Khối ngành Kinh tế

Ngành Marketing

1.1 Về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo và giảng dạy ngành marketing sẽ đạt những chuẩn đầu ra về kỹ năng và kiến thức như sau :

(1) Kiến thức chung

– Hiểu, giải thích và vận dụng được những kiến thức nguyên lý nền tảng và tư duy chiến lược về marketing;

Bạn đang đọc: Ngành Marketing

– Hiểu và lý giải được kỹ năng và kiến thức cơ bản về ICT và ứng dụng trong hoạt động giải trí marketing, kỹ năng và kiến thức tổng lực và update về xu thế số hóa trong marketing ;
– Hiểu và lý giải được đặc trưng của hoạt động giải trí marketing trong những ngữ cảnh đặc trưng như marketing dịch vụ, marketing so với người mua doanh nghiệp / tổ chức triển khai, markeing trong môi trường tự nhiên số ;
– Giải thích và vận dụng được một cách tương thích kỹ năng và kiến thức tương quan đến nghiên cứu và điều tra marketing vào thực tiễn nhằm mục đích Giao hàng cho những quyết định hành động marketing của doanh nghiệp ;
– Giải thích và vận dụng được những kiến thức và kỹ năng marketing tương quan đến đồng cảm và tiếp cận người mua, đặc biệt quan trọng là trong thiên nhiên và môi trường số ;
– Hiểu và lý giải được những tính năng và công cụ marketing hầu hết của doanh nghiệp ;
– Giải thích và vận dụng được một cách tương thích được những kiến thức và kỹ năng tương quan đến hoạch định, tổ chức triển khai, tiến hành và nhìn nhận hoạt động giải trí marketing trong thiên nhiên và môi trường marketing dịch chuyển và đang số hóa can đảm và mạnh mẽ .

(2) Kiến thức chuyên ngành

Chuyên ngành Internet Marketing

– Hiểu và lý giải những nghiên cứu và phân tích web và thực thi một dự án Bất Động Sản nghiên cứu và phân tích web hoàn hảo gồm những bước cơ bản sau : xác lập tiềm năng, thiết kế xây dựng KPIs, lập kế hoạch nghiên cứu và phân tích web, thu thập dữ liệu, giải quyết và xử lý tài liệu thành thông tin, lập báo cáo giải trình nghiên cứu và phân tích web Giao hàng cho hoạt động giải trí marketing ;
– Hiểu và vận dụng được những kỹ năng và kiến thức về hoạch định, tổ chức triển khai, và trấn áp những hoạt động giải trí marketing trải qua phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo xã hội ( social truyền thông ) hướng tới tối ưu hóa hoạt động giải trí marketing trong thiên nhiên và môi trường Internet ;
– Hiểu, lý giải và vận dụng được những kiến thức và kỹ năng cơ bản thiết yếu về tiến trình phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng và duy trì một website, phân phối thông tin ship hàng cho hoạt động giải trí nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận và tiến hành chỉnh sửa và biên tập web ship hàng cho hoạt động giải trí marketing của doanh nghiệp ;
– Hiểu và biết cách sử dụng những kỹ năng và kiến thức cơ bản về phong cách thiết kế và triển khai một dự án Bất Động Sản marketing tìm kiếm ( gồm có những việc làm : xác lập kế hoạch marketing tìm kiếm, phong cách thiết kế bản đề xuất kiến nghị, thiết lập chương trình marketing tìm kiếm, triển khai chương trình marketing tìm kiếm ) ;
– Áp dụng được một cách tổng hợp kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức thu được từ chuyên ngành Internet marketing nói riêng và trong chương trình đào tạo và giảng dạy ngành marketing nói chung trong việc tiến hành kế hoạch Internet marketing trong thực tiễn những doanh nghiệp .

