Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam mới nhất | Luật Hùng Thắng

Quyết định số 27/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 06/7/2018 có hiệu lực từ ngày 15/8/2018 quy định chi tiết Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước. Quyết định phân Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam thành 5 cấp gồm: 21 Ngành cấp 1, 88 ngành cấp 2, 242 ngành cấp 3, 486 ngành cấp 4 và 734 ngành cấp 5. Mời quý vị tham khảo quyết định dưới đây để hiểu rõ hơn về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam hiện hành.

Tải Quyết định số 27/QĐ-TTg File Doc Tại Đây:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 27/2018 / QĐ-TTg Thành Phố Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
Căn cứ Luật tổ chức triển khai nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ;
Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm năm ngoái ;
Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
Thủ tướng nhà nước ban hành Quyết định Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta .

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này pháp luật cụ thể Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta gồm hạng mục ( Phụ lục I đính kèm ) và nội dung ( Phụ lục II đính kèm ) được sử dụng thống nhất trong hoạt động giải trí thống kê nhà nước .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng vận dụng của Quyết định này là cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể theo pháp luật của Luật thống kê năm ngoái .

Điều 3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục và nội dung

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta

  1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta gồm 5 cấp :

– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng vần âm lần lượt từ A đến U ;
– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành ; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng ;
– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành ; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng ;

– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành ; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng .

  1. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Nước Ta lý giải rõ những hoạt động giải trí kinh tế gồm những yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó :

– Bao gồm : Những hoạt động giải trí kinh tế được xác lập trong ngành kinh tế ;
– Loại trừ : Những hoạt động giải trí kinh tế không được xác lập trong ngành kinh tế nhưng thuộc những ngành kinh tế khác .

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 .
Quyết định số 10/2007 / QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng nhà nước về việc phát hành Hệ thống ngành kinh tế của Nước Ta hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực hiện hành .

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải phụ lục Quyết định số 27-2018 Tại Đây:

Tin liên quan

Danh sách các trường Đại học có ngành Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

khoikte

Luật kinh tế là gì? Học những gì? Ra trường làm công việc gì?

khoikte

Quản trị kinh doanh quốc tế tiếng anh là gì? Cơ hội nghề nghiệp?

khoikte

Năm 2022 điểm chuẩn ngành Quản trị Kinh doanh các trường như thế nào?

khoikte

Những điều bạn cần biết về ngành luật thương mại-Luật kinh tế

khoikte

Ngành thương mại điện tử học trường nào chất lượng nhất!

khoikte

Leave a Comment