Khối ngành Kinh tế

Tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng thường gặp nhất

Top 100 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

Tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng là nội dung quan trọng mà những người làm việc trong lĩnh vực này cần nắm bắt. Những từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế – tài chính – ngân hàng thường gặp nhất là gì? Cùng tham khảo qua bài viết dưới đây của Đại học Đông Á nhé.

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng về các vị trí

Tham khảo các từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng thường gặp nhất

Việc hiểu được các vị trí công việc trong ngành tài chính ngân hàng trong tiếng Anh sẽ giúp bạn tự tin làm việc. Đối với những người muốn ứng tuyển vào các công ty nước ngoài thì càng cần phải thông thạo tiếng Anh chuyên ngành này:

 • Accounting Controller / əˈkaʊntɪŋ kənˈtrəʊlə / : Kiểm soát viên kế toán
 • Product Development Specialist /prɒdʌkt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst /: Chuyên viên phát triển sản phẩm
 • Market Development Specialist / mɑːkɪt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst / : Chuyên viên tăng trưởng thị trường
 • Big Business Customer Specialist / bɪg ˈbɪznɪs ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst / : Chuyên viên người mua doanh nghiệp lớn
 • Personal Customer Specialist / bɪg ˈbɪznɪs ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst / : Chuyên viên chăm nom người mua
 • Financial Accounting Specialist / faɪˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ ˈspɛʃəlɪst / : Chuyên viên kế toán tài chính
 • Marketing Staff Specialist / ˈmɑːkɪtɪŋ stɑːf ˈspɛʃəlɪst / : Chuyên viên tiếp thị mẫu sản phẩm
 • Valuation Officer / væljʊˈeɪʃən ˈɒfɪsə / : Nhân viên định giá
 • Information Technology Specialist / ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi ˈspɛʃəlɪst / : Chuyên viên công nghệ thông tin ( IT )
 • Marketing Officer / ˈmɑːkɪtɪŋ ˈɒfɪsə / : Chuyên viên tiếp thị
 • Cashier / kæˈʃɪə / : Thủ quỹ

Những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng thường gặp

Bên cạnh những từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng về vị trí công việc thì chúng ta cũng cần nắm bắt được những từ ngữ chuyên ngành thường gặp trong quá trình làm việc. Dưới đây là tổng hợp những từ quan trọng mà bạn cần biết

A

 • A sight draft / ə saɪt drɑːft / ( n ) hối phiếu trả ngay
 • Accept the bill / əkˈsɛpt ðə bɪl / : đồng ý hối phiếu
 • Access / ˈæksɛs / ( v ) : truy vấn
 • Accommodation bill / əˌkɒməˈdeɪʃ ( ə ) n bɪl / ( n ) : hối phiếu khống
 • Accommodation finance / əˌkɒməˈdeɪʃ ( ə ) n faɪˈnæns / : hỗ trợ vốn khống
 • Account holder / əˈkaʊnt ˈhəʊldə / : chủ tài khoản
 • Advice / ədˈvaɪs / ( n ) sự tư vấn
 • After-sales service / ˈɑːftə – seɪlz ˈsɜːvɪs / ( n ) : dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ hậu mãi
 • Assess / əˈsɛs / ( v ) : định giá
 • Asset / æsɛt / ( n ) : gia tài
 • Authorise / ˈɔːθ ( ə ) raɪz / ( v ) : uỷ quyền, được cho phép

B

 • Bad debt / bæd dɛt / ( n ) : cho nợ quá hạn
 • Banker / bæŋkə / ( n ) : chủ ngân hàng
 • Banker’s draft / bæŋkəz drɑːft / ( n ) : hối phiếu ngân hàng
 • Banking market / bæŋkɪŋ ˈmɑːkɪt / ( n ) : thị trường ngân hàng
 • Bankrupt / ˈbæŋkrʌpt / ( n ) : người bị vỡ nợ
 • Base rate / beɪs reɪt / ( n ) : lãi suất vay cơ bản
 • Bill of exchange / bɪl ɒv ɪksˈʧeɪnʤ / ( n ) : hối phiếu
 • Balance sheet / ˈbæləns ʃiːt / ( n ) bảng cân đối
 • Book-keeping / ˈbʊkˌkiːpɪŋ / ( n ) : kế toán
 • Buyer default / ˈbaɪə dɪˈfɔːlt / : người mua trả nợ không đúng hạn

