liệu khác, như những hướng dẫn pháp lý, hướng dẫn sử dụng thuốc …
58122 : Xuất bản những hạng mục hướng dẫn và địa chỉ khác
Nhóm này gồm : Xuất bản in hoặc dạng khác ( trừ trực tuyến ) hạng mục những sự kiện hoặc thông tin, như : hạng mục thư, niên giám điện thoại cảm ứng, những sách hướng dẫn và những tài liệu khác, như những hướng dẫn pháp lý, hướng dẫn sử dụng thuốc …

5813: Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ

58131 : Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ trực tuyến
Nhóm này gồm : Hoạt động xuất bản trực tuyến báo chí truyền thông, gồm có báo quảng cáo cũng như những ấn phẩm định kỳ và báo chí truyền thông khác. Việc xuất bản những chương trình đài phát thanh và truyền hình cũng được phân vào đây .
58132 : Xuất bản báo, tạp chí và những ấn phẩm định kỳ khác
Nhóm này gồm : Hoạt động xuất bản in hoặc dạng khác ( trừ trực tuyến ) báo chí truyền thông, gồm có báo quảng cáo cũng như những ấn phẩm định kỳ và báo chí truyền thông khác. Các thông tin hoàn toàn có thể được xuất bản dưới dạng in hoặc dạng báo điện tử, gồm có cả Internet. Việc xuất bản những chương trình đài phát thanh và truyền hình cũng được phân vào đây .

5819: Hoạt động xuất bản khác

58191 : Hoạt động xuất bản trực tuyến khác
Nhóm này gồm :
– Xuất bản trực tuyến catalog ; ảnh, bản khắc và bưu thiếp ; thiệp chúc mừng ; mẫu đơn ; áp phích quảng cáo, những bản sao chép tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ ; tài liệu quảng cáo và những tài liệu khác ;
– Xuất bản trực tuyến số lượng thống kê hoặc những thông tin khác .
Loại trừ :
– Bán lẻ ứng dụng được phân vào nhóm 4741 ( Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng và thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh ) ;
– Xuất bản báo quảng cáo được phân vào nhóm 5813 ( Xuất bản báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ ) ;
– Cung cấp trực tuyến ứng dụng ( ứng dụng và cung ứng những dịch vụ ứng dụng ) được phân vào nhóm 63110 ( Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan ) .
58192 : Hoạt động xuất bản khác
Nhóm này gồm :
– Xuất bản in hoặc dạng khác catalog ; ảnh, bản khắc và bưu thiếp ; thiệp chúc mừng ; mẫu đơn ; áp phích quảng cáo, những bản sao chép tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật ; tài liệu quảng cáo và những tài liệu in ấn khác ;
Loại trừ :
– Bán lẻ ứng dụng được phân vào nhóm 4741 ( Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng và thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh ) ;
– Xuất bản báo quảng cáo được phân vào nhóm 5813 ( Xuất bản báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ ) ;
– Cung cấp trực tuyến ứng dụng ( ứng dụng và cung ứng những dịch vụ ứng dụng ) được phân vào nhóm 63110 ( Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan ) .

582 – 5820 – 58200: Xuất bản phần mềm

Nhóm này gồm :
– Xuất bản những ứng dụng làm sẵn ( không định dạng ) như : Hệ thống quản lý và điều hành ; kinh doanh thương mại và những ứng dụng khác ; chương trình game show máy vi tính .
– Xuất bản và phát hành những game show điện tử trực tuyến .
Loại trừ :
– Tái sản xuất ứng dụng được phân vào nhóm 18200 ( Sao chép bản ghi những loại ) ;
– Bán lẻ ứng dụng không định dạng được phân vào nhóm 4741 ( Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng và thiết bị viễn thông trong những shop chuyên doanh ) ;
– Sản xuất ứng dụng nhưng không nhằm mục đích để xuất bản được phân vào nhóm 62010 ( Lập trình máy vi tính ) ;
– Cung cấp trực tuyến ứng dụng ( ứng dụng và cung ứng những dịch vụ ứng dụng ) được phân vào nhóm 63110 ( Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan ) .
59 : HOẠT ĐỘNG ĐIỆN ẢNH, SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH, GHI ÂM VÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC
Ngành này gồm :
– Sản xuất phim những loại, chương trình truyền hình thuộc đề tài sân khấu và không phải sân khấu trên vật liệu là phim nhựa, băng video, đĩa hoặc vật liệu khác để chiếu trực tiếp trên rạp hát hoặc để chiếu trên truyền hình ;
– Hoạt động tương hỗ như chỉnh sửa và biên tập, cắt phim hoặc lồng tiếng … ;
– Hoạt động phát hành phim điện ảnh và phim khác cho những ngành khác ;
– Hoạt động chiếu phim .
Ngành này cũng gồm :
– Mua và bán quyền phát hành phim điện ảnh hoặc phim khác ;
– Hoạt động ghi âm, ví dụ như việc sản xuất những bản ghi âm thanh gốc, việc phát hành, quảng cáo và phân phối chúng ; xuất bản âm nhạc cũng như việc ghi âm ship hàng hoạt động giải trí trong phòng ghi âm ( studio ) và những nơi khác .

591: Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình

Nhóm này gồm :
– Sản xuất phim thuộc đề tài sân khấu và không phải sân khấu trên vật liệu là phim nhựa, băng video, đĩa hoặc phương tiện đi lại truyền thông online khác, gồm có phát hành kỹ thuật số, cho việc chiếu trực tiếp ở những rạp hoặc hát trên vô tuyến truyền hình ;
– Hoạt động tương hỗ như chỉnh sửa và biên tập, cắt phim hoặc lồng tiếng … ;
– Hoạt động phát hành phim điện ảnh và phim khác cho những ngành khác ( như băng video, đĩa DVD, … ) ; cũng như việc chiếu những loại phim này .
Nhóm này cũng gồm : Mua và bán quyền phát hành phim điện ảnh hoặc phim khác .

5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Nhóm này gồm :
– Việc sản xuất những phim điện ảnh, phim video, những chương trình truyền hình hoặc chương trình quảng cáo trên truyền hình .
Loại trừ :
– Nhân bản phim ( không kể việc tái sản xuất phim điện ảnh cho phát hành sân khấu ) cũng như việc tái sản xuất băng tiếng và băng hình, đĩa CD và DVD từ bản gốc được phân vào nhóm 18200 ( Sao chép bản ghi những loại ) ;
– Bán buôn băng video, đĩa CD-s, DVD-s đã ghi được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) ;
– Bán buôn băng video, đĩa DVD-s trắng được phân vào nhóm 46520 ( Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông ) ;
– Bán lẻ băng video, đĩa CD-s, DVD-s được phân vào nhóm 47620 ( Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh ( kể cả băng, đĩa trắng ) trong những shop chuyên doanh ) ;
– Hoạt động hậu kỳ được phân vào nhóm 59120 ( Hoạt động hậu kỳ ) ;
– Việc ghi âm và ghi sách vào băng được phân vào nhóm 59200 ( Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc ) ;
– Phát thanh truyền hình được phân vào nhóm 602 ( Hoạt động truyền hình và cung ứng chương trình thuê bao ) ;
– Xử lý phim khác với ngành điện ảnh được phân vào nhóm 74200 ( hoạt động giải trí nhiếp ảnh ) ;
– Hoạt động của những tổ chức triển khai hoặc đại lý sân khấu tư nhân hoặc nghệ sỹ được phân vào nhóm 74909 ( Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác còn lại chưa được phân vào đâu ) ;
– Cho thuê băng video, đĩa DVD-s cho công chúng được phân vào nhóm 77220 ( Cho thuê băng, đĩa video ) ;
– Thời gian trong thực tiễn ( đồng thời ) gắn liền với việc thuyết minh những chương trình truyền hình trực tiếp những cuộc hội thảo chiến lược, hội họp, v.v… được phân vào nhóm 82990 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác còn lại chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động của những diễn viên, người vẽ tranh biếm hoạ, những nhà đạo diễn, những nhà phong cách thiết kế sân khấu và những chuyên viên kỹ thuật khác được phân vào nhóm 90000 ( Hoạt động sáng tác, thẩm mỹ và nghệ thuật và vui chơi ) .
59111 : Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
Nhóm này gồm : Hoạt động sản xuất phim điện ảnh trên vật liệu phim nhựa ship hàng việc chiếu trực tiếp tại những rạp chiếu phim hoặc chiếu phim lưu động .
59112 : Hoạt động sản xuất phim video
Nhóm này gồm : Hoạt động sản xuất phim video trên vật liệu băng, đĩa hoặc phương tiện đi lại khác .
59113 : Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
Nhóm này gồm : Hoạt động sản xuất những chương trình truyền hình và chương trình quảng cáo, v.v… ship hàng cho việc phát những chương trình qua phương tiện đi lại truyền hình .

5912 – 59120: Hoạt động hậu kỳ

Nhóm này gồm : Hoạt động như chỉnh sửa và biên tập, truyền phim / băng, đầu đề, phụ đề, ra mắt phim ( ra mắt list những diễn viên, đạo diễn, người quay phim … ), thuyết minh, đồ họa máy tính, sản xuất những phim hoạt họa và những hiệu ứng đặc biệt quan trọng về hoạt động, tăng trưởng và giải quyết và xử lý phim điện ảnh, những hoạt động giải trí làm thử phim điện ảnh, hoạt động giải trí của những phòng thí nghiệm đặc biệt quan trọng dành sản xuất phim hoạt họa .
Loại trừ :
– Nhân bản phim ( không kể việc tái sản xuất phim điện ảnh cho phát hành sân khấu ) cũng như việc tái sản xuất băng tiếng và băng hình, đĩa CD và DVD từ bản gốc được phân vào nhóm 18200 ( Sao chép bản ghi những loại ) ;
– Bán buôn băng video, đĩa CD-s, DVD-s đã ghi được phân vào nhóm 46499 ( Bán buôn vật dụng khác cho mái ấm gia đình chưa được phân vào đâu ) ;
– Bán buôn băng video, đĩa DVD-s trắng được phân vào nhóm 46520 ( Bán buôn thiết bị và linh phụ kiện điện tử, viễn thông ) ;
– Bán lẻ băng video, đĩa CD-s, DVD-s được phân vào nhóm 47620 ( Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh ( kể cả băng, đĩa trắng ) trong những shop chuyên doanh ) ;
– Xử lý phim không phải cho ngành điện ảnh được phân vào nhóm 74200 ( Hoạt động nhiếp ảnh ) ;
– Cho thuê băng video, đĩa DVD-s cho công chúng được phân vào nhóm 77220 ( Cho thuê băng, đĩa video ) ;
– Hoạt động của những diễn viên, người vẽ tranh biếm hoạ, những nhà đạo diễn, những nhà phong cách thiết kế sân khấu và những chuyên viên kỹ thuật khác được phân vào nhóm 90000 ( Hoạt động sáng tác, thẩm mỹ và nghệ thuật và vui chơi ) .

