Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Khi sử dụng mục lục ngân sách nhà nước theo loại, khoản cần lưu ý những nội dung gì?

Những nội dung cần quan tâm khi sử dụng mục lục ngân sách nhà nước theo loại, khoản được lao lý tại Mục III Công văn 7078 / BTC-KBNN năm 2017 hướng dẫn thực thi 1 số ít nội dung của Mục lục giá thành nhà nước do Bộ Tài chính phát hành như sau :
1. Loại 010 “ Quốc phòng ”
– Các Khoản trong Loại 010 “ Quốc phòng ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán những khoản chi góp vốn đầu tư và liên tục được sắp xếp dự trù trong nghành nghề dịch vụ quốc phòng cho những hoạt động giải trí về quốc phòng, cơ yếu của đơn vị chức năng chuyên trách TW và địa phương theo phân cấp ( TW, tỉnh, huyện, xã ) .

– Các khoản chi công tác dân quân tự vệ của các cơ quan, đơn vị ngoài lực lượng chuyên trách của trung ương và địa phương được phản ánh trong từng lĩnh vực hoạt động tương ứng của từng cơ quan, đơn vị; không hạch toán vào Loại 010 “Quốc phòng”.

2. Loại 040 “ An ninh và trật tự bảo đảm an toàn xã hội ”
– Các Khoản trong Loại 040 “ An ninh và trật tự bảo đảm an toàn xã hội ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán những khoản chi góp vốn đầu tư và liên tục được sắp xếp dự trù trong nghành bảo mật an ninh và trật tự bảo đảm an toàn xã hội cho những hoạt động giải trí về bảo mật an ninh và trật tự bảo đảm an toàn xã hội của đơn vị chức năng chuyên trách TW và địa phương theo phân cấp ( TW, tỉnh, huyện, xã ) .
– Chi công tác làm việc bảo mật an ninh và trật tự bảo đảm an toàn xã hội tại những cơ quan, đơn vị chức năng ngoài lực lượng chuyên trách của TW và địa phương được phản ánh trong từng nghành hoạt động giải trí tương ứng của cơ quan, đơn vị chức năng ; không hạch toán vào Loại 040 “ An ninh và trật tự bảo đảm an toàn xã hội ” .
3. Loại 070 “ Giáo dục đào tạo – huấn luyện và đào tạo và dạy nghề ”
– Các Khoản trong Loại 070 “ Giáo dục đào tạo – huấn luyện và đào tạo và dạy nghề ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán những khoản chi góp vốn đầu tư và tiếp tục cho những hoạt động giải trí giáo dục – giảng dạy và dạy nghề .
– Trường hợp cơ sở giáo dục có nhiều cấp giáo dục gắn với nhiều Khoản mà không tách riêng được từng hoạt động giải trí theo từng Khoản thì hạch toán vào Khoản chiếm tỷ trọng chi ngân sách lớn nhất. Việc xác lập mã Khoản như sau : Cơ sở giáo dục mới xây dựng thì tính theo tỷ suất khi mới xây dựng ; trường hợp đã xây dựng từ năm 2017 về trước thì tính theo dự trù năm hiện hành ; mã Khoản được xác lập theo nguyên tắc trên sử dụng trong suốt quy trình hoạt động giải trí của cơ sở giáo dục “ ghép ” những cấp học. Ví dụ :
+ Trường khuyết tật có những cấp giáo dục là tiểu học và trung học cơ sở, mà không tách riêng chi cho từng hoạt động giải trí cho từng cấp, trong đó giáo dục tiểu học chiếm tỷ trọng lớn hơn thì hạch toán theo Khoản 072 – Giáo dục đào tạo tiểu học .
– Khoản 075 “ Giáo dục đào tạo nghề nghiệp – giáo dục liên tục ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán những khoản chi cho những hoạt động giải trí gồm có : Giáo dục đào tạo nghề nghiệp, giáo dục tiếp tục trong những TT giáo dục nghề nghiệp – giáo dục liên tục .
– Khoản 084 “ Đào tạo ngoài nước ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán những khoản chi cho đối tượng người dùng trong nước được hưởng theo chính sách huấn luyện và đào tạo dài hạn tại quốc tế được NSNN đài thọ. Đối với đào tạo và giảng dạy thời gian ngắn quốc tế trong những chương trình giảng dạy lại, tu dưỡng nhiệm vụ, phản ánh, hạch toán vào Khoản 085 “ Đào tạo lại, tu dưỡng nhiệm vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức ( gồm cả đào tạo và giảng dạy thời gian ngắn quốc tế ) ” .
4. Loại 100 “ Khoa học và Công nghệ ”
– Các Khoản trong Loại 100 “ Khoa học và Công nghệ ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán những khoản chi góp vốn đầu tư và liên tục được sắp xếp từ dự trù ngân sách thuộc nghành chi khoa học và công nghệ tiên tiến. Trường hợp những dự án Bất Động Sản, đề tài điều tra và nghiên cứu được sắp xếp từ dự trù những nghành khác như : Quản lý hành chính, những hoạt động giải trí kinh tế, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, …, sắp xếp từ dự trù của nghành nghề dịch vụ nào, thì hạch toán vào nghành nghề dịch vụ đó ; không hạch toán vào Loại, Khoản của nghành nghề dịch vụ chi khoa học và công nghệ tiên tiến .