Chuyên ngành Phân tích dữ liệu marketing số

– Hiểu và lý giải được vai trò của tài liệu, tài liệu số trong việc xu thế những hoạt động giải trí / kế hoạch marketing, cũng như hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chung của doanh nghiệp ;
– Hiểu, lý giải và ứng dụng được kiến thức và kỹ năng nâng cao về nghiên cứu và phân tích marketing ; về kế hoạch, giải pháp và những chiêu thức / công cụ nghiên cứu và phân tích tài liệu marketing trong môi trường tự nhiên số ;
– Hiểu, lý giải và vận dụng được kỹ năng và kiến thức, chiêu thức và công cụ tìm hiểu và khám phá tài liệu Giao hàng cho những quyết định hành động marketing trong thực tiễn những tổ chức triển khai / doanh nghiệp ;
– Hiểu và biết cách sử dụng tài liệu vào việc đưa ra những quyết định hành động marketing và xử lý những yếu tố kinh doanh thương mại nói chung của doanh nghiệp .

Chuyên ngành Truyền thông marketing

– Hiểu và lý giải được vai trò của những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo, kiến thiết xây dựng kế hoạch phương tiện đi lại truyền thông online và biết cách vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học một cách tương thích trong thực tiễn ;
– Hiểu và vận dụng được trong thực tiễn những kỹ năng và kiến thức cơ bản và thiết yếu tương quan đến quản trị hoạt động giải trí quan hệ công chúng ;
– Hiểu và vận dụng được trong thực tiễn những kiến thức và kỹ năng cơ bản và thiết yếu tương quan đến quản trị hoạt động giải trí marketing trực tiếp ;
– Hiểu và vận dụng được trong thực tiễn những kiến thức và kỹ năng cơ bản và thiết yếu tương quan đến quản trị hoạt động giải trí quảng cáo ;
– Áp dụng được một cách tổng hợp kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng thu được từ chuyên ngành truyền thông online marketing nói riêng và trong chương trình đào tạo và giảng dạy ngành marketing nói chung trong việc tiến hành kế hoạch tiếp thị quảng cáo marketing trong thực tiễn những doanh nghiệp .

1.2 Về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo và giảng dạy ngành marketing sẽ đạt những chuẩn đầu ra về kỹ năng và kiến thức như sau :

(1) Kỹ năng chuyên môn chung

– Vận dụng được kiến thức và kỹ năng trình độ thiết yếu tương quan đến điều tra và nghiên cứu marketing vào thực tiễn nhằm mục đích Giao hàng cho những quyết định hành động marketing của doanh nghiệp / tổ chức triển khai ;

– Vận dụng được một cách phù hợp tư duy phân tích và kỹ năng thấu hiểu, tiếp cận khách hàng;

– Vận dụng được những kỹ năng và kiến thức thiết yếu để tiến hành những giải pháp, công cụ digital marketing trong thực tiễn thiên nhiên và môi trường số của doanh nghiệp / tổ chức triển khai lúc bấy giờ ;
– Hiểu và vận dụng được những kiến thức và kỹ năng thiết yếu tương quan đến hoạch định, tổ chức triển khai và tiến hành hoạt động giải trí marketing trong môi trường tự nhiên số .

(2) Kỹ năng chuyên môn chuyên ngành

Chuyên ngành Internet Marketing

– Phát triển được kỹ năng và kiến thức tư duy nghiên cứu và phân tích và lập kế hoạch hoạt động giải trí Internet marketing ;
– Vận dụng được những kỹ năng và kiến thức thiết yếu để thực hành thực tế tiến hành hoạt động giải trí Internet marketing trong thực tiễn môi trường tự nhiên marketing của doanh nghiệp / tổ chức triển khai ;
– Vận dụng được những kỹ năng và kiến thức tác nghiệp cơ bản để thực hành thực tế những hoạt động tác nghiệp tương quan đến Internet marketing, bao hàm : nghiên cứu và phân tích web, marketing qua phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo xã hội, marketing qua công cụ tìm kiếm, chỉnh sửa và biên tập web .

