Khối ngành Kinh tế
Ngành tuyển sinh

Luật số 67/2011/QH12 của Quốc hội: LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

QUỐC HỘI  _______


QUỐC HỘI
_______

Luật số : 67/2011 / QH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________


LUẬT


KIỂM TOÁN
ĐỘC LẬP


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số
51/2001/QH10;


Quốc hội ban hành Luật kiểm toán độc lập.

CHƯƠNG I


NHỮNG QUY
ĐỊNH CHUNG


Điều 1.
Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện kèm theo, khoanh vùng phạm vi, hình thức hoạt động giải trí kiểm toán độc lập ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta và đơn vị chức năng được kiểm toán .


Điều 2.
Đối tượng áp dụng

Luật này vận dụng so với kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta, đơn vị chức năng được kiểm toán, tổ chức triển khai nghề nghiệp về kiểm toán và tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán độc lập .


Điều 3.
Áp dụng Luật kiểm toán độc lập, điều ước quốc tế và các luật có liên quan

1. Tổ chức, cá thể trong nước và tổ chức triển khai, cá thể quốc tế tham gia hoạt động giải trí kiểm toán độc lập trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải tuân theo Luật này và những quy định khác của pháp lý có tương quan .
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì vận dụng quy định của điều ước quốc tế đó .


Điều 4.
Mục đích của kiểm toán độc lập

Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm mục đích góp thêm phần công khai minh bạch, minh bạch thông tin kinh tế tài chính, kinh tế tài chính của đơn vị chức năng được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức triển khai khác ; làm lành mạnh thiên nhiên và môi trường góp vốn đầu tư ; thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí, phòng, chống tham nhũng ; phát hiện và ngăn ngừa vi phạm pháp lý ; nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao quản trị, điều hành kinh tế, kinh tế tài chính của Nhà nước và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .


Điều 5.
Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Kiểm toán độc lập
việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp
kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về
báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

2. Kiểm toán viên
người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật hoặc người
có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận và đạt kỳ thi sát hạch
về pháp luật Việt Nam.

3. Kiểm toán viên hành nghề
là kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

4. Thành viên tham gia cuộc
kiểm toán
bao gồm kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên và các thành viên
khác.

5. Doanh nghiệp kiểm toán
là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định
của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Đơn vị được kiểm toán
là doanh nghiệp, tổ chức được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp
kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán.

7. Đơn vị có lợi ích công
chúng
là doanh nghiệp, tổ chức mà tính chất và quy mô hoạt động có liên quan
nhiều đến lợi ích của công chúng.

8. Hành nghề kiểm toán
hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và doanh
nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

9. Kiểm toán báo cáo tài
chính
là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh
doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn
vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

10. Kiểm toán tuân thủ
việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp
kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp
luật, quy chế, quy định mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện.

11. Kiểm toán hoạt động
là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp
kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính kinh tế, hiệu
lực và hiệu quả hoạt động của một bộ phận hoặc toàn bộ đơn vị được kiểm toán.

12. Báo cáo kiểm toán
văn bản do kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh
nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam lập sau khi kết thúc việc kiểm toán,
đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính và những nội dung khác đã được kiểm toán theo
hợp đồng kiểm toán.

13. Chi nhánh doanh nghiệp
kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam
là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp kiểm
toán nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp kiểm toán nước
ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt
Nam.


Điều 6.
Chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

1. Chuẩn mực kiểm toán là những quy định và hướng dẫn về nhu yếu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán và giải quyết và xử lý những mối quan hệ phát sinh trong hoạt động giải trí kiểm toán mà thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải tuân thủ .
2. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán là những quy định và hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung vận dụng những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp so với thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta .
3. Chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán là cơ sở để kiểm tra, nhìn nhận chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta .
4. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế .


Điều 7.
Giá trị của báo cáo kiểm toán

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo giải trình kinh tế tài chính nhìn nhận tính trung thực và hài hòa và hợp lý của báo cáo giải trình kinh tế tài chính, tương thích với chuẩn mực kế toán, chính sách kế toán do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền phát hành .
2. Báo cáo kiểm toán tuân thủ nhìn nhận việc tuân thủ pháp lý, quy định, quy định trong quản trị, sử dụng tiền, gia tài và những nguồn lực khác của đơn vị chức năng được kiểm toán .
3. Báo cáo kiểm toán hoạt động giải trí nhìn nhận tính kinh tế tài chính, hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu suất cao trong quản trị, sử dụng tiền, gia tài và những nguồn lực khác của đơn vị chức năng được kiểm toán .
4. Báo cáo kiểm toán được sử dụng để :
a ) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên kết kinh doanh, link, người mua và tổ chức triển khai, cá thể khác có quyền hạn trực tiếp hoặc tương quan đến đơn vị chức năng được kiểm toán giải quyết và xử lý những quan hệ về quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên có tương quan ;
b ) Cơ quan nhà nước quản trị quản lý theo công dụng, trách nhiệm được giao ;
c ) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, giải quyết và xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động giải trí của đơn vị chức năng .


Điều 8.
Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập

1. Tuân thủ pháp lý và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hoạt động giải trí nghề nghiệp và báo cáo giải trình kiểm toán .
2. Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Nước Ta ; so với việc làm kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán mà nhu yếu vận dụng chuẩn mực kiểm toán khác thì phải tuân thủ chuẩn mực kiểm toán đó .
3. Độc lập, trung thực, khách quan .
4. Bảo mật thông tin .


Điều 9.
Kiểm toán bắt buộc

1. Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán so với báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm, báo cáo giải trình quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong và những thông tin kinh tế tài chính khác của đơn vị chức năng được kiểm toán quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 37 của Luật này và những quy định khác của pháp lý có tương quan .
2. Hợp đồng kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức triển khai bắt buộc phải kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm .
3. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai minh bạch báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải có báo cáo giải trình kiểm toán đính kèm ; trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo giải trình kinh tế tài chính của doanh nghiệp, tổ chức triển khai bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo giải trình kiểm toán đính kèm thì có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết và xử lý theo quy định của pháp lý .


Điều 10.
Khuyến khích kiểm toán

Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức triển khai thuê doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta triển khai kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong và những việc làm kiểm toán khác trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trước khi công khai minh bạch kinh tế tài chính .


Điều 11.
Quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về hoạt động giải trí kiểm toán độc lập
2. Bộ Tài chính chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai quản trị nhà nước về hoạt động giải trí kiểm toán độc lập, có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
a ) Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về kiểm toán độc lập ;
b ) Xây dựng, trình nhà nước quyết định hành động kế hoạch và chủ trương tăng trưởng hoạt động giải trí kiểm toán độc lập ;
c ) Quy định điều kiện kèm theo dự thi, việc tổ chức triển khai thi để cấp chứng từ kiểm toán viên ; cấp, tịch thu và quản trị chứng từ kiểm toán viên ;
d ) Quy định mẫu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán, cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
đ ) Đình chỉ kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
c ) Thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về kiểm toán độc lập ;
g ) Thanh tra, kiểm tra hoạt động giải trí thuộc nghành nghề dịch vụ kiểm toán độc lập của tổ chức triển khai nghề nghiệp về kiểm toán ;
h ) Quy định về update kiến thức và kỹ năng cho kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề ;
i ) Quy định về ĐK và quản trị hành nghề kiểm toán ; công khai minh bạch list doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta và kiểm toán viên hành nghề ;
k ) Quy định về trấn áp chất lượng dịch vụ kiểm toán ;
l ) Tổng kết, nhìn nhận về hoạt động giải trí kiểm toán độc lập và thực thi những giải pháp tương hỗ tăng trưởng hoạt động giải trí kiểm toán độc lập ;
m ) Hợp tác quốc tế về kiểm toán độc lập .
3. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực thi quản trị nhà nước về hoạt động giải trí kiểm toán độc lập .
4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về hoạt động giải trí kiểm toán độc lập tại địa phương .