– Khi sắp xếp chi ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến ở địa phương từ nghành nghề dịch vụ Khoa học công nghệ tiên tiến theo chính sách, thì hạch toán theo Loại Khoa học và Công nghệ .
5. Loại 130 “ Y tế, dân số và mái ấm gia đình ”
– Các Khoản trong Loại 130 “ Y tế, dân số và mái ấm gia đình ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi góp vốn đầu tư và liên tục cho những hoạt động giải trí y tế dự trữ, khám bệnh, chữa bệnh, tương hỗ kinh phí đầu tư mua thẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng người tiêu dùng do NSNN mua hoặc tương hỗ mua thẻ bảo hiểm y tế theo lao lý của Luật Bảo hiểm y tế và chi vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế khác, dân số và mái ấm gia đình .
– Khoản 132 “ Khám bệnh, chữa bệnh ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán những khoản chi cho những hoạt động giải trí của bệnh viện, trạm xá, những phòng khám, chỉnh hình, phục sinh công dụng và điều dưỡng thuộc ngành y tế .
Các khoản chi của cơ sở phục sinh tính năng và điều dưỡng thuộc nghành bảo vệ xã hội hạch toán vào Khoản tương ứng thuộc Loại 370 “ Bảo đảm xã hội ” .
– Khoản 133 “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư mua thẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng người dùng chủ trương ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán những khoản kinh phí đầu tư tương hỗ mua thẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng người tiêu dùng chủ trương : Người nghèo, người cận nghèo ; trẻ nhỏ dưới 6 tuổi ; học viên, sinh viên ; người có công với cách mạng ; người nghỉ hưu ; đối tượng người dùng bảo trợ xã hội ; trợ cấp bảo hiểm xã hội do NSNN bảo vệ ; thân nhân của người hiện đang ship hàng trong lực lượng vũ trang ; …
6. Loại 250 “ Bảo vệ môi trường tự nhiên ”
– Các Khoản trong loại 250 “ Bảo vệ môi trường tự nhiên ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi góp vốn đầu tư và liên tục cho những hoạt động giải trí tìm hiểu, quan trắc và nghiên cứu và phân tích môi trường tự nhiên ; giải quyết và xử lý chất thải rắn, lỏng, khí ; bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học ; ứng phó với đổi khác khí hậu ; bảo vệ môi trường tự nhiên khác ; không gồm có tìm hiểu, quan trắc về tài nguyên, khí tượng thủy văn .
– Trường hợp hoạt động giải trí gắn với nhiều Khoản thì hạch toán vào Khoản chiếm tỷ trọng chi ngân sách lớn nhất .
– Các hoạt động giải trí sắp xếp dự trù nghành nghề dịch vụ bảo vệ môi trường tự nhiên thì hạch toán ở nghành bảo vệ thiên nhiên và môi trường, không hạch toán ở nghành những hoạt động giải trí kinh tế .
7. Loại 280 “ Các hoạt động giải trí kinh tế ”
– Các Khoản trong Loại 280 “ Các hoạt động giải trí kinh tế ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi góp vốn đầu tư và liên tục cho những hoạt động giải trí nhằm mục đích Giao hàng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thương mại thuộc những ngành kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy hải sản, công thương, giao thông vận tải vận tải đường bộ, công nghệ thông tin, du lịch, hoạt động giải trí dự trữ vương quốc ( không gồm có chi mua hàng dự trữ vương quốc ), tài nguyên, khí tượng thủy văn và những hoạt động giải trí kinh tế khác .
– Các hoạt động giải trí trong từng Khoản ; những trách nhiệm chi, dự án Bất Động Sản ship hàng cho hoạt động giải trí nào thì hạch toán vào Khoản đó .
– Khoản 311 “ Cấp, thoát nước ” không gồm có những khoản chi về thu gom, giải quyết và xử lý nước thải ( những khoản chi này phản ánh vào Khoản 262 “ Xử lý chất thải lỏng ” ) .
– Khoản 314 “ Công nghệ thông tin ” được sử dụng để phản ánh những khoản chi được phân chia, giao dự trù trực tiếp cho nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin .
Dự toán sắp xếp trong những nghành khác ( như giáo dục, y tế, quản trị hành chính ) để góp vốn đầu tư hoặc mua loại sản phẩm của nghành công nghệ thông tin ship hàng hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng mình, thì dự trù sắp xếp nghành, Khoản nào thì hạch toán nghành nghề dịch vụ, Khoản đó và khi góp vốn đầu tư, shopping gì, thì hạch toán vào Mục, Tiểu mục đó .
Ví dụ :