5913 – 59130: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Nhóm này gồm :
– Phát hành phim, băng video, đĩa DVD-s và những mẫu sản phẩm tương tự như cho những sân khấu phim điện ảnh, mạng lưới và trạm truyền hình, những rạp chiếu bóng ;
– Cấp bản quyền phát hành phim, băng video, đĩa DVD .
Loại trừ : Nhân bản phim cũng như tái sản xuất băng hình và băng tiếng, đĩa CD hoặc đĩa DVD từ những bản gốc được phân vào nhóm 18200 ( Sao chép bản ghi những loại ) .

5914: Hoạt động chiếu phim

Nhóm này gồm :
– Việc chiếu phim điện ảnh và phim video trong những rạp, ngoài trời hoặc những phương tiện đi lại chiếu phim khác ;
– Hoạt động của những câu lạc bộ điện ảnh .
59141 : Hoạt động chiếu phim cố định và thắt chặt
Nhóm này gồm : Hoạt động của những đơn vị chức năng chiếu bóng tại những rạp cố định và thắt chặt, nơi có nhà chiếu phim, có chỗ ngồi xem, có những tiện lợi Giao hàng người xem, có buồng đặt máy cố định và thắt chặt, có chương trình hoạt động giải trí liên tục, có nơi bán vé và thu tiền ( rạp dùng cho chiếu phim nhựa ) .
59142 : Hoạt động chiếu phim lưu động
Nhóm này gồm : Hoạt động của những đội chiếu bóng lưu động, đó là đơn vị chức năng điện ảnh có người chuyên trách, có kế hoạch, có chương trình chiếu bóng liên tục và có đủ phương tiện đi lại để chiếu bóng như : Máy chiếu, máy phát điện, tiếp tục chiếu phim ship hàng nhân dân ( Đội chiếu bóng làm trách nhiệm chiếu phim nhựa là đa phần ) .

592 – 5920 – 59200: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc

Nhóm này gồm :
– Hoạt động sản xuất ghi âm gốc như ghi băng, đĩa CD ;
– Phát hành, quảng cáo và phân phối băng ghi âm đến những người bán sỉ, kinh doanh bán lẻ hoặc trực tiếp đến công chúng. Các hoạt động giải trí này hoàn toàn có thể được triển khai hoặc không được triển khai cùng với việc sản xuất những băng ghi âm gốc trong cùng một đơn vị chức năng. Nếu không, đơn vị chức năng triển khai những hoạt động giải trí này phải có quyền tái sản xuất và phân phối so với bản ghi âm thanh gốc ;
– Hoạt động ghi âm ship hàng những hoạt động giải trí trong trường quay hoặc những nơi khác, gồm có cả việc sản xuất chương trình băng đài ( không phải trực tiếp ) ;
– Hoạt động xuất bản âm nhạc, như hoạt động giải trí ĐK bản quyền cho tác phẩm âm nhạc, quảng cáo, chuyển nhượng ủy quyền và sử dụng những tác phẩm âm nhạc này vào việc ghi âm, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, chương trình trực tiếp, in ấn và những phương tiện thông tin đại chúng khác. Những đơn vị chức năng tham gia trong những hoạt động giải trí này hoàn toàn có thể chiếm hữu bản quyền hoặc những hoạt động giải trí như việc quản trị những bản quyền âm nhạc đại diện thay mặt cho những chủ sở hữu những bản quyền này ;
– Xuất bản sách nhạc và bản nhạc .
60 : HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Ngành này gồm :
– Hoạt động kiến thiết xây dựng chương trình hoặc có quyền phân phối nội dung và phát những chương trình đó, như phát thanh, truyền hình và những chương trình tài liệu về vui chơi, thời sự, dự báo thời tiết, phỏng vấn … ;
– Phát sóng những tài liệu, nổi bật là phát trên đài phát thanh và vô tuyến truyền hình. Việc phát sóng hoàn toàn có thể được thực thi bằng cách sử dụng những công nghệ tiên tiến khác nhau, qua không trung, qua vệ tinh, qua mạng dây cáp hoặc qua mạng internet ;
– Sản xuất những chương trình sâu xa ( phiên bản số lượng giới hạn như những bản tin thời sự, thể thao, giáo dục và những chương trình khuynh hướng cho người trẻ tuổi ) trên cơ sở phí hoặc thuê bao, so với bên thứ ba, cho việc phát sóng tiếp theo đến công chúng .
Loại trừ : Việc phân phối những chương trình thuê bao cáp và thuê bao khác được phân vào ngành 61 ( Viễn thông ) .

601 – 6010 – 60100: Hoạt động phát thanh

Nhóm này gồm :
– Phát thanh trong những phòng phát chương trình và những thiết bị để chuyển tiếp những chương trình đến công chúng, tới những Trụ sở hoặc tới người ĐK thuê bao ;
– Hoạt động của mạng lưới phát thanh, như hoạt động giải trí thu và phát tiếng những chương trình tới những Trụ sở hoặc tới người ĐK thuê bao trải qua phát sóng qua không trung, qua dây cáp hoặc qua vệ tinh ;
– Hoạt động phát thanh qua internet ( trạm phát thanh internet ) ;
– Phát sóng tài liệu phối hợp với phát sóng phát thanh .
Loại trừ : Sản xuất chương trình phát thanh qua băng được phân vào nhóm 59200 ( Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc ) .

602: Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao

Nhóm này gồm :
– Hoạt động thiết kế xây dựng kênh chương trình truyền hình hoàn thành xong từ những bộ phận chương trình được mua ( ví dụ như phim truyền hình, phim tài liệu … ), hoặc bộ phận chương trình tự sản xuất ( như tin tức địa phương ) hoặc phối hợp của những bộ phận đó ;
– Các chương trình truyền hình hoàn thành xong này hoàn toàn có thể được phát sóng từ những đơn vị chức năng sản xuất hoặc sản xuất để chuyển giao cho người phân phối thứ ba, như những công ty dây cáp hoặc những nhà sản xuất truyền hình qua vệ tinh ;
– Phát sóng tài liệu phối hợp với phát sóng truyền hình .

6021 – 60210: Hoạt động truyền hình

Nhóm này gồm :
– Hoạt động phát sóng hình ảnh qua những kênh truyền hình cùng với âm thanh và tài liệu trải qua những phòng phát sóng chương trình truyền hình và việc truyền đưa những chương trình qua làn sóng truyền hình công cộng. Những hoạt động giải trí trong nhóm này gồm việc đưa ra lịch trình của những chương trình và việc phát sóng những chương trình đó. Lịch trình những chương trình hoàn toàn có thể tự làm hoặc thu từ những đơn vị chức năng khác ;
– Hoạt động chuyển tiếp chương trình truyền hình tới những đài, trạm phát truyền hình, nơi sẽ lần lượt phát sóng những chương trình này tới công chúng theo lịch trình định trước .
Loại trừ : Việc sản xuất những chương trình truyền hình và những chương trình quảng cáo không tích hợp phát sóng được phân vào nhóm 5911 ( Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình ) .

6022 – 60220: Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác

Nhóm này gồm : Hoạt động tăng trưởng kênh hoặc sắp xếp hình ảnh, âm thanh và chương trình tài liệu cho việc truyền đưa trên cơ sở thuê bao tới người phân phối thứ ba, như tới những công ty truyền cáp hoặc tới nhà phân phối truyền hình vệ tinh. Lịch trình những chương trình hoàn toàn có thể tự làm hoặc thu từ nơi khác. Các chương trình này thường là chuyên về những loại như tin tức thời sự, thể thao, giáo dục, chương trình xu thế cho người trẻ tuổi và được phát sóng có thời lượng như : chương trình thuê bao những kênh thể thao, chương trình thuê bao những kênh điện ảnh và chương trình thuê bao những kênh thời sự .
Loại trừ :
– Việc sản xuất những yếu tố chương trình truyền hình ( như điện ảnh, tư liệu, quảng cáo ) được phân vào nhóm 5911 ( Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình ) ;
– Chuẩn bị lịch trình những chương trình gồm có việc phát sóng những chương trình này qua sóng truyền hình công cộng trực tiếp đến người xem được phân vào nhóm 60210 ( Hoạt động truyền hình ) ;
– Tập hợp trọn gói những kênh và phân phối những kênh trọn gói đó qua dây cáp hoặc qua vệ tinh đến người xem được phân vào ngành 61 ( Viễn thông ) .
61 : VIỄN THÔNG
Ngành này gồm :
– Hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông và những dịch vụ tương quan như truyền giọng nói, âm thanh, hình ảnh, tài liệu, ký tự. Hệ thống truyền dẫn triển khai những hoạt động giải trí trên hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ tiên tiến đơn hoặc tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến. Điểm chung của những hoạt động giải trí được phân loại ở ngành này tương quan đến việc truyền tải nội dung mà không tương quan đến việc tạo ra loại sản phẩm đó. Tiêu chí để phân loại trong ngành này dựa trên hạ tầng thông tin được sử dụng để quản lý và vận hành những hoạt động giải trí đó ;
– Trong trường hợp truyền tín hiệu truyền hình, hoạt động giải trí truyền gồm có trọn gói những kênh chương trình hoàn hảo được sản xuất trong ngành 60 để phát .

611 – 6110: Hoạt động viễn thông có dây

Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động mua quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác và quản lý mạng lưới hệ thống đó để cung ứng dịch vụ viễn thông cho những tổ chức triển khai, cá thể và doanh nghiệp ;
– Hoạt động phân phối dịch vụ truy vấn internet bằng mạng viễn thông có dây .
Loại trừ : Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng phân phối ( không thực thi cung ứng dịch vụ ) được phân vào nhóm 61909 ( Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu ) .
61101 : Hoạt động cung ứng trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây
Nhóm này gồm :
– Hoạt động quản lý và vận hành, duy trì hoặc cung ứng việc tiếp cận những phương tiện đi lại truyền giọng nói, tài liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông có dây. Hệ thống truyền dẫn thực thi những hoạt động giải trí trên hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ tiên tiến đơn hoặc phối hợp nhiều công nghệ tiên tiến ;
– Điều hành, duy trì thiết bị chuyển mạch và truyền dẫn để cung ứng liên lạc giữa điểm này với điểm khác theo đường dây dẫn mặt đất, vi ba hoặc phối hợp giữa dây dẫn mặt đất và liên kết vệ tinh ;
– Điều hành mạng lưới hệ thống phát bằng cáp ( ví dụ phát tài liệu và tín hiệu truyền hình ) ;
– Cung cấp liên lạc điện báo và vô thanh khác bằng thiết bị thuộc chiếm hữu của họ .
– Hoạt động phân phối dịch vụ truy vấn internet bằng mạng viễn thông có dây .
Loại trừ :
– Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung ứng ( không triển khai cung ứng dịch vụ ) được phân vào nhóm 61909 ( Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu )
61102 : Hoạt động phân phối dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác
Nhóm này gồm :
– Hoạt động mua quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác và quản lý và điều hành mạng lưới hệ thống đó để phân phối dịch vụ viễn thông cho người sử dụng .