Chuyên ngành Phân tích dữ liệu marketing số

– Phát triển kỹ năng và kiến thức tư duy nghiên cứu và phân tích, diễn giải và sử dụng tài liệu để xu thế những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và marketing, cũng như để vấn đáp những câu hỏi marketing mà những doanh nghiệp / tổ chức triển khai gặp phải ;
– Được trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để thực hành thực tế nghiên cứu và phân tích tài liệu marketing số ;
– Được trang bị những kỹ năng và kiến thức thiết yếu để diễn giải tài liệu và truyền đạt những hiểu biết thâm thúy về tối đa hóa giá trị kế hoạch của doanh nghiệp .

Chuyên ngành Truyền thông marketing

– Phát triển kỹ năng và kiến thức tư duy nghiên cứu và phân tích và lập kế hoạch tiếp thị quảng cáo marketing ;
– Được trang bị những kỹ năng và kiến thức thiết yếu để thực hành thực tế tiến hành hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo marketing trong thực tiễn ;
– Được trang bị những kỹ năng và kiến thức tác nghiệp cơ bản để thực hành thực tế một số ít công cụ tiếp thị quảng cáo marketing, bao hàm : marketing trực tiếp, quan hệ công chúng, quảng cáo, …

1.3 Về kỹ năng mềm

Ngoài những kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng trình độ, trong chương trình giảng dạy ngành marketing, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức và kỹ năng mềm để đạt được những chuẩn đầu ra như sau :
– Phát triển được tư duy mạng lưới hệ thống, tư duy logic và phát minh sáng tạo nhằm mục đích tương hỗ sinh viên hoàn toàn có thể vận dụng tốt những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức trình độ được học vào thực tiễn hoạt động giải trí marketing của doanh nghiệp ;
– Hiểu và vận dụng được kiến thức và kỹ năng và giải pháp thao tác khoa học và chuyên nghiệp ;
– Hiểu và vận dụng được kỹ năng và kiến thức thao tác hiệu suất cao trong nhóm ( đa ngành ), hội nhập được trong môi trường tự nhiên quốc tế ;
– Vận dụng được kiến thức và kỹ năng trình diễn, thuyết trình, tiếp xúc và những kỹ năng và kiến thức cá thể khác để xử lý tốt những việc làm trong thực tiễn hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai / doanh nghiệp .

1.4 Về ngoại ngữ

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Marketing sẽ :
– Đạt năng lượng tiếng Anh tương tự với trình độ B1 khung tham chiếu chung Châu Âu ( CEFR ) hay Bậc 3 theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta .
– Có năng lực sử dụng tiếng Anh tốt trong những hoạt động giải trí tương quan đến nghề nghiệp được đào tạo và giảng dạy .

1.5 Về Công nghệ thông tin

Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing sẽ đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định về Chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin do Bộ tin tức và Truyền thông phát hành. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp sẽ vận dụng được những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết yếu tương quan sử dụng máy tính, giải quyết và xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, máy và công cụ trình chiếu, cũng như sử dụng tốt Internet trong những hoạt động giải trí tương quan đến nghề nghiệp được đào tạo và giảng dạy

1.6 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành marketing của Học viện, sinh viên sẽ:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, có năng lực thao tác tập thể, thao tác theo nhóm, theo dự án Bất Động Sản, mê hồn khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lượng trình độ ;
– Hiểu biết về những giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những yếu tố đương đại trong marketing, hiểu rõ vai trò của những giải pháp marketing trong toàn cảnh kinh tế tài chính đầy dịch chuyển và số hóa can đảm và mạnh mẽ như lúc bấy giờ ;
– Ý thức được sự thiết yếu phải liên tục học tập nâng cao trình độ, có năng lượng trình độ và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời .

Tin liên quan

DANH MỤC MÃ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH – Đăng ký kinh doanh – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

khoikte

Kế toán Tiếng Anh là gì? – Từ vựng chuyên ngành Kế toán

khoikte

Tranh cãi quan điểm “Quản trị kinh doanh không dành cho con nhà nghèo”?

khoikte

Ngành Quản lý công nghiệp là gì? Cơ hội việc làm của ngành học này ra sao? – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoikte

Du học ngành Marketing 2019 | Khóa học, Top trường Đại học

khoikte

Mức lương trung bình của ngành Quản Trị Kinh Doanh

khoikte

Leave a Comment