Khối ngành Kinh tế

Ngành Quản trị kinh doanh

1.1. Kiến thức 

Kiến thức chung gồm:

( 1 ) Hiểu và vận dụng được kỹ năng và kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào học tập, nghiên cứu và điều tra và triển khai hoạt động giải trí nghề nghiệp ;

(2) Hiểu và vận dụng được kiến thức đại cương về khoa học xã hội và khoa học nhân văn vào học tập, nghiên cứu và thực hiện hoạt động nghề nghiệp; 

Bạn đang đọc: Ngành Quản trị kinh doanh

( 3 ) Phân tích và nhìn nhận được những kiến thức và kỹ năng thuộc nghành kinh tế tài chính và quản trị tương thích với ngành vào thực tiễn ( nguyên tắc cơ bản của kinh tế tài chính vi mô và vĩ mô, nguyên tắc hoạt động của thị trường, ứng dụng giải pháp định lượng vào tương hỗ ra quyết định hành động quản trị kinh doanh … ) ;
( 4 ) Phân tích và nhìn nhận được những kiến thức và kỹ năng thuộc nghành nhóm ngành quản trị kinh doanh để xử lý những yếu tố trình độ trong thực tiễn ( vận dụng những kỹ năng và kiến thức quản trị cơ bản để đề xuất kiến nghị những quyết định hành động vận hành doanh nghiệp, bảo vệ nguồn nhân lực của doanh nghiệp không thay đổi và tăng trưởng theo nhu yếu, tiến hành những hoạt động giải trí marketing tương thích với thị trường, nghiên cứu và phân tích tình hình kinh tế tài chính và những nguồn kêu gọi vốn, triển khai những hoạt động giải trí quản trị kinh tế tài chính cơ bản trong doanh nghiệp, tổng hợp những yếu tố thuộc thiên nhiên và môi trường để xác lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ) ;
( 5 ) Phân tích và nhìn nhận được chính sách quản lý và vận hành của một doanh nghiệp trong trong thực tiễn ( sơ đồ hóa quy mô tổ chức triển khai và những công dụng kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận những thành tố của quy mô kinh doanh, thiết kế xây dựng và tiến hành những dự án Bất Động Sản / kế hoạch kinh doanh ) .

Kiến thức theo chuyên ngành gồm:

(6.a) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

( 6. a. 1 ) Phân tích và nhìn nhận được tiến trình, giải pháp chung quản lý và vận hành hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp ;
( 6. a. 2 ) Hiểu và vận dụng được những kiến thức và kỹ năng về thay đổi phát minh sáng tạo, nghiên cứu và phân tích được cơ chế tạo ra hoặc ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, giải pháp quản trị để nâng cao hiệu suất cao và hiệu suất hoạt động giải trí của doanh nghiệp ;
( 6. a. 3 ) Hiểu và vận dụng được những nội dung về hoạch định, tổ chức triển khai và trấn áp hoạt động giải trí marketing của doanh nghiệp, tổng hợp và nhìn nhận được những quyết định hành động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường tiềm năng, xác định thị trường và sử dụng những công cụ marketing nhằm mục đích tác động ảnh hưởng vào thị trường ;
( 6. a. 4 ) Sáng tạo được kế hoạch khởi sự kinh doanh, kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp ;
( 6. a. 5 ) Hiểu và vận dụng được hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế .

(6.b) Chuyên ngành Thương mại điện tử (TMĐT)

( 6. b. 1 ) Phân tích và nhìn nhận được quy trình tiến độ và chiêu thức chung quản lý và vận hành hoạt động giải trí kinh doanh của một doanh nghiệp ;
( 6. b. 2 ) Hiểu và vận dụng được những góc nhìn pháp lý về TMĐT và An toàn thông tin trong hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp ;
( 6. b. 3 ) Phân tích và nhìn nhận được mạng lưới hệ thống TMĐT, phát minh sáng tạo được giải pháp tăng trưởng mạng lưới hệ thống TMĐT của doanh nghiệp ;
( 6. b. 4 ) Phân tích và nhìn nhận được hoạt động giải trí kinh doanh nhỏ trực tuyến trải qua website của doanh nghiệp, qua những sàn TMĐT hoặc qua những nền tảng mạng xã hội khác nhau ;
( 6. b. 5 ) Phân tích và nhìn nhận được mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch và giao dịch thanh toán điện tử với người mua và những nhà sản xuất ;
( 6. b. 6 ) Hiểu và vận dụng được mạng máy tính, những ứng dụng phổ cập về quản trị doanh nghiệp và những ứng dụng tác nghiệp TMĐT thông dụng ;