Điều 12.
Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán

1. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được xây dựng, hoạt động giải trí theo quy định của pháp lý về hội và có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ những quy định của pháp lý về kiểm toán độc lập .
2. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được tu dưỡng kiến thức và kỹ năng cho kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề và triển khai 1 số ít trách nhiệm tương quan đến hoạt động giải trí kiểm toán độc lập do nhà nước quy định .


Điều 13.
Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta thực thi những hành vi sau đây :
a ) Mua, nhận biếu Tặng Ngay, nắm giữ CP hoặc phần vốn góp của đơn vị chức năng được kiểm toán không phân biệt số lượng ;
b ) Mua, bán trái phiếu hoặc gia tài khác của đơn vị chức năng được kiểm toán có ảnh hưởng tác động đến tính độc lập theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ;
c ) Nhận hoặc yên cầu bất kể một khoản tiền, quyền lợi nào khác từ đơn vị chức năng được kiểm toán ngoài khoản phí dịch vụ và ngân sách đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đã giao kết ;
d ) Sách nhiễu, lừa dối người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán ;
đ ) Tiết lộ thông tin về hồ sơ kiểm toán, người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán, trừ trường hợp người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán chấp thuận đồng ý hoặc theo quy định của pháp lý ;
e ) tin tức, trình làng sai thực sự về trình độ, kinh nghiệm tay nghề và năng lực phân phối dịch vụ của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta ;
g ) Tranh giành người mua dưới những hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, thông đồng với người mua và những hành vi cạnh tranh đối đầu không lành mạnh khác ;
h ) Thực hiện việc thu nợ cho đơn vị chức năng được kiểm toán ;
i ) Thông đồng, móc nối với đơn vị chức năng được kiểm toán để làm rơi lệch tài liệu kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, hồ sơ kiểm toán và báo cáo giải trình xô lệch tác dụng kiểm toán ;
k ) Giả mạo, khai man hồ sơ kiểm toán ;
l ) Thuê, mượn chứng từ kiểm toán viên và Giấy ghi nhận ĐK hành nghề kiểm toán để thực thi hoạt động giải trí nghề nghiệp ;
m ) Cung cấp dịch vụ kiểm toán khi không đủ điều kiện kèm theo theo quy định của Luật này ;
n ) Hành vi khác theo quy định của pháp lý ;
2. Ngoài những quy định tại khoản 1 Điều này, nghiêm cấm kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề triển khai những hành vi sau đây :
a ) Hành nghề kiểm toán với tư cách cá thể ;
b ) Giả mạo, cho thuê, cho mượn hoặc cho sử dụng tên và chứng từ kiểm toán viên, Giấy ghi nhận ĐK hành nghề kiểm toán để thực thi hoạt động giải trí kiểm toán ;
c ) Làm việc cho hai doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta trở lên trong cùng một thời hạn ;
d ) Hành vi khác theo quy định của pháp lý .
3. Nghiêm cấm đơn vị chức năng được kiểm toán và tổ chức triển khai, cá thể có tương quan thực thi những hành vi sau đây :
a ) Chọn tổ chức triển khai, cá thể không đủ điều kiện kèm theo hành nghề kiểm toán để ký hợp đồng kiểm toán ;
b ) Từ chối phân phối thông tin, tài liệu thiết yếu cho việc kiểm toán theo nhu yếu của kiểm toán viên hành nghề hoặc doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta ;
c ) Cản trở việc làm của thành viên tham gia cuộc kiểm toán ;
d ) Cung cấp xô lệch, không trung thực, không không thiếu, không kịp thời thông tin, tài liệu tương quan đến cuộc kiểm toán ;
đ ) Mua chuộc, hối lộ, thông đồng với thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta để làm xô lệch tài liệu kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, hồ sơ kiểm toán và báo cáo giải trình kiểm toán ;
e ) Che giấu hành vi vi phạm pháp lý về kinh tế tài chính, kế toán ;
g ) Đe dọa, trả thù, ép buộc thành viên tham gia cuộc kiểm toán nhằm mục đích làm rơi lệch hiệu quả kiểm toán ;
h ) Hành vi khác theo quy định của pháp lý .
4. Nghiêm cấm tổ chức triển khai, cá thể can thiệp trái pháp lý và cản trở hoạt động giải trí nghề nghiệp của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta ; tận dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán, Giấy ghi nhận ĐK hành nghề kiểm toán, kiểm tra, trấn áp chất lượng dịch vụ kiểm toán, giải quyết và xử lý kỷ luật và giải quyết và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động giải trí kiểm toán độc lập .
CHƯƠNG II


KIỂM TOÁN
VIÊN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ


Điều 14.
Tiêu chuẩn kiểm toán viên

1. Kiểm toán viên phải có đủ những tiêu chuẩn sau đây :
a ) Có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ ;
b ) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan ;
c ) Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính ;
d ) Có Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Bộ Tài chính .
2. Trường hợp người có chứng từ của quốc tế được Bộ Tài chính công nhận, đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp lý Nước Ta và có đủ những tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì được công nhận là kiểm toán viên .


Điều 15.
Đăng ký hành nghề kiểm toán

1. Người có đủ những điều kiện kèm theo sau đây được ĐK hành nghề kiểm toán :
a ) Là kiểm toán viên ;
b ) Có thời hạn trong thực tiễn làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên ;
c ) Tham gia rất đầy đủ chương trình update kỹ năng và kiến thức .
2. Người có đủ những điều kiện kèm theo quy định tại khoản 1 Điều này triển khai ĐK hành nghề kiểm toán và được cấp Giấy chứng nhận ĐK hành nghề kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính .
3. Người đề xuất cấp Giấy chứng nhận ĐK hành nghề kiểm toán phải nộp lệ phí theo quy định của pháp lý .
4. Giấy ghi nhận ĐK hành nghề kiểm toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm hàng loạt thời hạn cho một doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta .


Điều 16.
Những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán

1. Cán bộ, công chức, viên chức .
2. Người đang bị cấm hành nghề kiểm toán theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ; người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; người đã bị phán quyết một trong những tội về kinh tế tài chính, chức vụ tương quan đến kinh tế tài chính, kế toán mà chưa được xóa án ; người đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị xã, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục .
3. Người có tiền án về tội kinh tế tài chính từ nghiêm trọng trở lên .
4. Người có hành vi vi phạm pháp lý về kinh tế tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị kinh tế tài chính bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định hành động xử phạt .
5. Người bị đình chỉ hành nghề kiểm toán .