612 – 6120: Hoạt động viễn thông không dây

61201 : Hoạt động cung ứng trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây
Nhóm này gồm :
– Hoạt động quản lý và vận hành, duy trì hoặc cung ứng việc tiếp cận những phương tiện đi lại truyền giọng nói, tài liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông không dây. Hệ thống truyền dẫn phân phối truyền dẫn đa hướng theo sóng truyền phát trên không trung, hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ tiên tiến đơn hoặc phối hợp nhiều công nghệ tiên tiến. Hoạt động duy trì và quản lý và điều hành gửi tin nhắn di động và mạng viễn thông không dây khác .
– Hoạt động phân phối dịch vụ truy vấn internet bằng mạng viễn thông không dây
Loại trừ : Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng phân phối ( mà không triển khai phân phối dịch vụ ) được phân vào nhóm 61909 ( Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu ) .
61202 : Hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác
Nhóm này gồm : Hoạt động mua quyền truy vấn hạ tầng viễn thông của đơn vị chức năng khác và quản lý mạng lưới hệ thống đó để cung ứng dịch vụ viễn thông không dây ( trừ vệ tinh ) cho người sử dụng .

613 – 6130 – 61300: Hoạt động viễn thông vệ tinh

Nhóm này gồm : Hoạt động quản lý và vận hành, duy trì hoặc phân phối việc tiếp cận những phương tiện đi lại truyền giọng nói, tài liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông vệ tinh .
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động truyền phát âm thanh, hình ảnh hoặc những chương trình gốc nhận từ mạng cáp, đài truyền hình hoặc mạng lưới hệ thống đài phát thanh trong nước tới những hộ mái ấm gia đình qua mạng lưới hệ thống vệ tinh. Các đơn vị chức năng được phân loại ở đây nhìn chung không tạo ra nội dung chương trình ;
– Hoạt động phân phối dịch vụ truy vấn internet bằng mạng viễn thông vệ tinh .
Loại trừ : Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung ứng ( mà không triển khai phân phối dịch vụ ) được phân vào nhóm 61909 ( Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu ) .

619 – 6190: Hoạt động viễn thông khác

Nhóm này gồm :
– Cung cấp những ứng dụng viễn thông chuyên được dùng như theo dõi hoạt động giải trí vệ tinh, đo xa và những trạm rada ;
– Điều hành những trạm đầu cuối vệ tinh và những trạm phối hợp nối với một hoặc nhiều mạng lưới hệ thống thông tin mặt đất và năng lực truyền / nhận viễn thông từ mạng lưới hệ thống vệ tinh ;
– Cung cấp truy vấn Internet trải qua những mạng liên kết giữa người mua và ISP nhưng không do ISP chiếm hữu và quản lý và vận hành, như truy vấn Internet quay số ( dial-up ) ;
– Cung cấp dịch vụ viễn thông qua những liên kết viễn thông hiện có như VOIP ( điện thoại thông minh Internet ) ;
– Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung ứng ( mà không thực thi phân phối dịch vụ ) .
Loại trừ : Cung cấp dịch vụ truy vấn internet của người điều hành hạ tầng viễn thông được phân vào nhóm 6110 ( Hoạt động viễn thông có dây ), 6120 ( Hoạt động viễn thông không dây ) và 61300 ( Hoạt động viễn thông vệ tinh ) .
61901 : Hoạt động của những điểm truy vấn internet
Nhóm này gồm : Hoạt động của những đại lý internet phân phối dịch vụ truy vấn internet cho người mua .
Loại trừ : Hoạt động của những quán cafe internet trong đó hoạt động giải trí phân phối dịch vụ truy vấn internet cho người mua chỉ có đặc thù phụ thêm, được phân vào nhóm 56309 ( Thương Mại Dịch Vụ ship hàng đồ uống khác ) .
61909 : Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm :
– Cung cấp những ứng dụng viễn thông chuyên được dùng như theo dõi hoạt động giải trí vệ tinh, đo xa và những trạm rada ;
– Điều hành những trạm đầu cuối vệ tinh và những trạm phối hợp nối với một hoặc nhiều mạng lưới hệ thống thông tin mặt đất và năng lực truyền / nhận viễn thông từ mạng lưới hệ thống vệ tinh ;
– Cung cấp dịch vụ viễn thông qua những liên kết viễn thông hiện có như VOIP ( điện thoại cảm ứng internet ) ;
– Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung ứng ( mà không triển khai cung ứng dịch vụ ) .
Loại trừ :
– Cung cấp dịch vụ truy vấn internet của người điều hành hạ tầng viễn thông được phân vào nhóm 6110 ( Hoạt động viễn thông có dây ), nhóm 6120 ( Hoạt động viễn thông không dây ), nhóm 61300 ( Hoạt động viễn thông vệ tinh ) ;
– Hoạt động của những điểm truy vấn internet được phân vào nhóm 61901 ( Hoạt động của những điểm truy vấn internet ) .
62 : LẬP TRÌNH MÁY VI TÍNH, DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN MÁY TÍNH
Ngành này gồm : Hoạt động phân phối những dịch vụ thuộc nghành công nghệ thông tin : viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp những ứng dụng ; lập và phong cách thiết kế những mạng lưới hệ thống máy vi tính tích hợp những phần cứng, ứng dụng máy tính và công nghệ tiên tiến tiếp xúc ; quản trị và điều hành quản lý mạng lưới hệ thống máy vi tính của người mua và công cụ giải quyết và xử lý tài liệu ; những hoạt động giải trí chuyên viên và những hoạt động giải trí khác có tương quan đến máy vi tính .

620: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

6201 – 62010: Lập trình máy vi tính

Nhóm này gồm : Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp những ứng dụng theo nhu yếu sử dụng riêng không liên quan gì đến nhau của từng người mua .
Nhóm này cũng gồm : Lập trình những ứng dụng nhúng .
Loại trừ :
– Phát hành những ứng dụng trọn gói được phân vào nhóm 58200 ( Xuất bản ứng dụng ) ;
– Lập và phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống máy tính tích hợp những phần cứng, ứng dụng và công nghệ tiên tiến tiếp xúc, kể cả trong trường hợp việc phân phối ứng dụng là một phần việc làm toàn diện và tổng thể được phân vào nhóm 62020 ( Tư vấn máy vi tính và quản trị mạng lưới hệ thống máy vi tính ) .

6202 – 62020: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Nhóm này gồm : Hoạt động lập và phong cách thiết kế những mạng lưới hệ thống máy tính tích hợp những phần cứng, ứng dụng máy tính và công nghệ tiên tiến tiếp xúc. Các đơn vị chức năng được phân loại vào nhóm này hoàn toàn có thể phân phối những cấu phần phần cứng, ứng dụng của mạng lưới hệ thống như một phần những dịch vụ toàn diện và tổng thể của họ hoặc những cấu phần này hoàn toàn có thể được cung ứng bởi bên thứ ba. Các đơn vị chức năng này thường thực thi setup mạng lưới hệ thống, giảng dạy, hướng dẫn và trợ giúp người mua của mạng lưới hệ thống .
Nhóm này cũng gồm : Quản lý và quản lý mạng lưới hệ thống máy tính của người mua và / hoặc công cụ giải quyết và xử lý tài liệu ; những hoạt động giải trí chuyên viên và những hoạt động giải trí khác có tương quan đến máy vi tính .

6209 – 62090: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Nhóm này gồm : Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như : Khắc phục những sự cố máy vi tính và setup ứng dụng .
Loại trừ :
– Lập trình máy vi tính được phân vào nhóm 62010 ( Lập trình máy vi tính ) ;
– Tư vấn máy vi tính được phân vào nhóm 62020 ( Tư vấn máy vi tính và quản trị mạng lưới hệ thống máy vi tính ) ;
– Quản trị mạng lưới hệ thống máy vi tính được phân vào nhóm 62020 ( Tư vấn máy vi tính và quản trị mạng lưới hệ thống máy vi tính ) ;
– Xử lý tài liệu và cho thuê ( hosting ) được phân vào nhóm 63110 ( Xử lý tài liệu, cho thuê và những hoạt động giải trí tương quan ) .
63 : HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THÔNG TIN
Ngành này gồm : Hoạt động cổng thông tin, giải quyết và xử lý tài liệu và cho thuê ( hosting ) và những hoạt động giải trí khác hầu hết tương quan đến cung ứng thông tin .

631: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin

Nhóm này gồm : Hoạt động cung ứng hạ tầng thông tin cho thuê, dịch vụ giải quyết và xử lý tài liệu và những hoạt động giải trí có tương quan, cung ứng những công cụ tìm kiếm và cổng khác cho internet .

6311 – 63110: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Nhóm này gồm :
– Xử lý tài liệu hoàn hảo cho người mua như : nhập tin, làm sạch tài liệu, tổng hợp tài liệu, tạo báo cáo giải trình, …. từ tài liệu do người mua phân phối .
– Hoạt động cung ứng và cho thuê hạ tầng thông tin như : cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web ….
– Các hoạt động giải trí phân phối dịch vụ tương quan khác như : san sẻ thời hạn thực cho những thiết bị công nghệ thông tin ( sever, máy tính cá thể, thiết bị di động, .. ) cho người mua .

6312 – 63120: Cổng thông tin

Nhóm này gồm : Hoạt động điều hành quản lý những website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì những cơ sở tài liệu lớn những địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng hoàn toàn có thể tìm kiếm một cách thuận tiện .
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động quản lý và điều hành những website khác hoạt động giải trí như những cổng internet, như những trang báo chí truyền thông, phương tiện đi lại truyền thông online trực tuyến cung ứng những nội dung thông tin được update định kỳ .

639: Dịch vụ thông tin khác

Nhóm này gồm : Hoạt động của những hãng thông tấn, thư viện, cơ quan văn thư tàng trữ và toàn bộ những hoạt động giải trí dịch vụ thông tin còn lại .

6391 – 63910: Hoạt động thông tấn

Nhóm này gồm : Hoạt động phân phối tin tức, phim ảnh cho những hãng truyền thông online của những hãng thông tấn và những tổ chức triển khai cung ứng bài báo .
Loại trừ :
– Hoạt động của những phóng viên báo chí ảnh độc lập được phân vào nhóm 74200 ( Hoạt động nhiếp ảnh ) ;
– Hoạt động của những nhà báo độc lập được phân vào nhóm 9000 ( Hoạt động của những nhà báo độc lập ) .

6399-63990: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm có : Các hoạt động giải trí dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu như :
– Các dịch vụ thông tin qua điện thoại thông minh ;
– Các dịch vụ tìm kiếm thông tin trải qua hợp đồng hay trên cơ sở phí ;
– Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí truyền thông, v.v…
Loại trừ : Hoạt động của những TT tương quan đến những cuộc gọi được phân vào nhóm 82200 ( Hoạt động dịch vụ tương quan đến những cuộc gọi ) .

