Khối ngành Kinh tế

Tra cứu mã ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm mới nhất

Theo lao lý pháp lý lúc bấy giờ thì ngành hoạt động giải trí kinh tế tài chính, ngân hàng và bảo hiểm gồm có : hoạt động giải trí dịch vụ kinh tế tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tái bảo hiểm, bảo hiểm xã hội và những hoạt động giải trí tựa như như trung gian kinh tế tài chính và những hoạt động giải trí tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính khác. Ngành này cũng gồm có hoạt động giải trí nắm giữ gia tài như : Hoạt động của những công ty nắm giữ gia tài, hoạt động giải trí quỹ tín thác và những công cụ kinh tế tài chính khác .
Trong ngành hoạt động giải trí kinh tế tài chính, ngân hàng và bảo hiểm sẽ gồm có những hoạt động giải trí khác nhau, được phân cấp đơn cử và tương ứng với những hoạt động giải trí đó sẽ có những mã ngành khác nhau theo lao lý tại Phụ lục I và Phụ lục II phát hành kèm theo Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg. Cụ thể như sau :

64: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH (TRỪ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI)

Ngành này gồm : Hoạt động ngân hàng và hoạt động giải trí dịch vụ kinh tế tài chính khác .
Loại trừ :
– Hoạt động bảo hiểm xã hội được phân vào nhóm ( Bảo hiểm xã hội ) ;
– Bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 ( Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc ) .

641: Hoạt động trung gian tiền tệ

Nhóm này gồm :
– Hoạt động của ngân hàng TW về thiết kế xây dựng những chủ trương tiền tệ, phát hành tiền, quản trị hoạt động giải trí ngoại hối, trấn áp dự trữ ngoại hối nhà nước, thanh tra hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai ngân hàng … ;
– Hoạt động của những đơn vị chức năng pháp nhân thường trú về nghành nghề dịch vụ ngân hàng ; trong đó chịu nợ trong thông tin tài khoản của mình để có được gia tài tiền tệ nhằm mục đích tham gia vào những hoạt động giải trí tiền tệ của thị trường. Bản chất hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng này là chuyển vốn của người cho vay sang người đi vay bằng cách thu nhận những nguồn vốn từ người cho vay để quy đổi hoặc sắp xếp lại theo cách tương thích với nhu yếu của người vay .

6411 – 64110: Hoạt động ngân hàng trung ương

Nhóm này gồm : Hoạt động của ngân hàng TW như :
– Phát hành tiền ;
– Ngân hàng của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( nhận tiền gửi để thực thi thanh toán giao dịch bù trừ giữa những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ; tái cấp vốn cho những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhằm mục đích đáp ứng tín dụng thanh toán thời gian ngắn và phương tiện đi lại giao dịch thanh toán cho nền kinh tế ) ;
– Quản lý hoạt động giải trí ngoại hối và trấn áp dự trữ ngoại hối nhà nước ;
– Thanh tra hoạt động giải trí ngân hàng ;
– Ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho nhà nước .

6419 – 64190: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Nhóm này gồm : Hoạt động của những doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của luật, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và những pháp luật khác của pháp lý để kinh doanh thương mại tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng thanh toán, đáp ứng những dịch vụ thanh toán giao dịch ( trừ hoạt động giải trí cho thuê kinh tế tài chính ). Hoạt động của nhóm này gồm có hoạt động giải trí của ngân hàng thương mại, ngân hàng tăng trưởng, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chủ trương, ngân hàng hợp tác, công ty kinh tế tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, công ty dịch vụ tiết kiệm chi phí bưu điện, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính hợp tác phi doanh thu, …
Nhóm này cũng gồm :
– Hoạt động của ngân hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí bưu điện và chuyển tiền bưu điện ;
– Các tổ chức triển khai chuyên cấp tín dụng thanh toán cho mua nhà nhưng cũng nhận tiền gửi .
– Hoạt động của tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .
Loại trừ :
– Các tổ chức triển khai chuyên cấp tín dụng thanh toán cho mua nhà nhưng không nhận tiền gửi được phân vào nhóm 64920 ( Hoạt động cấp tín dụng thanh toán khác ) ;
– Các hoạt động giải trí thanh toán giao dịch và thanh toán giao dịch bằng thẻ tín dụng thanh toán được phân vào nhóm 66190 ( Hoạt động tương hỗ dịch vụ kinh tế tài chính chưa được phân vào đâu ) .