Điều 17.
Quyền của kiểm toán viên hành nghề

Khi hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta, kiểm toán viên hành nghề có những quyền sau đây :
1. Hành nghề kiểm toán theo quy định của Luật này ;
2. Độc lập về trình độ nhiệm vụ ;
3. Yêu cầu đơn vị chức năng được kiểm toán phân phối rất đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu thiết yếu và báo cáo giải trình những yếu tố có tương quan đến nội dung kiểm toán ; nhu yếu kiểm kê gia tài, so sánh nợ công của đơn vị chức năng được kiểm toán tương quan đến nội dung kiểm toán ; kiểm tra hàng loạt hồ sơ, tài liệu có tương quan đến hoạt động giải trí kinh tế tài chính, kinh tế tài chính của đơn vị chức năng được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị chức năng trong quy trình triển khai kiểm toán ;
4. Kiểm tra, xác nhận những thông tin kinh tế tài chính, kinh tế tài chính có tương quan đến đơn vị chức năng được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị chức năng trong quy trình thực thi kiểm toán .
5. Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối tài liệu, thông tin thiết yếu có tương quan đến nội dung kiểm toán trải qua đơn vị chức năng được kiểm toán .
6. Quyền khác theo quy định của pháp lý .


Điều 18.
Nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề

Khi hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta, kiểm toán viên hành nghề có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
1. Tuân thủ nguyên tắc hoạt động giải trí kiểm toán độc lập ;
2. Không can thiệp vào hoạt động giải trí của người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán trong quy trình thực thi kiểm toán ;
3. Từ chối triển khai kiểm toán cho người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán nếu xét thấy không bảo vệ tính độc lập, không đủ năng lượng trình độ, không đủ điều kiện kèm theo theo quy định của pháp lý ;
4. Từ chối thực thi kiểm toán trong trường hợp người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán có nhu yếu trái với đạo đức nghề nghiệp, nhu yếu về trình độ, nhiệm vụ hoặc trái với quy định của pháp lý ;
5. Tham gia không thiếu chương trình update kiến thức và kỹ năng hàng năm ;
6. Thường xuyên trau dồi kiến thức và kỹ năng trình độ và kinh nghiệm tay nghề nghề nghiệp ;
7. Thực hiện kiểm toán, soát xét hồ sơ kiểm toán hoặc ký báo cáo giải trình kiểm toán và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về báo cáo giải trình kiểm toán và hoạt động giải trí kiểm toán của mình ;
8. Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động giải trí kiểm toán của mình theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
9. Tuân thủ quy định của Luật này và pháp lý của nước thường trực trong trường hợp hành nghề kiểm toán ở quốc tế ;
10. Chấp hành nhu yếu về kiểm tra, trấn áp chất lượng dịch vụ kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính ;
11. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp lý .


Điều 19.
Các trường hợp kiểm toán viên hành nghề không được thực hiện kiểm toán

Kiểm toán viên hành nghề không được thực thi kiểm toán trong những trường hợp sau đây :
1. Là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua CP, góp vốn vào đơn vị chức năng được kiểm toán ;
2. Là người giữ chức vụ quản trị, quản lý, thành viên ban trấn áp hoặc là kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán ;
3. Là người đã từng giữ chức vụ quản trị, quản lý, thành viên ban trấn áp, kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán cho những năm kinh tế tài chính được kiểm toán ;
4. Trong thời hạn hai năm, kể từ thời gian thôi giữ chức vụ quản trị, quản lý, thành viên ban trấn áp, kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán ;
5. Là người đang thực thi hoặc đã triển khai trong năm trước liền kề việc làm ghi sổ kế toán, lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính hoặc thực thi kiểm toán nội bộ cho đơn vị chức năng được kiểm toán ;
6. Là người đang triển khai hoặc đã thực thi trong năm trước liền kề dịch vụ khác với những dịch vụ quy định tại khoản 5 Điều này có tác động ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên hành nghề theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ;
7. Có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là người có quyền lợi kinh tế tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp đáng kể trong đơn vị chức năng được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán hoặc là người giữ chức vụ quản trị, quản lý, thành viên ban trấn áp, kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán ;
8. Trường hợp khác theo quy định của pháp lý .
CHƯƠNG III

DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

Điều 20. Các loại doanh nghiệp kiểm toán và chi
nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

1. Các loại doanh nghiệp sau đây được kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán :
a ) Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ;
b ) Công ty hợp danh ;
c ) Doanh nghiệp tư nhân .
2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta được kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp lý .
3. Doanh nghiệp, Trụ sở doanh nghiệp không đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán thì không được sử dụng cụm từ “ kiểm toán ” trong tên gọi .
4. Doanh nghiệp kiểm toán không được góp vốn để xây dựng doanh nghiệp kiểm toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán quốc tế để xây dựng doanh nghiệp kiểm toán tại Nước Ta .


Điều 21.
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý ;
b ) Có tối thiểu năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn ;
c ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề ;
d ) Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của nhà nước ;
đ ) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức triển khai không được vượt quá mức do nhà nước quy định. Người đại diện thay mặt của thành viên là tổ chức triển khai phải là kiểm toán viên hành nghề .
2. Công ty hợp danh khi ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý ;
b ) Có tối thiểu năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh ;
c ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề ;
3. Doanh nghiệp tư nhân khi đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý ;
b ) Có tối thiểu năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân ;
c ) Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc .
4. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta khi ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Doanh nghiệp kiểm toán quốc tế được phép phân phối dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp lý của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán quốc tế đặt trụ sở chính ;
b ) Có tối thiểu hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Trụ sở ;
c ) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế không được giữ chức vụ quản trị, điều hành doanh nghiệp khác tại Nước Ta ;
d ) Doanh nghiệp kiểm toán quốc tế phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo vệ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và trách nhiệm và cam kết của Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta ;
đ ) Doanh nghiệp kiểm toán quốc tế phải bảo vệ duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của nhà nước .
5. Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày ĐK kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán thì phải làm thủ tục xóa ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán .


Điều 22.
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán gồm có :
1. Đơn đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
2. Bản sao Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ;
3. Bản sao Giấy ghi nhận ĐK hành nghề kiểm toán của những kiểm toán viên hành nghề ;
4. Hợp đồng lao động làm hàng loạt thời hạn của những kiểm toán viên hành nghề ;
5. Tài liệu chứng tỏ về vốn góp so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ;
6. Các sách vở khác do Bộ Tài chính quy định .


Điều 23.
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta ; trường hợp phủ nhận, Bộ Tài chính phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
2. Trường hợp cần làm rõ yếu tố tương quan đến hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán, Bộ Tài chính nhu yếu doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán báo cáo giải trình .


Điều 24.
Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán được cấp lại hoặc kiểm soát và điều chỉnh trong những trường hợp sau đây :
a ) Có sự đổi khác nội dung Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
b ) Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán bị mất hoặc bị hư hỏng ;
c ) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, quy đổi hình thức chiếm hữu .
2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán gồm có :
a ) Đơn đề xuất cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
b ) Bản gốc Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán đã được cấp, trừ trường hợp không còn bản gốc ;
c ) Các tài liệu khác tương quan đến việc cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán .
3. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ; trường hợp phủ nhận, Bộ Tài chính phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .


Điều 25.
Lệ phí cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta ý kiến đề nghị cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán phải nộp lệ phí .
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức lệ phí cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán .


Điều 26.
Những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có đổi khác về những nội dung sau đây, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải thông tin bằng văn bản cho Bộ Tài chính :
1. Danh sách kiểm toán viên hành nghề ;
2. Không bảo vệ một trong những điều kiện kèm theo quy định tại Điều 21 và Điều 31 của Luật này ;
3. Tên, khu vực đặt trụ sở chính của doanh nghiệp ;
4. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện thay mặt theo pháp lý, tỷ suất vốn góp của những thành viên ;
5. Tạm ngừng kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
6. Thành lập, chấm hết hoạt động giải trí hoặc biến hóa tên, khu vực đặt trụ sở Trụ sở kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
7. Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, quy đổi, giải thể .

Điều 27. Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán và
thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta bị đình chỉ kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Hoạt động không đúng khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của doanh nghiệp kiểm toán quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này ;
b ) Không bảo vệ một trong những điều kiện kèm theo quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 21 của Luật này trong ba tháng liên tục ;
c ) Có sai phạm nghiêm trọng về trình độ hoặc vi phạm chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán .
2. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta bị tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Kê khai không đúng thực tiễn hoặc gian lận, trá hình hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
b ) Không kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán trong mười hai tháng liên tục ;
c ) Không khắc phục được những vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày bị đình chỉ ;
d ) Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm hết kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
đ ) Bị tịch thu Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ;
e ) Doanh nghiệp kiểm toán quốc tế có Trụ sở kiểm toán tại Nước Ta bị giải thể, phá sản hoặc bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán đó đặt trụ sở chính tịch thu giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động giải trí .
g ) Có hành vi vi phạm quy định tại khoản 11 và khoản 15 Điều 59 của Luật này .
3. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta bị tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán phải chấm hết việc kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán, kể từ ngày quyết định hành động tịch thu có hiệu lực hiện hành thi hành .
4. Bộ Tài chính quy định chi tiết cụ thể việc đình chỉ kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán, tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán và công bố quyết định hành động đình chỉ kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán, tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán trong thời hạn bảy ngày trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính .


Điều 28.
Quyền của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài
tại Việt Nam

1. Doanh nghiệp kiểm toán có những quyền sau đây :
a ) Cung cấp những dịch vụ quy định tại Điều 40 của Luật này ;
b ) Nhận phí dịch vụ ;
c ) Thành lập Trụ sở kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
d ) Đặt cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ở quốc tế ;
đ ) Tham gia tổ chức triển khai kiểm toán quốc tế, tổ chức triển khai nghề nghiệp về kiểm toán ;
e ) Yêu cầu đơn vị chức năng được kiểm toán phân phối khá đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu thiết yếu và báo cáo giải trình những yếu tố có tương quan đến nội dung kiểm toán ; nhu yếu kiểm kê gia tài, so sánh nợ công của đơn vị chức năng được kiểm toán có tương quan đến nội dung kiểm toán ; kiểm tra hàng loạt hồ sơ, tài liệu có tương quan đến hoạt động giải trí kinh tế tài chính, kinh tế tài chính của đơn vị chức năng được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị chức năng trong quy trình triển khai kiểm toán ;
g ) Kiểm tra, xác nhận những thông tin kinh tế tài chính, kinh tế tài chính có tương quan đến đơn vị chức năng được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị chức năng trong quy trình triển khai kiểm toán ;
h ) Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể có tương quan cung ứng tài liệu, thông tin thiết yếu có tương quan đến nội dung kiểm toán trải qua đơn vị chức năng được kiểm toán ;
i ) Quyền khác theo quy định của pháp lý .
2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta có những quyền quy định tại những điểm a, b, e, g, h và i khoản 1 Điều này .


Điều 29.
Nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài
tại Việt Nam

1. Hoạt động theo nội dung ghi trong Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán .
2. Bố trí nhân sự có trình độ trình độ tương thích để bảo vệ chất lượng dịch vụ kiểm toán ; quản trị hoạt động giải trí nghề nghiệp của kiểm toán viên hành nghề .
3. Hàng năm thông tin list kiểm toán viên hành nghề cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
4. Bồi thường thiệt hại cho người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán trên cơ sở hợp đồng kiểm toán và theo quy định của pháp lý .
5. Mua bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quỹ dự trữ rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính .
6. Thông báo cho đơn vị chức năng được kiểm toán khi nhận thấy đơn vị chức năng được kiểm toán có tín hiệu vi phạm pháp lý về kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, kế toán .
7. Cung cấp thông tin về kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
8. Cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm toán theo nhu yếu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
9. Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động giải trí kiểm toán độc lập .
10. Cung cấp kịp thời, khá đầy đủ, đúng mực thông tin, tài liệu theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền trong quy trình kiểm tra, thanh tra và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực của thông tin, tài liệu đã phân phối ; chấp hành quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra .

11. Chịu
trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng về kết quả kiểm toán theo hợp đồng
kiểm toán đã giao kết.

12. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với người sử dụng tác dụng kiểm toán khi người sử dụng tác dụng kiểm toán :
a ) Có quyền lợi tương quan trực tiếp đến hiệu quả kiểm toán của đơn vị chức năng được kiểm toán tại ngày ký báo cáo giải trình kiểm toán ;
b ) Có hiểu biết một cách hài hòa và hợp lý về báo cáo giải trình kinh tế tài chính và cơ sở lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính là những chuẩn mực kế toán, chính sách kế toán và những quy định khác của pháp lý có tương quan ;
c ) Đã sử dụng một cách thận trọng thông tin trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã kiểm toán .
13. Từ chối thực thi kiểm toán khi xét thấy không bảo vệ tính độc lập, không đủ năng lượng trình độ, không đủ điều kiện kèm theo kiểm toán .
14. Từ chối triển khai kiểm toán khi người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán có nhu yếu trái với đạo đức nghề nghiệp, nhu yếu trình độ, nhiệm vụ hoặc trái với quy định của pháp lý .
15. Tổ chức kiểm toán chất lượng hoạt động giải trí và chịu sự kiểm toán chất lượng dịch vụ kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính .
16. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp lý .


Điều 30. Các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi
nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm
toán