+ Trường học mua máy tính phục vụ công tác chuyên môn thì hạch toán theo Khoản tương ứng thuộc Loại 070 (Giáo dục – đào tạo và dạy nghề); Tiểu mục 6956 – “Các thiết bị công nghệ thông tin” của Mục 6950 “Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn”.

+ Dự án ứng dụng công nghệ thông tin Giao hàng quản trị nhà nước thì hạch toán vào Khoản tương ứng của Loại 340 ( Hoạt động của những cơ quan quản trị nhà nước, Đảng, đoàn thể ) .
– Khoản 331 “ Hoạt động dự trữ vương quốc ” được sử dụng để phản ánh những khoản chi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản của dự trữ vương quốc và chi nhiệm vụ dự trữ vương quốc, không gồm có những khoản chi ship hàng quản trị nhà nước và chi mua hàng dự trữ vương quốc .
– Khoản 332 “ Các hoạt động giải trí tìm hiểu, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong những nghành kinh tế, xã hội, nhân văn ” dùng để phản ánh những hoạt động giải trí tìm hiểu, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong những nghành kinh tế, xã hội, nhân văn ; không gồm có tìm hiểu, quan trắc môi trường tự nhiên ; không gồm có những hoạt động giải trí thẩm tra, thăm dò, khảo sát, quy hoạch, tư vấn cho hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng đã được hạch toán vào khoản tương ứng của Loại 280 .
8. Loại 340 “ Hoạt động của những cơ quan quản trị nhà nước, Đảng, Đoàn thể ”
– Các khoản trong Loại 340 “ Hoạt động của những cơ quan quản trị nhà nước, Đảng, Đoàn thể ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi góp vốn đầu tư và liên tục cho những hoạt động giải trí của những cơ quan quản trị nhà nước ; hoạt động giải trí của Đảng Cộng sản Việt Nam ; hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; tương hỗ hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai nghề nghiệp theo pháp luật ; những hoạt động giải trí quản trị nhà nước khác .
– Khoản 341 “ Quản lý nhà nước ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi cho những hoạt động giải trí của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Kiểm toán nhà nước. Riêng quản trị nhà nước của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được hạch toán theo dự trù Quốc hội quyết định hành động .
– Khoản 361 “ Hoạt động của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Nước Ta, Hội Cựu chiến binh Nước Ta, Hội Nông dân Nước Ta, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Nước Ta .
– Khoản 362 “ Hỗ trợ những những tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi cho những hoạt động giải trí của hàng loạt những tổ chức triển khai xã hội, đoàn thể được nhà nước giao trách nhiệm, được NSNN tương hỗ kinh phí đầu tư .
– Khoản 368 “ Hoạt động khác ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán những khoản chi bồi thường cho người bị oan sai, đóng niêm liễn cho những tổ chức triển khai quốc tế .
9. Loại 370 “ Bảo đảm xã hội ”
– Các Khoản trong Loại 370 “ Bảo đảm xã hội ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi góp vốn đầu tư và liên tục cho những hoạt động giải trí nhằm mục đích bảo vệ xã hội và thực thi những chủ trương về bảo vệ xã hội gồm có : chủ trương và hoạt động giải trí người có công với cách mạng ; hoạt động giải trí bảo vệ và chăm nom trẻ nhỏ ; lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng người dùng do NSNN chi trả ; chủ trương và hoạt động giải trí so với những đối tượng người dùng bảo trợ xã hội khác và những đối tượng người dùng khác. Không gồm có : Chi ngân sách cho hoạt động giải trí quản trị nhà nước tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội ; chi ngân sách cho hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy ; chi ngân sách cho hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học về nghành nghề dịch vụ bảo vệ xã hội .
– Các khoản chi mua bảo hiểm y tế hạch toán vào Khoản tương ứng trong Loại 130 “ Y tế, dân số và mái ấm gia đình ”, không hạch toán vào Khoản của Loại 370 “ Bảo đảm xã hội ” .
– Khoản 371 “ Chính sách và hoạt động giải trí Giao hàng người có công với cách mạng ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi những hoạt động giải trí triển khai công tác làm việc chủ trương khuyến mại so với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh khuyễn mãi thêm người có công với cách mạng và những văn bản hướng dẫn Pháp lệnh và chi hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng nuôi dưỡng, chăm nom, điều dưỡng thương bệnh binh và người có công .