K: HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

Ngành này gồm : Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, tái bảo hiểm, bảo hiểm xã hội và những hoạt động giải trí tương tự như như trung gian kinh tế tài chính và những hoạt động giải trí tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính khác .
Ngành này cũng gồm : Hoạt động nắm giữ gia tài như : Hoạt động của những công ty nắm giữ gia tài, hoạt động giải trí quỹ tín thác và những công cụ kinh tế tài chính khác .
64 : HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ( TRỪ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI )
Ngành này gồm : Hoạt động ngân hàng nhà nước và hoạt động giải trí dịch vụ kinh tế tài chính khác .
Loại trừ :
– Hoạt động bảo hiểm xã hội được phân vào nhóm ( Bảo hiểm xã hội ) ;
– Bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 ( Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc ) .

641: Hoạt động trung gian tiền tệ

Nhóm này gồm :
– Hoạt động của ngân hàng nhà nước TW về thiết kế xây dựng những chủ trương tiền tệ, phát hành tiền, quản trị hoạt động giải trí ngoại hối, trấn áp dự trữ ngoại hối nhà nước, thanh tra hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai ngân hàng nhà nước … ;
– Hoạt động của những đơn vị chức năng pháp nhân thường trú về nghành ngân hàng nhà nước ; trong đó chịu nợ trong thông tin tài khoản của mình để có được gia tài tiền tệ nhằm mục đích tham gia vào những hoạt động giải trí tiền tệ của thị trường. Bản chất hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng này là chuyển vốn của người cho vay sang người đi vay bằng cách thu nhận những nguồn vốn từ người cho vay để quy đổi hoặc sắp xếp lại theo cách tương thích với nhu yếu của người vay .

6411 – 64110: Hoạt động ngân hàng trung ương

Nhóm này gồm : Hoạt động của ngân hàng nhà nước TW như :
– Phát hành tiền ;
– Ngân hàng của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( nhận tiền gửi để triển khai giao dịch thanh toán bù trừ giữa những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ; tái cấp vốn cho những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhằm mục đích đáp ứng tín dụng thanh toán thời gian ngắn và phương tiện đi lại thanh toán giao dịch cho nền kinh tế ) ;
– Quản lý hoạt động giải trí ngoại hối và trấn áp dự trữ ngoại hối nhà nước ;
– Thanh tra hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước ;
– Ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho nhà nước .

6419 – 64190: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Nhóm này gồm : Hoạt động của những doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của luật, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và những lao lý khác của pháp lý để kinh doanh thương mại tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng nhà nước với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng thanh toán, đáp ứng những dịch vụ thanh toán giao dịch ( trừ hoạt động giải trí cho thuê kinh tế tài chính ). Hoạt động của nhóm này gồm có hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước thương mại, ngân hàng nhà nước tăng trưởng, ngân hàng đầu tư, ngân hàng nhà nước chủ trương, ngân hàng nhà nước hợp tác, công ty kinh tế tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, công ty dịch vụ tiết kiệm ngân sách và chi phí bưu điện, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính hợp tác phi doanh thu, …
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động của ngân hàng nhà nước tiết kiệm chi phí bưu điện và chuyển tiền bưu điện ;
– Các tổ chức triển khai chuyên cấp tín dụng thanh toán cho mua nhà nhưng cũng nhận tiền gửi .
– Hoạt động của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .
Loại trừ :
– Các tổ chức triển khai chuyên cấp tín dụng thanh toán cho mua nhà nhưng không nhận tiền gửi được phân vào nhóm 64920 ( Hoạt động cấp tín dụng thanh toán khác ) ;
– Các hoạt động giải trí thanh toán giao dịch và thanh toán giao dịch bằng thẻ tín dụng thanh toán được phân vào nhóm 66190 ( Hoạt động tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính chưa được phân vào đâu ) .

642 – 6420 – 64200: Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

Nhóm này gồm : Hoạt động của những tổ chức triển khai nắm giữ gia tài Có của nhóm những công ty nhờ vào và hoạt động giải trí chính của những tổ chức triển khai này là quản trị nhóm đó. Các tổ chức triển khai này không phân phối bất kể dịch vụ nào khác cho những đơn vị chức năng mà nó góp CP, không điều hành quản lý và quản trị những tổ chức triển khai khác .
Loại trừ : Hoạt động quản trị, kế hoạch kế hoạch và ra quyết định hành động của công ty, nhà máy sản xuất được phân vào nhóm 70100 ( Hoạt động của trụ sở văn phòng ) .

643 – 6430 – 64300: Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

Nhóm này gồm : Hoạt động của những đơn vị chức năng pháp nhân được xây dựng để góp chung sàn chứng khoán và những gia tài kinh tế tài chính khác, là đại diện thay mặt cho những cổ đông hay những người hưởng lợi nhưng không tham gia quản trị. Các đơn vị chức năng này thu lãi, cổ tức và những thu nhập từ gia tài khác, nhưng có ít hoặc không có nhân viên cấp dưới và cũng không có thu nhập từ việc bán dịch vụ .
Loại trừ :
– Hoạt động quỹ và quỹ tín thác có lệch giá từ bán sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ được phân vào những nhóm tương ứng trong Hệ thống ngành kinh tế ;
– Hoạt động của công ty nắm giữ gia tài được phân vào nhóm 64200 ( Hoạt động công ty nắm giữ gia tài ) ;
– Bảo hiểm xã hội được phân vào nhóm 65300 ( Bảo hiểm xã hội ) ;
– Quản lý những quỹ được phân vào nhóm 66300 ( Hoạt động quản trị quỹ ) .

649: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Nhóm này gồm : Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính trừ những tổ chức triển khai được quản trị bởi những thể chế tiền tệ .
Loại trừ : Bảo hiểm và trợ cấp hưu trí được phân vào ngành 65 ( Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội trừ bảo vệ xã hội bắt buộc ) .

6491 – 64910: Hoạt động cho thuê tài chính

Nhóm này gồm : Hoạt động tín dụng thanh toán trung và dài hạn trải qua cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại luân chuyển và những động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại luân chuyển và những động sản khác theo nhu yếu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu so với gia tài cho thuê. Bên thuê sử dụng gia tài thuê và thanh toán giao dịch tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận hợp tác .
Loại trừ : Hoạt động cho thuê quản lý và vận hành được phân vào ngành 77 ( Cho thuê máy móc, thiết bị ( không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ) ; cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ; cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính ), tương ứng với loại sản phẩm & hàng hóa cho thuê .

6492 – 64920: Hoạt động cấp tín dụng khác

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí dịch vụ kinh tế tài chính hầu hết tương quan đến việc hình thành những khoản cho vay của những thể chế không tương quan đến những trung gian tiền tệ ( như thể những công ty góp vốn đầu tư vốn mạo hiểm, những ngân hàng nhà nước chuyên doanh, những câu lạc bộ góp vốn đầu tư ). Các tổ chức triển khai này cung ứng những dịch vụ sau đây :
– Cấp tín dụng thanh toán tiêu dùng ;
– Tài trợ thương mại quốc tế ;
– Cấp kinh tế tài chính dài hạn bởi những ngân hàng nhà nước chuyên doanh ;
– Cho vay tiền ngoài mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước ;
– Cấp tín dụng thanh toán cho mua nhà do những tổ chức triển khai không nhận tiền gửi triển khai ;
– Thương Mại Dịch Vụ cầm đồ .
Loại trừ :
– Hoạt động cấp tín dụng thanh toán cho mua nhà của những tổ chức triển khai chuyên doanh nhưng cũng nhận tiền gửi được phân vào nhóm 64190 ( Hoạt động trung gian tiền tệ khác ) ;
– Hoạt động cho thuê quản lý và vận hành được phân vào ngành 77 ( Cho thuê máy móc, thiết bị ( không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ) ; cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ; cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính ) tùy vào loại sản phẩm & hàng hóa được thuê .

6499 – 64990: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Nhóm này gồm : Các trung gian kinh tế tài chính đa phần khác phân phối ngân quỹ trừ cho vay, gồm có những hoạt động giải trí sau đây :
– Hoạt động bao thanh toán giao dịch ;
– Viết những thỏa thuận hợp tác trao đổi, lựa chọn và ràng buộc khác ;
– Hoạt động của những công ty giao dịch thanh toán …
Loại trừ :
– Cho thuê kinh tế tài chính được phân vào nhóm 64910 ( Hoạt động cho thuê kinh tế tài chính ) ;
– Buôn bán sàn chứng khoán thay mặt đại diện người khác được phân vào nhóm 66120 ( Môi giới hợp đồng sản phẩm & hàng hóa và sàn chứng khoán ) ;
– Buôn bán, thuê mua và vay mượn bất động sản được phân vào ngành 68 ( Hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản ) ;
– Thu thập hối phiếu mà không mua hàng loạt nợ được phân vào nhóm 82910 ( Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ thanh toán giao dịch, tín dụng thanh toán ) ;
– Hoạt động trợ cấp bởi những tổ chức triển khai thành viên được phân vào nhóm 94990 ( Hoạt động của những tổ chức triển khai khác chưa được phân vào đâu ) .
65 : BẢO HIỂM, TÁI BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ( TRỪ BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC )
Ngành này gồm :
– Hoạt động về thu mua bảo hiểm và trả bảo hiểm hàng năm cho người mua, những chủ trương bảo hiểm và phí bảo hiểm nhằm mục đích tạo nên một khoản góp vốn đầu tư gia tài kinh tế tài chính được sử dụng để ứng phó với những rủi ro đáng tiếc trong tương lai ;
– Chi trả bảo hiểm trực tiếp và tái bảo hiểm .

651: Bảo hiểm

Nhóm này gồm : Hoạt động về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe thể chất và tái bảo hiểm nhân thọ có hoặc không có yếu tố tiết kiệm ngân sách và chi phí .
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động của những đơn vị chức năng pháp nhân ( quỹ, kế hoạch hoặc chương trình ) được lập ra để cung ứng quyền lợi thu nhập hưu trí bảo vệ cho người lao động hoặc những thành viên .

6511 – 65110: Bảo hiểm nhân thọ

Nhóm này gồm : Nhận tiền đóng và chi trả bảo hiểm hàng năm và những chủ trương của bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp ( có hoặc không có yếu tố tiết kiệm ngân sách và chi phí ) .

6512-65120: Bảo hiểm phi nhân thọ

Nhóm này gồm : Việc phân phối những dịch vụ bảo hiểm khác trừ bảo hiểm nhân thọ như : bảo hiểm gia tài và bảo hiểm thiệt hại ; bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa luân chuyển đường đi bộ, đường thủy, đường thủy trong nước, đường tàu và đường hàng không ; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh thương mại ; bảo hiểm nông nghiệp …

6513: Bảo hiểm sức khỏe

65131 : Bảo hiểm y tế
Nhóm này gồm : Nhận tiền đóng bảo hiểm của người mua về khám chữa bệnh, chi trả những dịch vụ y tế và thuốc men cho người đóng bảo hiểm y tế được triển khai tại những cơ sở khám chữa bệnh lao lý cho những người đóng bảo hiểm y tế đến khám và chữa bệnh .
65139 : Bảo hiểm sức khỏe thể chất khác
Nhóm này gồm : Nhận tiền đóng bảo hiểm của người mua về tai nạn thương tâm con người, bảo hiểm chăm nom sức khỏe thể chất, chi trả cho người mua những thiệt hại về sức khỏe thể chất trong khoanh vùng phạm vi lao lý .