C

 • Calculate / kælkjʊleɪt / ( v ) : thống kê giám sát
 • Capital goods / ˈkæpɪtl gʊdz / ( n ) : tư liệu sản xuất
 • Carry on / ˈkæri ɒn / ( v ) : tinh chỉnh và điều khiển, triển khai
 • Carry out / ˈkæri aʊt / ( v ) : triển khai
 • Cash discount / kæʃ ˈdɪskaʊnt / : giảm giá khi trả tiền mặt
 • Cash flow / kæʃ fləʊ / ( n ) : dòng tiền mặt
 • Cash-book / ˈkæʃbʊk / ( n ) sổ quỹ
 • Cheque book / ʧɛk bʊk / ( n ) : tập Séc
 • Circulation / ˌsɜːkjʊˈleɪʃən / ( n ) : chữ ký
 • Collection / kəˈlɛkʃən / ( n ) : sự tịch thu ( nợ )
 • Communal / ˈkɒmjʊnl / ( adj ) : công, chung
 • Consumer credit / kənˈsjuːmə ˈkrɛdɪt / ( n ) : tín dụng thanh toán tiêu dùng
 • Contract / ˈkɒntrækt / ( n ) : hợp đồng
 • Correspondent / ˌkɒrɪsˈpɒndənt / ( n ) : ngân hàng có quan hệ đại lý
 • Credit / ˈkrɛdɪt / ( v ) ghi có
 • Credit arrangement / krɛdɪt əˈreɪnʤmənt / ( n ) : dàn xếp cho nợ
 • Credit control / krɛdɪt kənˈtrəʊl / ( n ) : trấn áp tín dụng thanh toán
 • Credit intrusment / ˈkrɛdɪt intrusment / ( n ) : công cụ tín dụng thanh toán
 • Credit management / ˈkrɛdɪt ˈmænɪʤmənt / ( n ) : quản trị tín dụng thanh toán
 • Credit period / ˈkrɛdɪt ˈpɪərɪəd / ( n ) : kỳ hạn tín dụng thanh toán
 • Credit-status / ˈkrɛdɪt – ˈsteɪtəs / ( n ) : mức độ tin tưởng
 • Credit-worthiness / ˈkrɛdɪt – ˈwɜːðɪnəs / ( n ) : tình hình tín dụng thanh toán
 • Current account / ˈkʌrənt əˈkaʊnt / ( n ) : thông tin tài khoản vãng lai

D

 • Data bank /ˈdeɪtə bæŋk/ (n): ngân hàng dữ liệu
 • Database / ˈdeɪtəˌbeɪs / ( n ) : cơ sở tài liệu
 • Deal / diːl / ( n ) : vụ mua và bán
 • Debit / ˈdɛbɪt / ( v ) : ghi nợ
 • Default / dɪˈfɔːlt / ( v ) : trả nợ không đúng hạn
 • Deposit account / dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt / ( n ) : thông tin tài khoản tiền gửi
 • Direct debit / dɪˈrɛkt ˈdɛbɪt / ( n ) : ghi nợ trực tiếp
 • Discount market / ˈdɪskaʊnt ˈmɑːkɪt / ( n ) : thị trường chiết khấu
 • Draft / drɑːft / ( n ) : hối phiếu
 • Draw / drɔː / / / ( v ) : ký phát
 • Drawee / drɔːˈi / ( n ) : ngân hàng của người ký phát
 • Drawing / ˈdrɔːɪŋ / ( n ) sự ký phát ( Séc )

E

 • Enquiry / ɪnˈkwaɪəri / ( n ) : sự tìm hiểu
 • Entry / ˈɛntri / ( n ) : bút toán
 • Equity / ˈɛkwɪti / ( n ) : cổ tức
 • Evaluation / ɪˌvæljʊˈeɪʃən / ( n ) : sự ước đạt, sự định giá
 • Exchange risk / ɪksˈʧeɪnʤ rɪsk / : rủi ro đáng tiếc trong quy đổi
 • Exempt / ɪgˈzɛmpt / ( adj ) : được miễn
 • Expenditure / ɪksˈpɛndɪʧə / ( n ) : phí tổn
 • Export finance / ˈɛkspɔːt faɪˈnæns / ( n ) : hỗ trợ vốn xuất khẩu
 • Export insurance / ˈɛkspɔːt ɪnˈʃʊərəns / : bảo hiểm xuất khẩu