1. Doanh nghiệp kiểm toán không được triển khai kiểm toán trong những trường hợp sau đây :
a ) Đang triển khai hoặc đã thực thi trong năm trước liền kề việc làm ghi sổ kế toán, lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính hoặc triển khai kiểm toán nội bộ cho đơn vị chức năng được kiểm toán ;
b ) Đang thực thi hoặc đã thực thi trong năm trước liền kề những dịch vụ khác với những dịch vụ quy định tại điểm a khoản này có tác động ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán .
c ) Thành viên tham gia cuộc kiểm toán, người quản trị, quản lý của doanh nghiệp kiểm toán là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua CP, góp vốn vào đơn vị chức năng được kiểm toán hoặc có quan hệ kinh tế tài chính, kinh tế tài chính khác với đơn vị chức năng được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ;
d ) Người có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, điều hành quản lý của doanh nghiệp kiểm toán có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua CP, góp vốn và có tác động ảnh hưởng đáng kể so với đơn vị chức năng được kiểm toán hoặc là người có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, quản lý, thành viên ban trấn áp hoặc kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán ;
d ) Người có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, quản lý, thành viên ban trấn áp hoặc kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán đồng thời là người góp vốn và có ảnh hưởng tác động đáng kể so với doanh nghiệp kiểm toán ;
e ) Doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị chức năng được kiểm toán có cùng một cá thể hoặc doanh nghiệp, tổ chức triển khai xây dựng hoặc tham gia xây dựng ;
g ) Đơn vị được kiểm toán đã thực thi trong năm trước liền kề hoặc đang thực thi kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính cho chính doanh nghiệp kiểm toán ;
h ) Trường hợp khác theo quy định của pháp lý .
2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta không được triển khai kiểm toán trong những trường hợp sau đây :
a ) Đang triển khai hoặc đã thực thi trong năm trước liền kề việc làm ghi sổ kế toán, lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính hoặc triển khai kiểm toán nội bộ cho đơn vị chức năng được kiểm toán ;
b ) Đang triển khai hoặc đã thực thi trong năm trước liền kề những dịch vụ khác với những dịch vụ quy định tại điểm a khoản này có ảnh hưởng tác động đến tính độc lập của kiểm toán viên hành nghề và Trụ sở theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ;
c ) Thành viên tham gia cuộc kiểm toán, người quản trị, điều hành quản lý của Trụ sở là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua CP, góp vốn vào đơn vị chức năng được kiểm toán hoặc có quan hệ kinh tế tài chính, kinh tế tài chính khác với đơn vị chức năng được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ;
d ) Người có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, quản lý của Trụ sở có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua CP, góp vốn và có tác động ảnh hưởng đáng kể so với đơn vị chức năng được kiểm toán hoặc là người có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị quản lý và điều hành, thành viên ban trấn áp hoặc kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán ;
đ ) Người có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, quản lý, thành viên ban trấn áp hoặc kế toán trưởng của đơn vị chức năng được kiểm toán đồng thời là người có ảnh hưởng tác động đáng kể so với Trụ sở theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ;
e ) Đơn vị được kiểm toán đã thực thi trong năm trước liền kề hoặc đang triển khai kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính cho chính Trụ sở ;
g ) Trường hợp khác theo quy định của pháp lý .


Điều 31.
Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán

1. Điều kiện để Trụ sở của doanh nghiệp kiểm toán được kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán :
a ) Doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Điều 21 của Luật này ;
b ) Chi nhánh có tối thiểu hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc Trụ sở. Hai kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên ĐK hành nghề tại trụ sở chính hoặc Trụ sở khác của doanh nghiệp kiểm toán .
c ) Được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính .
2. Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán không bảo vệ điều kiện kèm theo quy định tại khoản 1 Điều này sau ba tháng liên tục thì bị đình chỉ kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán .
3. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán thì những Trụ sở của doanh nghiệp kiểm toán đó cũng bị đình chỉ kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán .


Điều 32.
Cơ sở của doanh nghiệp kiểm toán ở nước ngoài

1. Doanh nghiệp kiểm toán được xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ở quốc tế theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư của Nước Ta và pháp lý của nước thường trực .
2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày xây dựng hoặc chấm hết hoạt động giải trí của cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ở quốc tế, doanh nghiệp kiểm toán phải thông tin bằng văn bản kèm theo bản sao tài liệu về xây dựng hoặc chấm hết hoạt động giải trí của cơ sở cho Bộ Tài chính .


Điều 33.
Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta được tạm ngừng kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán nhưng thời hạn tạm ngừng không quá mười hai tháng liên tục .
2. Doanh nghiệp kiểm toán tạm ngừng kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán thì những Trụ sở của doanh nghiệp kiểm toán đó cũng phải tạm ngừng kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán .
3. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta tạm ngừng kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán mà chưa hoàn thành xong hợp đồng kiểm toán đã ký với người mua thì phải thỏa thuận hợp tác với người mua về việc triển khai hợp đồng đó .
4. Khi hoạt động giải trí trở lại, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải bảo vệ điều kiện kèm theo theo quy định của pháp lý và phải thông tin bằng văn bản cho Bộ Tài chính chậm nhất là mười ngày trước ngày hoạt động giải trí trở lại .


Điều 34.
Chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Doanh nghiệp kiểm toán chấm hết kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán trong những trường hợp sau đây :
a ) Tự chấm hết ;
b ) Bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể ;
c ) Bị tịch thu Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
d ) Giám đốc doanh nghiệp tư nhân chết ;
đ ) Trường hợp khác theo quy định của pháp lý về doanh nghiệp .
2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta chấm hết kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán trong những trường hợp sau đây :
a ) Theo quyết định hành động của doanh nghiệp kiểm toán quốc tế đã xây dựng Trụ sở ;
b ) Theo quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều này .
3. Trường hợp chấm hết kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, doanh nghiệp kiểm toán phải thông tin bằng văn bản cho Bộ Tài chính chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày chấm hết .
4. Bộ Tài chính quy định đơn cử về thủ tục chấm hết kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán .


Điều 35.
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán

1. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán chấm hết hoạt động giải trí trong những trường hợp sau đây :
a ) Theo quyết định hành động của doanh nghiệp kiểm toán đã xây dựng Trụ sở ;
b ) Doanh nghiệp kiểm toán đã xây dựng Trụ sở chấm hết hoạt động giải trí ;
c ) Trường hợp khác theo quy định của pháp lý về doanh nghiệp .
2. Doanh nghiệp kiểm toán có những quyền, triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của Trụ sở và xử lý những yếu tố tương quan đến việc chấm hết hoạt động giải trí của Trụ sở .

Điều 36. Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài

Doanh nghiệp kiểm toán quốc tế thực thi hoạt động giải trí kiểm toán tại Nước Ta dưới những hình thức sau :
1. Góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán đã được xây dựng và hoạt động giải trí tại Nước Ta để xây dựng doanh nghiệp kiểm toán ;
2. Thành lập Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế ;
3. Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới theo quy định của nhà nước .
CHƯƠNG VI

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


Điều 37.
Đơn vị được kiểm toán

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai mà pháp lý quy định báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta kiểm toán, gồm có :
a ) Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ;
b ) Tổ chức tín dụng thanh toán được xây dựng và hoạt động giải trí theo Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ;
c ) Tổ chức kinh tế tài chính, doanh nghiệp kinh doanh thương mại bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm .
d ) Công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành và tổ chức triển khai kinh doanh thương mại sàn chứng khoán .
2. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai phải được doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta kiểm toán, gồm có :
a ) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động giải trí trong nghành thuộc bí hiểm nhà nước theo quy định của pháp lý phải được kiểm toán so với báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm ;
b ) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai thực thi dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ những dự án Bất Động Sản trong nghành thuộc bí hiểm nhà nước theo quy định của pháp lý phải được kiểm toán so với báo cáo giải trình quyết toán dự án Bất Động Sản hoàn thành xong ;
c ) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai có vốn góp của Nhà nước và dự án Bất Động Sản sử dụng vốn nhà nước khác do nhà nước quy định phải được kiểm toán so với báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm hoặc báo cáo giải trình quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong ;
d ) Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải được kiểm toán so với báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm .
3. Việc kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính và báo cáo giải trình quyết toán dự án Bất Động Sản hoàn thành xong so với doanh nghiệp, tổ chức triển khai quy định tại những điểm a, b và c khoản 2 Điều này không thay thế sửa chữa cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước .
4. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai khác tự nguyện được kiểm toán .