(6.c) Chuyên ngành Logistics 

( 6. c. 1 ) Phân tích và nhìn nhận được quy trình tiến độ, giải pháp chung quản lý và vận hành hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp ;
( 6. c. 2 ) Hiểu rõ những kim chỉ nan về logistics và quản trị chuỗi đáp ứng ; chớp lấy được khuynh hướng tăng trưởng logistics, Phân tích được những tác nhân ảnh hưởng tác động đến những quyết định hành động tương quan đến tổ chức triển khai, tiến hành những quyết định hành động quản trị logistics và quản trị chuỗi đáp ứng ở những tổ chức triển khai / doanh nghiệp ;
( 6. c. 3 ) Hiểu và vận dụng được những kiến thức và kỹ năng về giao nhận, luân chuyển sản phẩm & hàng hóa, những TT phân phối và vận tải đường bộ đa phương thức và thanh toán giao dịch quốc tế ;
( 6. c. 4 ) Hiểu và vận dụng những kỹ năng và kiến thức để thiết kế xây dựng kế hoạch, xác lập và quản trị dự trữ sản xuất và dự trữ bán hàng của doanh nghiệp ;
( 6. c. 5 ) Hiểu và vận dụng những kỹ năng và kiến thức về hoạt động giải trí mua hàng, quản trị người mua quản trị nguồn đáp ứng hàng ở những doanh nghiệp / tổ chức triển khai ;
( 6. c. 6 ) Hiểu và vận dụng những kỹ năng và kiến thức để tăng trưởng mạng lưới hệ thống logistics và chuỗi đáp ứng trong những mô hình doanh nghiệp .

(6.d) Chuyên ngành Quản trị Marketing

( 6. d. 1 ) Hiểu và vận dụng được những kỹ năng và kiến thức để hoạch định, tổ chức triển khai và trấn áp những hoạt động giải trí marketing như phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường tiềm năng, xác định thị trường và tiến hành những công cụ marketing nhằm mục đích ảnh hưởng tác động vào thị trường ;
( 6. d. 2 ) Hiểu và vận dụng được những hoạt động giải trí marketing trong thị trường công nghiệp / thị trường tổ chức triển khai ( B2B marketing ) ;
( 6. d. 3 ) Hiểu và vận dụng được chương trình điều tra và nghiên cứu marketing nhằm mục đích mục tiêu hiểu về nhu yếu người mua, thị trường hoặc thống kê giám sát phản ứng thị trường trước những tác lực marketing của doanh nghiệp ;
( 6. d. 4 ) Hiểu và vận dụng được những hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo marketing của doanh nghiệp ;
( 6. d. 5 ) Hiểu và vận dụng được những công cụ marketing điện tử, phát minh sáng tạo được kế hoạch marketing điện tử cho một loại sản phẩm và thị trường đơn cử .

1.2. Kỹ năng 

Các kỹ năng chuyên môn ngành Quản trị kinh doanh bao gồm:

( 7 ) Có kỹ năng và kiến thức nhận thức và xử lý yếu tố trình độ tổng hợp trong nghành quản trị kinh doanh ( tư duy mạng lưới hệ thống, xử lý yếu tố, xác lập tiềm năng khả thi và ra quyết định hành động trong quản trị kinh doanh ) ;
( 8 ) Có năng lượng thực hành nghề nghiệp trong nghành nghề dịch vụ quản trị kinh doanh ( Thực hiện những tính năng hoạch định, tổ chức triển khai, chỉ huy, trấn áp hoạt động giải trí kinh doanh ; Xử lý những trường hợp phát sinh ở Lever quản trị viên cấp cơ sở ; Thu thập, nghiên cứu và phân tích, giải quyết và xử lý thông tin một cách đúng chuẩn theo những phương pháp định tính, định lượng ) .

Kỹ năng chuyên sâu theo chuyên ngành bao gồm:

( 9. a ) Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp : Có năng lượng thực hành nghề nghiệp trong nghành nghề dịch vụ quản trị kinh doanh, đơn cử như : quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu chính sách cho hoạt động giải trí thay đổi phát minh sáng tạo ; lập kế hoạch marketing, tiến hành một phần những hoạt động giải trí marketing tại doanh nghiệp ; thiết kế xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch khởi sự kinh doanh và kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp ;
( 9. b ) Chuyên ngành Thương mại điện tử : Có năng lượng thực hành nghề nghiệp trong nghành nghề dịch vụ TMĐT, đơn cử như : quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống kinh doanh điện tử ; vận dụng pháp lý về TMĐT và bảo đảm an toàn thông tin trong kinh doanh ; lập bản nhu yếu mạng lưới hệ thống TMĐT, lập kế hoạch tăng trưởng mạng lưới hệ thống TMĐT ; quản trị dự án Bất Động Sản ứng dụng TMĐT ; quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống kinh doanh nhỏ trực tuyến trên website của doanh nghiệp, trên sàn TMĐT và trên những nền tảng mạng xã hội thông dụng ; thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch và giao dịch thanh toán điện tử ; sử dụng mạng máy tính, sử dụng ứng dụng quản trị doanh nghiệp và ứng dụng tác nghiệp TMĐT thông dụng ;
( 9. c ) Chuyên ngành Quản trị Logistics : Có năng lượng thực hành nghề nghiệp trong nghành nghề dịch vụ logistics như : nghiên cứu và phân tích và đánh những kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ; quản lý và vận hành đại lý giao nhận và khai báo thủ tục hải quan ; thực thi nhiệm vụ xuất nhập khẩu và thanh toán giao dịch quốc tế ; quản trị chuỗi đáp ứng ; vận tải đường bộ đa phương thức ; quản trị kho hàng và tồn dư ; quản trị mạng lưới hệ thống thông tin logistics ; khởi nghiệp và phong cách thiết kế quy mô logistics, chuỗi đáp ứng ; thiết kế xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ; quản lý và quản trị doanh nghiệp trong nghành quản trị logistics và chuỗi đáp ứng .
( 9. d ) Chuyên ngành Quản trị Marketing : Có năng lượng thực hành nghề nghiệp trong nghành marketing, đơn cử như : điều tra và nghiên cứu thị trường, kiến thiết xây dựng kế hoạch và chương trình marketing, tiến hành những quyết định hành động về loại sản phẩm, giá, phân phối và thực thi hỗn hợp .

