Khối ngành Kinh tế

Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán đầy đủ nhất

Tiếng Anh chuyên ngành kế toán là một phần kiến thức và kỹ năng mà những ai làm kế toán, truy thuế kiểm toán, kinh tế tài chính cũng cần phải trang bị cho mình. Hiện nay, rất nhiều những tập đoàn lớn đa vương quốc đến Nước Ta góp vốn đầu tư và những tập đoàn lớn Nước Ta góp vốn đầu tư ra quốc tế, và họ đều cần những nhân viên cấp dưới kế toán, nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính không chỉ giỏi trình độ và còn giỏi tiếng Anh nữa.

Tuy nhiên, do vốn từ vựng chuyên ngành chưa rộng, nhiều nhân viên cấp dưới kế toán liên tục gặp khó khăn vất vả khi trao đổi với họ về việc làm cũng như soạn thảo báo cáo giải trình kế toán bằng tiếng Anh. Hiểu được khó khăn vất vả này của những kế toán viên, Impactus xin gửi đến những bạn loạt bài từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Cùng theo dõi bài viết nhé !

Bạn đang đọc: Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán đầy đủ nhất

100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán thông dụng nhất bạn cần biết – mới nhất 2022 :

1. Accounting entry bút toán
2. Accrued expenses Ngân sách chi tiêu phải trả
3. Accumulated lũy kế
4. Advanced payments to suppliers Trả trước người bán
5. Advances to employees Tạm ứng
6. Assets Tài sản
7. Balance sheet Bảng cân đối kế toán
8. Bookkeeper người lập báo cáo giải trình
9. Capital construction thiết kế xây dựng cơ bản
10. Cash Tiền mặt
11. Cash at ngân hàng Tiền gửi ngân hàng nhà nước
12. Cash in hand Tiền mặt tại quỹ
13. Cash in transit Tiền đang chuyển
14. Check and take over nghiệm thu
15. Construction in progress giá thành kiến thiết xây dựng cơ bản dở dang
16. Cost of goods sold Giá vốn bán hàng
17. Current assets Tài sản lưu động và góp vốn đầu tư thời gian ngắn
18. Current portion of long-term liabilities Nợ dài hạn đến hạn trả
19. Deferred expenses Ngân sách chi tiêu chờ kết chuyển
20. Deferred revenue Người mua trả tiền trước
21. Depreciation of fixed assets Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt hữu hình
22. Depreciation of intangible fixed assets Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung
23. Depreciation of leased fixed assets Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính
24. Equity and funds Vốn và quỹ
25. Exchange rate differences Chênh lệch tỷ giá
26. Expense mandate ủy nhiệm chi
27. Expenses for financial activities Ngân sách chi tiêu hoạt động giải trí kinh tế tài chính
28. Extraordinary expenses Chi tiêu không bình thường
29. Extraordinary income Thu nhập không bình thường
30. Extraordinary profit Lợi nhuận không bình thường
31. Figures in millions VND
32. Financial ratios Chỉ số kinh tế tài chính
33. Financials Tài chính
34. Finished goods Thành phẩm tồn dư
35. Fixed asset costs Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt hữu hình
36. Fixed assets Tài sản cố định và thắt chặt
37. General and administrative expenses Ngân sách chi tiêu quản trị doanh nghiệp
38. Goods in transit for marketing Hàng gửi đi bán
39. Gross profit Lợi nhuận tổng
40. Gross revenue Doanh thu tổng
41. Income from financial activities Thu nhập hoạt động giải trí kinh tế tài chính
42. Instruments and tools Công cụ, dụng cụ trong kho
43. Intangible fixed asset costs Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung
44. Intangible fixed assets Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung
45. Intra-company payables Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ
46. Inventory Hàng tồn dư
47. Investment and development fund Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng
48. Itemize Mở tiểu khoản
49. Leased fixed asset costs Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính
50. Leased fixed assets Tài sản cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính
51. Liabilities Nợ phải trả
52. Long-term borrowings Vay dài hạn
53. Long-term financial assets Các khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính dài hạn
54. Long-term liabilities Nợ dài hạn
55. Long-term mortgages, collateral, deposits Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ dài hạn
56. Long-term security investments Đầu tư sàn chứng khoán dài hạn
57. Merchandise inventory Hàng hoá tồn dư
58. Net profit Lợi nhuận thuần
59. Net revenue Doanh thu thuần
60. Non-business expenditure source Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp
61. Non-business expenditures Chi sự nghiệp
62. Non-current assets Tài sản cố định và thắt chặt và góp vốn đầu tư dài hạn
63. Operating profit Lợi nhuận từ hoạt động giải trí SXKD
64. Other current assets Tài sản lưu động khác
65. Other funds Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác
66. Other long-term liabilities Nợ dài hạn khác
67. Other payables Nợ khác
68. Other receivables Các khoản phải thu khác
69. Other short-term investments Đầu tư thời gian ngắn khác
70. Owners ’ equity Nguồn vốn chủ sở hữu
71. Payables to employees Phải trả công nhân viên
72. Prepaid expenses Chi tiêu trả trước
73. Profit before taxes Lợi nhuận trước thuế
74. Profit from financial activities Lợi nhuận từ hoạt động giải trí kinh tế tài chính
75. Provision for devaluation of stocks Dự phòng giảm giá hàng tồn dư
76. Purchased goods in transit Hàng mua đang đi trên đường
77. Raw materials Nguyên liệu, vật tư tồn dư
78. Receivables Các khoản phải thu
79. Receivables from customers Phải thu của người mua
80. Reconciliation so sánh
81. Reserve fund Quỹ dự trữ
82. Retained earnings Lợi nhuận chưa phân phối
83. Revenue deductions Các khoản giảm trừ
84. Sales expenses Ngân sách chi tiêu bán hàng
85. Sales rebates Giảm giá bán hàng
86. Sales returns Hàng bán bị trả lại
87. Short-term borrowings Vay thời gian ngắn
88. Short-term investments Các khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính thời gian ngắn
89. Short-term liabilities Nợ thời gian ngắn
90. Short-term mortgages, collateral, deposits Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ thời gian ngắn
91. Short-term security investments Đầu tư sàn chứng khoán thời gian ngắn
92. Stockholders ’ equity Nguồn vốn kinh doanh thương mại
93. Surplus of assets awaiting resolution Tài sản thừa chờ giải quyết và xử lý
94. Tangible fixed assets Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình
95. Taxes and other payables to the State budget Thuế và những khoản phải nộp nhà nước
96. Total assets Tổng cộng gia tài
97. Total liabilities and owner’s ’ equity Tổng cộng nguồn vốn
98. Trade creditors Phải trả cho người bán
99. Treasury stock Cổ phiếu quỹ
100. Welfare and reward fund Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Xem thêm : 200 từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng nhà nước dành riêng cho thanh toán giao dịch viên