– Khoản 372 “ Hoạt động bảo vệ và chăm nom trẻ nhỏ ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi những hoạt động giải trí bảo vệ và chăm nom trẻ nhỏ. Không gồm có những hoạt động giải trí chăm nom về giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống, thể thao, … đã hạch toán vào những Loại, Khoản tương ứng .
– Khoản 374 “ Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng người dùng do NSNN chi trả. Không gồm có : Chính sách so với những đối tượng người tiêu dùng đã phản ánh ở Khoản 371, 372, 398 .
– Khoản 398 “ Chính sách và hoạt động giải trí ship hàng những đối tượng người dùng bảo trợ xã hội và những đối tượng người tiêu dùng khác ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi những hoạt động giải trí triển khai những chủ trương trợ giúp xã hội so với đối tượng người tiêu dùng bảo trợ xã hội ( người cao tuổi, trẻ nhỏ, người khuyết tật, đối tượng người tiêu dùng cần sự bảo vệ khẩn cấp, mái ấm gia đình, cá thể nhận nuôi đối tượng người dùng bảo trợ xã hội, những đối tượng người dùng bảo trợ xã hội khác theo pháp luật ) ; chủ trương so với những đối tượng người tiêu dùng khác theo lao lý ; chi tiền ăn, sinh hoạt phí, trợ cấp cho đối tượng người tiêu dùng ; chi hoạt động giải trí và góp vốn đầu tư những cơ sở nuôi dưỡng đối tượng người tiêu dùng theo lao lý, cơ sở chỉnh hình hồi sinh tính năng thuộc ngành Lao động – Thương binh – Xã hội quản trị ( không hạch toán vào Khoản 132 ). Không gồm có : Chính sách so với những đối tượng người tiêu dùng đã phản ánh ở Khoản 371, 372, 374 nêu trên .
10. Loại 400 “ Tài chính và khác ”
– Các Khoản trong Loại 400 “ Tài chính và khác ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán những nội dung chi không cụ thể theo nghành nghề dịch vụ, như : Trả nợ lãi ; phí và chi khác tiền vay ; viện trợ ; chi dự trữ vương quốc ; cho vay theo chủ trương Nhà nước theo pháp luật ; góp vốn đầu tư và tương hỗ doanh nghiệp theo chính sách pháp luật ; những khoản góp vốn đầu tư tăng trưởng khác theo chính sách pháp luật ; vay và trả nợ gốc ; bổ sung quỹ dự trữ kinh tế tài chính, tương hỗ những đơn vị chức năng cấp trên đóng trên địa phận và những khoản chi khác ngân sách ( chi hoàn trả khoản thu nộp nhầm, nộp thừa, những khoản chi chưa phân loại vào những nghành nghề dịch vụ nêu trên ) .
– Khoản 403 “ Chi dự trữ vương quốc ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi mua hàng dự trữ vương quốc .
Các khoản chi hoạt động giải trí dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc và chi cho góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản cho những cơ sở dự trữ vương quốc hạch toán vào Khoản 331 “ Hoạt động dự trữ vương quốc ” của Loại 280 “ Các hoạt động giải trí kinh tế ”, không hạch toán vào Khoản này .
– Khoản 404 “ Cho vay theo chủ trương Nhà nước theo lao lý ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi cho vay theo chủ trương Nhà nước theo pháp luật ( gồm có cả khoản chi về chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ trợ nguồn vốn cho vay so với người nghèo và những đối tượng người dùng chủ trương khác ) .
11. Loại 430 “ Chuyển giao, chuyển nguồn ”
– Các khoản trong Loại 430 “ Chuyển giao, chuyển nguồn ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán chi những khoản chuyển giao những cấp và chuyển sang năm sau như bổ trợ cân đối cho ngân sách cấp dưới, bổ trợ có tiềm năng cho ngân sách cấp dưới, nộp ngân sách cấp trên, chuyển nguồn sang năm sau, tương hỗ địa phương khác theo lao lý, dự trữ ngân sách và trách nhiệm hoàn thuế GTGT theo Luật GTGT .
– Khoản 435 “ Hỗ trợ địa phương khác ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán khoản tương hỗ ngân sách của địa phương này cho địa phương khác theo lao lý .
– Khoản 436 “ Nguồn triển khai chủ trương tiền lương ” dùng để hạch toán dự trù Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định hành động cho nguồn kinh phí đầu tư cung ứng nhu yếu tiền lương tăng thêm khi tăng lương cơ sở .
Khi phân chia dự trù từ nguồn kinh phí đầu tư này vào từng nghành cho những cơ quan, đơn vị chức năng và cấp dưới thì hạch toán vào nghành chi tương ứng đó .
– Khoản 437 “ Dự phòng ngân sách ” chỉ dùng để hạch toán dự trù dự trữ ngân sách được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định hành động .