1.3. Kỹ năng mềm

( 10 ) Có kiến thức và kỹ năng tiếp xúc và thuyết trình tốt biểu lộ qua việc trình diễn rõ ràng, tự tin và thuyết phục những yếu tố tương quan đến trình độ và những yếu tố kinh tế tài chính xã hội ;
( 11 ) Có kiến thức và kỹ năng thao tác nhóm, biết xây dựng và tổ chức triển khai tốt việc làm theo nhóm ;
( 12 ) Có những kỹ năng và kiến thức cá thể và phẩm chất nghề nghiệp trong việc xử lý yếu tố, tư duy phát minh sáng tạo, lập kế hoạch và tổ chức triển khai việc làm ;
( 13 ) Có chiêu thức thao tác khoa học và chuyên nghiệp, tư duy mạng lưới hệ thống và tư duy nghiên cứu và phân tích và thao tác hiệu suất cao trong nhóm ( đa ngành ), hội nhập được trong thiên nhiên và môi trường quốc tế .

1.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

( 14 ) Có ý thức nghề nghiệp, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo, có ý thức và năng lượng hợp tác trong việc làm ;
( 15 ) Có năng lực tự khuynh hướng, thích nghi với những môi trường tự nhiên thao tác khác nhau ; tự học tập, tích góp kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ;
( 16 ) Có sáng tạo độc đáo trong quy trình thực thi trách nhiệm được giao ; có năng lực đưa ra được Kết luận về những yếu tố nhiệm vụ, trình độ ;
( 17 ) Có năng lượng lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và nhìn nhận, nâng cấp cải tiến những hoạt động giải trí trình độ .

1.5. Hành vi đạo đức 

( 18 ) Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết thao tác tập thể theo nhóm, theo dự án Bất Động Sản, mê hồn khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lượng trình độ ;
( 19 ) Hiểu biết về những giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những yếu tố đương đại, hiểu rõ vai trò của những giải pháp kinh tế tài chính – kỹ thuật trong toàn cảnh kinh tế tài chính, thiên nhiên và môi trường, xã hội toàn thế giới và trong toàn cảnh riêng của quốc gia ;
( 20 ) Ý thức được sự thiết yếu phải liên tục học tập nâng cao trình độ, có năng lượng trình độ và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời .

1.6. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

( 21 ) Đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC quốc tế hoặc tương tự ;
( 22 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh Giao hàng học tập, điều tra và nghiên cứu, hoà nhập nhanh với khu vực và quốc tế sau khi ra trường ;
( 23 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh tốt trong những hoạt động giải trí tương quan đến nghề nghiệp được đào tạo và giảng dạy .

1.7. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lượng để hoàn toàn có thể tiếp đón những vị trí việc làm sau :

  • Giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ; Giám đốc tính năng trong những doanh nghiệp ( giám đốc Nhân sự, giám đốc Marketing, giám đốc Kinh doanh Thương mại / Thương mại điện tử, giám đốc Vận hành … tương ứng với chuyên ngành được huấn luyện và đào tạo ) ;
  • Nhân viên hoặc quản trị cấp trung, quản trị cấp cơ sở trong các phòng / ban Nhân sự, Marketing, Kinh doanh Thương mại / Thương mại điện tử, Sản xuất;

  • Công chức, viên chức tại những cơ quan quản trị nhà nước ;
  • Nhà sáng lập doanh nghiệp ;

Có thể liên tục học tiếp lên trình độ sau đại học ngành Kinh doanh và quản trị tại những cơ sở giáo dục ĐH trong nước và quốc tế .

Tin liên quan

Học phí trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Liệu có quá đắt đỏ?

khoikte

Những xu hướng của thương mại điện tử trong tương lai

khoikte

Giải đáp: Quản trị kinh doanh gồm những chuyên ngành nào?

khoikte

Tổng hợp điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2019 – Khối ngành Kinh tế

khoikte

​Ngành Kế toán – Kiểm toán, Các ngành học, Tuyển sinh

khoikte

Top 20 iuh quản trị kinh doanh hay nhất 2022

khoikte

Leave a Comment