Điều 38.
Quyền của đơn vị được kiểm toán

1. Lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta và kiểm toán viên hành nghề có đủ điều kiện kèm theo hành nghề theo quy định của pháp lý để giao kết hợp đồng kiểm toán, trừ trường hợp pháp lý có quy định khác .
2. Yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phân phối thông tin trong hồ sơ ĐK hành nghề kiểm toán và thông tin về kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta triển khai kiểm toán .
3. Từ chối cung ứng thông tin, tài liệu không tương quan đến nội dung kiểm toán .
4. Đề nghị thay thế sửa chữa thành viên tham gia cuộc kiểm toán khi có địa thế căn cứ cho rằng thành viên đó vi phạm nguyên tắc hoạt động giải trí kiểm toán độc lập trong quy trình triển khai kiểm toán .
5. Thảo luận, báo cáo giải trình bằng văn bản về những yếu tố được nêu trong dự thảo báo cáo giải trình kiểm toán nếu thấy chưa tương thích .
6. Khiếu nại về hành vi của thành viên tham gia cuộc kiểm toán trong quy trình thực thi kiểm toán khi có địa thế căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp lý .
7. Yêu cầu bồi thường trong trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta gây thiệt hại .
8. Quyền khác theo quy định của pháp lý .


Điều 39.
Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán

1. Cung cấp không thiếu, đúng mực, trung thực, kịp thời, khách quan thông tin, tài liệu thiết yếu theo nhu yếu của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về thông tin, tài liệu đã cung ứng .
2. Thực hiện nhu yếu của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta về việc tích lũy dẫn chứng kiểm toán theo nhu yếu của chuẩn mực kiểm toán và kiểm soát và điều chỉnh những sai sót để báo cáo giải trình kiểm toán không có quan điểm ngoại trừ so với những nội dung không được ngoại trừ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48 của Luật này. Trường hợp không kiểm soát và điều chỉnh sai sót theo quan điểm của doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta, đơn vị chức năng được kiểm toán phải báo cáo giải trình bằng văn bản theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện thay mặt chủ sở hữu so với đơn vị chức năng được kiểm toán .
3. Phối hợp, tạo điều kiện kèm theo cho kiểm toán viên hành nghề triển khai kiểm toán .
4. Không được có hành vi hạn chế khoanh vùng phạm vi những yếu tố cần kiểm toán .
5. Xem xét đề xuất của doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta về sống sót, sai sót trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính và trong việc tuân thủ pháp lý để có giải pháp khắc phục kịp thời .
6. Thông báo kịp thời, rất đầy đủ những vi phạm pháp lý và vi phạm hợp đồng kiểm toán trong hoạt động giải trí kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
7. Thanh toán phí dịch vụ kiểm toán theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .
8. Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán với một doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta từ ba năm liên tục trở lên thì phải nhu yếu doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta đổi khác kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo giải trình kiểm toán .
9. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp lý .

CHƯƠNG V


HOẠT ĐỘNG
KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP


Mục 1


HOẠT ĐỘNG
CỦA DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN


Điều 40.
Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán
nước ngoài tại Việt Nam

1. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta được thực thi những dịch vụ sau đây :
a ) Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính, kiểm toán hoạt động giải trí, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo giải trình quyết toán dự án Bất Động Sản hoàn thành xong, kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính vì mục tiêu thuế và việc làm kiểm toán khác ;
b ) Dịch Vụ Thương Mại soát xét báo cáo giải trình kinh tế tài chính, thông tin kinh tế tài chính và dịch vụ bảo vệ khác .
2. Ngoài những dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp kiểm toán được ĐK thực thi những dịch vụ sau đây :
a ) Tư vấn kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, thuế ;
b ) Tư vấn quản trị, quy đổi và tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp ;
c ) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức triển khai ;
d ) Thương Mại Dịch Vụ kế toán theo quy định của pháp lý về kế toán ;
đ ) Thẩm định giá gia tài và nhìn nhận rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại ;
e ) Dịch Vụ Thương Mại tu dưỡng kỹ năng và kiến thức kinh tế tài chính, kế toán, kiểm toán ;
g ) Dịch Vụ Thương Mại tương quan khác về kinh tế tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp lý .
3. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật này được thực thi dịch vụ kế toán theo quy định của pháp lý về kế toán mà không phải ĐK .
4. Khi triển khai dịch vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, doanh nghiệp kiểm toán phải có đủ điều kiện kèm theo theo quy định của Luật này và những quy định khác của pháp lý có tương quan .


Điều 41.
Nhận dịch vụ kiểm toán

1. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta chỉ được nhận dịch vụ kiểm toán theo năng lực của mình trong khoanh vùng phạm vi nhu yếu của người mua .
2. Khi nhận dịch vụ kiểm toán, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải thông tin cho người mua về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của mình trong việc thực thi dịch vụ kiểm toán, số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta và kiểm toán viên hành nghề khi xảy ra rủi ro đáng tiếc kiểm toán .
3. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta không được chuyển giao dịch vụ kiểm toán mà mình đã giao kết hợp đồng cho doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta khác, trừ trường hợp được người mua chấp thuận đồng ý .
4. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải cử người đảm nhiệm so với mỗi cuộc kiểm toán. Người đảm nhiệm cuộc kiểm toán phải là kiểm toán viên hành nghề. Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của người đảm nhiệm cuộc kiểm toán .


Điều 42.
Hợp đồng kiểm toán

1. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta thực thi dịch vụ kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán .
2. Hợp đồng kiểm toán là sự thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta với người mua về việc thực thi dịch vụ kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán được lập thành văn bản và có những nội dung chính sau đây :
a ) Tên, địa chỉ của người mua hoặc người đại diện thay mặt của người mua, đại diện thay mặt của doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta ;
b ) Mục đích, khoanh vùng phạm vi và nội dung dịch vụ kiểm toán, thời hạn thực thi hợp đồng kiểm toán ;
c ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ;
d ) Hình thức báo cáo giải trình kiểm toán và những hình thức khác biểu lộ tác dụng kiểm toán như thư quản trị và báo cáo giải trình khác ;
đ ) Phí dịch vụ kiểm toán và ngân sách khác do những bên thỏa thuận hợp tác .


Điều 43.
Nghĩa vụ bảo mật

1. Kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta không được bật mý thông tin về hồ sơ kiểm toán, người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán, trừ trường hợp được người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán chấp thuận đồng ý hoặc theo quy định của pháp lý .
2. Kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta không được sử dụng thông tin về hồ sơ kiểm toán, người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán để xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền lợi công cộng, quyền, quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .
3. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải kiến thiết xây dựng và quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ nhằm mục đích bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin .
4. Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai nghề nghiệp về kiểm toán và cá thể có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí hiểm thông tin được cung ứng về hồ sơ kiểm toán, người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán theo quy định của pháp lý .