652 – 6520 – 65200: Tái bảo hiểm

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí bảo hiểm tổng thể hoặc một phần rủi ro đáng tiếc tích hợp với chủ trương bảo hiểm lần đầu được triển khai bởi một công ty bảo hiểm khác .

653 – 6530 – 65300: Bảo hiểm xã hội

Nhóm này gồm : Hoạt động của những đơn vị chức năng pháp nhân ( quỹ, kế hoạch hoặc chương trình ) được lập ra để phân phối thu nhập hưu trí người lao động hoặc những thành viên .
Nhóm này cũng gồm : Lập kế hoạch hưu trí với những quyền lợi được xác lập, cũng như những kế hoạch cá thể mà những quyền lợi được xác lập trải qua sự góp phần của những thành viên như : kế hoạch mang lại quyền lợi cho người lao động ; kế hoạch, quỹ hưu trí và kế hoạch hưu trí .
Loại trừ :
– Quản lý quỹ hưu trí được phân vào nhóm 84300 ( Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc ) ;
– Kế hoạch bảo vệ xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 ( Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc ) .
66 : HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC
Ngành này gồm : Việc cung ứng những dịch vụ có tương quan hoặc tương quan ngặt nghèo đến những trung gian kinh tế tài chính, nhưng bản thân nó không phải là trung gian kinh tế tài chính. Việc phân tổ chính của ngành này là theo mô hình thanh toán giao dịch kinh tế tài chính hoặc việc phân quỹ .

661: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

6611 – 66110: Quản lý thị trường tài chính

Nhóm này gồm : Việc tổ chức triển khai và giám sát thị trường kinh tế tài chính trừ việc giám sát của nhà nước, như : thanh toán giao dịch hợp đồng sản phẩm & hàng hóa ; thanh toán giao dịch hợp đồng sản phẩm & hàng hóa tương lai ; thanh toán giao dịch sàn chứng khoán ; thanh toán giao dịch CP ; thanh toán giao dịch lựa chọn sản phẩm & hàng hóa hoặc CP .

6612 – 66120: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

Nhóm này gồm :
– Giao dịch trong thị trường kinh tế tài chính thay mặt đại diện người khác ( môi giới CP ) và những hoạt động giải trí tương quan ;
– Môi giới sàn chứng khoán ;
– Môi giới hợp đồng sản phẩm & hàng hóa ;
– Hoạt động của cục thanh toán giao dịch …
Loại trừ : Giao dịch với thị trường bằng thông tin tài khoản riêng được phân vào nhóm 64990 ( Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác chưa được phân vào đâu ) .

6619-66190: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trợ giúp cho trung gian kinh tế tài chính chưa được phân vào đâu :
– Các hoạt động giải trí thỏa thuận hợp tác và xử lý những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính, gồm có thanh toán giao dịch thẻ tín dụng thanh toán ;
– Hoạt động tư vấn góp vốn đầu tư ;
– Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp ngân hàng .
Nhóm này cũng gồm : Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng .
Loại trừ :
– Các hoạt động giải trí của đại lý bảo hiểm và môi giới được phân vào nhóm 66220 ( Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm ) ;
– Quản lý quỹ được phân vào nhóm 66300 ( Hoạt động quản trị quỹ ) .

662: Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

Nhóm này gồm : Hoạt động của những đại lý ( như môi giới ) trong việc bán hợp đồng bảo hiểm và tiền góp phần hàng năm hoặc phân phối những quyền lợi khác cho người lao động và những dịch vụ tương quan đến bảo hiểm, bảo hiểm xã hội như kiểm soát và điều chỉnh bồi thường thiệt hại và quản trị người bán bảo hiểm .

6621 – 66210: Đánh giá rủi ro và thiệt hại

Nhóm này gồm : Việc phân phối những dịch vụ quản trị bảo hiểm, như việc định giá và thanh toán giao dịch bồi thường bảo hiểm như :
– Định giá bồi thường bảo hiểm : kiểm soát và điều chỉnh bồi thường ; định giá rủi ro đáng tiếc ; nhìn nhận rủi ro đáng tiếc và thiệt hại ; kiểm soát và điều chỉnh mức trung bình và mất mát ;
– Thanh toán bồi thường bảo hiểm .
Loại trừ :
– Đánh giá bất động sản được phân vào nhóm 6820 ( Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản ; đấu giá quyền sử dụng đất ) ;
– Đánh giá cho những mục tiêu khác được phân vào nhóm 7490 ( Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động tìm hiểu được phân vào nhóm 80300 ( Dịch Vụ Thương Mại tìm hiểu ) .

6622 – 66220: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

Nhóm này gồm : Hoạt động của những đại lý và môi giới ( trung gian bảo hiểm ) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chủ trương bảo hiểm .

6629 – 66290: Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí có tương quan hoặc tương quan ngặt nghèo đến bảo hiểm và trợ cấp hưu trí ( trừ trung gian kinh tế tài chính, kiểm soát và điều chỉnh bồi thường và hoạt động giải trí của những đại lý bảo hiểm ) : quản trị cứu hộ cứu nạn ; dịch vụ thống kê bảo hiểm .
Loại trừ : Hoạt động cứu hộ cứu nạn trên biển được phân vào nhóm 5222 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường thủy trong nước ) .

663 – 6630 – 66300: Hoạt động quản lý quỹ

Nhóm này gồm : Hoạt động quản trị hạng mục và quỹ trên cơ sở phí và hợp đồng cho cá thể, doanh nghiệp hoặc loại khác như : quản trị quỹ hưu trí, quản trị quỹ tương hỗ, quản trị quỹ góp vốn đầu tư khác .

L: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Ngành này gồm : Hoạt động của chủ đất, những đại lý, những nhà môi giới trong những hoạt động giải trí sau : mua hoặc bán bất động sản, cho thuê bất động sản, phân phối những dịch vụ về bất động sản khác như định giá bất động sản hoặc hoạt động giải trí của những đại lý môi giới bất động sản .
Ngành này cũng gồm :
– Sở hữu hoặc thuê mua gia tài được thực thi trên cơ sở phí hoặc hợp đồng ;
– Xây dựng cấu trúc, phối hợp với việc duy trì quyền sở hữu hoặc thuê mua cấu trúc này ;
– Quản lý tài sản là bất động sản .
68 : HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

681- 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

68101 : Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
Nhóm này gồm :
– Hoạt động kinh doanh thương mại mua / bán nhà để ở và quyền sử dụng đất để ở
Loại trừ :
– Phát triển thiết kế xây dựng nhà cửa, khu công trình để bán được phân vào nhóm 41010 ( Xây dựng nhà để ở ) và 41020 ( Xây dựng nhà không để ở ) .
– Chia tách và tái tạo đất được phân vào nhóm 42990 ( Xây dựng khu công trình kỹ thuật gia dụng khác ) .
68102 : Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
Nhóm này gồm :
– Hoạt động kinh doanh thương mại mua / bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, shop, TT thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, ..
68103 : Cho thuê, điều hành quản lý, quản trị nhà và đất ở :
Nhóm này gồm :
– Cho thuê nhà, căn hộ chung cư cao cấp có đồ vật hoặc chưa có đồ vật hoặc những phòng sử dụng để ở lâu dài hơn, theo tháng hoặc theo năm .
– Hoạt động quản trị nhà, nhà ở
Loại trừ :
– Hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, lều trại, cắm trại du lịch và những nơi không phải để ở khác hoặc phòng cho thuê ngắn ngày được phân vào nhóm 55101 ( Khách sạn ), nhóm 55102 ( Biệt thự hoặc nhà ở kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày ), nhóm 55103 ( Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày ) .
– Hoạt động của khách sạn và những căn hộ chung cư cao cấp tương tự như được phân vào nhóm 55101 ( Khách sạn ), nhóm 55102 ( Biệt thự hoặc căn hộ chung cư cao cấp kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú ngắn ngày ) .
68104 : Cho thuê, quản lý và điều hành, quản trị nhà và đất không để ở
Nhóm này gồm :
– Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, shop, TT thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, TT thương mại …
– Hoạt động quản lý, quản trị nhà và đất không phải để ở .
68109 : Kinh doanh bất động sản khác
Bao gồm : những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản không thuộc những nhóm trên như cho thuê những khoảng chừng không tại tòa nhà, hoạt động giải trí quản lý quản trị những tòa nhà thuộc nhà nước …

682 -6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Nhóm này gồm :
– Việc phân phối những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng gồm có những dịch vụ tương quan đến bất động sản như :
+ Hoạt động của những đại lý kinh doanh thương mại bất động sản và môi giới .
+ Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng .
+ Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng .
+ Thương Mại Dịch Vụ định giá bất động sản .
+ Sàn thanh toán giao dịch bất động sản .
Loại trừ :
– Hoạt động pháp lý được phân vào nhóm 69101 ( Hoạt động đại diện thay mặt, tư vấn pháp lý ) .
– Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ cơ sở vật chất được phân vào nhóm 81100 ( Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ tổng hợp ) .
– Quản lý những cơ sở, như những cơ sở quốc phòng, nhà tù hoặc những cơ sở khác ( trừ quản trị phương tiện đi lại máy vi tính ) được phân vào nhóm 81100 ( Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ tổng hợp ) .

68201: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

Nhóm này gồm :
– Việc cung ứng những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng gồm có những dịch vụ tương quan đến bất động sản như :
+ Hoạt động của những đại lý kinh doanh thương mại bất động sản và môi giới .
+ Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng .
+ Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng .
+ Thương Mại Dịch Vụ định giá bất động sản .
+ Sàn thanh toán giao dịch bất động sản .

68202: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

Nhóm này gồm :
– Việc cung ứng dịch vụ đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

M: HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngành này gồm : Những hoạt động giải trí trình độ đặc trưng, khoa học và công nghệ tiên tiến. Những hoạt động giải trí này yên cầu trình độ giảng dạy cao, có kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng trình độ so với người sử dụng .
69 : HOẠT ĐỘNG PHÁP LUẬT, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
Ngành này gồm : Đại diện pháp luật cho quyền lợi của một bên so với bên kia, dù có trước toà hoặc hội đồng xét xử hay không hoặc dưới sự giám sát của những người là thành viên của tòa như tư vấn và đại diện thay mặt dân sự, tư vấn và đại diện thay mặt hình sự …
Ngành này cũng gồm :
– Việc chuẩn bị sẵn sàng những tài liệu pháp lý như thống nhất những lao lý, thỏa thuận hợp tác hợp tác hoặc những tài liệu tựa như tương quan đến việc xây dựng công ty, bằng bản quyền sáng tạo và độc quyền, chuẩn bị sẵn sàng chứng từ, di chúc, ủy quyền, cũng như những hoạt động giải trí của công chứng viên hội đồng, công chứng viên luật dân sự, chấp hành viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế ;
– Dịch Vụ Thương Mại truy thuế kiểm toán và kế toán như kiểm tra những sổ sách kế toán, phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán, sẵn sàng chuẩn bị bảng kê kinh tế tài chính và kế toán .

