Khối ngành Kinh tế

160 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng nhất

Kế toán là nghề nghiệp rất phổ biến hiện nay. Đây là công việc yêu cầu tính chuyên môn cao, theo đó nó có cho mình vốn tiếng Anh chuyên ngành đặc thù riêng. Trong bài viết dưới đây, AROMA sẽ cung cấp đến bạn 160 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán vô cùng hữu ích trong công việc.

kế toán

Danh sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng

 1. Accountant : — – Ngành kế toán
 2. Break-even point: —–Điểm hòa vốn
 3. Capital : — – Vốn
 4. Calls in arrear : — – Vốn gọi trả sau
 5. Business entity concept : — – Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 6. Business purchase : — – Mua lại doanh nghiệp
 7. Issued capital : — – Vốn phát hành
 8. Uncalled capital : — – Vốn chưa gọi
 9. Working capital : — – Vốn lưu động ( hoạt động giải trí )
 10. Authorized capital : — – Vốn điều lệ
 11. Called-up capital : — – Vốn đã gọi
 12. Capital expenditure : — – giá thành góp vốn đầu tư
 13. Invested capital : — – Vốn góp vốn đầu tư
 14. Capital redemption reserve : — – Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn CP
 15. Cash book : — – Sổ tiền mặt
 16. Cash discounts : — – Chiết khấu tiền mặt
 17. Cash flow statement : — – Phân tích lưu chuyển tiền mặt
 18. Category method : — – Phương pháp chủng loại
 19. Cheques : — – Sec ( chi phiếu )
 20. Carriage : — – Ngân sách chi tiêu luân chuyển
 21. Carriage inwards / outwards : — – Ngân sách chi tiêu luân chuyển sản phẩm & hàng hóa mua / bán
 22. Carrying cost : — – Chi tiêu hàng lưu kho
 23. Concepts of accounting : — – Các nguyên tắc kế toán
 24. Conservatism : — – Nguyên tắc thận trọng
 25. Consistency : — – Nguyên tắc đồng điệu
 26. Clock cards : — – Thẻ bấm giờ
 27. Closing an account : — – Khóa một thông tin tài khoản
 28. Closing stock : — – Tồn kho cuối kỳ
 29. Cost accumulation : — – Sự tập hợp ngân sách
 30. Cost application : — – Sự phân chia ngân sách
 31. Cost concept : — – Nguyên tắc giá phí lịch sử vẻ vang
 32. Cost object : — – Đối tượng tính giá tiền
 33. Cost of goods sold : — – Nguyên giá hàng bán
 34. Commission errors : — – Lỗi nhầm thông tin tài khoản thanh toán giao dịch
 35. Company accounts : — – Kế toán công ty
 36. Company Act 1985 : — – Luật công ty năm 1985
 37. Debentures : — – Trái phiếu, giấy nợ
 38. Debenture interest : — – Lãi trái phiếu
 39. Debit note : — – Giấy báo Nợ
 40. Debtor : — – Con nợ
 41. Depletion : — – Sự hao cạn
 42. Depreciation : — – Khấu hao
 43. Causes of depreciation : — – Các nguyên do tính khấu hao
 44. Depreciation of goodwill : — – Khấu hao uy tín
 45. Nature of depreciation : — – Bản chất của khấu hao
 46. Provision for depreciation : — – Dự phòng khấu hao
 47. Compensating errors : — – Lỗi tự triệt tiêu
 48. Conventions : — – Quy ước
 49. Conversion costs : — – Ngân sách chi tiêu chế biến
 50. Credit balance : — – Số dư có
 51. Credit note : — – Giấy báo có
 52. Credit transfer : — – Lệnh chi
 53. Creditor : — – Chủ nợ
 54. Cumulative preference shares : — – Cổ phần tặng thêm có tích góp
 55. Current accounts : — – Tài khoản vãng lai
 56. Current assets : — – Tài sản lưu động
 57. Current liabilities : — – Nợ thời gian ngắn
 58. Current ratio : — – Hệ số lưu hoạt
 59. Reducing balance method : — – Phương pháp giảm dần
 60. Straight-line method : — – Phương pháp đường thẳng
 61. Direct costs : — – Ngân sách chi tiêu trực tiếp
 62. Directors : — – Hội đồng quản trị
 63. Directors ’ remuneration : — – Thù kim thành viên hợp đồng quản trị
 64. Discounts : — – Chiết khấu
 65. Discounts allowed : — – Chiết khấu bán hàng
 66. Cash discounts : — – Chiết khấu tiền mặt
 67. Provision for discounts : — – Dự phòng chiết khấu
 68. Discounts received : — – Chiết khấu mua hàng
 69. Dishonored cheques : — – Sec bị phủ nhận
 70. Disposal of fixed assets : — – Thanh lý tài sản cố định và thắt chặt
 71. Dividends : — – Cổ tức
 72. Control accounts : — – Tài khoản kiểm tra
 73. Double entry rules : — — Nguyên tắc bút toán kép .
 74. Dual aspect concept : — – Nguyên tắc ảnh hưởng tác động kép
 75. Drawing : — – Rút vốn
 76. Equivalent units : — – Đơn vị tương tự
 77. Equivalent unit cost : — – Giá đơn vị chức năng tương tự
 78. Errors : Sai sót
 79. Expenses prepaid : — – giá thành trả trước
 80. Factory overhead expenses: —–Chi phí quản lý phân xưởng
 81. FIFO ( First In First Out ) : — – Nguyên tắc nhập trước xuất trước
 82. Fixed assets : — – Tài sản cố định và thắt chặt