Điều 44.
Phí dịch vụ kiểm toán

1. Phí dịch vụ kiểm toán do doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta và người mua thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng kiểm toán theo địa thế căn cứ sau đây :
a ) Nội dung, khối lượng và đặc thù việc làm ;
b ) Thời gian và điều kiện kèm theo thao tác của kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên sử dụng để thực thi dịch vụ ;
c ) Trình độ, kinh nghiệm tay nghề và uy tín của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta ;
d ) Mức độ nghĩa vụ và trách nhiệm và thời hạn mà việc thực thi dịch vụ yên cầu .
2. Phí dịch vụ kiểm toán được tính theo những phương pháp sau đây :
a ) Giờ thao tác của kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên ;
b ) Từng dịch vụ kiểm toán với mức phí trọn gói ;
c ) Hợp đồng kiểm toán nhiều kỳ với mức phí cố định và thắt chặt từng kỳ .


Điều 45.
Quy trình kiểm toán

1. Quy trình cuộc kiểm toán gồm những bước sau đây :
a ) Chấp nhận, duy trì người mua và lập kế hoạch kiểm toán ;
b ) Thực hiện kiểm toán ;
c ) Kết thúc kiểm toán, lập báo cáo giải trình kiểm toán và giải quyết và xử lý sau kiểm toán .
2. Kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta thực thi những bước của tiến trình kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán .

Mục 2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN


Điều 46.
Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo giải trình kinh tế tài chính được lập theo quy định của chuẩn mực kiểm toán và có những nội dung sau đây :
a ) Đối tượng của cuộc kiểm toán ;
b ) Trách nhiệm của đơn vị chức năng được kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta ;
c ) Phạm vi và địa thế căn cứ triển khai cuộc kiểm toán ;
d ) Địa điểm và thời hạn lập báo cáo giải trình kiểm toán ;
đ ) Ý kiến kiểm toán về báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được kiểm toán ;
e ) Nội dung khác theo quy định của chuẩn mực kiểm toán .
2. Ngày ký báo cáo giải trình kiểm toán không được trước ngày ký báo cáo giải trình kinh tế tài chính .
3. Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của kiểm toán viên hành nghề do doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Việt Nam giao đảm nhiệm cuộc kiểm toán và người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền bằng văn b � n của người đại diện thay mặt theo pháp lý. Người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện thay mặt theo pháp lý phải là kiểm toán viên hành nghề .
4. Báo cáo kiểm toán về báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất của tập đoàn lớn, tổng công ty theo quy mô công ty mẹ – công ty con được thực thi theo quy định của chuẩn mực kiểm toán .


Điều 47.
Báo cáo kiểm toán về các công việc kiểm toán khác

Báo cáo kiểm toán về những việc làm kiểm toán khác được lập trên cơ sở quy định tại Điều 46 của Luật này và chuẩn mực kiểm toán tương thích với từng cuộc kiểm toán .


Điều 48.
Ý kiến kiểm toán

1. Căn cứ vào tác dụng kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải đưa ra quan điểm về báo cáo giải trình kinh tế tài chính và những nội dung khác đã được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán .
2. Bộ Tài chính quy định nội dung không được ngoại trừ trong báo cáo giải trình kiểm toán tương thích với chuẩn mực kiểm toán .
3. Cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền, đại diện thay mặt chủ sở hữu so với đơn vị chức năng được kiểm toán có quyền nhu yếu doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta và đơn vị chức năng được kiểm toán báo cáo giải trình về những nội dung ngoại trừ trong báo cáo giải trình kiểm toán .

Mục 3

HỒ SƠ KIỂM TOÁN


Điều 49.
Hồ sơ kiểm toán

1. Kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải tích lũy và lưu trong hồ sơ kiểm toán tài liệu, thông tin thiết yếu tương quan đến từng cuộc kiểm toán đủ để làm cơ sở cho việc hình thành quan điểm kiểm toán của mình và chứng tỏ rằng cuộc kiểm toán đã được triển khai theo đúng quy định của pháp lý và chuẩn mực kiểm toán .
2. Kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải lập hồ sơ kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán .


Điều 50.
Bảo quản, lưu trữ hồ sơ kiểm toán

1. Hồ sơ kiểm toán phải được dữ gìn và bảo vệ vừa đủ, bảo đảm an toàn trong quy trình sử dụng .
2. Hồ sơ kiểm toán phải đưa vào tàng trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày phát hành báo cáo giải trình kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thời hạn tàng trữ hồ sơ kiểm toán tối thiểu là mười năm .
3. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ hồ sơ kiểm toán bảo đảm an toàn, vừa đủ, hợp pháp và bảo mật thông tin .
4. Hồ sơ kiểm toán đưa vào tàng trữ phải vừa đủ, có mạng lưới hệ thống, phải phân loại, sắp xếp thành từng bộ hồ sơ riêng theo thứ tự thời hạn phát sinh và theo từng hợp đồng kiểm toán, từng cuộc kiểm toán .
5. nhà nước quy định chi tiết cụ thể về tàng trữ, sử dụng và tiêu hủy hồ sơ kiểm toán .


Điều 51.
Hồ sơ, tài liệu về dịch vụ liên quan

Việc dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ, sử dụng và tiêu hủy hồ sơ, tài liệu về dịch vụ tương quan quy định tại điểm b khoản 1 Điều 40 của Luật này được triển khai theo quy định tại Điều 49 và Điều 50 của Luật này .

Mục 4

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN


Điều 52.
Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

1. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta phải thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi mạng lưới hệ thống trấn áp chất lượng dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này, những chủ trương và thủ tục trấn áp chất lượng cho từng cuộc kiểm toán .
2. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta chịu sự trấn áp của cơ quan có thẩm quyền về chất lượng dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này .
3. Bộ Tài chính được kêu gọi kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề và những chuyên viên khác trong việc thực thi trấn áp chất lượng dịch vụ kiểm toán. Việc kêu gọi và sắp xếp người tham gia trấn áp chất lượng phải bảo vệ nguyên tắc độc lập, khách quan .
4. Trường hợp thiết yếu, Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng hội đồng trình độ để tư vấn cho việc giải quyết và xử lý những yêu cầu về báo cáo giải trình kiểm toán và chất lượng kiểm toán .
5. Bộ Tài chính quy định quy định trấn áp chất lượng dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này .
CHƯƠNG VI


KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA


ĐƠN VỊ CÓ
LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG


Điều 53.
Đơn vị có lợi ích công chúng

1. Tổ chức tín dụng thanh toán được xây dựng và hoạt động giải trí theo Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .
2. Tổ chức kinh tế tài chính, doanh nghiệp kinh doanh thương mại bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm .
3. Công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành, tổ chức triển khai kinh doanh thương mại sàn chứng khoán theo quy định của pháp lý về sàn chứng khoán .
4. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai khác có tương quan đến quyền lợi của công chúng do đặc thù, quy mô hoạt động giải trí của đơn vị chức năng đó theo quy định của pháp lý .


Điều 54.
Chấp thuận doanh nghiệp được kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích
công chúng

1. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính của đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đồng ý .
2. Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo lựa chọn, thủ tục xem xét, đồng ý chấp thuận và những trường hợp đình chỉ hoặc hủy bỏ tư cách doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta và kiểm toán viên hành nghề được triển khai kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính của những đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng, trừ trường hợp pháp lý có quy định khác .