691 – 6910: Hoạt động pháp luật

Nhóm này gồm :
– Đại diện lao lý về quyền lợi của một bên so với bên kia, dù có trước toà hoặc hội đồng xét xử hay không hoặc dưới sự giám sát của những người là thành viên của tòa như tư vấn và đại diện thay mặt dân sự, tư vấn và đại diện thay mặt hình sự … ;
– Các hoạt động giải trí khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế .
Loại trừ : Hoạt động TANDTC được phân vào nhóm 84230 ( Hoạt động bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội ) .
69101 : Hoạt động đại diện thay mặt, tư vấn pháp lý
Nhóm này gồm : Đại diện pháp lý cho quyền lợi và nghĩa vụ của một bên so với bên kia, dù có trước tòa hoặc hội đồng xét xử khác hay không, hoặc có sự giám sát của những người là thành viên của tòa về :
– Tư vấn và đại diện thay mặt trong yếu tố dân sự ;
– Tư vấn và đại diện thay mặt tội phạm hình sự ;
– Tư vấn và đại diện thay mặt có tương quan đến những vụ tranh chấp về lao động ;
– Thống nhất những pháp luật, thoả thuận hợp tác hoặc những tài liệu tương tự như tương quan đến xây dựng công ty .
69102 : Hướng dẫn chung và tư vấn, sẵn sàng chuẩn bị những tài liệu pháp lý
Nhóm này gồm :
– Thống nhất những pháp luật, thoả thuận hợp tác hoặc những tài liệu tương tự như tương quan đến xây dựng công ty .
– Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị sẵn sàng những tài liệu pháp lý tương quan đến bản quyền, bằng ý tưởng, sáng tạo, quyền tác giả ;
– Các hoạt động giải trí tương quan đến những thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp ngân hàng bất động sản, những văn bản thừa kế, di chúc, …
– Chuẩn bị tài liệu pháp lý tương quan đến những thủ tục xác nhận bản sao từ bản chính, xác nhận chữ ký trong sách vở văn bản ( trừ chữ ký người dịch ) .
69109 : Hoạt động pháp lý khác
Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế, quản trị, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quy trình xử lý phá sản. Hoạt động ĐK gia tài, ĐK giải pháp bảo vệ, phân phối, trao đổi thông tin về những giải pháp bảo vệ

692 – 6920 – 69200: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Nhóm này gồm :
– Ghi những thanh toán giao dịch thương mại của doanh nghiệp và cá thể ;
– Các việc làm chuẩn bị sẵn sàng hoặc truy thuế kiểm toán những thông tin tài khoản kinh tế tài chính ;
– Kiểm tra những thông tin tài khoản và ghi nhận độ đúng chuẩn của chúng ;
– Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá thể và thu nhập doanh nghiệp ;
– Hoạt động tư vấn và đại diện thay mặt ( trừ đại diện thay mặt pháp lý ) thay mặt đại diện người mua trước cơ quan thuế .
Loại trừ :
– Hoạt động chế biến tài liệu và lập bảng được phân vào nhóm 63110 ( Xử lý tài liệu, cho thuê và hoạt động giải trí tương quan ) ;
– Tư vấn quản trị như phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán, chương trình ngân sách truy thuế kiểm toán, chính sách điều khiển và tinh chỉnh quỹ được phân vào nhóm 70200 ( Hoạt động tư vấn quản trị ) ;
– Thu thập hối phiếu được phân vào nhóm 82910 ( Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ giao dịch thanh toán, tín dụng thanh toán ) .
70 : HOẠT ĐỘNG CỦA TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ; HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ
Ngành này gồm : Việc cung ứng tư vấn hoặc trợ giúp cho doanh nghiệp và những tổ chức triển khai khác trong yếu tố quản trị như : lập kế hoạch và kế hoạch ; kế hoạch kinh tế tài chính và ngân quỹ ; tiềm năng và chủ trương của thị trường ; chủ trương về nguồn nhân lực, thực thi kế hoạch ; tiến trình sản xuất và kế hoạch giám sát .
Ngành này cũng gồm : Việc giám sát và quản trị những đơn vị chức năng khác của cùng công ty hay xí nghiệp sản xuất, những hoạt động giải trí của trụ sở văn phòng .

701 – 7010 – 70100: Hoạt động của trụ sở văn phòng

Nhóm này gồm : Việc giám sát và quản trị những đơn vị chức năng khác của công ty hay nhà máy sản xuất ; lập kế hoạch và kế hoạch tổ chức triển khai, ra quyết định hành động của công ty hay nhà máy sản xuất, thực thi trấn áp và quản trị hoạt động giải trí hàng ngày so với những đơn vị chức năng tương quan .
Nhóm này gồm có hoạt động giải trí của :
– Trụ sở văn phòng ;
– Văn phòng quản trị TT ;
– Văn phòng tổng công ty ;
– Văn phòng huyện và vùng ;
– Văn phòng quản trị phụ trợ .
Loại trừ : Hoạt động của công ty kinh tế tài chính, không tham gia vào việc quản trị được phân vào nhóm 64200 ( Hoạt động công ty nắm giữ gia tài ) .

702 – 7020 – 70200: Hoạt động tư vấn quản lý

Nhóm này gồm : Việc cung ứng tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành quản lý so với doanh nghiệp và những tổ chức triển khai khác trong yếu tố quản trị, như lập kế hoạch và kế hoạch hoạt động giải trí, ra quyết định hành động kinh tế tài chính, tiềm năng và chủ trương thị trường, chủ trương nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch ; quy trình tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc phân phối dịch vụ kinh doanh thương mại này hoàn toàn có thể gồm có tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động giải trí so với doanh nghiệp hoặc những dịch vụ hội đồng như :
– Quan hệ và thông tin hội đồng ;
– Hoạt động hoạt động hiên chạy ;
– Thiết kế giải pháp truy thuế kiểm toán hoặc chính sách, chương trình ngân sách truy thuế kiểm toán, chính sách điều khiển và tinh chỉnh ngân quỹ ;
– Tư vấn và trợ giúp kinh doanh thương mại hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí hiệu suất cao, thông tin quản trị …
Loại trừ :
– Thiết kế ứng dụng máy vi tính cho mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán được phân vào nhóm 62010 ( Lập trình máy vi tính ) ;
– Tư vấn và đại diện thay mặt pháp lý được phân vào nhóm 6910 ( Hoạt động pháp lý ) ;
– Hoạt động kế toán, truy thuế kiểm toán, tư vấn thuế được phân vào nhóm 69200 ( Hoạt động tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán và tư vấn về thuế ) ;
– Kiến trúc, tư vấn kỹ thuật và công nghệ tiên tiến khác được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động về kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ), 7490 ( Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động quảng cáo được phân vào nhóm 73100 ( Quảng cáo ) ;
– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 ( Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ) ;
– Dịch Vụ Thương Mại sắp xếp và tư vấn trình làng việc làm được phân vào nhóm 78100 ( Hoạt động của những TT, đại lý tư vấn, trình làng và môi giới lao động, việc làm ) ;
– Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 ( Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ giáo dục ) .
71 : HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC, KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Ngành này gồm : Việc cung ứng những dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khởi thảo, dịch vụ kiểm định khu công trình, dịch vụ tìm hiểu và lập map .
Ngành này cũng gồm : Thương Mại Dịch Vụ kiểm tra nghiên cứu và phân tích lý hoá và công nghệ tiên tiến khác .

711 – 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

71101 : Hoạt động kiến trúc
Nhóm này gồm : Việc cung ứng những dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định kiến thiết xây dựng như :
– Thương Mại Dịch Vụ tư vấn kiến trúc gồm : phong cách thiết kế và phác thảo khu công trình ; lập kế hoạch tăng trưởng đô thị và kiến trúc cảnh sắc ;
– Thiết kế máy móc và thiết bị ;
– Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho những dự án Bất Động Sản tương quan đến kỹ thuật gia dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông vận tải .
– Giám sát xây đắp thiết kế xây dựng cơ bản .
Loại trừ :
– Kiểm tra kỹ thuật được phân vào nhóm 71200 ( Kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật ) ;
– Các hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng tương quan đến kỹ thuật được phân vào nhóm 721 ( Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học tự nhiên và kỹ thuật ) ;
– Trang trí nội thất bên trong được phân vào nhóm 74100 ( Hoạt động phong cách thiết kế chuyên sử dụng ) .
71102 : Hoạt động đo đạc và map
Nhóm này gồm :
– Thương Mại Dịch Vụ tìm hiểu, đo đạc và lập map ;
– Vẽ map và thông tin về khoảng trống .
71103 : Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
Nhóm này gồm :
– Điều tra địa vật lý, địa chấn, động đất ;
– Hoạt động tìm hiểu địa chất ;
– Hoạt động tìm hiểu đất đai và đường biên giới ;
– Hoạt động tìm hiểu thủy học ;
– Hoạt động tìm hiểu lớp dưới mặt phẳng .
Loại trừ :
– Khoan thăm dò tương quan đến khai khoáng được phân vào nhóm 09100 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai thác dầu thô và khí tự nhiên ) và nhóm 09900 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ khai khoáng khác ) ;
– Phát triển hoặc xuất bản tích hợp với ứng dụng được phân vào nhóm 58200 ( Xuất bản ứng dụng ) và nhóm 62010 ( Lập trình máy vi tính ) ;
– Các hoạt động giải trí tư vấn máy tính được phân vào nhóm 62020 ( Tư vấn máy vi tính và quản trị mạng lưới hệ thống máy vi tính ) và nhóm 62090 ( Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác tương quan đến máy vi tính ) ;
– Chụp ảnh trên không được phân vào nhóm 74200 ( Hoạt động nhiếp ảnh ) .
71109 : Hoạt động tư vấn kỹ thuật có tương quan khác
Nhóm này gồm :
– Việc sẵn sàng chuẩn bị và triển khai những dự án Bất Động Sản tương quan đến kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược học, công nghiệp và nhiều mạng lưới hệ thống, kỹ thuật bảo đảm an toàn hoặc những dự án Bất Động Sản quản trị nước ;
– Việc sẵn sàng chuẩn bị những dự án Bất Động Sản sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy hút bụi và kỹ thuật trấn áp ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh …

712 – 7120 – 71200: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Nhóm này gồm : Việc kiểm tra lý, hóa và những nghiên cứu và phân tích khác của toàn bộ những loại vật tư và loại sản phẩm, gồm :
– Kiểm tra âm thanh và chấn động ;
– Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất … ;
– Kiểm tra trong nghành vệ sinh thực phẩm, gồm có kiểm tra thú y và tinh chỉnh và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm ;
– Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật tư, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lượng phóng xạ … ;
– Kiểm tra chất lượng và độ đáng tin cậy ;
– Kiểm tra hiệu ứng của máy đã triển khai xong : Môtô, ôtô, thiết bị điện … ;
– Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn ;
– Phân tích lỗi ;
– Kiểm tra và thống kê giám sát những chỉ số thiên nhiên và môi trường : ô nhiễm không khí và nước … ;
– Chứng nhận mẫu sản phẩm, gồm có sản phẩm & hàng hóa tiêu dùng, xe có động cơ, máy bay, vỏ điều áp, máy móc nguyên tử ;
– Kiểm tra bảo đảm an toàn đường sá thường kỳ của xe có động cơ ;
– Kiểm tra việc sử dụng những kiểu mẫu hoặc quy mô ( như máy bay, tàu thủy, đập … ) ;
– Hoạt động của phòng thí nghiệm của công an .
Loại trừ : Kiểm tra mẫu xét nghiệm động vật hoang dã được phân vào nhóm 75000 ( Hoạt động thú y ) .
72 : NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Ngành này gồm có hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến .
Trong đó :
Hoạt động điều tra và nghiên cứu khoa học gồm : điều tra và nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng .
Hoạt động tăng trưởng công nghệ tiên tiến gồm : tiến hành thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm .
Nghiên cứu khoa học là hoạt động giải trí tò mò, phát hiện, khám phá thực chất, quy luật của sự vật, hiện tượng kỳ lạ tự nhiên, xã hội và tư duy ; phát minh sáng tạo giải pháp nhằm mục đích ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó :
– Nghiên cứu cơ bản là hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra nhằm mục đích mày mò thực chất, quy luật của sự vật, hiện tượng kỳ lạ tự nhiên, xã hội và tư duy .
– Nghiên cứu ứng dụng là hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra vận dụng hiệu quả nghiên cứu và điều tra khoa học nhằm mục đích tạo ra công nghệ tiên tiến mới, thay đổi công nghệ tiên tiến ship hàng quyền lợi của con người và xã hội .
Phát triển công nghệ tiên tiến là hoạt động giải trí sử dụng hiệu quả nghiên cứu và điều tra cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, trải qua việc tiến hành thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thành xong công nghệ tiên tiến hiện có, tạo ra công nghệ tiên tiến mới. Trong đó :
– Triển khai thực nghiệm là hoạt động giải trí ứng dụng tác dụng điều tra và nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến để tạo ra mẫu sản phẩm công nghệ tiên tiến mới ở dạng mẫu .
– Sản xuất thử nghiệm là hoạt động giải trí ứng dụng tác dụng tiến hành thực nghiệm để sản xuất thử nhằm mục đích hoàn thành xong công nghệ tiên tiến mới, loại sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống .
Loại trừ : Nghiên cứu thị trường được phân vào nhóm 73200 ( Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ) .

721: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

7211- 72110: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ toán học và thống kê ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học máy tính và thông tin ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành vật lý ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành hóa học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học toàn cầu và môi trường tự nhiên tương quan ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành sinh học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học tự nhiên khác .

7212- 72120: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ kỹ thuật gia dụng ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ kỹ thuật cơ khí ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành kỹ thuật hóa học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành kỹ thuật vật tư và luyện kim ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ kỹ thuật y học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ kỹ thuật môi trường tự nhiên .
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành công nghệ sinh học môi trường tự nhiên ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành công nghệ sinh học công nghiệp .
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành công nghệ tiên tiến nano .
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ kỹ thuật thực phẩm và đồ uống .
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến khác .
Loại trừ : Nghiên cứu thị trường được phân vào nhóm 73200 ( Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ) .

7213- 72130: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành y học cơ sở ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ y học lâm sàng ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành y tế ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ dược học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ công nghệ sinh học trong y học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học y, dược khác ;

7214- 72140: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành trồng trọt ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ chăn nuôi ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ thú y ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ lâm nghiệp ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành thủy hải sản ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành công nghệ sinh học trong nông nghiệp ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học nông nghiệp khác ;

722: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

7221-72210: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành tâm lý học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành kinh tế và kinh doanh thương mại ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ khoa học giáo dục ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành xã hội học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành pháp lý ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học chính trị ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ địa lý kinh tế và xã hội ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành thông tin đại chúng và tiếp thị quảng cáo ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học xã hội khác .

7222-72220 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn

Nhóm này gồm :
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ lịch sử dân tộc và khảo cổ học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành ngôn ngữ học và văn học ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ triết học, đạo đức học và tôn giáo ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành nghề dịch vụ nghệ thuật và thẩm mỹ ;
– Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành khoa học nhân văn khác ;
73 : QUẢNG CÁO VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Ngành này gồm : Việc tạo ra những chiến dịch quảng cáo và sắp xếp những quảng cáo đó trên báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình hoặc những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo khác cũng như việc phong cách thiết kế trình diễn trên website .

731 – 7310 – 73100: Quảng cáo

Nhóm này gồm : Việc cung ứng tổng thể những nghành nghề dịch vụ của dịch vụ quảng cáo ( trải qua năng lượng của tổ chức triển khai hoặc hợp đồng phụ ), gồm có tư vấn, dịch vụ phát minh sáng tạo, sản xuất những nguyên vật liệu cho quảng cáo, kế hoạch tiếp thị quảng cáo, gồm :
– Sáng tạo và triển khai những chiến dịch quảng cáo : Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và những phương tiện đi lại truyền thông online khác ; đặt quảng cáo ngoài trời như : bảng lớn, panô, bảng tin, hành lang cửa số, phòng tọa lạc, xe hơi con và ôtô buýt … ; quảng cáo trên không ; phân phối những nguyên vật liệu hoặc mẫu quảng cáo ; cung ứng những chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn ; phong cách thiết kế vị trí và trình diễn trên website ;
– Làm những chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục tiêu lôi cuốn và duy trì người mua như : Khuếch trương quảng cáo ; marketing điểm bán ; quảng cáo thư trực tuyến ; tư vấn marketing .
Loại trừ :
– Xuất bản những tài liệu quảng cáo được phân vào nhóm 5819 ( Hoạt động xuất bản khác ) ;
– Sản xuất tin nhắn thương mại trên đài, tivi hoặc phim được phân vào nhóm 59113 ( Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình ) ;
– Hoạt động tương quan đến công chúng được phân vào nhóm 70200 ( Hoạt động tư vấn quản trị ) ;
– Nghiên cứu thị trường được phân vào nhóm 73200 ( Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ) ;
– Chụp ảnh quảng cáo được phân vào nhóm 74200 ( Hoạt động nhiếp ảnh ) ;
– Tổ chức triển lãm và tọa lạc thương mại được phân vào nhóm 82300 ( Tổ chức trình làng và triển khai thương mại ) ;
– Các hoạt động giải trí thư trực tuyến ( đề địa chỉ … ) được phân vào nhóm 82990 ( Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ kinh doanh thương mại khác chưa được phân vào đâu ) .

732 – 7320 – 73200: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Nhóm này gồm :
– Điều tra thị trường tiềm năng, sự gật đầu, tính tương quan của mẫu sản phẩm và thói quen shopping của người tiêu dùng cho mục tiêu thực thi bán và tăng trưởng những mẫu sản phẩm mới, gồm có tác dụng nghiên cứu và phân tích thống kê ;
– Điều tra tích lũy quan điểm của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, gồm có hiệu quả nghiên cứu và phân tích thống kê .
74 : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Ngành này gồm :
– Việc cung ứng những dịch vụ khoa học và kỹ thuật trình độ ( trừ hoạt động giải trí luật và truy thuế kiểm toán ; kiến trúc và kỹ thuật, kiểm tra và nghiên cứu và phân tích công nghệ tiên tiến, quản trị và tư vấn quản trị, điều tra và nghiên cứu tăng trưởng và quảng cáo ) ;
– Công nghệ thủ công hoặc những phần tương quan đến công nghệ tiên tiến khác được đưa vào nhóm 74909 ( Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác còn lại chưa được phân vào đâu ) .

741 – 7410 – 74100: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Nhóm này gồm :
– Thiết kế thời trang tương quan đến dệt, phục trang, giầy, đồ trang sức đẹp, đồ vật và trang trí nội thất bên trong khác, sản phẩm & hàng hóa thời trang khác cũng như vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác ;
– Thương Mại Dịch Vụ phong cách thiết kế đồ thị ;
– Hoạt động trang trí nội thất bên trong .
Loại trừ : Thiết kế kiến trúc và kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) .

742 – 7420 – 74200: Hoạt động nhiếp ảnh

Nhóm này gồm :
– Chụp ảnh cho tiêu dùng và thương mại :
+ Chụp ảnh chân dung cho hộ chiếu, thẻ, đám cưới … ,
+ Chụp ảnh cho mục tiêu thương mại, xuất bản, thời trang, bất động sản hoặc du lịch ,
+ Chụp ảnh trên không ,
+ Quay video : Đám cưới, hội họp … ;
– Sản xuất phim :
+ Phát triển, in ấn và lan rộng ra từ bản âm hoặc phim chiếu bóng ,
+ Phát triển phim và thử nghiệm in ảnh ,
+ Rửa, Phục hồi lại hoặc sửa lại ảnh ;
– Hoạt động của phóng viên báo chí ảnh .
Nhóm này cũng gồm : Chụp dưới dạng vi phim những tư liệu .
Loại trừ :
– Xử lý phim ảnh tương quan đến điện ảnh và công nghiệp truyền hình được phân vào nhóm 5911 ( Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình ) ;
– Hoạt động vẽ map và thông tin về khoảng trống được phân vào nhóm 71102 ( Hoạt động đo đạc map ) .