Khi phân bổ dự toán từ dự phòng ngân sách, phân bổ vào các lĩnh vực chi thì hạch toán vào lĩnh vực chi tương ứng đó.

– Khoản 438 “ Hoàn thuế giá trị ngày càng tăng ” được sử dụng để phản ánh, hạch toán dự trù, chi hoàn thuế GTGT theo Luật Thuế GTGT .
Trên đây là nội dung pháp luật về những nội dung cần chú ý quan tâm khi sử dụng mục lục ngân sách nhà nước theo loại, khoản. Để hiểu rõ hơn về yếu tố này bạn nên tìm hiểu thêm thêm tại Công văn 7078 / BTC-KBNN năm 2017 .
Trân trọng !

Tin liên quan

Ngành Quản trị Kinh doanh: Học gì? Học ở đâu? Cơ hội nghề nghiệp thế nào?

khoikte

Quản trị kinh doanh có thi khối C03

khoikte

Học Marketing Thi Khối Nào? Học Marketing Mà Không Xét Tổ Hợp Môn Được Không?

khoikte

Ngành kiểm toán nên học trường nào ở Hà Nội?

khoikte

Marketing thi khối nào? Marketing nên học trường nào là tốt nhất?

khoikte

Top 12 Các Trường đào tạo ngành quản trị kinh doanh TPHCM

khoikte

Leave a Comment