Khối ngành Kinh tế

Luật sư là gì? Quy trình trở thành Luật sư tại Việt Nam

Luật sư là gì? Quy trình để trở thành Luật sư tại Việt Nam được thực hiện như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của Luật sư? Bài viết dưới đây LawKey sẽ cung cấp tới bạn đọc những thông tin cần biết về Luật sư là gì tại Việt Nam như sau:

1. Luật sư là gì ?

Theo Điều 2 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ trợ 2012 : Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề theo pháp luật của Luật này, triển khai dịch vụ pháp lý theo nhu yếu của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai ( sau đây gọi chung là người mua ) .

Chức năng xã hội của Luật sư gồm có : Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp thêm phần bảo vệ công lý, những quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, quyền lợi hợp pháp của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kiến thiết xây dựng Nhà nước pháp quyền Nước Ta xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công minh, văn minh .

2. Nguyên tắc hành nghề Luật sư

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

– Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Nước Ta .

– Độc lập, trung thực, tôn trọng thực sự khách quan .

– Sử dụng những giải pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, quyền lợi hợp pháp của người mua .

– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hoạt động giải trí nghề nghiệp luật sư .

3. Quy trình trở thành Luật sư tại Nước Ta

Căn cứ Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ trợ 2012, trở thành Luật sư tại Nước Ta gồm có những tiến trình như sau :

3.1. Tiêu chuẩn Luật sư

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo và giảng dạy nghề luật sư, đã qua thời hạn tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe thể chất bảo vệ hành nghề luật sư thì hoàn toàn có thể trở thành luật sư .

3.2. Điều kiện trở thành Luật sư

Để trở thành Luật sư, gồm có những điều kiện kèm theo như sau :

a ) Có bằng cử nhân Luật

Tức là cá thể phải tốt nghiệp trường Luật, khoa Luật của trường Đại học .Người có Bằng cử nhân luật được tham gia khóa huấn luyện và đào tạo nghề luật sư tại cơ sở huấn luyện và đào tạo nghề luật sư. Cơ sở giảng dạy nghề luật sư gồm có : Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp và cơ sở đào tạo và giảng dạy nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư Nước Ta .

Thời gian đào tạo và giảng dạy nghề luật sư là mười hai tháng. Người triển khai xong chương trình huấn luyện và đào tạo nghề luật sư được cơ sở giảng dạy nghề luật sư cấp Giấy ghi nhận tốt nghiệp giảng dạy nghề luật sư .

Người được miễn đào tạo và giảng dạy nghề luật sư gồm có :

– Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên .

– Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật ; tiến sỹ luật.

– Đã là thẩm tra viên hạng sang ngành Tòa án, kiểm tra viên hạng sang ngành Kiểm sát ; nhân viên hạng sang, nghiên cứu viên hạng sang, giảng viên hạng sang trong ngành pháp lý .

– Đã là thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát ; nhân viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong ngành nghề dịch vụ pháp lý .

b ) Tập sự hành nghề Luật sư

Ngoại trừ những người được miễn tập sự hành nghề Luật sư, người có Giấy ghi nhận tốt nghiệp giảng dạy nghề Luật sư được tập sự hành nghề tại tổ chức triển khai hành nghề Luật sư ( công ty Luật, văn phòng Luật sư ) .Thời gian tập sự hành nghề Luật sư là mười hai tháng, tính từ ngày ĐK tập sự tại Đoàn luật sư, trừ những người sau đây được giảm thời hạn tập sự :

– Người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, nhân viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong ngành nghề dịch vụ pháp lý được giảm hai phần ba thời hạn tập sự hành nghề luật sư .

– Người có thời hạn công tác làm việc ở những ngạch nhân viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong ngành pháp lý, thẩm tra viên ngành Tòa án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát từ mười năm trở lên thì được giảm 50% thời hạn tập sự hành nghề luật sư .

Người tập sự hành nghề luật sư ĐK tập sự tại Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề luật sư mà mình tập sự và được Đoàn luật sư cấp Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư .

c ) Kiểm tra tác dụng tập sự hành nghề luật sư

Người tham gia kiểm tra hiệu quả tập sự hành nghề luật sư là người tập sự đã triển khai xong thời hạn tập sự. Người được miễn tập sự hành nghề luật sư thì không phải tham gia kiểm tra hiệu quả tập sự hành nghề luật sư .Người đạt nhu yếu kiểm tra hiệu quả tập sự hành nghề luật sư được Hội đồng kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kiểm tra hiệu quả tập sự hành nghề luật sư .

d ) Cấp chứng từ hành nghề Luật sư

Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

Hồ sơ gồm có :

– Đơn đề xuất cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp phát hành ;

– Phiếu lý lịch tư pháp ;

– Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất ;

– Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật ;

– Bản sao Giấy ghi nhận kiểm tra tác dụng tập sự hành nghề luật sư .

Trong thời hạn bảy ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người ý kiến đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo pháp luật của Luật luật sư .

3.3. Gia nhập Đoàn Luật sư

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư .Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải thao tác theo hợp đồng lao động cho tổ chức triển khai hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá thể theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức triển khai hoặc xây dựng, tham gia xây dựng tổ chức triển khai hành nghề luật sư theo lao lý của Luật này tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở .

luật sư

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có :

– Giấy ý kiến đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Nước Ta phát hành ;

– Phiếu lý lịch tư pháp so với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư ;

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư .

4. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Luật sư

Theo Điều 21 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ trợ 2012 Luật sư có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

4.1. Quyền của Luật sư

Luật sư có những quyền sau đây :– Được pháp lý bảo vệ quyền hành nghề luật sư theo lao lý của Luật này và pháp luật của pháp lý có tương quan ;– Đại diện cho người mua theo pháp luật của pháp lý ;– Hành nghề luật sư, lựa chọn hình thức hành nghề luật sư và hình thức tổ chức triển khai hành nghề luật sư theo lao lý của Luật này ;– Hành nghề luật sư trên toàn chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;– Hành nghề luật sư ở quốc tế ;– Các quyền khác theo pháp luật của Luật này .

4.2. Nghĩa vụ của Luật sư

Luật sư có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :– Tuân theo những nguyên tắc hành nghề luật sư lao lý tại Điều 5 của Luật này ;– Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và những lao lý có tương quan trong quan hệ với những cơ quan triển khai tố tụng ; có thái độ hợp tác, tôn trọng người thực thi tố tụng mà luật sư tiếp xúc khi hành nghề ;– Tham gia tố tụng không thiếu, kịp thời trong những vụ án do cơ quan triển khai tố tụng nhu yếu ;

– Thực hiện trợ giúp pháp lý;

– Tham gia tu dưỡng bắt buộc về trình độ, nhiệm vụ ;– Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật này .

Trên đây là nội dung bài viết: Luật sư là gì? Quy trình trở thành Luật sư tại Việt Nam, gửi tới bạn đọc. Nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp và cung cấp dịch vụ.

Nguồn: Tham khảo

Tin liên quan

Danh mục mã chương – loại khoản – tiểu mục nộp thuế cho doanh nghiệp

khoikte

Tuyển sinh Ngành Kế toán – Mã ngành: 7340301

khoikte

Tổng hợp điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

khoikte

Học ngành Quản trị kinh doanh ra trường làm nghề gì?

khoikte

Học luật ra làm gì? Mức lương ra sao?

khoikte

Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Là Gì? Các Nội Dung Quan Trọng

khoikte

Leave a Comment