749 – 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

74901 : Hoạt động khí tượng thủy văn
Nhóm này gồm :
– Dự báo thời tiết ;
– Đo lượng nước, nhiệt độ, hoàn lưu bão …
74909 : Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác còn lại chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm : Các dịch vụ phong phú Giao hàng người mua tiêu dùng. Gồm những hoạt động giải trí có kỹ năng và kiến thức trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến :
– Hoạt động phiên dịch ;
– Hoạt động của những tác giả sách khoa học và công nghệ tiên tiến ;
– Hoạt động của những nhà báo độc lập ;
– Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục tiêu và bán ở mức nhỏ và trung bình, gồm có cả thực hành thực tế trình độ, không kể môi giới bất động sản ;
– Hoạt động môi giới bản quyền ( sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền ) ;
– Hoạt động nhìn nhận trừ bất động sản và bảo hiểm ( cho đồ vật thời cổ xưa, đồ trang sức đẹp … ) ;
– Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ suất lượng ;
– Tư vấn sàn chứng khoán ;
– Tư vấn về nông học ;
– Tư vấn về công nghệ tiên tiến khác ;
– Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản trị …
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động bởi những đại lý hoặc những đại lý đại diện thay mặt cá thể thường tương quan đến việc tuyển dụng người cho điện ảnh, âm nhạc hoặc thể thao, vui chơi khác hoặc sắp xếp sách, vở kịch, tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật, ảnh … với nhà xuất bản hoặc đơn vị sản xuất …
Loại trừ :
– Bán buôn xe có động cơ đã sử dụng qua đấu giá được phân vào nhóm 4511 ( Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác ) và nhóm 45411 ( Bán buôn mô tô, xe máy ) ;
– Hoạt động đấu giá qua mạng ( kinh doanh nhỏ ) được phân vào nhóm 47910 ( Bán lẻ theo nhu yếu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet ) ;
– Hoạt động của sàn đấu giá ( kinh doanh nhỏ ) được phân vào nhóm 47990 ( Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động của môi giới bất động sản được phân vào nhóm 6820 ( Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản ; đấu giá quyền sử dụng đất ) ;
– Hoạt động kế toán được phân vào nhóm 69200 ( Hoạt động tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán và tư vấn về thuế ) ;
– Hoạt động tư vấn quản trị được phân vào nhóm 70200 ( Hoạt động tư vấn quản trị ) ;
– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) ;
– Thiết kế công nghiệp và máy móc được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ) ;
– Thiết kế quảng cáo trình diễn và quảng cáo khác nhau được phân vào nhóm 73100 ( Quảng cáo ) ;
– Thiết kế vị trí và hình thức bộc lộ khác trên web được phân vào nhóm 73100 ( Quảng cáo ) ;
– Hoạt động triển lãm và hội chợ được phân vào nhóm 82300 ( Tổ chức trình làng và thực thi thương mại ) ;
– Hoạt động của những đấu giá viên độc lập được phân vào nhóm 82990 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Quản lý những chương trình hành chính quản trị được phân vào nhóm 82990 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ kinh doanh thương mại khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hướng dẫn tín dụng thanh toán người mua và nợ được phân vào nhóm 88900 ( Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu khác ) ;
– Hoạt động những nhà viết sách khoa học và công nghệ tiên tiến được phân vào nhóm 90000 ( Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và thẩm mỹ và vui chơi ) ;
– Hoạt động của những nhà báo độc lập được phân vào nhóm 90000 ( Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và thẩm mỹ và vui chơi ) .
75 : HOẠT ĐỘNG THÚ Y
Ngành này gồm :
– Hoạt động của những cơ sở chữa bệnh cho vật nuôi, ở đó động vật hoang dã được nhốt để điều trị và giám sát trực tiếp của bác sĩ thú y có trình độ cao ;
– Các hoạt động giải trí thăm khám, chữa bệnh cho động vật hoang dã của những cơ quan thú y triển khai khi kiểm tra những trại chăn nuôi, những cũi hoặc nhà chăn nuôi động vật hoang dã, trong những phòng chẩn đoán, phẫu thuật hoặc ở một nơi nào đó .
Ngành này cũng gồm : Hoạt động cấp cứu động vật hoang dã .

750 – 7500 – 75000: Hoạt động thú y

Nhóm này gồm :
– Chăm sóc sức khỏe thể chất động vật hoang dã và trấn áp hoạt động giải trí của gia súc ;
– Chăm sóc sức khỏe thể chất động vật hoang dã và trấn áp hoạt động giải trí của vật nuôi .
Những hoạt động giải trí này được thực thi bởi những bác sĩ thú y có trình độ cao trong những cơ sở chữa bệnh cho động vật nuôi, những hoạt động giải trí khám, chữa bệnh cho quái vật của cơ quan thú y được thực thi khi kiểm tra những trại chăn nuôi, những cũi hoặc nhà chăn nuôi động vật hoang dã, trong những phòng chẩn đoán, phẫu thuật hoặc ở một nơi nào đó .
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động của trợ giúp thú y hoặc những tương hỗ khác cho bác sĩ thú y ;
– Nghiên cứu chuyên khoa hoặc chẩn đoán khác tương quan đến động vật hoang dã ;
– Hoạt động cấp cứu động vật hoang dã .
Loại trừ :
– Cung cấp thức ăn cho gia súc không kèm với chăm nom sức khỏe thể chất được phân vào nhóm 01620 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ) ;
– Xén lông cừu được phân vào nhóm 01620 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ) ;
– Dịch Vụ Thương Mại dồn, lùa gia súc, chăn nuôi trên đồng cỏ, thiến trâu được phân vào nhóm 01620 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ) ;
– Hoạt động tương quan đến thụ tinh nhân tạo được phân vào nhóm 01620 ( Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ) ;
– Hoạt động cho vật nuôi ăn không kèm với chăm nom sức khỏe thể chất được phân vào nhóm 96390 ( Hoạt động dịch vụ Giao hàng cá thể khác còn lại chưa được phân vào đâu ) .

N: HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Ngành này gồm : Hoạt động tương hỗ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nói chung. Các hoạt động giải trí ở đây khác với ngành M, vì mục tiêu chính không phải là chuyển giao những kiến thức và kỹ năng trình độ .
77 : CHO THUÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ ( KHÔNG KÈM NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN ) ; CHO THUÊ ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH ; CHO THUÊ TÀI SẢN VÔ HÌNH PHI TÀI CHÍNH
Ngành này gồm : Việc thuê gia tài hữu hình và vô hình dung phi kinh tế tài chính, gồm có một loạt sản phẩm & hàng hóa hữu hình, như ôtô, máy tính, sản phẩm & hàng hóa tiêu dùng, máy móc và thiết bị công nghiệp, cho người mua thuê theo chu kỳ luân hồi hoặc vĩnh viễn .
Ngành này cũng gồm :
– Cho thuê xe có động cơ ;
– Cho thuê thiết bị vui chơi và thể thao, thiết bị cá thể và mái ấm gia đình ;
– Cho thuê máy móc và thiết bị được sử dụng cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, gồm có thiết bị vận tải đường bộ khác ;
– Cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính ;
Loại trừ :
– Cho thuê kinh tế tài chính được phân vào nhóm 64910 ( Hoạt động cho thuê kinh tế tài chính ) ;
– Cho thuê bất động sản được phân vào ngành L ( Hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản ) ;
– Cho thuê thiết bị có người điều khiển và tinh chỉnh, xem nhóm tương ứng tương quan đến những hoạt động giải trí có thiết bị được phân vào ngành F ( Xây dựng ), ngành H ( Vận tải ) .

771 – 7710: Cho thuê xe có động cơ

77101 : Cho thuê ôtô
Nhóm này gồm :
– Cho thuê xe chở khách ( không có lái xe đi kèm ) ;
– Cho thuê xe tải, bán rơmooc .
Loại trừ :
– Cho thuê xe ôtô có lái xe đi kèm được phân vào nhóm 493 ( Vận tải đường đi bộ khác ) ;
– Cho thuê kinh tế tài chính được phân vào nhóm 64910 ( Hoạt động cho thuê kinh tế tài chính ) .
77109 : Cho thuê xe có động cơ khác
Nhóm này gồm : Cho thuê xe vui chơi, xe trượt tuyết …

772: Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình

Nhóm này gồm : Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình cũng như thuê những thiết bị vui chơi và thể thao, băng video. Các hoạt động giải trí thường gồm có việc thuê sản phẩm & hàng hóa thời gian ngắn mặc dầu trong một số ít trường hợp sản phẩm & hàng hóa hoàn toàn có thể được thuê trong một thời hạn dài .

7721 – 77210: Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

Nhóm này gồm : Cho thuê thiết bị vui chơi và thể thao :
– Thuyền vui chơi, canô, thuyền khơi ;
– Xe đạp ;
– Ghế và ô trên bờ biển ;
– Thiết bị thể thao khác ;
– Ván trượt tuyết .
Loại trừ :
– Cho thuê băng video và đĩa được phân vào nhóm 77220 ( Cho thuê băng, đĩa video ) ;
– Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác chưa được phân vào đâu được phân vào nhóm 77290 ( Cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình khác ) ;
– Cho thuê thiết bị vui chơi là hàng loạt yếu tố vui chơi được phân vào nhóm 93290 ( Hoạt động đi dạo vui chơi khác chưa được phân vào đâu ) .

7722 – 77220: Cho thuê băng, đĩa video

Nhóm này gồm : Cho thuê video, băng, CD, DVD. ..

7729 – 77290: Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

Nhóm này gồm : Cho thuê tổng thể những loại vật dụng ( cá thể và mái ấm gia đình ) cho hộ mái ấm gia đình sử dụng hoặc kinh doanh thương mại ( trừ thiết bị thể thao và vui chơi ) :
– Đồ dệt, phục trang và giày dép ;
– Đồ đạc, gốm sứ, đồ nhà bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng ;
– Đồ trang sức đẹp, thiết bị âm nhạc, bàn và ghế, phông bạt, quần áo … ;
– Sách, tạp chí ;
– Máy móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp dư hoặc có sở trường thích nghi riêng như những dụng cụ cho thay thế sửa chữa nhà ;
– Hoa và cây ;
– Thiết bị điện cho mái ấm gia đình .
Loại trừ :
– Cho thuê xe con, xe tải và xe vui chơi có động cơ không kèm người điều khiển và tinh chỉnh được phân vào nhóm 7710 ( Cho thuê xe có động cơ ) ;
– Cho thuê vật dụng vui chơi và thể thao được phân vào nhóm 77210 ( Cho thuê thiết bị thể thao, đi dạo vui chơi ) ;
– Cho thuê băng video và đĩa được phân vào nhóm 77220 ( Cho thuê băng, đĩa video ) ;
– Cho thuê xe máy và xe lưu động không kèm người tinh chỉnh và điều khiển được phân vào nhóm 77309 ( Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác không kèm người điều khiển và tinh chỉnh chưa được phân vào đâu ) ;
– Cho thuê vật dụng văn phòng được phân vào nhóm 77303 ( Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng ( kể cả máy vi tính ) không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ) ;
– Cung cấp vải, đồng phục và những thứ tương quan bởi hiệu giặt là được phân vào nhóm 96200 ( Giặt là, làm sạch những loại sản phẩm dệt và lông thú ) .

773 – 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Nhóm này gồm :
– Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm người tinh chỉnh và điều khiển ;
– Cho thuê máy móc và thiết bị kiến thiết xây dựng và kỹ thuật gia dụng không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ;
– Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ;
– Cho thuê máy móc, thiết bị và vật dụng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như sản phẩm & hàng hóa trong kinh doanh thương mại .
Loại trừ :
– Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp kèm người tinh chỉnh và điều khiển được phân vào nhóm 01610 ( Hoạt động dịch vụ trồng trọt ), 02400 ( Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp ) ;
– Cho thuê máy móc và thiết bị thiết kế xây dựng và kỹ thuật gia dụng kèm người điều khiển và tinh chỉnh được phân vào ngành 43 ( Hoạt động thiết kế xây dựng chuyên được dùng ) ;
– Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ đường không có kèm người tinh chỉnh và điều khiển được phân vào ngành 51 ( Vận tải hàng không ) ;
– Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ đường thủy có kèm người điều khiển và tinh chỉnh được phân vào ngành 50 ( Vận tải đường thủy ) ;
– Cho thuê kinh tế tài chính được phân vào nhóm 64190 ( Hoạt động trung gian tiền tệ khác ) ;