642 – 6420 – 64200: Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

Nhóm này gồm : Hoạt động của những tổ chức triển khai nắm giữ gia tài Có của nhóm những công ty phụ thuộc vào và hoạt động giải trí chính của những tổ chức triển khai này là quản trị nhóm đó. Các tổ chức triển khai này không cung ứng bất kể dịch vụ nào khác cho những đơn vị chức năng mà nó góp CP, không quản lý và điều hành và quản trị những tổ chức triển khai khác .
Loại trừ : Hoạt động quản trị, kế hoạch kế hoạch và ra quyết định hành động của công ty, xí nghiệp sản xuất được phân vào nhóm 70100 ( Hoạt động của trụ sở văn phòng ) .

643 – 6430 – 64300: Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

Nhóm này gồm : Hoạt động của những đơn vị chức năng pháp nhân được xây dựng để góp chung sàn chứng khoán và những gia tài kinh tế tài chính khác, là đại diện thay mặt cho những cổ đông hay những người hưởng lợi nhưng không tham gia quản trị. Các đơn vị chức năng này thu lãi, cổ tức và những thu nhập từ gia tài khác, nhưng có ít hoặc không có nhân viên cấp dưới và cũng không có thu nhập từ việc bán dịch vụ .
Loại trừ :
– Hoạt động quỹ và quỹ tín thác có lệch giá từ bán sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ được phân vào những nhóm tương ứng trong Hệ thống ngành kinh tế ;
– Hoạt động của công ty nắm giữ gia tài được phân vào nhóm 64200 ( Hoạt động công ty nắm giữ gia tài ) ;
– Bảo hiểm xã hội được phân vào nhóm 65300 ( Bảo hiểm xã hội ) ;
– Quản lý những quỹ được phân vào nhóm 66300 ( Hoạt động quản trị quỹ ) .

649: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Nhóm này gồm : Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính trừ những tổ chức triển khai được quản trị bởi những thể chế tiền tệ .
Loại trừ : Bảo hiểm và trợ cấp hưu trí được phân vào ngành 65 ( Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội trừ bảo vệ xã hội bắt buộc ) .

6491 – 64910: Hoạt động cho thuê tài chính

Nhóm này gồm : Hoạt động tín dụng thanh toán trung và dài hạn trải qua cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại luân chuyển và những động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại luân chuyển và những động sản khác theo nhu yếu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu so với gia tài cho thuê. Bên thuê sử dụng gia tài thuê và thanh toán giao dịch tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận hợp tác .
Loại trừ : Hoạt động cho thuê quản lý và vận hành được phân vào ngành 77 ( Cho thuê máy móc, thiết bị ( không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ) ; cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ; cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính ), tương ứng với loại sản phẩm & hàng hóa cho thuê .

6492 – 64920: Hoạt động cấp tín dụng khác

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí dịch vụ kinh tế tài chính đa phần tương quan đến việc hình thành những khoản cho vay của những thể chế không tương quan đến những trung gian tiền tệ ( như thể những công ty góp vốn đầu tư vốn mạo hiểm, những ngân hàng chuyên doanh, những câu lạc bộ góp vốn đầu tư ). Các tổ chức triển khai này cung ứng những dịch vụ sau đây :
– Cấp tín dụng thanh toán tiêu dùng ;
– Tài trợ thương mại quốc tế ;
– Cấp kinh tế tài chính dài hạn bởi những ngân hàng chuyên doanh ;
– Cho vay tiền ngoài mạng lưới hệ thống ngân hàng ;
– Cấp tín dụng thanh toán cho mua nhà do những tổ chức triển khai không nhận tiền gửi triển khai ;
– Thương Mại Dịch Vụ cầm đồ .
Loại trừ :
– Hoạt động cấp tín dụng thanh toán cho mua nhà của những tổ chức triển khai chuyên doanh nhưng cũng nhận tiền gửi được phân vào nhóm 64190 ( Hoạt động trung gian tiền tệ khác ) ;
– Hoạt động cho thuê quản lý và vận hành được phân vào ngành 77 ( Cho thuê máy móc, thiết bị ( không kèm người điều khiển và tinh chỉnh ) ; cho thuê vật dụng cá thể và mái ấm gia đình ; cho thuê gia tài vô hình dung phi kinh tế tài chính ) tùy vào loại sản phẩm & hàng hóa được thuê .

6499 – 64990: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Nhóm này gồm : Các trung gian kinh tế tài chính đa phần khác phân phối ngân quỹ trừ cho vay, gồm có những hoạt động giải trí sau đây :
– Hoạt động bao thanh toán giao dịch ;
– Viết những thỏa thuận hợp tác trao đổi, lựa chọn và ràng buộc khác ;
– Hoạt động của những công ty thanh toán giao dịch …
Loại trừ :
– Cho thuê kinh tế tài chính được phân vào nhóm 64910 ( Hoạt động cho thuê kinh tế tài chính ) ;
– Buôn bán sàn chứng khoán thay mặt đại diện người khác được phân vào nhóm 66120 ( Môi giới hợp đồng sản phẩm & hàng hóa và sàn chứng khoán ) ;
– Buôn bán, thuê mua và vay mượn bất động sản được phân vào ngành 68 ( Hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản ) ;
– Thu thập hối phiếu mà không mua hàng loạt nợ được phân vào nhóm 82910 ( Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ giao dịch thanh toán, tín dụng thanh toán ) ;

– Hoạt động trợ cấp bởi các tổ chức thành viên được phân vào nhóm 94990 (Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu).