F

 • Factoring / fæktərɪŋ / ( n ) : sự bao giao dịch thanh toán, chiết khấu chứng từ
 • Finance sector / faɪˈnæns ˈsɛktə / ( n ) : nghành nghề dịch vụ tài chính
 • Financial institution / faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən / ( n ) : tổ chức triển khai tài chính
 • Fitting / ˈfɪtɪŋ / ( n ) : đồ vật
 • Fixed asset / fɪkst ˈæsɛt / ( n ) : gia tài cố định và thắt chặt
 • Fixed cost / fɪkst kɒst / ( n ) : ngân sách cố định và thắt chặt
 • Flexible / ˈflɛksəbl / : linh động
 • Foreign currency / ˈfɒrɪn ˈkʌrənsi / ( n ) : ngoại tệ
 • Forfaiting / fɔːm / ( n ) : bao thanh toán giao dịch
 • Form / fɔːm / ( n ) : hình thức

G

 • Gearing / ˈgɪərɪŋ / ( n ) vốn vay
 • Generate / ˈʤɛnəreɪt / ( v ) phát sinh
 • Get paid / gɛt peɪd / ( v ) : được trả ( thanh toán giao dịch )
 • Guarantee / ˌgærənˈti / ( v ) : bảo lãnh
 • Guesswork / ˈgɛswɜːk / ( n ) : việc suy đoán

H

 • trang chủ market / həʊm ˈmɑːkɪt / ( n ) : thị trường trong nước
 • Honour / ˈɒnə / ( v ) : gật đầu giao dịch thanh toán

I

 • In credit / ɪn ˈkrɛdɪt / : dư có
 • In term of / ɪn tɜːm ɒv / : về mặt phương tiện đi lại
 • In writing / ɪn ˈraɪtɪŋ / : bằng sách vở
 • Indent / ˈɪndɛnt / ( n ) : đơn đặt hàng
 • Inflation / ɪnˈfleɪʃən / ( n ) : ( lạm phát kinh tế )
 • Institution / ˌɪnstɪˈtjuːʃən / ( n ) : tổ chức triển khai, cơ quan
 • Insurance / ɪnˈʃʊərəns / ( n ) : bảo hiểm
 • Interest rate / ˈɪntrɪst reɪt / ( n ) : lãi suất vay
 • Investigation / ɪnˌvɛstɪˈgeɪʃən / ( n ) : sự tìm hiểu điều tra và nghiên cứu

L

 • Late payer / ɪnˌvɛstɪˈgeɪʃən / ( n ) : người trả trễ hạn
 • Leads / liːdz / : trả tiền trước tránh rủi ro đáng tiếc về tỷ giá tiền tệ
 • Lags / lægz / : trả tiền sau kiếm lợi do tỷ giá quy đổi
 • Leasing / ˈliːsɪŋ / ( n ) : sự cho thuê
 • Legal / ˈliːgəl / ( adj ) : hợp pháp, theo pháp lý
 • Lessee / lɛˈsiː / ( n ) người đi thuê
 • Lessee purchase / lɛˈsiː ˈpɜːʧəs / ( n ) : thuê mua
 • Lessor / lɛˈsiː ˈpɜːʧəs / ( n ) : người cho thuê
 • Letter of hypothecation /ˈlɛtər ɒv hypothecation/ (n): thư cầm cố
 • Liability / laɪəˈbɪlɪti / ( n ) : nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

Tham khảo: Ngành tài chính ngân hàng làm gì?

Như vậy, bài viết trên đã mang đến cho bạn những thông tin cụ thể về các từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng. Hãy ghi nhớ và hiểu rõ những từ ngữ này để phục vụ tốt cho công việc của bạn trong tương lai nhé.

Xem thêm : Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Nguồn : tuyensinhdonga

Tin liên quan

Học ngành Thương Mại Điện Tử ở đâu? Cần học những gì ?

khoikte

Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2021

khoikte

Giải đáp thắc mắc mức lương các vị trí Digital Marketing 2021

khoikte

150+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing | https://khoinganhkinhte.com

khoikte

Ngành Kế toán – Danh sách các trường đại học có ngành Kế toán ở TP.HCM

khoikte

Marketing gồm những mảng nào? Bạn có hợp với nghề nghiệp trong Marketing?

khoikte

Leave a Comment