Xem thêm: Kế toán doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam

[MIỄN PHÍ] 500+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MỌI NGÀNH NGHỀ

TẠI ĐÂY

29 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán những chuyên viên thường sử dụng khi thao tác với ngân hàng nhà nước :

1. Account holder chủ thông tin tài khoản
2. Accounts payable thông tin tài khoản nợ phải trả
3. Accounts receivable thông tin tài khoản phải thu
4. Accrual basi giải pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi
5. Amortization khấu hao
6. Arbitrage kiếm lời chênh lệch
7. Bank card thẻ ngân hàng nhà nước
8. Bond trái phiếu
9. Boom sự tăng vọt ( Ngân sách chi tiêu )
10. Capital vốn
11. Cardholder chủ thẻ
12. Cash basis chiêu thức kế toán dựa trên thực thu – thực chi
13. Certificate of deposit chứng từ tiền gửi
14. Clear giao dịch thanh toán bù trừ
15. Cost of capital ngân sách vốn
16. Crossed cheque Séc giao dịch thanh toán bằng giao dịch chuyển tiền
17. Debit balance số dư nợ
18. Debit ghi nợ
19. Debt khoản nợ
20. Deficit thâm hụt
21. Deposit money tiền gửi
22. Depreciation sự giảm giá
23. Dividend lãi CP
24. Draw rút
25. Letter of authority thư ủy nhiệm
26. Non-card instrument phương tiện đi lại thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt
27. Statement sao kê ( thông tin tài khoản )
28. Treasury bill kỳ phiếu kho bạc
29. Treasury stock CP ngân quỹ

14 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán quản trị không hề bỏ lỡ :

1. Accounting Kế Toán
2. General and administrative expenses giá thành quản trị doanh nghiệp
3. Corporate income tax Thuế thu nhập doanh nghiệp
4. Expenses for financial activities Ngân sách chi tiêu hoạt động giải trí kinh tế tài chính
5. Financial ratios Chỉ số kinh tế tài chính
6. Long-term borrowings Vay dài hạn
7. Auditing Kiểm toán
8. Tangible fixed assets Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình
9. Certified public accountant ( cpa ) Kế toán viên công chứng ( cpa )
10. Issued capital Vốn phát hành
11. Working capital Vốn lưu động
12. Carrying cost Chi tiêu bảo tồn hàng lưu kho
13. Cash discounts Chiết khấu tiền mặt
14. Historical cost principle Nguyên tắc giá gốc

Các công thức và thuật ngữ cơ bản trong tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Cost of goods sold / cost of sales ( Giá vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing

Inventory ( vận dụng so với doanh nghiệp thương mại là hầu hết )

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold ) / Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold ) / Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ phải trả cuối kỳ – số dư nợ phải trả đầu kỳ + những khoản chiết khấu nhận được + Các khoản tiền nợ trả cho nhà cung ứng + bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả .

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value ( giá trị thanh lý tịch thu ) / The amount of years of use life ( Giá trị năm sử dụng ) .

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

Các ký hiệu viết tắt thường dùng trong tiếng Anh chuyên ngành Kế toán :

GAAP Generally Accepted Accounting Principles
IAS International Accounting Standards
IFRS International Financial Reporting Standards
IASC International Accounting Standards Committee
EBIT earning before interest and tax
EBITDA earnings before interest, tax, depreciation and amortization
COGS cost of goods sold
FIFO ( First In First Out ) Phương pháp nhập trước xuất trước
LIFO ( Last In First Out ) Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Trên đây là tổng hợp Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán cơ bản mà bạn cần phải biết khi học tập, thao tác trong nghành này. Theo dõi Impactus để có thêm kiến thức và kỹ năng tiếng Anh có ích nhé .
Đừng bỏ qua :

CHỈ 1 CLICK ĐỂ CÓ NGAY TRỌN BỘ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MÀ BẠN ĐANG CẦN – CẬP NHẬT 2022

TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Ngành quản trị kinh doanh thi khối nào? tổ hợp môn? điểm chuẩn?

khoikte

Nên học kế toán hay kiểm toán – 5 điểm khác nhau giữa kế toán và kế toán

khoikte

Ngành kinh tế là gì? Học khối ngành kinh tế có là lựa chọn đúng?

khoikte

12 Trường đào tạo ngành Thương mại điện tử ở Việt Nam

khoikte

Tuyển sinh ngành quản trị kinh doanh gồm những phương thức nào?

khoikte

Học ngành Quản trị kinh doanh có dễ xin việc không?

khoikte

Leave a Comment