Khối ngành Kinh tế

Chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng : (1) Trường Đại Học Trưng Vương

Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang đọc: Chương trình khung đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ : Trường Đại Học Trưng Vương

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

tài chính ngân hàng

 ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

( Ban hành theo Quyết định số 46A / QĐ-ĐHTV ngày tháng 8 năm năm ngoái của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương )

Tên chương trình :  KINH TẾ
Trình độ đào tạo :  ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo :  TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã ngành :  D 402
Loại hình đào tạo :  CHÍNH QUY

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kỹ năng và kiến thức kinh tế tài chính và sâu xa về nhiệm vụ tài chính ngân hàng, về mạng lưới hệ thống thông tin, về quản trị và quản lý hoạt động giải trí tài chính – ngân hàng trong những cơ quan Nhà nước và trong những doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính .

Mục tiêu cụ thể:

1.1. Về kiến thức

Chương trình huấn luyện và đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản và mạng lưới hệ thống về Tài chính – Ngân hàng, tiếp cận với tri thức tân tiến của khu vực và quốc tế về ngành nghề dịch vụ Tài chính – Ngân hàng, tu dưỡng năng lượng tư duy thực tế để người học hoàn toàn có thể ứng dụng những kiến thức và kỹ năng được trang bị vào điều kiện kèm theo Nước Ta .

1.2. Về kỹ năng

Người học được rèn luyện một số ít kiến thức và kỹ năng tác nghiệp về quản trị kinh doanh thương mại và quản trị Nhà nước trong những ngành nghề dịch vụ thị trường tài chính, kinh doanh thương mại ngân hàng, tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa .

1.3. Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò cán bộ nghiên cứu và điều tra,

Hoạch định chủ trương, cán bộ giảng dạy tại những cơ quan nghiên cứu và điều tra, những cơ quan Nhà nước,

Những cơ sở đào tạo và giảng dạy hoặc tác nghiệp kinh doanh thương mại trong những Doanh nghiệp, những định chế Tài chính – Ngân hàng và phi ngân hàng, nhất là trong nghành nghề dịch vụ mới ở Nước Ta lúc bấy giờ như Công ty sàn chứng khoán, Công ty bảo hiểm, Quỹ góp vốn đầu tư.

Nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản vững vàng và giải pháp điều tra và nghiên cứu được trang bị cũng là cơ sở quan trọng để cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng liên tục nghiên cứu và điều tra ở cấp học cao hơn hoặc tự bổ trợ kiến thức và kỹ năng khi xâm nhập vào thực tiễn công tác làm việc .

1.4. Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có sức khỏe thể chất tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt .

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Chương trình gồm 128 tín chỉ ( TC ) chưa kể những môn Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất ( 5 ĐVHT ) và Giáo dục đào tạo quốc phòng ( 165 tiết ) .

4. Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể :

– Tốt nghiệp đại trà phổ thông trung học và bậc tương tự .

– Phương thức tuyển sinh : Trường thực thi xét tuyển với hai hình thức :

+ Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu ( Điểm sàn ) theo pháp luật của Bộ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cụm thi những trường ĐH và điểm trúng tuyển của Trường .

+ Xét tuyển theo học bạ năm học lớp 12 trung học phổ thông .

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

– Chương trình giảng dạy được thực thi trong 4 năm, chi tiết cụ thể như sau :

+ Năm 1 và năm 2 sinh viên sẽ học những kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương .

+ Các năm tiếp theo ( 3 và 4 ) : Sinh viên hoàn tất những chương trình về giáo dục chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp .

– Sinh viên được giảng dạy theo hình thức chính quy, vận dụng theo Quy chế đào tạo và giảng dạy Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, phát hành kèm theo Quyết định số 17 / VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

5.2. Thực tấp và làm khóa luận tốt nghiệp.

Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế huấn luyện và đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy phát hành kèm theo Quyết định số 17 / VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

– Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp : Sinh viên có 5 TC thực tập tốt nghiệp tương tự 2,5 tháng và 10 TC làm khóa luận tốt nghiệp tương tự 3 tháng .

– Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quy trình học trung bình từ 7 điểm trở lên, tương tự xếp loại B ( khá ) .

5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ những tiêu chuẩn pháp luật tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo và giảng dạy Đại học và Cao đẳng chính quy phát hành kèm theo Quyết định số số 17 / VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể :Sinh viên phải tích lỹ đủ 126 tín chỉ ( không kể những môn : Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất, Giáo dục đào tạo quốc phòng ), trong đó có 29 tín chỉ thuộc những học phần bắt buộc của khối kiến thức và kỹ năng giáo dục chuyên ngành .

6. Thang điểm

Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân. Trong đó, điểm siêng năng là 10 %, điểm kiểm tra là 20 %, điểm thi kết thúc học phần là 70 % .

Sau đó xếp loại theo Quy chế huấn luyện và đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy phát hành kèm theo Quyết định số số 17 / VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

7. Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình khung được sắp xếp theo tín chỉ. Một tín chỉ được sắp xếp 15 tiết, 1 tiết kim chỉ nan có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành .

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TT Hạng mục Số tín chỉ
7.1 Kiến thức giáo dục đại cương 38
Các học phần bắt buộc 32
Các học phần tự chọn 6
7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 75
7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 36
Các học phần bắt buộc 30
Các học phần tự chọn 6
7.2.2 Kiến thức chuyên ngành 37
Các học phần bắt buộc 29
Các học phần tự chọn 8
Tổng số TC các học phần 111
7.3 Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 15
Tổng số TC cả khóa học( Không kể GDQP & GDTC ) 126

CÁC HỌC PHẦN

TT Tên  học phần Thời lượng Ghi chú
7.1. Giáo dục đại cương ( Không kể GDQP & GDTC ) 38
Các học phần bắt buộc 32
1 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5
2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Pháp luật đại cương 2
5 Toán cao cấp 3
6 Toán ( Xác suất thống kê ) 2
7 Tin đại cương 2
8 Tiếng anh cơ bản 1 3
9 Tiếng anh cơ bản 2 3
10 Tiếng anh thương mại 1 4
11 Tiếng anh thương mại 2 3
12 Giáo dục quốc phòng 165 tiết
13 Giáo dục thể chất 5ĐVHT
Các học phần tự chọn 6
1 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2
2 Soạn thảo văn bản 2
3 Tâm lý kinh doanh 2
4 Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh 2
5 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 2
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
A. Kiến thức cơ sở ngành (Cho cả 2 chuyên ngành) 36
Các học phần bắt buộc 30
1 Pháp luật kinh tế 2
2 Kinh tế vi mô 3
3 Kinh tế vĩ mô 3
4 Mô hình toán kinh tế 3
5 Nguyên lý thống kê 2
6 Lý thuyết tài chính – tiền tệ 3
7 Tín học ứng dụng ( Exel) 3
8 Nguyên lý kế toán 3
9 Quản trị học 3
10 Thuế nhà nước 3
11 Lý thuyết kiểm toán 2
Các học phần tự chọn 6
1 Kinh tế phát triển 2
2 Thống kê ngân hàng 2
3 Bảo hiểm 2
4 Kinh tế quốc tế 2
5 Marketing căn bản 2
6 Kinh tế lượng 2
7 Nghệ thuật lãnh đạo 2
B. Kiến thức chuyên ngành
a. Chuyên ngành Tín dụng ngân hàng 37
Các học phần bắt buộc 29
1 Định giá tài sản 2
2 Quản lí dự án 2
3 Tài chính doanh nghiệp 3
4 Thị trường chứng khoán 2
5 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HPI) 3
6 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HPII) 2
7 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HPIII) 2
8 Nghiệp vụ ngân hàng TW 3
9 Kế toán ngân hàng thương mại 2
10 Kế toán máy 3
11 Kế toán TCDN 3
12 Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế 2
Các môn tự chọn 8
1 Quản trị rủi ro 2
2 Quản trị doanh nghiệp 1 3
3 Quản trị doanh nghiệp 2 3
4 Kỹ năng quản trị 2
5 Quản trị nguồn nhân lực 2
6 Kế toán xây dựng 3
7 Kế toán thương mại và dịch vụ 3
8 Kế toán quản trị chi phí 3
9 Kế toán Quốc tế 2
10 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2
Thực tập, thi hoặc viết khóa luận tốt nghiệp 15
b. Tài chính doanh nghiệp 37
Các học phần bắt buộc 29
1 Định giá tài sản 2
2 Quản trị dự án 2
3 Tài chính doanh nghiệp (HP I ) 3
4 Tài chính doanh nghiệp (HP II ) 3
5 Tài chính doanh nghiệp (HP III ) 2
6 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3
7 Kế toán Tài chính doanh nghiệp (HPI) 3
8 Kế toán Tài chính doanh nghiệp (HPII) 3
9 Kế toán máy 3
10 Kế toán quản trị chi phí 3
11 Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế 2
Các học phần tự chọn 8
1 Quản trị rủi ro 2
2 Quản trị doanh nghiệp 1 3
3 Quản trị doanh nghiệp 2 3
4 Kỹ năng quản trị 2
5 Quản trị nguồn nhân lực 2
6 Kế toán xây dựng 3
7 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 3
8 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 3
9 Kế toán Quốc tế 2
10 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2
Tổng số TC các học phần 111
7.3 Thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp 15
Tổn số tín chỉ toàn khóa học 126

 Ghi chú: Sinh viên không làm khoá luận phải học thêm 10 tín chỉ trong số các học phần tự chọn của kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để tích lũy cho đủ số tín chỉ theo quy định. 

Hiệu trưởng 

TS. Bùi Văn Hồng

Xem thêm : Định hướng tương lai – Tài chính ngân hàng

Tin liên quan

Mã Ngành 5610 Nhà Hàng Và Các Dịch Vụ ăn Uống Phục Vụ Lưu động – Tư Vấn DNL

khoikte

Đại Học Tôn Đức Thắng – Điểm Chuẩn Tuyển SInh Năm 2022

khoikte

Ngành Luật kinh tế nên học trường nào ở TPHCM? Danh sách các trường đào tạo ngành Luật kinh tế tại khu vực TP HCM tốt nhất

khoikte

Thời gian học ngành Kế toán trong bao lâu?

khoikte

Theo học ngành Tài chính ngân hàng thi khối nào?

khoikte

Địa lý kinh tế – Wikipedia tiếng Việt

khoikte

Leave a Comment