65 : BẢO HIỂM, TÁI BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ( TRỪ BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC )
Ngành này gồm :
– Hoạt động về thu mua bảo hiểm và trả bảo hiểm hàng năm cho người mua, những chủ trương bảo hiểm và phí bảo hiểm nhằm mục đích tạo nên một khoản góp vốn đầu tư gia tài kinh tế tài chính được sử dụng để ứng phó với những rủi ro đáng tiếc trong tương lai ;
– Chi trả bảo hiểm trực tiếp và tái bảo hiểm .

651: Bảo hiểm

Nhóm này gồm : Hoạt động về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe thể chất và tái bảo hiểm nhân thọ có hoặc không có yếu tố tiết kiệm ngân sách và chi phí .
Nhóm này cũng gồm : Hoạt động của những đơn vị chức năng pháp nhân ( quỹ, kế hoạch hoặc chương trình ) được lập ra để phân phối quyền lợi thu nhập hưu trí bảo vệ cho người lao động hoặc những thành viên .

6511 – 65110: Bảo hiểm nhân thọ

Nhóm này gồm : Nhận tiền đóng và chi trả bảo hiểm hàng năm và những chủ trương của bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp ( có hoặc không có yếu tố tiết kiệm ngân sách và chi phí ) .

6512-65120: Bảo hiểm phi nhân thọ

Nhóm này gồm : Việc cung ứng những dịch vụ bảo hiểm khác trừ bảo hiểm nhân thọ như : bảo hiểm gia tài và bảo hiểm thiệt hại ; bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa luân chuyển đường đi bộ, đường thủy, đường thủy trong nước, đường tàu và đường hàng không ; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh thương mại ; bảo hiểm nông nghiệp …

6513: Bảo hiểm sức khỏe

65131 : Bảo hiểm y tế
Nhóm này gồm : Nhận tiền đóng bảo hiểm của người mua về khám chữa bệnh, chi trả những dịch vụ y tế và thuốc men cho người đóng bảo hiểm y tế được thực thi tại những cơ sở khám chữa bệnh lao lý cho những người đóng bảo hiểm y tế đến khám và chữa bệnh .
65139 : Bảo hiểm sức khỏe thể chất khác
Nhóm này gồm : Nhận tiền đóng bảo hiểm của người mua về tai nạn thương tâm con người, bảo hiểm chăm nom sức khỏe thể chất, chi trả cho người mua những thiệt hại về sức khỏe thể chất trong khoanh vùng phạm vi pháp luật .

652 – 6520 – 65200: Tái bảo hiểm

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí bảo hiểm toàn bộ hoặc một phần rủi ro đáng tiếc tích hợp với chủ trương bảo hiểm lần đầu được triển khai bởi một công ty bảo hiểm khác .

653 – 6530 – 65300: Bảo hiểm xã hội

Nhóm này gồm : Hoạt động của những đơn vị chức năng pháp nhân ( quỹ, kế hoạch hoặc chương trình ) được lập ra để cung ứng thu nhập hưu trí người lao động hoặc những thành viên .
Nhóm này cũng gồm : Lập kế hoạch hưu trí với những quyền lợi được xác lập, cũng như những kế hoạch cá thể mà những quyền lợi được xác lập trải qua sự góp phần của những thành viên như : kế hoạch mang lại quyền lợi cho người lao động ; kế hoạch, quỹ hưu trí và kế hoạch hưu trí .
Loại trừ :
– Quản lý quỹ hưu trí được phân vào nhóm 84300 ( Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc ) ;
– Kế hoạch bảo vệ xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 ( Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc ) .
66 : HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC
Ngành này gồm : Việc phân phối những dịch vụ có tương quan hoặc tương quan ngặt nghèo đến những trung gian kinh tế tài chính, nhưng bản thân nó không phải là trung gian kinh tế tài chính. Việc phân tổ chính của ngành này là theo mô hình thanh toán giao dịch kinh tế tài chính hoặc việc phân quỹ .