Điều 55.
Công khai thông tin của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán
nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán báo
cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng

tin tức về doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta, kiểm toán viên hành nghề được đồng ý chấp thuận kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính của đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng phải công khai minh bạch gồm có :
1. Thông tin về kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta ;
2. tin tức tương quan đến bảo vệ chất lượng ;
3. tin tức tương quan đến việc thanh tra, giải quyết và xử lý kỷ luật, giải quyết và xử lý vi phạm, xử lý tranh chấp và giám sát công khai minh bạch .


Điều 56.
Báo cáo minh bạch

1. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta đủ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo được chấp thuận đồng ý kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính của đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng phải công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của mình báo c � o minh bạch hàng năm trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính .
2. Báo cáo minh bạch phải có chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta .
3. Bộ Tài chính quy định cụ thể nội dung báo cáo giải trình minh bạch quy định tại khoản 1 Điều này .


Điều 57.
Trách nhiệm của đơn vị có lợi ích công chúng

1. Xây dựng và quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ tương thích và có hiệu suất cao .
2. Tổ chức kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp lý để bảo vệ bảo đảm an toàn gia tài ; nhìn nhận chất lượng và độ đáng tin cậy của thông tin kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, việc chấp hành pháp lý, chính sách, chủ trương của Nhà nước và quy định của đơn vị chức năng .


Điều 58.
Tính độc lập, khách quan

1. Doanh nghiệp kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp kiểm toán quốc tế tại Nước Ta không được sắp xếp kiểm toán viên hành nghề thực thi kiểm toán cho một đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng trong năm năm kinh tế tài chính liên tục .
2. Kiểm toán viên hành nghề đã thực thi kiểm toán cho đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng chỉ được giữ vị trí quản trị, điều hành quản lý, thành viên ban trấn áp, kế toán trưởng của đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng đó sau mười hai tháng, kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm toán .
CHƯƠNG VII

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Điều 59.
Các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập

Các hành vi vi phạm pháp lý về kiểm toán độc lập gồm có :
1. Kinh doanh dịch vụ kiểm toán mà không có Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán hoặc không đúng với nội dung của Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
2. Cá nhân ký báo cáo giải trình kiểm toán khi không đủ điều kiện kèm theo là kiểm toán viên hành nghề ;
3. Vi phạm quy định về ĐK kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán, ĐK hành nghề kiểm toán ;
4. Vi phạm quy định về kiểm tra, trấn áp chất lượng dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính ;
5. Vi phạm quy định so với kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính của những đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng ;
6. Vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin thông tin có tương quan đến hồ sơ kiểm toán, người mua, đơn vị chức năng được kiểm toán ;
7. Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 13 của Luật này ;
8. Vi phạm quy định về trường hợp không được triển khai dịch vụ kiểm toán quy định tại Điều 19 và Điều 30 của Luật này ;
9. Kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi không có đủ số lượng kiểm toán viên hành nghề theo quy định của Luật này ; vi phạm quy định về vốn pháp định, mua bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp hoặc lập quỹ dự trữ rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp ;
10. Do thiếu thận trọng dẫn đến sai sót hoặc làm rơi lệch hiệu quả kiểm toán, hồ sơ kiểm toán ;
11. Cố tình xác nhận báo cáo giải trình kinh tế tài chính có gian lận, sai sót hoặc thông đồng, móc nối để làm xô lệch tài liệu kế toán, hồ sơ kiểm toán và cung ứng thông tin, số liệu báo cáo giải trình sai thực sự ;
12. Vi phạm quy định về lập, tích lũy, phân loại, sử dụng, dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ hồ sơ kiểm toán và hồ sơ tài liệu về những dịch vụ khác có tương quan ;
13. Kê khai không đúng trong thực tiễn để được cấp Giấy chứng nhận ĐK hành nghề kiểm toán và Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
14. Gian lận để được cấp Giấy chứng nhận ĐK hành nghề kiểm toán và Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán ;
15. Giả mạo, tẩy xóa, thay thế sửa chữa Giấy ghi nhận ĐK hành nghề kiểm toán và Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán .
16. Vi phạm nguyên tắc hoạt động giải trí kiểm toán độc lập ;
17. Báo cáo không đúng thực sự hoặc không triển khai chính sách báo cáo giải trình theo quy định ;
18. Đơn vị được kiểm toán vi phạm quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 39 của Luật này .
19. Hành vi khác vi phạm pháp lý về kiểm toán độc lập .


Điều 60.
Xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập

1. Tổ chức, cá thể vi phạm quy định tại Điều 59 của Luật này thì bị giải quyết và xử lý theo những hình thức sau :
a ) Cảnh cáo ;
b ) Phạt tiền ;
c ) Ngoài hình thức giải quyết và xử lý quy định tại điểm a và điểm b của khoản này, tổ chức triển khai, cá thể vi phạm hoàn toàn có thể bị tịch thu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán, chứng từ kiểm toán viên, Giấy ghi nhận ĐK hành nghề kiểm toán, đình chỉ ĐK hành nghề hoặc cấm tham gia hoạt động giải trí kiểm toán độc lập .
2. Cá nhân vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà còn bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
3. Tổ chức, cá thể vi phạm quy định của Luật này, ngoài việc bị giải quyết và xử lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn bị đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức triển khai nghề nghiệp về kiểm toán ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp lý .
4. nhà nước quy định chi tiết cụ thể việc giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về kiểm toán độc lập .


Điều 61.
Giải quyết tranh chấp về kiểm toán độc lập

1. Tranh chấp về kiểm toán độc lập được xử lý như sau :
a ) Các bên có nghĩa vụ và trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp ;
b ) Trường hợp hòa giải không thành thì những bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp lý .
2. Thời hiệu khởi kiện nhu yếu xử lý tranh chấp về kiểm toán độc lập là ba năm, kể từ ngày ký báo cáo giải trình kiểm toán .
CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 62. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kiểm toán trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành bảo vệ những điều kiện kèm theo theo quy định của Luật này được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ kiểm toán .
2. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành, người đã được cấp chứng từ kiểm toán viên trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành được ĐK hành nghề kiểm toán theo quy định của Luật này mà không cần bảo vệ điều kiện kèm theo về thời hạn thực tiễn làm kiểm toán quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật này .
3. Doanh nghiệp kiểm toán nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên có vốn góp vốn đầu tư quốc tế đ � ợc xây dựng và hoạt động giải trí theo quy định của pháp lý trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành được phép hoạt động giải trí theo hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên đến hết thời hạn của Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Giấy phép góp vốn đầu tư .

Điều 63. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 ngày 2012 .

Điều 64. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

nhà nước quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật ; hướng dẫn những nội dung thiết yếu khác trong Luật này để phân phối nhu yếu quản trị nhà nước .
__________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 ngày 2011.


 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

Tin liên quan

Ngành tài chính ngân hàng là gì? Tài chính ngân hàng khối nào dễ nhất?

khoikte

Đại học Văn Lang có xét tuyển học bạ 2022 không?

khoikte

Ngành truyền thông marketing thì nên học trường nào?- ReviewEdu

khoikte

Review ngành thương mại điện tử: Định hướng nghề nghiệp chuẩn không cần chỉnh

khoikte

Quản trị kinh doanh học trường nào ở TPHCM học phí rẻ

khoikte

Trượt BIG4 – Đừng Lo – Còn Non-BIG

khoikte

Leave a Comment