 83. Fixed capital : — – Vốn cố định và thắt chặt
 84. Fixed expenses : — – giá thành cố định và thắt chặt
 85. General ledger : — – Sổ cái
 86. General reserve : — – Quỹ dự trữ chung
 87. Going concerns concept : — – Nguyên tắc hoạt động giải trí lâu bền hơn
 88. Goods stolen : — – Hàng bị đánh cắp
 89. Goodwill : — – Uy tín
 90. Gross loss : — – Lỗ gộp
 91. Gross profit : — – Lãi gộp
 92. Gross profit percentage : — – Tỷ suất lãi gộp
 93. Historical cost : — – Giá phí lịch sử vẻ vang
 94. Impersonal accounts : — – Tài khoản phí giao dịch thanh toán
 95. Imprest systems : — – Chế độ tạm ứng
 96. Income tax : — – Thuế thu nhập
 97. Increase in provision : — – Tăng dự trữ
 98. Indirect costs : — – Ngân sách chi tiêu gián tiếp
 99. Installation cost : — – Ngân sách chi tiêu lắp ráp, chạy thử
 100. Final accounts : — – Báo cáo quyết toán
 101. Finished goods : — – Thành phẩm
 102. First call : — – Lần gọi thứ nhất
 103. Intangible assets : — – Tài sản vô hình dung
 104. Interpretation of accounts : — — Các nghiên cứu và phân tích báo cáo giải trình
 105. Investments : — – Đầu tư
 106. Invoice : — – Hóa đơn
 107. Issue of shares : — – Phát hành CP
 108. Issued share capital : — – Vốn CP phát hành
 109. Journal : — – Nhật ký chung
 110. Journal entries : — – Bút toán nhật ký
 111. Liabilities : — – Công nợ
 112. LIFO ( Last In First Out ) : — – Nguyên tắc nhập sau xuất trước
 113. Limited company : — – Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
 114. Liquidity : — – Khả năng giao dịch thanh toán bằng tiền mặt
 115. Liquidity ratio : — – Hệ số năng lực giao dịch thanh toán
 116. Long-term liabilities : — – Nợ dài hạn
 117. Loss : — – Lỗ
 118. Gross loss : — – Lỗ gộp
 119. Net loss : — – Lỗ ròng
 120. Machine hour method : — – Phương pháp giờ máy
 121. Manufacturing account : — – Tài khoản sản xuất
 122. Paid-up capital : — – Vốn đã góp
 123. Periodic / Perpetual stock : — – Phương pháp theo dõi tồn dư định kỳ / liên tục
 124. Personal accounts : — – Tài khoản thanh toán giao dịch
 125. Petty cash books : — – Sổ quỹ tạp phí
 126. Petty cashier : — – Thủ quỹ tạp phí
 127. Physical units : — – Đơn vị ( trong thực tiễn )
 128. Posting : — – Vào sổ thông tin tài khoản
 129. Predetermined application rate : — – Tỉ lệ phân chia ngân sách định trước
 130. Preference shares : — – Cổ phần khuyễn mãi thêm
 131. Preliminary expenses : — – giá thành khởi lập
 132. Prepaid expenses : — – Chi tiêu trả trước
 133. Private company : — – Công ty tư nhân
 134. Profitability : — – Khả năng sinh lời
 135. Prime cost : — – Giá thành cơ bản
 136. Opening entries : — – Các bút toán khởi đầu
 137. Mark-up : — – Tỷ suất lãi trên giá vốn
 138. Margin : — – Tỷ suất lãi trên giá bán
 139. Materiality : — – Tính trọng điểm
 140. Materials : — – Nguyên vật liệu
 141. Net assets : — – Tài sản thuần
 142. Net book value : — – Giá trị thuần
 143. Nominal accounts : — – Tài khoản định danh
 144. Output in equivalent units : — – Lượng sp với đơn vị chức năng tương tự
 145. Nominal ledger : — – Sổ tổng hợp
 146. Notes to accounts : — – Ghi chú quyết toán
 147. Objectivity : — – Tính khách quan
 148. Omissions, errors : — – Lỗi ghi thiếu
 149. Opening stock : — – Tồn kho đầu kỳ
 150. Operating gains : — – doanh thu trong hoạt động giải trí
 151. Ordinary shares : — – Cổ phần thường
 152. Overdraft : — – Nợ thấu chi
 153. Overhead application rate : — – Tỉ lệ phân chia ngân sách quản trị phân xưởng
 154. Principle, error of : — – Lỗi định khoản
 155. Product cost : — – Giá thành mẫu sản phẩm
 156. Production cost : — – Chi tiêu sản xuất
 157. Profits : — – doanh thu, lãi
 158. Appropriation of profit: —–Phân phối lợi nhuận
 159. Gross profit : — – Lãi gộp
 160. Net profit : — – Lãi ròng

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, vốn tiếng Anh chuyên ngành kế toán là yếu tố hỗ trợ đắc lực cho công việc kế toán. Đừng để tiếng Anh trở thành rào cản công việc của bản nhé. Chúc bạn thành công!

Xem thêm : Kế toán – Quá trình hình thành

Tin liên quan

Tư vấn cách tra cứu ngành nghề kinh doanh nhanh chóng và chính xác

khoikte

Ngành Kiểm toán là gì? Học gì và ra trường làm gì?

khoikte

Top 4 trường đại học đào tạo ngành Luật tốt nhất tại Tp. HCM

khoikte

Học kinh tế ra làm gì? Ngành kinh tế gồm những ngành nào?

khoikte

Top 5 Trường Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tốt Nhất TPHCM

khoikte

Học tài chính ngân hàng có khó không? Có nên học ngành này?

khoikte

Leave a Comment