661: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

6611 – 66110: Quản lý thị trường tài chính

Nhóm này gồm : Việc tổ chức triển khai và giám sát thị trường kinh tế tài chính trừ việc giám sát của nhà nước, như : thanh toán giao dịch hợp đồng sản phẩm & hàng hóa ; thanh toán giao dịch hợp đồng sản phẩm & hàng hóa tương lai ; thanh toán giao dịch sàn chứng khoán ; thanh toán giao dịch CP ; thanh toán giao dịch lựa chọn sản phẩm & hàng hóa hoặc CP .

6612 – 66120: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

Nhóm này gồm :
– Giao dịch trong thị trường kinh tế tài chính đại diện thay mặt người khác ( môi giới CP ) và những hoạt động giải trí tương quan ;
– Môi giới sàn chứng khoán ;
– Môi giới hợp đồng sản phẩm & hàng hóa ;
– Hoạt động của cục thanh toán giao dịch …
Loại trừ : Giao dịch với thị trường bằng thông tin tài khoản riêng được phân vào nhóm 64990 ( Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác chưa được phân vào đâu ) .

6619-66190: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí trợ giúp cho trung gian kinh tế tài chính chưa được phân vào đâu :
– Các hoạt động giải trí thỏa thuận hợp tác và xử lý những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính, gồm có thanh toán giao dịch thẻ tín dụng thanh toán ;
– Hoạt động tư vấn góp vốn đầu tư ;
– Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp ngân hàng .
Nhóm này cũng gồm : Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng .
Loại trừ :
– Các hoạt động giải trí của đại lý bảo hiểm và môi giới được phân vào nhóm 66220 ( Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm ) ;
– Quản lý quỹ được phân vào nhóm 66300 ( Hoạt động quản trị quỹ ) .

662: Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

Nhóm này gồm : Hoạt động của những đại lý ( như môi giới ) trong việc bán hợp đồng bảo hiểm và tiền góp phần hàng năm hoặc phân phối những quyền lợi khác cho người lao động và những dịch vụ tương quan đến bảo hiểm, bảo hiểm xã hội như kiểm soát và điều chỉnh bồi thường thiệt hại và quản trị người bán bảo hiểm .

6621 – 66210: Đánh giá rủi ro và thiệt hại

Nhóm này gồm : Việc phân phối những dịch vụ quản trị bảo hiểm, như việc định giá và giao dịch thanh toán bồi thường bảo hiểm như :
– Định giá bồi thường bảo hiểm : kiểm soát và điều chỉnh bồi thường ; định giá rủi ro đáng tiếc ; nhìn nhận rủi ro đáng tiếc và thiệt hại ; kiểm soát và điều chỉnh mức trung bình và mất mát ;
– Thanh toán bồi thường bảo hiểm .
Loại trừ :
– Đánh giá bất động sản được phân vào nhóm 6820 ( Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản ; đấu giá quyền sử dụng đất ) ;
– Đánh giá cho những mục tiêu khác được phân vào nhóm 7490 ( Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu ) ;
– Hoạt động tìm hiểu được phân vào nhóm 80300 ( Dịch Vụ Thương Mại tìm hiểu ) .

6622 – 66220: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

Nhóm này gồm : Hoạt động của những đại lý và môi giới ( trung gian bảo hiểm ) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chủ trương bảo hiểm .

6629 – 66290: Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

Nhóm này gồm : Các hoạt động giải trí có tương quan hoặc tương quan ngặt nghèo đến bảo hiểm và trợ cấp hưu trí ( trừ trung gian kinh tế tài chính, kiểm soát và điều chỉnh bồi thường và hoạt động giải trí của những đại lý bảo hiểm ) : quản trị cứu hộ cứu nạn ; dịch vụ thống kê bảo hiểm .
Loại trừ : Hoạt động cứu hộ cứu nạn trên biển được phân vào nhóm 5222 ( Hoạt động dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường thủy trong nước ) .

663 – 6630 – 66300: Hoạt động quản lý quỹ

Nhóm này gồm : Hoạt động quản trị hạng mục và quỹ trên cơ sở phí và hợp đồng cho cá thể, doanh nghiệp hoặc loại khác như : quản trị quỹ hưu trí, quản trị quỹ tương hỗ, quản trị quỹ góp vốn đầu tư khác .
Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi so với yếu tố mà bạn đang vướng mắc .
Trân trọng !

Tin liên quan

Review ngành Kế toán – Kiểm toán Đại học Ngoại thương

khoikte

BÀI 3. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG (Có trắc nghiệm – đáp án)

khoikte

Trường Cao Đẳng Thương Mại Điện Tử Tốt Nhất Miền Bắc

khoikte

Một Số Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Chi Tiết Nhất

khoikte

Những quốc gia đào tạo ngành quản trị kinh doanh tốt nhất

khoikte

Học Quản trị Kinh doanh tại Trung Quốc

khoikte

Leave a Comment